Contabilitat tema 13 (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 1º curso
Asignatura Contabilitat l
Año del apunte 2017
Páginas 3
Fecha de subida 28/06/2017
Descargas 1
Subido por

Descripción

Contabilitat ade ub resum de tot el tema

Vista previa del texto

TEMA 13: EL PATRIMONI NET 13.1 Concepte Són les participacions dels propietaris de l’empresa en el finançament de la mateixa, tant en el moment inicial de la constitució com posteriorment, són els anomenats recursos propis.
Dins del Patrimoni Net tenim tres partides principals, però no les úniques:    Capital: Representen les aportacions dels propietaris tant en la constitució com les posteriors.
Resultat de l’exercici: És el benefici o la pèrdua obtinguda per l’empresa al llarg de l’exercici en el desenvolupament de la seva activitat.
Reserves: Es denominen reserves, als beneficis d’anys anteriors no distribuïts entre els accionistes o propietaris de l’empresa.
13.2 Capital La partida de capital, al ser la representació dels propietaris en l’empresa, està íntimament relacionada amb la tipologia jurídica de l’empresa.
Podem resumir les tipologies jurídiques en 3 de principals:    Societats Mercantils: El seu capital social ve determinat pels acords dels socis degudament escripturats. La partida del capital comptablement s’anomena “Capital Social”.
Entitats sense forma mercantil: com fundacions, cooperatives o associacions, utilitzarem l’expressió de “Fons Social”.
Empresaris individuals: Ens els empresaris individuals l’aportació de capital per part del propietari, persona física, no està subjecta a cap normativa expressa i és calcula pel diferencial entre actiu i passiu exigible.
El capital representa aportacions dels propietaris sense cap termini predeterminat de recuperació, sense venciment, així que els fons són captats per termini indefinit, amb intenció de mantenir-los durant el temps que el negoci estigui en funcionament.
Els fons propis en general i el capital en particular, suposen la primera garantia de pagament enfront a creditors de la societat són l’indicador de la solvència i garantia financera.
Analitzarem el funcionament comptable de la partida de capital en relació a les societats mercantils que són les més habituals en el nostre país.
En el moment de la constitució de la societat el primer assentament que és comptabilitza són les aportacions dels socis en forma de capital.
Les aportacions al capital d’una empresa podran ser a través d’aportacions dineràries o amb actius.
 Aportacions dineràries:  Aportacions d’actius: Les ampliacions de capital posteriors a la constitució tindran un tractament comptable similar al que acabem de veure.
Poden practicar-se dos tipus d’augments de capital:   Per increment del número d’accions.
Per increment del valor nominal de les accions atingues.
En les Societats Anònimes hi ha la possibilitat de subscriure tot el capital i no haver-lo de desemborsar en la seva totalitat, la normativa de les Societats Anònimes ens permet només desemborsar el 25% en un inici.
 L’assentament tipus seria:  En el desemborsament dels dividends passius: També hi ha casos que hi ha disminucions del Capital Social: Adquisició d’accions pròpies:  En el moment de la compra:  En el moment de l’amortització: Reducció de capital per pèrdues acumulades: 13.3 Reserves Les reserves són els fons propis de l’empresa acumulats per conceptes diferents al capital o resultat de l’exercici.
Les societats mercantils tenen diferents tipus de reserves:     Reserva Legal: Reserves no disponibles pels socis, s’han de mantenir a la societat indefinidament, només podrà ser utilitzades en cas de necessitat per compensar pèrdues, quan no hi hagin altres reserves.
Reserves Voluntàries: Són les constituïdes lliurement per l’empresa i que els socis poden disposar lliurament d’elles.
Reserves Estatutàries: Constituïdes degut a que ho estipulen els estatus de la societat.
Reserves Especials: Les establertes per qualsevol altre disposició legal amb caràcter obligatori.
Assentament tipus de dotació de reserves: 13.4 Resultat d’exercicis anteriors Són resultats, positius o negatius, d’exercicis anteriors que encara no han estat assignats als comptes de reserves o compensats contra elles.
Assentament tipus: 13.5 Pagament de dividends Repartiment dels resultats de l’exercici o de les reserves als propietaris de la societat.
En el moment de l’acceptació dels dividends: En el moment del pagament: ...

Tags: