Guia_Lectura_Practica_2._Decret_Llei Respostes (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Criminología y Políticas Públicas de Prevención - 2º curso
Asignatura Dret Constitucional
Profesor C.M.
Año del apunte 2014
Páginas 3
Fecha de subida 31/03/2015
Descargas 33
Subido por

Vista previa del texto

Quin és l'objecte del recurs d'inconstitucionalitat? En concret, quines parts, quin contingut i per quin motiu s'està impugnant el Decret-Llei? Article 43 del Real Decret-Llei 6/2000 -> És inconstitucional perquè...
1) Vulnera l’article 86.1 CE Les mesures no poden ser considerades extraordinàries o urgents ja que l’augment d’hores d’obertura dels comerços o seva liberalització no produeixen un increment del consum o de l’activitat econòmica general. (no propicia uns efectes econòmics immediats sinó que es tracta de mesures amb una pretensió estructural i d’estabilitat).
2) Els horaris comercials formen part del comerç interior, que és una competència de la Generalitat de Catalunya i no de l’Estat espanyol.
3) Paràgraf segon de l’apartat quatre art. 43 Vulnera el principi de seguretat jurídica de la CE i estableix una regla supletòria en matèria de comerç interior que infringeix l’art. 149.3.
Com afecta a l'objecte del recurs la derogació del Decret-Llei? S’ha aconseguit el propòsit ja que mitjançant el recurs d’inconstitucionalitat, el Decret-Llei s’ha anul·lat.
Segons el TC, quin és l'abast del seu poder de control sobre l'apreciació de la “extraordinària i urgent necessitat” que duen a terme els òrgans polítics? Per tal que el govern pugui aprovar un Decret-Llei, s’ha de donar una situació d’extraordinària i urgent necessitat. Per això, és funció del TC l’assegurança d’aquest aspecte, de forma que, podrà en casos d’ús abusiu o arbitrari, rebutjar la definició que els òrgans polítics facin d’una situació determinada i, en conseqüència, declarar la inconstitucionalitat del Decret-Llei.
Quins dos requisits exigeix el TC per entendre que concorre una situació de “extraordinària i urgent necessitat”? 1) Els motius considerats pel Govern en la seva aprovació han de ser explicitats de forma raonada.
2) L’existència d’una necessària connexió entre la situació d’urgència definida i la mesura concreta adoptada per subvenir (auxiliar) a aquesta.
Quins arguments aporta el Govern per entendre que concorre la “extraordinària i urgent necessitat” per aprovar la mesura que conté l'article 43 del Decret-Llei 6/2000? 1) Considera que hi ha la necessitat de promoure un conjunt de mesures de liberalització econòmica per garantir la continuïtat dels resultats econòmics.
2) L’aprovació del Decret-Llei obeeix a la necessitat de reaccionar al venciment de la regulació transitòria sobre aquesta matèria continguda en la Lei Orgànica 2/1996.
Quins són els arguments del TC per rebutjar la concurrència d'una situació de “extraordinària i urgent necessitat” en aquest cas? El establecimiento de un régimen de libertad absoluta de horarios cuya implantación pretende posponerse mediante la aprobación del art. 43 quedaba condicionado al acuerdo del Gobierno con el de cada una de las Comunidades Autónomas sin que tal régimen pudiera establecerse, en ningún caso, antes del 1 de enero de 2001.
Ningún obstáculo normativo existía para su aplicación con posterioridad a 1 de enero de 2001.
Resulta, que ningún vacío normativo había de producirse ya que el art. 3 era de aplicación hasta que procediera su sustitución por el régimen de libertad horaria, conforme a las formalidades previstas en el referido precepto legal, esto es previo acuerdo del Gobierno con cada una de las Comunidades Autónomas en cualquier momento posterior al 1 de enero del 2011, de modo que continuarían vigentes las referidas reglas del art. 3 sin, en principio, límite temporal alguno.
El TC concluye que el Gobierno no ha aportado justificación suficiente que permita apreciar la existencia de la situación habilitante requerida por el art. 86.1 CE , pues no hay conexión de sentido entre la situación de urgencia, en los términos en los que dicha urgencia fue entendida por el Gobierno, y la medida en materia de horarios comerciales adoptada para afrontarla o, en otros términos, la necesaria adecuación entre la medida impugnada y la situación de urgencia a la que se desea hacer frente con la misma, lo que determina que la utilización de la figura del Decreto-Ley para regular los horarios comerciales constituya un supuesto de uso abusivo y arbitrario de esa figura.
El Govern va acordar l'aprovació del Decret-Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic.
