TEMA 2: LA COMPTABILITAT COM A SISTEMA DE INFORMACIÓ (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 1º curso
Asignatura INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
Año del apunte 2016
Páginas 18
Fecha de subida 20/03/2016
Descargas 41
Subido por

Vista previa del texto

Si necessites més apunts pots trobar-los en Unybook.com buscant l'usuari jramonbrull TEMA 2: LA CONTABILIDAD COMO SISTEMA DE INFORMACIÓN  Comptabilitat: Activitat destinada a subministrar informació quantificada de naturalesa econòmica i financera (d’on s’han obtingut els recursos per finançar) sobre persones físiques i jurídiques usada en la toma de decisions. Sistema d’informació que facilita informació útil per prendre decisions  Procés de la comptabilitat: - Identifica les dades (fluxos i magnituds fons de les transaccions) - Quantifica les dades en termes monetaris - Classifica les dades segons tècniques establertes - Registra les dades segons tècniques establertes - Comunica la informació elaborada  Objectius de la comptabilitat: - Deixa constància de les transaccions realitzades - Ajuda al control intern (costos) i extern (Es publica obligatòriament) de l’empresa - És un suport per a la toma de decisions.
LA DIVISIÓ DE LA COMPTABILITAT  Microcomptabilitat - Comptabilitat de l’empresa: - Comptabilitat general o financera (estudia les relacions entre l’empresa i el món exterior) - Comptabilitat de costos - Comptabilitat provisional - Comptabilitat del sector públic - Comptabilitat de les organitzacions sense ànims de lucre  Macrocomptabilitat (Balança de pagaments, PNB...) - Comptabilitat nacional - Comptabilitat de les transaccions interindustrials - Comptabilitat dels fluxos financers - Comptabilitat de la balança de pagaments.
 La comptabilitat general o financera reflexa aspectes de les transaccions amb l’entorn.
- Es dirigeix a usuaris externs i elabora la informació mitjançant una sèrie de normes obligatòries (Pla General de Comptabilitat de 2007), amb l’objectiu de evitar la subjectivitat (és obligatori)  La comptabilitat de costos o analítica reflexa aspectes de l’àmbit intern de l’empresa - Els usuaris són interns i no existeixen normes de aplicació general obligatòria (es voluntària però les empreses la fan igual, cada vegada més)  Objectius: - Calcular el cost dels productes fabricats  Determinar l’origen dels resultats  Analitzar la quantitat i valor dels factors productius empleats Si necessites més apunts pots trobar-los en Unybook.com buscant l'usuari jramonbrull  Fixar el valor de les existències - Planificar objectius - Organitzar l’estructura de l’empresa segons els objectius - Controlar les desviacions entre la previsió i la realitat COMPTABILITAT DEL SECTOR PÚBLIC  Relatiu a les entitats del sector públic: Administració de l’Estat, CC.AA (Comunitats Autònomes) , CC.LL (Comunitats locals), Entitats Gestores de la Seguretat Social, Organismes Autònoms i Ens Estatals.
 Tenen la obligació de elaborar un pressupost anual de gestos i ingressos.
 Normativa: Llei General Pressupostària 1977; Pla General de Comptabilitat Públic de 1981 (Revisió al 1994) COMPTABILITAT D’ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE Són entitats amb objectius de caràcter social, que no persegueixen tenir beneficis (fundacions, associacions d’esport, mútues...) MACROCOMPTABILITAT  Comptabilitat d’una economia vista com un conjunt  Aporta informació dels fluxos agregats de les activitats de les empreses i individus  Obté dades basant-se en estadístiques, i no analitzant les transaccions  Models comptables macroeconòmics - Comptabilitat nacional - Comptabilitat de les transaccions interindustrials - Comptabilitat de fluxos financers - Comptabilitat de la balança de pagaments USUARIS DE LA INFORMACIÓ COMPTABLE  Usuaris vinculats de manera permanent a l’empresa - Propietaris Els que han invertit els diners.
- Directius i responsables de la gestió Els interessa tenir beneficis, així asseguren la continuitat  Usuaris externs a la empresa però relacionats amb ella - Clients (seguretat, “garantia dels productes”) i proveïdors (per garantir que cobraran).
