5. TEMA3.Tecnologia, mercat i regulació amb Salvador Alsius (CAC) (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Periodismo - 3º curso
Asignatura Polítiques de la comunicació
Año del apunte 2016
Páginas 2
Fecha de subida 02/04/2016
Descargas 52
Subido por

Vista previa del texto

Polítiques  de  Comunicació     Lia  Feliu     01/04/2016   Tema  3.  Tecnologia,  mercat  i  regulació  amb  Salvador   Alsius,  vicepresident  del  CAC     Mecanismes  d’autoregulació  dels  mitjans  de  comunicació  (mapa  accountability)       El  mecanisme  més  institucional  i  extern  als  mitjans  de  comunicació  és  el  sistema  legislatiu.       Dins   del   camp   de   l’autoregulació   dels   mitjans   trobem   els   consell   de   la   regulació   (consells   de   premsa),   a   Catalunya   hi   ha   el   Consell   de   la   Informació   de   Catalunya.   En   aquest   apartat  haurien  de  treballar  empreses,  periodistes  i  públic.    Tot  i  que  acostumen  ha  haver-­‐ hi  només  periodistes  i  públic.  Les  empreses  hi  participen  de  forma  indirecta.       El   Consell   de   la   Informació   de   Catalunya   rep   queixes   dels   ciutadans,   les   analitza,   les   tramita,   tracta   amb   el   mitjà   afectat   i   emet   un   dictamen.   El   Consell   acostuma   a   treballar   d’acord   amb   el   codi   deontològic   català:   Declaració  de  Principis  de  la  Professió  Periodística  a   Catalunya.     En   l’àmbit   dels   mecanismes  no  regulats   i   a   mesura   que   anem   cap   a   la   part   dreta,   trobem   els   mecanismes   que   més   afecten   al   mitjà.   Hi   ha   defensors   de   la   audiència,   oficines   de   queixes,   llibres   d’estil   propis   dels   mitjans   i   comitès   professionals   (instruments   de   diàleg   intern  entre  direcció  i  redacció).     Entre   els   mecanismes   menys   institucionalitzats   podem   trobar   associacions   d’espectadors  (a  Catalunya  hi  ha  el  TAC:  Telespectadors  Associats  de  Catalunya),  crítica  de   mitjans,   cartes   al   director...   I,   per   últim,   trobem   el   món   d’Internet   on   hi   ha   blogs   dels   ciutadans  i  xarxes  socials.       Polítiques  de  Comunicació     Lia  Feliu     01/04/2016     CAC  (Consell  de  l’Audiovisual  de  Catalunya)     El  Consell  de  l’Audiovisual  de  Catalunya  és  l’autoritat  reguladora  independent  del  sector   audiovisual  de  Catalunya.  Té  com  a  finalitat  bàsica  vetllar  pel  compliment  de  la   legislació  aplicable  als  prestadors  dels  serveis  de  comunicació,  públics  i  privats.     Estat  integrat  per  6  membres  (5  consellers  i  un  president)   Els  membres  són  escollits  pel  Parlament  a  proposta,  com  a  mínim,  de  2  grups   parlamentaris,  per  una  majoria  de  dos  terços.   Si  en  una  primera  reunió  no  s’obté  majoria  de  2/3  són  elegits  per  majoria  absoluta   en  una  segona  votació  durant  la  mateixa  sessió.   El  president  és  escollit  pel  Parlament  entre  els  6  membres.     L’administració  del  Consell  és  l’organització  creada  per  exercir  les  funcions  que   estableixen  les  lleis  .  En  tota  són  75  persones.  A  les  àrees  més  dotades  de  personal  tècnic   són  “Continguts”  i  “l’Àrea  Jurídica”.     El  pressupost  anual  del  CAC  ha  anat  disminuint  amb  les  anys.  Al  2010  hi  havia  un   pressupost  de  més  de  10  milions.  Actualment  és  de  5,5  milions.       Marc  legal     Llei  2/2000  de  4  de  maig,  del  consell  de  l’Audiovisual  de  Catalunya   Llei  22/2005,  de  29  de  desembre,  de  comunicació  audiovisual  de  Catalunya.  Es  va   atorgar  al  CAC  la  capacitat  d’acotar  les  llicències  audiovisuals.     Reguladors  a  Espanya     Consell  de  l’Audiovisual  de  Cataunya,  CAC  (2000)   Consejo  Audiovisual  de  Andalucia,  ca:A  (2004)   omisión  Nacional  de  los  Mercados  y  la  Competencia,  CNMC  (2013)     Àmbit  d’actuació     Mitjans  de  comunicació  audiovisuals  de  la  Generalitat  i  locals  de  Catalunya   Prestadors  de  serveis  de  comunicació  audiovisual  que  utilitzen  l’espectre   radioelèctrics  a  l’empara  d’una  llicencia  del  CAC   Prestadors  de  serveis  de  comunicació  audiovisual  que  tenen  domicili  a  Catalunya   Operadors  de  xarxes  i  servis    de  comunicació  electrònica  i  als  distribuïdors  de   serveix  de  comunicació  audiovisual  que  es  dirigeixen  a  un  públic  de  Catalunya     No  inclou:   Mitjans  de  comunicació  amb  llicència  estatal  atorgada  a  Madrid.     Món  d’Internet.     Funcions     Atorgar  els  títols  habilitants  per  prestar  al  servei  de  comunicació  audiovisual  i   garantir-­‐ne  el  compliment  i  les  condicions.     Informes  mensuals  sobre  els  mitjans  públics  catalans:  TV3  i  Catalunya  ràdio     ...