Llegeix únicament el preàmbul d'aquest Decret- Llei i respon a les següents preguntes: Tenint en compte el que disposa la preàmbul del Decret-Llei 20/2011 i la jurisprudència constitucional entorn del pressupost habilitant de la “extraordinària i urgent necessitat” creus que en aquest cas estava justificada l'aprovació del Decret-Llei? Quins arguments proposaries a favor i en contra de la seva aprovació? A favor: - La correcció de la important desviació del saldo pressupostari estimada en el moment present per al conjunt d’Administracions Públiques per a l’exercici 2011 respecte a l’objectiu d’estabilitat compromès.
- Sense el Decret-Llei no es podrien superar les condicions d’escassetat de liquiditat que impedeixen l’adequat desenvolupament de l’activitat econòmica.
- La convocatòria d’eleccions anticipades va reduir el marge de temps per a aprovar la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2012.
En contra - No és motiu d’urgència la regulació del finançament de l’Església Catòlica o les mesures fiscals i laborals respecte a l’illa de El Hierro.
En quin moment va entrar en vigor el Decret-Llei 20/2011? ¿Modifica el Decret-Llei alguna Llei anterior? Sí, la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.
- Capítol 1 (De los créditos presupuestarios prorrogados)Quedaran incorporades als crèdits prorrogats les modificacions pressupostàries i estructurals necessàries per adequar la classificació orgànica d'aquests crèdits a l'estructura administrativa vigent.
- Capítol 2 (De los gastos de personal) La jornada ordinària de treball tindrà una mitjana setmanal no inferior a les 37 hores i 30 minuts.
- Capítol 3 (De las pensiones y ayudas públicas) S'adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic.
- Capítol 4 (Normas tributarias) modificacions en matèria de pagaments fraccionats per a la millora de la qualitat i cohesió del sistema nacional de salut, de contribució a la consolidació fiscal, i d'elevació de l'import màxim dels avals de l'Estat per a 2011.
- Capítol 5 regula els ens territorials, dividint-se en entitats locals i comunitats autònomes.
- Capítol 6 conté l'actualització de les bases i tipus de cotització a la Seguretat Social, atur, protecció per cessament d'activitat, Fons de Garantia Salarial i Formació Professional; així com la cotització a drets passius ia les mutualitats generals de funcionaris per a l'any 2012.
S'introdueix una modificació del text refós de la Llei de l'Impost sobre Societats que eleva el percentatge de retenció del 19 al 21 per cent.
La llei d'impostos especials, reestructura el règim comunitari d'imposició dels productes energètics i de l'electricitat.
Es modifica l'apartat 2 de la disposició transitòria tercera del text refós de la Llei del Sòl amb la finalitat d'ampliar fins a 5 anys el termini transitori perquè les valoracions dels terrenys que formin part del sòl urbanitzable inclòs en àmbits delimitats per als quals el planejament hagi establert les condicions per al seu desenvolupament, s'efectuïn d'acord amb les regles establertes.
Es fa necessària la modificació de la Llei reguladora de la utilització i control dels crèdits destinats a despeses reservades, una vegada que el Centre Nacional d'Intel·ligència passa a estar adscrit al Ministeri de la Presidència.
S'estableix una modificació de l'art. 49 de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2011, relatiu a l'import dels avals de l'Estat, fixant una quantia màxima de 196.043.560 milers d'euros.
El Decret-Llei 20/2011 va ser convalidat pel Congrés dels Diputats? On comprovaries que ha estat convalidat? En què consisteix aquesta convalidació? S'ha iniciat la seva conversió en Llei? On comprovaries si s'ha iniciat la seva conversió en Llei? Sí. En el BOE.
La convalidació consisteix en que en el termini de 30 dies des de la promulgació, el Ple del Congrés dels Diputats ha examinar-lo i decidir la seva convalidació o derogació, mitjançant un debat de totalitat i votació posterior (art. 86.2 CE). El decret llei, quan ha estat convalidat s'incorpora com a tal amb caràcter estable a l'ordenament jurídic. Però és possible que per a incorporar-la com a norma estable de l'ordenament necessiti modificacions. Per a això, s'estableix la via de l'aprovació del decret llei com a Llei. En aquest sentit, la Constitució estableix que en aquest mateix termini de 30 dies "les Corts podran tramitar-lo com a projectes de llei pel procediment d'urgència.
No, ja que la conversió en Llei és conseqüència de no haver-se convalidat. En el BOE DECRETO LEY Los Decretos-Leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación. El Congreso habrá de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidación o derogación, para lo cual el Reglamento establecerá un procedimiento especial y sumario.
Durante el plazo establecido en el apartado anterior las Cortes podrán tramitarlos como proyectos de Ley por el procedimiento de urgencia.
...