- Bancs i institucions de crèdit per garantir que els hi tornarà els diners - Inversors  Usuaris externs amb relació potencial amb l’empresa - Analistes financers, mercats de valors i assessors de inversió - Altres empresaris  Usuaris institucionals coincidents amb el mercat de treball Si necessites més apunts pots trobar-los en Unybook.com buscant l'usuari jramonbrull - Sindicats Demanen els llibres perquè si l’empresa va bé i té beneficis no pot acomiadar els treballadors - Organitzacions empresarials  Usuaris amb capacitat reguladora de l’economia - Ministeris i serveis governamentals - Oficines d’estadística - Seguretat Social BENEFICIS I COSTOS DE LA INFORMACIÓ COMPTABLE  Raons d’emissió de la informació comptable - Ajuda en la toma de decisions - Obligació legal  Beneficis de la revelació d’informació - Redueix asimetries de informació - Redueix costos polítics - Envia senyals al mercat sobre la situació de l’empresa  Costos de revelar informació - Costos de recollir i processar les dades - Costos de desavantatges competitius. Es revela als competidors dades de l’empresa.
 Emissors i receptors de la informació comptable poden no tenir els mateixos interessos.
Per això es requereixen normes que regulen la seva elaboració, per a garantir la seva veracitat davant de tercers a l’empresa. La regulació garanteix que la informació sigui veraç.
ORGANISMES INTERNACIONALS DE NORMES COMPTABLES  Organismes supranacionals públics: - Unió Europea - Organització per a la Cooperació i Desenvolupament Econòmic (OCDE)  Organismes supranacionals privats: - International Accounting Standards Committee (IASC) - International Federation of Accountants (IFAC) - Federación de Expertos Contables Europeos (FEE) - American Accounting Association (AAA) - Financial Accounting Standard Board (FASB)  Públics: - Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC) Elaborar els Plans Comptables - Banc d’España Controla els balanços (sanciona empreses) - Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV)  Privats: Si necessites més apunts pots trobar-los en Unybook.com buscant l'usuari jramonbrull - Associació Espanyola de Comptabilitat i Administració d’Empreses (AECA) Conjunt de persones que elaboren normes per gestionar causes més personals de la comptabilitat però sempre seguint el PGC.
LES NORMES INTERNACIONALS D’INFORMACIÓ FINANCERA (NIIF)  Abans NIC  Emeses per l’IASC (International Accounting Standard Committee), des de IASB (International Accounting Standard Board)  S’integren en el marc legislatiu d’informació financera de la UE  Existeix també el Comitè permanent d’interpretació (SIC) de l’IASB, qui ha canviat la seva denominació per la de IFRIC (International Financial Reporting Interpretation Committee)  Reglament (CE) 1725/2003 de la Comissió, del 29 de setembre de 2003, pel que s’adopten determinades Normes Internacionals de Comptabilitat de conformitat amb el Reglament (CE) no 1606/2002 del Parlament Europeu i del Consell. (DOUE 261 de 13.10.2003, p.1) OBLIGACIÓ DE PRESENTACIÓ DE LA INFORMACIÓ COMPTABLE  Persones físiques i Societats Col·lectives: obligades a presentar informació comptable. No obligades a verificar externament els comptes anuals. Se aplica el Codi de Comerç.
 Societats Anònimes: obligades a presentar informació comptable. Obligades a verificar externament els comptes anuals (excepte les que presenten el balanç abreujat). S’aplica el Codi de Comerç, la Llei de Societats Anònimes i el Pla General de Comptabilitat.
 Societats de Responsabilitat Limitada: obligades a presentar informació comptable.
Obligades a verificar externament els comptes anuals (excepte les que presenten el balança abreujat). S’aplica el Codi de Comerç, la Llei de Societats de responsabilitat limitada i el Pla General de Comptabilitat  Societats Comanditaries per Accions: obligades a presentar informació comptable.
Obligades a verificar externament els comptes anuals (excepte les que presenten el balanç abreujat). S’aplica el Codi de Comerç, la Llei de Societats de responsabilitat limitada, la Llei de Societats Anònimes i el Pla General de Comptabilitat.
