Mesures Epidemiològiques - de freqüència (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Enfermería - 1º curso
Asignatura Epidemiologia
Año del apunte 2016
Páginas 5
Fecha de subida 22/03/2016
Descargas 15
Subido por

Vista previa del texto

MESURES DE FREQÜÈNCIA (I) TIPUS DE MESURES EPIDEMIOLÒGIQUES - Mesures de freqüència  prevalença i incidència Mesures d’associació Mesures d’impacte MESURES DE FREQÜÈNCIA - Succés implica canvi, un nou cas de malaltia, és a dir, un individu sa desenvolupa un procés o INCIDÈNCIA  Nombre de nous casos d’una malaltia que desenvolupen els individus d’una població a risc durant un interval de temps específic. Es tracta d’un CANVI, un SUCCÉS.
- Estatus  individu que no emmalalteix sinó que ja està afectat, per tant es troba sota una condició.
o PREVALENÇA  mesura de l’Estatus, el fet d’estar afectat per una malaltia o condició en un moment determinat del temps.
PREVALENÇA CARACTERÍSTIQUES: - És una proporció. Per tant, no té dimensions i el seu valor oscil·la entre 0 i 1, tot i que de vegades s’expressa com a percentatge (%).
És un indicador estàtic, que es refereix a un moment temporal.
La prevalença indica el pes o la abundància de l’esdeveniment que suporta una població susceptible.
En la prevalença influeix la velocitat d'aparició de l’esdeveniment i la seva durada.
Es divideix en dos tipus: o Prevalença instantània, puntual o momentània o Prevalença de període o *si ens parlen només de “prevalença” (sense indicar quin tipus) es tracta de la instantània PREVALENÇA INSTANTÀNIA Proporció d’individus en una població que tenen la malaltia en un instant específic del temps.
[Estimació de la probabilitat que té un individu d’estar malalt en un moment determinat del temps] PREVALENÇA DE PERÍODE Proporció de persones que han presentat la malaltia en algun moment al llarg d’un període de temps determinat.
[Probabilitat d’un individu de la població de ser cas en un període determinat] Si la població no és constant s’agafa la que hi ha al mig del període (1 de juliol). En el numerador hi posem els casos que hi ha hagut en tot el període.
UTILITAT DE LA PREVALENÇA - Estudis epidemiològics de processos crònics; magnitud del problema.
És a dir, serveix per estudiar malalties cròniques.
Pressa de decisions clíniques.
Investigació.
Vigilància epidemiològica.
Planificació sanitària.
INCIDÈNCIA Nombre de nous casos d’una malaltia que desenvolupen els individus d’una població a risc durant un interval de temps específic.
Tipus: - Incidència acumulada - Taxa d’incidència o densitat d’incidència *RISC Probabilitat que una persona “sana” (no cas) presenti una determinada malaltia en un període de temps donat, condicionat perquè en aquest període l'individu no mori per una altra causa.
- Població a risc: conjunt de persones que no han presentat la malaltia o succés i que estan a risc de presentar-la.
Temps a risc: temps que cada individu resta sense presentar l’esdeveniment, pel que està a risc de presenta’l.
INCIDÈNCIA ACUMULADA Proporció d’individus “sans” que desenvolupen la malaltia al llarg d¡un període de temps determinat.
Així doncs no estan inclosos aquells que ja tenen la malaltia com tampoc aquells que no poden patir-la ja sigui per immunització, vacunes...
Mesura de pronòstic. Proporciona una estimació de la probabilitat o el risc de que un individu lliure d’una determinada malaltia la desenvolupi durant un període específic de temps.
Habitualment s’expressa en termes de percentatge.
Tots els individus a risc al principi del període han estat seguits durant el interval de temps.
Exemples (no cal estudiar): - “Taxa” d’atac  No es una taxa, és una proporció, però rep aquest nom.
- “Taxa” d’atac secundària  LIMITACIONS DE LA INCIÈNCIA ACUMULADA - Assumeix que tota la població a risc al principi de l’estudi, ha estat seguida durant tot el període.
La realitat és diferent: o Entrada dels individus en l’estudi en diferents moments.
o Pèrdues de seguiment.
o Esdeveniment a estudi es produeix en diferents moments segons els individus. Per tant, individus diferents temps a risc.
TAXA D’INCIDÈNCIA O DENSITAT D’INCIDÈNCIA En el denominador es té en compte el temps en què cada individu ha participat en l’estudi. És adequat a la història de la malaltia.
És la relació entre el nombre de nous casos al llarg d’un període concret i la suma dels temps que cada individu ha estat a risc, és a dir, lliure de malaltia.
És una taxa perquè el denominador inclou unitat de temps; numerador i denominador són excloents.
Mesura de força instantània de l’ocurrència d’una malaltia (ocurrència de nous casos).
Cal sempre especificar la unitat de temps.
Expressa el potencial de canvi de l’estat de sa a l’estat de malalt en una població i en un període determinats.
UTILITAT DE LA INCIDÈNCIA - Estudi en relacions causals.
Prediccions del desenvolupament d’una condició.
Avaluació de mesures preventives.
Incidència acumulada en períodes curts, amb pocs canvis en el grup observat i en malalties en període de latència curt.
Densitat d’incidència en malalties cròniques o amb període de latència llarg.
- RELACIÓ PREVALENÇA-INCIDÈNCIA P=IxD P: prevalença I: incidència D: durada FACTORS QUE MODIFIQUEN LA PREVALENÇA + - Nous casos - Malalties cròniques - No nous casos Malalties agudes Malalties letals Efectivitat del tractament RESUM MESURES DE FREQÜÈNCIA ...