questionaris dels seminaris de politicas (2014)

Otro Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Educación Social - 1º curso
Asignatura politica social
Año del apunte 2014
Páginas 14
Fecha de subida 09/12/2014
Descargas 29
Subido por

Vista previa del texto

Seminari 1 (política social, una intoducción) 1.Se opone al individualismo y son partidarios de un modelo de sociedad orgánica, jerárquica y con valores paternalistas: 1. Se opone al individualismo y son partidarios de un modelo de sociedad orgánica, jerárquica y con valores paternalistas: a) Neoliberales b) Conservadores c) Derecha 2. Cuál no es un centro de interés tiene la política social? a) Interés por el bienestar b) Análisis de los impactos de las políticas c) Necesidades sociales 3. La política social es: a) Un campo de historia multidisciplinar b) Un única disciplina c) Estudio de las necesidades de grupos sociales 4. Se refiere a los merecimientos de alguien para obtener algún bien: a) Justicia social b) Derechos c) Igualdad Pregunta examen: - ¿Que debería ser la política social? 1. Plantear de dos formas: - Cambios en nuestro sistema social - Transformar el sistema que rige la política 2. Criterios des de la vertiente económica: - Igualdad - Equidad 3. Crear política más compartida implementando una consciencia ciudadana 4. Sociedad más responsable de lo público 5. Actualmente solo es una utopía Seminari 2: Necessitats humanes 1. Les necessitats humanes secundàries són segons: a) Importància econòmica b) Procedència c) Importància i naturalesa 2. Quina diferencia hi ha entra disputes i conflictes? a) Les disputes neixen de la no satisfacció de les necessitats i els conflictes són totes aquelles situacions en les que hi té lloc la negociació i el compromís b) No hi ha diferencia entra disputes i conflictes.
c) Els conflictes neixen de la no satisfacció de les necessitats i les disputes són totes aquelles situacions en les que hi té lloc la negociació i el compromís 3. Quins autors són relativistes? a) Maslow, Braudillard b) Marx, Doyal y Gough c) Doyal y Gough, Maslow 4. Quina teoria defensa la igualtat de necessitats humanes sigui el sexe, l’edat o la cultura? a) Relativisme b) Universalisme c) Les dues són correctes 5. Quines són les categories existencials de Max – Neef? a) Tenir, fer, creació i oci b) Subsistència, estar, tenir i fer c) Ser, tenir, fer i estar Pregunta examen – Què són les necessitats humanes? Digues alguna classificació.
Necessitats humanes: Són les satisfaccions per la supervivència i desenvolupament físic i psíquic dels éssers humans i també per la adquisició de valors socioculturals del desenvolupament humà.
Classificació: Deixant de banda la classificació de la piràmide de Maslow, vigent actualment, es podrien classificar les necessitats humanes de la següent manera: Segons importància i naturalesa: - Primàries: necessitats on el seu objectiu és la satisfacció que es basa en la supervivència.
- Secundàries: Satisfacció de la necessitat augmenta el benestar del individu. Varien d’una societat a una altre i d’una època a l’altre.
Segons procedència: - Necessitats dels individus: Pròpies de l’esser humà -Naturals: menjar , beure....
-Socials: Depèn de la teva societat -Necessitats de la societat: La crea l’individu i passa a ser de societat. Seguretat o orde públic.
Segons importància econòmica: -Econòmiques : Satisfacció amb recursos i activitats econòmiques.
-No econòmiques: satisfacció que no requereix activitats econòmiques.
Paral·lelament, les necessitas bàsiques poden ser: -Materials: Són aquelles necessitats que es basen en la subsistència mínima. Com per exemple: l’alimentació, salut, educació -No-materials: Són aquelles necessitats que augmenten el benestar de l’individu i varien d’una societat a una altra o d’una època a una altra. Com per exemple: el dret, llibertat, respecte Seminari 3 ESTAT DEL BENESTAR 1- En qué es basa el model de Benestar de l'Estat Espanyol? a) Basat en una provisió universal basada en el principi de ciutadania amb un accés més generalitzat a les prestacions socials.
b) Basat en les prestacions i en unes despeses d'assistència social molt baixos amb un accés molt condicionat a les prestacions.
c) Basat en el principi d'assistència i sistema de seguretat.