*Verificar externament: auditoria EL PLA GENERAL DE COMPTABILITAT - Marc conceptual (obligatori) - Normes de registre i valoració (obligatori) - Comptes anuals (obligatori) - Quadre de comptes (orientatiu) - Definicions i relacions comptables (orientatiu) MARC CONCEPTUAL (marc legal que fa que tothom faci les coses de la mateixa manera) 1. Comptes anuals. Imatge fidel del patrimoni de l’empresa 2. Requisits informació comptable 3. Principis de comptabilitat 4. Elements dels comptes anuals: actiu, passiu, patrimoni net, ingrés i despesa Si necessites més apunts pots trobar-los en Unybook.com buscant l'usuari jramonbrull 5. Criteris de registre o reconeixement 6. Criteris de valoració 7. Principis i normes de comptabilitat generalment acceptats (CC, PGC i adaptacions, normativa ICAC i una altra legislació aplicable) Rellevància: útil per prendre decisions.
Fiabilitat: La veritat íntegra, no maquillatge comptable.
Comparabilitat: amb altres empreses i la mateixa.
 La informació és rellevant quan és útil per prendre decisions  La informació es fiable si està lliure d’errors materials i és neutral ELEMENTS DELS COMPTES ANUALS  Actiu - Béns, drets i altres recursos controlats per part de l’entitat - Resultat de successos passats - Capacitat de generar beneficis futurs  Passiu - Obligació actual de l’entitat - Sorgeix de successos passats (ex. Obligació de tornar el préstec) - Comporta desprendre’s de beneficis econòmics  Patrimoni net - Fons que pertanyen als propietaris - Part residual dels actius una vegada deduïts els passius  Ingressos - Increments en el patrimoni net de l’empres durant l’exercici, en forma d’entrades o augments del valor dels actius o de disminució dels passius, no relacionats amb les aportacions dels propietaris  Despeses - Disminució en el patrimoni net de l’empresa durant l’exercici, ja sigui en forma de sortides o disminucions del valor dels actius, o del reconeixement o augment del valor dels passius, sempre que no tinguin el seu origen en distribucions als socis o propietaris.
 Ingressos i despeses s’imputaran al compte de PiG i formaran part dels resultats, excepte quan s’imputen directament al patrimoni net Si necessites més apunts pots trobar-los en Unybook.com buscant l'usuari jramonbrull CRITERIS DE REGISTRE O RECONEIXEMENT  El registre o reconeixement comptable és el procés pel qual s’incorporen al balança, el compte de pèrdues i guanys o l’estat del patrimoni net, els diferents elements dels comptes anuals segons la seva definició.
 Actius - Quan sigui probable l’obtenció de beneficis futurs.
- Sempre que es pugui valorar amb fidelitat  El reconeixement comptable d’un actiu implica - El reconeixement simultani d’un passiu (deute) - La disminució d’un altre actiu - El reconeixement d’un ingrés o un increment del patrimoni net  Passius - Quan sigui probable que, al seu venciment i per a liquidar l’obligació, hagin d’entregar-se recursos - Sempre que es pugui valorar amb fidelitat  El reconeixement comptable d’un passiu implica - El reconeixement simultani d’un actiu - La disminució d’un altre passiu - El reconeixement d’una despesa o un decreixement del patrimoni net  Ingressos - Com a conseqüència d’un increment dels recursos de l’empresa - Sempre que la seva quantia pugui determinar-se amb fidelitat  El reconeixement comptable d’un ingrés implica - El reconeixement simultani o l’increment d’un actiu - La disminució o depreciació d’un passiu - A vegades, el reconeixement d’una despesa  Despesa - Com a conseqüència d’una disminució dels recursos de l’empresa - Sempre que la seva quantia pugui valorar-se o estimar-se amb fidelitat  El reconeixement comptable d’una despesa implica - El reconeixement simultani o l’increment d’un passiu - La disminució o desaparició d’un actiu - A vegades, el reconeixement d’un ingrés o d’una partida de patrimoni net PRINCIPIS COMPTABLES  Empresa en funcionament Tindrà continuïtat en el temps  Meritació o data del fet Quan sabem la transacció l’hem de comptabilitzar. Està vinculat amb la periodificació comptable.
