Anàlisis Situació Financera a Curt Termini (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Contabilidad y Finanzas - 1º curso
Asignatura Comptabilitat Bàsica
Año del apunte 2014
Páginas 4
Fecha de subida 21/11/2014
Descargas 3
Subido por

Vista previa del texto

ANÀLISI DE LA SITUACIÓ FINANCERA A CURT TERMINI 1. Definició de Fons de Maniobra (FM) És la part de recursos permanents destinada a finançar l’actiu circulant.
FM= Diferència entre recursos permanents i actiu fix FM= RP-AF 2. Definició de Capital Circulant (CC) Part excedent de l’actiu en rotació permanent en l’empresa, constiuït per elements d’explotació i que es modifica en funció del cicle d’explotació.
CC= Diferència entre actiu circulant i passiu circulant CC= AC-PC 3. Capital circulant vs Fons de Maniobra En l’aspecte teòric, ambdós conceptes són similars (coincidents), difereixen en la seva formulació i en la seva interpretació. El resultat en xifres absolutes és idèntic.
A) Partim de l’equació fonamental del patrimoni A-P= N B) Deduïm l’equació fonaments del balanç A= P+N C) Si tenim en compte que: A= AF+AC P=FA+PC D) Substituïm la igualtat c) en b) i obtenim que: AF+AC= FA+PC+N E) Si ara considerem que: RP=FA +N F) I ho substituïm en d), resulta que: AF+ AC= RP+PC G) Així doncs, d’acord amb les fórmules inicials: FM= RP-AF CC=AC – PC H) Ara, si operem canviant termes en igualtad f) tenim: AC-PC=RP-AF I) Substituïm g) en h) i...
CC=FM Amb aquest procés s’ha demostrat que ambdues formulacions donen un mateix resultat, una mateixa xifra absoluta, són idèntiques. Parlem doncs dels recursos que una empresa destina(inverteix) a finançar la seva activitat.
ELS FETS COMPTABLES Els fets comptables és l’estudi de les transaccions econòmiques en clau comptable.
En termes didàctics és un excel·lent exercici, senzill i descriptiu, intuïyiu i de reflexio, per apropar a qui s’inicia en l’estudi de la comptabilitay a les seves tècniques bàsiques.
1. Fets permutatius Permutatius: Impliquen un intercanvi (permuta) de valors entre elements d’actiu o de passiu sense modificar la quantia del net patrimonial.
1.1 Fets permutatius d’actiu Impliqun un intercanvi de valors entr elements d’actiu sense modificar el net patrimonial. EX: Cobrament de 60e en efeciu d’un clint Caixa  + 60 (ACTIU) Clients  -60 1.2 Fets permutatius de passiu Impliqun un intercanvi de valors entre elements de passiu sense modificar el net patrimonial. EX: Acceptació d’un efecte nominal de 70 a un proveïdor.
1.3 Fets permutatius per l’augment de l’actiu i del passiu Impliquen un intercanvi de valors entre elements de l’actiu i del passiu a la vegada, sense modificar la quantia del net patrimonial però amb l’augment de l’actiu i del passiu. EX: Compra de mercaderies a crèdit per valor de 200e Mercaderies  +200 (ACTIU) Proveïdors  +200 (PASSIU) 1.4 Fets permutatius per disminució de l’actiu i del passiu Impliquen un intercanvi de valors entre elements de l’actiu i del passiu a la vegada, sense modificar la quantia del net patrimonial però amb la disminució de la quantia de l’actiu i del passiu.
EX: Pagament per transferència bancària de 100 a varis proveïdors.
Bancs  -100 (ACTIU) Proveïdors  -100 (PASSIU) 2. Fets modificatius Modificatius: impliquen l’alteració directa de la quantia del net patrimonial.
2.1 Fets modificatius amb l’augment del net Implica directament un augment de la quantia del net patrimonial.
EX: El banc notifica l’ingrés de 3e en el compte corrent de lem’resa i en concepte d’interessos meritats a favor de l’empresa pel propi compte corrent.
EX: Un proveïdor notifica a l’empresa un abonament de 6e en concepte de bonificació per les compres efectuads i a deduir del proper pagament 2.2 Fets modificatius amb disminució del net Implica directament una disminució de la quantia del net patrimonial.
EX: Pagament de 30e en efectiu corresponents al lloguer del despatx EX: L’assesor fiscal de l’empresa presenta minuta (factura) de 50e pels seus serveis professionals a pagar dins dels propers 30 dies.
3. Fets mixtes Mixtes: Impliquen l’alteració de la quantia del net patrimonial, com a conseqüència d’un intercanvi incomplet entre elements d’actiu, de passiu o de tots dos a la vegada. Són modificstius i permutatius a la vegada.
3.1 Fets mixtes d’actiu Impliquen l’alteració de la quantía del net patrimonial com a conseqüència d’un intercanvi incomplet entre elements d’actiu.
EX: Venda a crèdit de mercaderies per un import de 300e, les quals havien costat 180.
EX: Venda al comptat de mercaderies(excedents de temporada) amb cobrament en efectiu de 80e, les quals havien costat 100e.
3.2 Fets mixtes del passiu Impliquen l’alteració de la quantia del net patrimonial com a conseqü`ncia d’un intercanvi incomplet entre elements de passiu.
EX :Un proveïdor a qui l’empresa deu 200 € a pagar dins de 90 dies proposa que se l’hi accepti un efecte comercial a només 30 dies, i per aquest motiu l’hi concedeix un descompte del 5% sobre l’import pendent de pagament. La operació es realitza immediatament.
3.3 Fets mixtes per augment de l’actiu i del passiu Impliquen l’alteració de la quantia del net patrimonial, com a conseqüència d’un intercanvi incomplet entre elements d’actiu i de passiu a la vegada i augmenta la seva quantia.
EX: Compra de mercaderies a crèdit per valor de 80 €. Com que l’empresa proposa pagar en un termini màxim de 10 dies enlloc de fer-ho a 90 dies, el proveïdor l’hi concedeix un descompte del 5% en concepte de pagament avançat.
3.4 Fets mixtes per disminució de l’actiu i del passiu Impliquen l’alteració de la quantia del net patrimonial com a conseqüència d’un intercanvi incomplet entre elements d’actiu i de passiu a la vegada i disminuint la seva quantia.
EX: Per una errada administrativa l’empresa es demora un més en el pagament de 180 € que l’hi havia facturat un agent comercial. Ordena una transferència bancària de 185 € per cobrir el seu deute i els interessos reclamats pel creditor.
4. Quadres sintètics de variacions Els quadres sintètics de variacions serveixen per sintetitzar o expressar d’una manera més gràfica les diferents transaccions econòmiques.
...