2- En les teories de quin economista es basa el neoliberalisme? a) Adam Smith b) Milton Fredman c) Karl Marx 3- Quina és l’afirmació correcta? a) La política social comporta directament benestar social.
b) La política social és el mateix que benestar social.
c) La política social no sempre comporta benestar social.
4- Quins són els tres principis socials que comparteixen els estats europeus i Catalunya? a) Compromís amb la justícia social, involucrar els agents socials i veure la política social com a eina d’estabilitat econòmica i per mitigar el conflicte social b) Desvincular la política social de l’econòmica, limitar la participació ciutadana i comprometre’s amb la justícia social.
c) Cap és correcta 5- A partir de quan es va expresar amb èxit l’estat del Benestar? a) Després del crack del 29 b) Després de la Primera Guerra Mundial c) Després de la Segona Guerra Mundial PREGUNTA EXAMEN: SÓN COMPATIBLES EL CAPITALISME I L’ESTAT DEL BENESTAR? El sistema capitalista por su propio funcionamiento interno y por la búsqueda infinita de beneficios económicos en un planeta finito solo permitirá el desarrollo del Estado de Bienestar en regiones concretas del planeta y para una población minoritaria, siempre y cuando este Estado del Bienestar se pantee como un fin en sí mismo y no desde una eprspectiva de deconstrucción del sistema politico-económico. El sistema capitalista tenderá por su lógica interna a acabar con el Estado de Bienestar pero deberá tener en cuenta las correlaciones de fuerza dentro de las sociedades en las que opera y puede permitir su desarrollo de manera limitada en el tiempo y como un acuerdo táctico que que se deberá romper en un momento u otro.
Seminari 4 (pobressa i exlusió social) 1. Quins són els motius de la pobresa actual? a. Poca formació i precarietat laboral b. Fràgils condicions de salut i difícil accés a l’habitatge c. Ruptura amb vincles familiars d. Totes són correctes 2. Què és l’exclusió social? a. Situació estable i estàtica b. Negar drets i llibertats bàsiques de les persones c. Situació inestable i no està en expansió.
3. On és va començar el concepte d’exclusió social? a. Alemanya b. Itàlia c. França 4. Quins són els eixos de la inclusió social? a. Adquisició Comunitària i política i utilitat social b. Augmentar els impostos de la classe alta c. Totes són correctes 5. Quins col•lectius són els més destacat de l’exclusió social a Espanya a. Infants, homes i gent gran b. Dones, gent gran amb fills i homes c. Dones, gent gran i llars majors de 65 anys, sense fills Pregunta examen: Quina és la diferència entre la pobresa d’abans i l’actual? La pobresa d’abans hi havia desigualtats econòmiques i baixos ingressos. I la pobresa actual més enllà de les desigualtats econòmiques tenien precarietat laboral, poca formació, difícil accés a l’habitatge, fràgils condicions de salut i ruptura amb vincles familiars.
Seminari 5 (Adam Smith y Keynes) 1. Quina és la millor manera, segons Adam Smith, per garantir el correcte funcionament del mercat? a. Intervenció de l’Estat b. a i c són correctes c. Llibertat econòmica d. Cap de les anteriors 2. Qui creu en la llei de SAY? (Tota oferta crea automàticament la seva demando, raó per la qual no existeixen obstacles per a l’increment de la producció i el treball).
a. Versió clàssica del treball b. Versió Keynesiana c. Tots dos ho creuen.