 Uniformitat S’hi ha raó econòmica per accelerar o canviar una decisió es pot fer però s’ha d’explicar a la memòria indicant la incidència que ha tingut sobre el compte de resultats, tant qualitativa com quantitativa. Quan decideixes un criteri l’has de fer perdurar en el temps. Ex: canviar l’amortització o criteri d’existències.
Si necessites més apunts pots trobar-los en Unybook.com buscant l'usuari jramonbrull  Prudència S’ha de ser prudent en comptabilitzar els beneficis. Aquests no es poden comptabilitzar fins que no passin, en canvi, les pèrdues es poden preveure, no com els beneficis. Les pèrdues una vegada conegudes es poden registrar. Ex: deteriorament  No compensació Baix cap cas es poden compensar partides corresponents a drets de cobrament en obligacions de pagament.
 Importància relativa Si comptabilitzes una incidència que no sigui important qualitativament i quantitativament no afecta als resultats. Ex: pèrdua d’una eina de treball (llapis, martell...) CRITERIS DE VALORACIÓ  Cost històric - Preu de compra o adquisiciósi compres el bé a terceres persones: Ex: Valor 10000€ -descompte (100)€ +despesa de transport 60€ +assegurança 140€ +instal·lació 400€ =10500€ - Preu de cost si ho fabriques per a la pròpia empresa: Cost consum materials +cost ma d’obra directa +factors productius consumits +costos indirectes d’una quantitat raonable  Valor raonable Preu al que es pot intercanviar un actiu o liquidar un passiu entre parts interessades i degudament informades.
Igual al valor de mercat si hi ha una referència de mercat fiable i quan els béns i serveis que es vulguin intercanviar siguin homogenis, que hi hagi persones destinades a comprar i a vendre i els preus són coneguts.
2 anysmercaderies 3000€ preu de compra Avui25% del cost Valor raonable25% de 3000= 750€ Solar= 10000m2 Preu m2= entre 20€/m2 i 25€/m2 Valor raonable=10000*[(20+25)/2]=225000€  Valor comptable o en llibres Per a quin valor figurarà un element al nostre balanç.
Actiu: valor actiu-amortització acumulada-una altra depreciació Ex. Furgoneta 50000€ Amortització lineament 10 anys 50000/10=5000 Tercer any=15000 Valor comptable tercer any=50000-15000-5000(deteriorament)=30000€ ELS COMPTES ANUALS  Documents resums de les transaccions d’una entitat Si necessites més apunts pots trobar-los en Unybook.com buscant l'usuari jramonbrull  Obligatòriament s’han de presentar cada dotze mesos: - Balanç: informa sobre l’actiu, el passiu i el patrimoni net G1: Finançament bàsic (no tenen compromís de devolució >1) G2: Immobilitzat G3: Existències G4: Deutors i creditors per operacions de tràfic (drets de cobrament i pagament inferior a un any) G4: Comptes financers =COMPTES PATRIMONIALS - Compte de pèrdues i guanys: recull el resultat de l’exercici, ingressos menys despeses G6: Compres i despeses G7: Ventes i ingressos =COMPTES DE GESTIÓ - Estat de canvis al patrimoni net: informa sobre els canvis que han hagut al patrimoni net - Estat de fluxos d’efectiu: informa sobre els cobraments i pagaments, classificant-los per activitats d’explotació, inversió i finançament - Memòria: amplia i aclareix la informació - S’HAN DE PRESENTAR AL Registre Mercantil  Balanç: expressa la riquesa de l’empres en un instant determinat  Actiu: (estructura econòmica) recull els treballs dels recursos disponibles  Patrimoni net i passiu: (estructura financera) recull els recursos o fonts de finançament D’on venen els recursos ACTIU PATRIMONI NET I PASSIU (habitualment comptes amb saldo deutor) (habitualment comptes amb saldo creditor) Si necessites més apunts pots trobar-los en Unybook.com buscant l'usuari jramonbrull 211. Construccions 100. Capital social 300. Mercaderies 170. Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit 430. Clients 400. Proveïdors 57. Tresoreria TOTAL TOTAL  Estructura financera: es classifiquen els comptes anuals segons la seva exigibilitat (compromís de devolució)0 (de major a menor temps que transcorre fins la seva devolució) ESTRUCTURA FINANCERA. PATRIMONI NET I PASSIU PATRIMONI NET Aportacions realitzades per socis i propietaris, resultats acumulats i altres variacions del patrimoni.
