Tema 7. Moviment d’aigua a través de les membranes (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Lleida (UdL)
Grado Medicina - 1º curso
Asignatura Estructura i Funció Cel·lular
Año del apunte 2017
Páginas 7
Fecha de subida 09/10/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Tema 7. Moviment d’aigua a través de les membranes L’aigua té una lliure difusió, pot travessar les membranes.
Transport a nivell molecular Les molècules petites entren i surten de la cèl·lula per lliure difusió o per difusió facilitada. Hi ha molts components que necessiten proteïnes per poder passar la membrana → difusió facilitada.
Tot el que permeabilitza la membrana els podem anomenar permeases.
Transport actiu (consum ATP), transport passiu (no ATP).
Transport de partícules i agregats macromoleculars Vesiculació: la membrana fa una vesícula i la introdueix a l’interior de la cèl·lula. El que es carrega a la vesícula es fa de manera selectiva.
Es produeix una endocitosi.
Membranes transport El transport es vàlid per a totes les membranes no només per la membrana citoplasmàtica.
Osmosi Glòbul vermell En el ronyó hi ha molts moviments d’aigua que no es poden explicar per osmosi.
Es van descobrir canals aquosos que s’anomenen aquaporines que fan com un canal.
Aquaporines Hi ha moltes membranes de cèl·lules del nostre cos que tenen aquaporines i moltes malalties lligades a alteracions en aquests canals.
Les aquaporines tenen estructura de barril (número 3).
Aquestes aquaporines es poden obrir i tancar. PK: proteïna quinasa A que és un enzim que afegeix àcid fosfòric (càrregues negatives) a les proteïnes. És activada per l’AMP cíclic que és un segon missatger intracel·lular.
Quan es fosforilen les proteïnes canvien i es poden activar o inactivar.
Aquesta aquaporina quan es fosforila es tanca. N’hi ha que funcionen al revés.
Hi ha molts tipus d’aquaporines. Estan relacionades amb la reabsorció d’aigua que ho poden fer molt ràpid.
Tub renal. Al glomèrul la sang es filtra a través de la làmina basal. A mesura que va avançant l’aigua es va reabsorbint. Al llarg de tot el tub que va fins al conducte de la orina hi ha aquaporines que reabsorbeixen l’aigua ràpidament.
Si això s’hagués de fer per osmosis tardaríem molt temps.
Estructura aquaporina Hi ha dominis que es pleguen i formen l’estructura en forma de barril.
Fluid seccretion Situació amb aquaporines i l’altra no. On hi ha aquaporines l’aigua entra més ràpidament encara que en l’altra situació la diferència osmòtica sigui major.
Kidney tubule fluid absorption: Es concentren les sals i anem perdent aigua molt ràpidament si tenim aquaporines. Si hi ha lesions en les aquaporines això no passarà.
Brain water balance: El cervell està en un medi aquós molt important per mantenir la seva funcionalitat.
Entre les neurones es molt important regular el potassi i el sodi que hi ha que són molt importants per a la transmissió de les sinapsis.
AQP in cell migration: El creixement del pseudopodi necessita que s’acumuli aigua i ho fan a través de les aquaporines que faciliten l’influx d’aigua i facilita la plasticitat de la zona que es mou.
Aquaglyceroporina Aquaporines que al mateix temps transporten glicerol. S’ha vist que hi ha molts casos on hi ha la AQP9 i AQP3 que a part de l’aigua també faciliten l’entrada i sortida de glicerol de les cèl·lules.
En el cas de dejuni s’observa que hi ha modificacions dels nivells de glicogen i s’allibera glucosa.
Si la AQP9 està mutada o es tanca no fa aquesta funció.
*La pressió osmòtica fa que es mogui l’aigua per les membranes → osmosi.
** Canal entra i surt aigua amb grans quantitats.
Tenen sistema de regulació.
***Transportadors: actius i passius.
Skin hydration El glicerol es mou perquè sinó podria ser tòxic.
...