3. Pels clàssics, la corba de demanada de treball està determinada en funció de: a. Ocupació b. Productivitat marginal c. Sou d. Totes són correctes 4. Com creu Adam Smith que s’haurien de regular els preus? a. Segons el valor b. Força de treball en la seva creació c. Segons el preu empresarial, lliure regulació d. Cap de les anteriors 5. Segons Keynes, qui ha de ser l’encarregat de controlar el mercat? a. El propi mercat b. La intervenció de l’Estat c. Cap de les anteriors d. a i b són correctes Pregunta d’examen: Quina és la gran diferència entre la teoria d'Adam Smith i Keynes? R: Segons Adam Smith el mercat es regula a través d'una ma invisible (oferta i demanda) segons Keynes aquest es regula mitjançant la moderada intervenció estatal.
Seminari 6 (economia marxista) 1. ¿Cuál es el fin y la razón de ser del capitalismo? a. La producción.
b. La ganancia.
c. Las dos anteriores son correctas.
2. ¿En qué consisten las sociedades de clases? a. En la dominación de una clase, la cual domina los medios de producción,sobre otra, la cual, tiene que dedicar una porción de su tiempo de trabajo a la producción de cosas que la clase dominante necesita.
b. En la división de la sociedad según en el estamento en el que has nacido.
c. En la relación igualitaria que se establece entre todos los miembros de la sociedad.
3. La ganancia por transferencia o forzada de riqueza domina: a. El capital industrial.
b. El capital comercial.
c. El capital de plusvalía.
4. ¿Qué tres leyes generales desempeñan un papel fundamental En el análisis económico de Marx? a) La concentración y centralización del capital, la tendencia a caer de la tasa de ganancia y la reserva de un ejército de trabajo.
a. La concentración y centralización del capital, la reserva de un ejército de trabajo y los males del comunismo.
b. La reserva de un ejército de trabajo, la tendencia a caer de la tasa de ganancia y los males del comunismo.
5. ¿Cuáles son las teorías marxistas sobre las crisis económicas? a. Teorías de la posibilidad y las teorías de los ciclos económicos.
b. Teorías de necesidad y teorías del subconsumo.
c. Teorías de la posibilidad y teorías de la necesidad.
¿Qué tipos de crisis económicas del sistema capitalista, según Marx, se pueden distinguir? Nombra las dos teorías de la crisis económicas? Las crisis generales: que implican un gran colapso de las relaciones económicas i políticas.
Las crisis parciales i ciclos económicos: que son frecuentes en la historia capitalista.
Esto no es más que el método natural que tiene el sistema de auto gestionarse.
Cuando el sistema tiene una buena salud se recupera rápidamente de las crisis. Por lo contrario, cuando peor sea su salud más largas y más difíciles serán las recuperaciones de las crisis i abra más probabilidad que haya una gran fase de depresión. Por ejemplo en Estados unidos han habido 35 ciclos económicos i crisis parciales durante muchos años i tan solo dos de ellas han sido crisis generales.
Les dos teorías de la crisis que hay son la teoría de la posibilidad i la teoría de la necesidad.
SEMINARI 7 educant en la justícia 1. Quin d’aquests requisits NO defineix els valors ètics? a. Depenen de la llibertat humana b. No són atribuïts a animals/plantes..
c. Són estàtics d. Universalitzables 2. Quin és el primer moment en el que es transmeten valors a l’educació? a. A l’hora d’escollir les matèries i habilitats que es volen transmetre b. En la elecció dels valors que es volen educar c. En la transmissió explicita dels valors d. En la conducta del professor 3. Els drets humans són: a. Drets legals que es recullen en els codis de les legislacions particulars b. Exigències que han de ser satisfetes per que la vida de una persona es pugui considerar humana c. Diferents a cada cultura d. Són aquells que cada ciutadà pot triar si els compleix o no 4. Els drets de qualitat de vida (medi ambient equilibrat, pau i desenvolupament dels pobles) són de? a. Primera generació b. Segona generació c. Tercera generació d. Quarta generació 5.Quina d’aquestes NO és una versió de la pau a. Internacional b. Estatal c. Individual d.No governamental PREGUNTA EXÀMEN Partint de l’afirmació que educar és transmetre valors, pot existir doncs una educació neutral? Quins són els moments de transmissió? Si educar és transmetre valors i això succeeix tant de manera implícita com explícita, no pot existir una educació neutral. Els moments de transmissió són quatre: l’elecció de les matèries i habilitats que es volen transmetre en el currículum, l’elecció explícita de valors a transmetre escollint aquells que són apreciats per la societat seguint un ètica cívica, la transmissió explícita en assignatures com educació per a la ciutadania, i la transmissió a través de la conducta dels professors.