Permanència>any i sense termini de devolució PASSIU NO CORRENT Fonts de finançament amb termini de devolució determinat i superior a un any PASSIU CORRENT Fonts de finançament amb termini de devolució determinat i inferior a un any FONTS DE FINANÇAMENT DE L’EMPRESA FONTS DE FINANÇAMENT PROPIES EXTERNES (Aportacions dels socis) INTERNES (Beneficis acumulats) en forma de reserves o romanents ALIENES EXTERNES (Deutes)  Estructura de l’actiu: es classifiquen els comptes anuals segons el grau de liquides (possibilitat de convertir-les en diners líquids de menor a major grau) Actiu:conjunt de drets i béns que té l’empresa per aconseguir beneficis econòmic futurs.
ACTIU ACTIU NO CORRENT Drets adquirits per l’empresa amb permanència superior a un any ACTIU CIRRENT Drets adquirits per l’empresa amb permanència inferior a un any BALANÇ DE SITUACIÓ. MODEL ABREUJAT (ES MOSTRA SOL UNA PART) Si necessites més apunts pots trobar-los en Unybook.com buscant l'usuari jramonbrull A)ACTIU NO CORRENT I. Immobilitzat intangible No tenen naturalesa física. Format per drets susceptibles de valorar econòmicament. S’apliquen a la producció. Ex. Drets d’autor, programes informàtics, drets de concessió, fons de comerç...
II. Immobilitzat material Béns tangibles. S’apliquen al procés productiu a ll/t via amortització. Tots s’amortitzen excepte el terreny i els immobilitzats en curs. Ex. Edificis, maquinària, terrenys, mobiliari...
III. Inversions immobiliàries Terrenys i edificis que no estan al procés productiu per tal de tenir un benefici en rendes o plusvàlua.
IV. Inversions a empreses del grup i associades all/tConjunt d’accions i participacions d’empreses a ll/t en finalitat de domini, participar a l’hora de prendre decisions.
V. Inversions financeres a ll/tCrèdits als meus treballadors, inversions financeres amb la finalitat de prendre decisions en aquesta empresa, amb finalitat de permanència.
VI. Actius per impostos diferitsAjustos per diferències temporals o permanents per compensar en exercicis anteriors.
B) ACTIU CORRENT I. Actius no corrents mantinguts per a la ventaEmpreses dins de l’empresa que es volen vendre. Una empresa que n’ha comprat una altra amb intenció de vendre-la.
II. ExistènciesEmpresa industrial: partida molt rica amb matèries primeres, matèries auxiliars, matèria acabada, en curs...
Empresa comercial: partida rica en mercaderies Empresa d serveis: té menys pes III. Deutes comercials i altres comptes a cobrar Conjunt de drets que l’empresa té a curt termini 1.Clients per venta i prestacions de serveisFactura, lletres de canvi...
Si necessites més apunts pots trobar-los en Unybook.com buscant l'usuari jramonbrull 2.Accionistes per desemborsament exigitsEn les SA, es posen el dividend passiu que demanes als accionistes.
3.Altres deutorsHP deutora, OSS deutors, deutors.
IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt terminiEquivalent al de ll/t.
Compres d’accions per eixugar accessos de tresoreria (per rentabilitat més alta que al banc) i estan en finalitat d’especular.
V. Inversions financeres a curt termini Equivalent al de ll/t. Compres d’accions per eixugar accessos de tresoreria (per rentabilitat més alta que al banc) i estan en finalitat d’especular.
VI. PeriodificacionsDespeses anticipades i interessos pagats per endavant, Vinculat amb el principi comptable de data del fet VII. Efectiu i altres líquids equivalentsTresoreria de l’empresa A)PATRIMONI NET A-1)Fons propis I. Capital o capital social 1. Capital escripturatel que consta a l’escriptura pública 2. (Capital no exigit) El que falta per desemborsar II. Prima d’emissióReserva que passa quan els accionistes subscriuen una acció i paguen per sobre del seu valor nominal III. ReservesBeneficis de l’empresa que no s’han repartit pels socis. Recursos interns que ha generat l’empresa que neixen de la no repartició entre socis.
