Problemes Temes 4-5 (amb respostes)_2005 (2005)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 1º curso
Asignatura Química
Año del apunte 2005
Páginas 2
Fecha de subida 25/05/2014
Descargas 1

Vista previa del texto

PROBLEMES DE QUÍMICA (CCAA) Curs 2004/2005 TEMES 4 i 5 1) Estimeu les longituds d’enllaç en el CH2O, el CH4O i el HCN fent servir les següents dades: Radis d’enllaç (Å) H C N O Senzill 0,30 0,77 0,70 0,66 Doble 0,67 0,60 0,56 Triple 0,60 0,55 2) Dibuixeu algunes estructures de Lewis de les següents espècies químiques: SO42S2O32ClO4CO32SnI62PF6 ClO IO3 N2O4 As(CH3)3 SO323NO2 PO4 SOCl2 MnO4 NO2- 3) Dibuixeu l'estructura de Lewis i determineu la geometria de les espècies químiques següents: BeCl2(g) PF5 SiH4 PH4+ I3ICl2SbCl5 SbCl6 BrF5 BF4 NF3 OF2 + 3PCl4 SnCl2 PCl4 H2S AlCl6 ICl3 SiCl4 IF4SnCl4 BCl3 SCl2 IF5 SF2 IF2SeCl4 SO3 POCl3 CCl4 CH3+ AsH3 ClF3 ClO2- 4) Escriviu les estructures de Lewis importants: TiCl4 BF3 CO2 CCl4 C2O42C2H4 H2O2 SCl2 ICl2BCl3 H3BO3 Al(OH)4- NO BrO3 H2Te TeO42- de les següents molècules tot indicant les formes ressonants més Cl2CO CO32SiF62HPO42N2O HSnCl3 ClO4- CO ClSO3S2Cl2 S8 NO3- HNO2 H2O HBr HIO HNO3 Cl2O Sb2Cl4 SF4 IO2C2H2 FSO3H2SO4 AsCl3 5) Utilitzant les regles de la TRPECV, indiqueu la geometria de les següents espècies químiques. Comenteu les distàncies i els angles d’enllaç.
+ 32ZnI2 NO2 H3O PO4 SOCl2 CrO4 ClF3 6) Utilitzant les regles de la TRPECV indiqueu la geometria de les següents espècies químiques. Comenteu les distàncies i els angles d’enllaç.
SeCl4 IO3BeF42SO2Cl2 AsF2+ ClO22ClO4 POCl3 CO3 SbF4 7) Escriviu l'estructura de Lewis i indiqueu la geometria a l'espai (angles al voltant dels àtoms de C, O i N) de les següents molècules : a) Metilamina (CH3NH2) b) Dimetil èter (CH3OCH3) c) Acetona (CH3COCH3) d) Etanol (C2H5OH) e) Àcid acètic (CH3COOH) f) Naftalè (C10H8) 8) Per a cada una de les següents molècules : CH3Cl, NH3,CH2O, cis i trans ClHC=CHCl, doneu : a) Estructura de Lewis b) La geometria segons la teoria TRPECV. .
9) Quines de les següents molècules tenen moment dipolar? I2 ICl CHCl3 CH2Cl2 PCl3 BF3 SeF4 NCl3 SCl2 POCl3 BeCl2 10) a)Explica la hibridació dels àtoms de Be i B que justifiqui el caràcter apolar de les molècules BeI 2 i BCl3 b) Compara el comportament de les molècules BCl3 i NCl3 en relació a les diferències estructurals.
11) El moment dipolar d'una molècula diatòmica és 3,2 x 10-30 C · m i la distància d’enllaç és 200 pm. Calculeu la fracció de càrrega elèctrica que posseeix cada àtom i el percentatge de caràcter iònic de l’enllaç.
RESULTATS 1) 9) 10) 11) CH: 1.07; CO: 1.23 CH:1,07; CO:1.43; OH:0,96 CH:1,07; CN:1,15 No en tenen :I2, BF3, BeCl2 a) sp,sp2 2 3 b) BCl3:sp ; NCl3:sp 0,1qel. ; 10% ...