SEMINARI 8 CIUTADANIA I DEMOCRACIA (L’EXCLUSIÓ SOCIAL) 1. El concepte de pobresa és sempre inherent al de la exclusió social? a) Si.
b) No.
2. El concepte d’exclusió social és: a) Un fenomen estructural.
b) Un fenomen multidimensional.
c) Un fenomen dinàmic.
d) Totes les respostes són correctes.
e) Cap de les anteriors és correcta.
3. El tercer sector és: a) Sinònim del tercer i quart món.
b) La forma actual de reacció per combatre la exclusió i la pobresa.
c) La intervenció per part de l’estat per una societat més inclusiva.
d) Participa en els sectors públics i privats.
4. La inclusió social ha de participar en: a) La política, la cultura i la educació.
b) La política, la economia i les xarxes socials i familiars.
c) La economia , la cultura i educació.
5. Quins drets et garanteixen ser ciutadans: a)Drets civils, econòmics i socials.
b)Drets civils, polítics i socials.
c)Drets econòmics, socials i polítics.
Quina responsabilitat tens tu com a Tercer Sector i fins on creus que pots arribar com a educador? - Definició de Tercer Sector on aparegui la idea de «forma actual de reacció per combatre els fenòmens de la pobresa i la inclusió». A partir d'aquí cadascú ha de relacionar accions socials conegudes per ell i especialitzades en X col·lectiu per combatre l’exclusió social i promoure una inclusió social de les persones en els àmbits econòmics, socials i culturals.
- Com a educador aquesta és una resposta oberta on es busca o bé una crítica a l'organització i a les impossibilitats en que ens trobem; o bé un seguit de propostes d'actuació; o bé un argument on no hi ha límit.
(Aquesta segona part de la pregunta és més oberta i més de reflexió personal).
Seminari 9 : globalización neoliberal 1. Els processos de desigualtat i exclusió social són: a) conseqüència d’un destí fatal i ineludible b) un procés natural i irreversible c) resultat del model de societat establert 2. La tendència a desentendre-se’n un cop un problema entra a formar part de les polítiques públiques és major quan la persona es mou per: a) interès material b) interès ideal c) elecció racional 3. “La societat no existeix. Només existeixen els individus, els homes, les dones, i les famílies”. Aquesta frase va ser pronunciada per: a) David Cameron b) Adam Smith c) Margaret Thatcher d) Zygmunt Bauman 4. Quina característica te l’Estat del Benestar? a) els drets socials es desmercantilitzen al convertir-se en drets socials b) l’estat assumeix en les seves polítiques més responsabilitats socials c) les persones i grups ens desentenem de moltes situacion problemàtiques d) totes son correctes 5. Qui va dir la frase: “Vivim en una societat que és politicament democràtuca però socialment feixista”? a) Michel Chossudovsky b) Bonaventura de Sousa c) Juan Plaza PREGUNTA EXAMEN: On es troba l’origen de l’exclusió social? Per què? Quin és l’origen de l’exclusió social? Els processos de desigualtat i exclusió social són el resultat de factors estructurals que articulen i condicionen les diferents formes de relació social, és a dir, el seu origen es troba fonamentalment en el model de societat establert.
Precisament això és el que va demostrar Marx a mitjans del segle XIX, posant de manifest el caràcter estructuralment excloent i desigual del mode de producció capitalista.
El capitalisme implica, d'una banda, la subordinació dels treballadors dins l'entramat productiu, on la posició hegemònica l’ostenta el propietari dels mitjans de producció, i de l'altra, l'exclusió de les persones que no resulten útils a la lògica capitalista del guany i l’acumulació material.