IV. (Accions i participacions en patrimoni pròpies) V. Resultats d’exercicis anteriors VI. Altres aportacions dels socisLes aportacions dels socis per compensar les pèrdues VII. Resultat de l’exerciciResultat del compte de pèrdues i guanys Si necessites més apunts pots trobar-los en Unybook.com buscant l'usuari jramonbrull VIII. (Dividends a compte)Signe negatiu. La societat dona als seus socis una quantitat a compte.
IX. Altres instruments de patrimoni A-2)Ajustos per canvis de valorEstat de canvis en el patrimoni net A-3)Subvencions, llegats i donacionsIngressos i despeses que l’empresa rep i no són repartibles (subvencions de capital...) B) PASSIU NO CORRENT I. Provisions a llarg terminiReservar una quantitat de recursos perquè saben que tindran una pèrdua II. Deutes a llarg termini a terceres persones per préstecs...
1.Deutes amb entitats de crèdit a terceres persones per la compra de material...
2.Altres deutes a llarg termini III. Deutes amb empreses del grup i associades a llarg terminiPréstecs que has rebut d’una empresa del teu mateix grup IV. Passiu per impostos diferits C)PASSIU CORRENT I. Passius vinculats a actius no corrents mantinguts per a la venta II. Provisions a curt termini III. Deutes a curt termini 1.Deutes amb entitats de crèdit 2.Altres deutes a curt termini IV. Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 1.ProveidorsDocumentat en factura o lletra de canvi 2.Altres creditorsamb HP o OSS Si necessites més apunts pots trobar-los en Unybook.com buscant l'usuari jramonbrull VI. PeriodificacionsIngressos anticipats. Principi de data del fet BALANÇ DE SITUACIÓ. MODEL NORMAL (ES MOSTRA SOL UNA PART) COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS ABREUJAT 1.Import net de la xifra de negoci Facturació neta (ventes netes)-Descompte i devolucions 2.Variació d’existències de productes acabats i en cursSaldo deutor (-); Saldo creditor (+) 3.Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu 4.AprovisionamentCompres. Import de les compres net-Descomptes i devolucions Si necessites més apunts pots trobar-los en Unybook.com buscant l'usuari jramonbrull 5.Altres ingressos d’explotació 6.Desepeses de personalSous i salaris. SS a càrrec de l’empresa 7.Altres despeses d’explotació 8.Amorititzacions de l’immobilitzat 9.Imputació de subvencions de capital i altres 10.Excés de provisionsCorrecció de deteriorament 11.Deteriorament i alienacions d’immobilitzat RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 13.Ingressos financers 14.Despeses financeres 15.Variació del valor raonable d’instruments financers 16.Diferències de canvi 17.Deteriorament, baixes i alienacions d’instruments financers RESULTAT FINANCER RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS Impost sobre beneficis RESULTAT DE L’EXERCICI  Compte de pèrdues i guanys: informa dels costos i ingressos que determinen els beneficis (o pèrdues) d’un període.
 Resultat d’operacions continuades (fa l’empresa per la seva activitat habitual) - Resultat d’explotació - Resultat financer - Resultat abans d’impostos - Resultat d’operacions continuades després d’impostos  Resultat d’operacions interrompudesDerivades d’actius i passius que han estat classificats com a mantinguts per a la venta.
Origen: - Que l’empres atingui una línia de negoci que es pugui separar de la resta i la vulgui vendre - Que hagi comprat una altra empresa per vendre-la - Que hi hagi una àrea geogràfica amb intenció de vendre-la  Resultat de l’exerciciÉs periòdic. Es forma per la comparació de dos magnituds fluxe.
Si necessites més apunts pots trobar-los en Unybook.com buscant l'usuari jramonbrull ESTAT DE CANVIS AL PATRIMONI NET És obligatori a totes les empreses menys les PIMES.
Variació del patrimoni net de l’empresa en dos períodes consecutius.
Ingressos i despeses reconeguts Resultat que no es pot distribuir si no s’ha imputat en el PIG Grups 8 i 9.
Si necessites més apunts pots trobar-los en Unybook.com buscant l'usuari jramonbrull Informar de tots els canvis de Patrimoni Net més els ajustaments que s’han produït degut els canvis comptables i per la correcció d’errors.
Ccapital PePrima d’emissió RReserves APAccions i participacions en patrimoni propis Result. Ej. AntResultat exercicis anteriors Ap. SocAportació dels socis PyG--<PIG Si necessites més apunts pots trobar-los en Unybook.com buscant l'usuari jramonbrull Div. CtaDividends a compte Inst. PNInstruments de Patrimoni Net (canvis de valor) Aj.cbio valorAjustaments per canvi de valor SubvSubvencions ESTAT DE FLUXOS D’EFECTIU 31/12/15Tresoreria: 2500€ 31/12/16Tresoreria: 3000€ ∆500€ Explica d’on venen els increments o disminucions, com s’han generat.
A) Fluxos d’efectiu de les activitats d’explotació Són fonamentals els ocasionats per les transaccions que inverteixen en la determinació dels resultats de l’empresa (ingressos ventes...) Activitats que fa l’empresa en la gestió del seu negoci.
B) Fluxos d’efectiu de les activitat d’inversió o desinversió Pagaments que tenen el seu origen en l’adquisició d’actius no corrents, com immobilitzats o inversions, així com els cobraments procedents de la seva alienació C) Fluxos d’efectiu de les activitats de finançament Cobraments procedents de la subscripció de passius emesos per l’entitat o concebuts per entitats financeres, així com els pagaments realitzats per la seva amortització o devolució.
Inclouen els dividends pagats pels accionistes MEMÒRIA Document explicatiu que amplia i explica la informació del balanç, el PIG... És obligatòria.
1.Activitat de l’empresaindividual, societat..
2.Bases de presentació dels comptes anualsNormatives que aplica 3.Aplicació dels resultats 4.Normes de l registre de valoracióCost de compra, preu de cost...
5.Immobilitzat materialCom valores l’immobilitzat. Amb el d’amortització.
correspost criteri Si necessites més apunts pots trobar-los en Unybook.com buscant l'usuari jramonbrull 6.Inversiosn immobiliàries Amb el correspost criteri d’amortització.
7.Immobilitzat intangible Amb el correspost criteri d’amortització.
8.Arrendaments i altres operacions de naturalesa similarcontracte de lísing o arrendaments operatius 9.Instruments financerstipus d’accions que tinc d’altres societats 10.ExistènciesCriteri de valoració de les existències 11.Moneda estrangeraSi l’empresa fa importacions o exportacions a països que no tenen l’euro i dir la relació de canvi 12.Situació fiscal 13.Ingresos i despeses 14.Provisions i contingènciesDeteriorament 15.Informació sobre el medi ambient 16.Restribucions a llarg termini al personal 17.Transaccions amb pagaments basats en instruments de patrimoni net 18.Subvencions, donacions i llegats 19.Combinacions de negocisSi té més d’una línia de negoci 20.Negociacions conjuntes 21.Actius no corrents mantinguts per a la venta i operacions interrompudes.
22.Fets posteriors al tancament 23.Operacions amb parts vinculades 24.Altra informació 25.Informació segmentada PGC PYMES  Criteris d’aplicació - Els mateixos que per a redactar el balanç, el ECPN i la memòria abreujada (2 exercicis consecutius dos dels següents criteris):  Actiu<2.850.000€  INCN<5.700.000€ INXNfacturaci  Treballadors<50  Microempreses - Actiu < 1 milió € - INCN < 2 milions € - Treballadors < 10  Es suprimeix el criteri de valoració a valor raonable amb imputació directa dels canvis de patrimoni net per als actius financers mantinguts per a la venta del PGC  S’elimina de l’Estat de Canvis de Patrimoni Net l’estat d’ingressos i despeses  Els models de comptes anuals són iguals als abreujats  Per a operacions no regulades al PGC PYMES: PGC  Desapareixen els grups 8 i 9 ...