Seminari 10: Globalización y política educativa: los mecanismos como método de estudio PREGUNTAS TIPO TEST 1. Qué son las PEP? a. Políticas de educación primaria b. Políticas de educación prioritaria c. Proyecto educativo prioritario 2. En qué año se fundo las PEP en Europa? a. 1900/1910 b. 1970/1980 c. 2000/2010 3. Qué tres tipos de metas tienen las PEP? a. Al territorio, a las personas y a los centros y redes escolares b. Al territorio, al Estado y a la sociedad c. No tienen ninguna meta 4. Qué significa ZEP? a. Zonas educativas primarias b. Zonas españolas primarias c. Zonas educativas prioritarias 5. Para quién van destinadas las ZEP? a. Para los alumnos con peligro de exclusión social b. Para todos los alumnos c. Para los “buenos” alumnos Pregunta de examen: ¿cuales son las tres epocas de las PEP? De l’estat educador a l’estat avaluador Objectiu d’eliminar les desigualtats d’accés a l’educació. Tot i això, la seva aplicabilitat ha creat noves desigualtats, com ara, les diferències de resultats.
Segona època de les PEP: equitat, lluita contra l’exclusió i garantia d’uns mínims Incideix en el futur dels alumnes amb risc d’exclusió social. Malgrat aquesta voluntat, a França per exemple ha augmentat el nombre d’alumnes excel·lents, però també el volum dels que obtenen pitjors resultats.
Tercera època de les PEP: individualització i optimització de les potencialitats de cadascú Respecte aquesta època que es centra en l’atenció individual, alhora deixa de banda les desigualtats socials. Aquest tipus de política es basa en un conjunt de múltiples accions que posen èmfasi en la detecció i l’adaptació curricular per cada cas.
SEMINARI 11 contraducciones y desafios 1. La Globalización está impulsada por… a) Las nuevas tecnologías b) Los sistemas económicos de libre mercado c) Única y exclusivamente por América del Norte d) Todas las respuestas anteriores ¿Cómo pretenden conseguir la cooperación internacional en el terreno educativo? a) Contextualizando el contexto b) Siguiendo una metodología dialéctica c) Emancipatorios y concienciando la población d) Todas son correctas ¿Qué sistemas alternativos existen? a) Educación privatizada b) Educación pública c) Educación tradicional d) Todas son correctas ¿Cuál de los siguientes retos no pertenecen a la educación social? a) La convivencia y ciudadanía intercultural b) La exclusión c) Educación de calidad para todos d) B i C son correctas ¿Quién ha sido durante muchos años el órgano/ institución más importante que ha apostado por la educación de los paises tanto del Norte como del Sur? a) Banco Mundial b) OCDE c) UNESCO d) OMC La mercantilización de la educación consiste en: a) La adecuación de las pedagogías a las necesidades del mercado.
b) La adecuación de las pedagogías y de las funciones de los centros educativos, por encima de todo, a las necesidades del mercado.
c) La adecuación de las pedagogías, del currículo y de las funciones de los centros educativos, por encima de todo, a las necesidades de la sociedad.
d) La adecuación de las pedagogías, del currículo y de las funciones de los centros educativos, por encima de todo, a las necesides del mercado PREGUNTA EXAMEN ¿Qué consecuencias provoca la globalización? La globalización tiene efectos positivos y negativos. En los efectos positivos encontramos la posibilidad de compartir el progreso, el bienestar y la cultura a escala mundial. También mejora las relaciones de las naciones y la circulación de mercancía y tecnología. Todo esto provoca un gran enriquecimiento y desarrollo de la humanidad.
El problema está en que hay una tendencia a un beneficio de la humanidad, un beneficio económico que siempre acaba favoreciendo a aquellos más favorecidos y que acaban siendo dominantes. Esto provoca conflictos sociales y un aumento de la exclusión social.
...