TEMA 4 (2016)

Ejercicio Catalán
Universidad Universidad Rovira y Virgili (URV)
Grado Química - 1º curso
Asignatura Bioquímica
Año del apunte 2016
Páginas 6
Fecha de subida 09/04/2016
Descargas 3

Vista previa del texto

TEMA 4  Marca l'afirmació incorrecta envers els promotors procariotes: a. És una seqüència de nucleòtids que indica la finalització de la traducció b. Els promotors dels gens altament expressats presenten l' "Upstream Promotor (UP)" c. Un promotor ajuda a que hi hagi una major transcripció d'aquell gen, si les seves seqüències s'assemblen més a les seqüències consens respectives d. Té seqüències consens "-35" i "-10" e. És el fragment de DNA que reconeix la RNA polimerasa per a iniciar la transcripció  Els dímers de timina...
a. Són freqüents en els àcids nucleics, tal i com els ponts disulfur en les proteïnes b. Es produeixen per errors en el procés de transcripció i han de ser eliminats c. Alteren l’estructura del DNA i per tant els organismes tenen diversos sistemes de reparació per eliminar-los d. S’han de corregir mitjançant sistemes de metilació  Identifica quina d'aquestes característiques no és pròpia del codi genètic: a. El codi genètic és ambigu b. AUG codifca per Metionina i, a més, és el codó d’inici de la traducció c. El codi genètic és gairebé universal d. El codons de parada no codifiquen aminoàcids e. UAA, UAG i UGA són els codons de parada  Pel què fa a la síntesi de polinucleòtids...
a. La unió de un nucleòsid monofosfat a un polinucleòtid està afavorida termodinàmicament b. En la reacció global, els reactius són: polinucleòtid + nucleòsid-trifosfat c. Primer s’uneix ribosa pirofosfat a la cadena de polinucleòtid, i posteriorment s’hi uneix la base d. La unió de un grup pirofosfat a la cadena de polinucleòtid afavoreix l’addició de un nou nucleòtid a la cadena  Totes les diferències següents entre el DNA i el RNA són veritat, excepte: a. El RNA té un 2’-OH mentre que el DNA no el té b. El RNA utilitza uracil (U) en lloc de timina (T) c. El DNA generalment és doble cadena i el RNA generalment és monocadena.
d. Els nucleòtids del DNA estan formats per purines i els de RNA per pirimidines  L’estructura d’un dinucleòtid inclou...
a. Cap de les altres respostes és certa b. Enllaços fosfodièster i enllaços peptídics c. Enllaços peptídics i enllaços N-glicosídics d. Enllaços fosfodièster i enllaços N- glicosídics  La fotoliasa pot revertir el dany que s’ha causat al DNA per a. despurinació espontània b. desaminació espontània d’adenina c. radiació UV d. agents alquilants  Quin d'aquests enzims no és necessari per la síntesi de DNA a procariotes? a. DNA polimerasa III b. Topoisomerasa c. Helicasa d. RNA polimerasa e. RNA de transferència  l sucre dels nucleòtids de l'àcid desoxiribonucleic és: a. la ribosa.
b. la 3' desoxiribosa c. la 2' desoxiribosa d. la ribulosa.
 Quina de les següents afirmacions, relacionades amb l'estructura secundària de l'ADN no és certa? a. Si un determinat DNA es troba format per una proporció superior de parelles AT envers parelles AT, tindrà una Tm inferior que a la inversa b. Si un determinat DNA es troba format per una proporció superior de parelles GC envers parelles AT, l'estructura secundària és més estable que a la inversa c. Es basa en dues cadenes polinucleotídiques antiparal·leles formant una doble hèlice dextrògira d. L'estructura secundària de l'ADN es manté gràcies a enllaços covalents AT i CG e. Les bases nitrogenades queden en l’interior de la doble hèlice  Quina de les afirmacions següents sobre la DNA polimerasa III és falsa: a. és un enzim amb una elevada processivitat b. no pot iniciar la polimerització sense un primer c. té capacitat correctora 3' to 5' d. no pot sintetitzar la cadena retardada  Després de la replicació, els errors es corregeixen assumint que la cadena vella és correcta. En E. coli, el sistema de reparació pot reconeixer quina és la cadena nova perquè...
a. el DNA plantilla i el DNA acabat de sintetitzar formen duplexs separats després de la sìntesi b. el DNA nou queda unit a enzims reparadors específics fins que pot ser analitzat per trobar els errors c. el DNA vell és continu mentre que el DNA nou encara està en trossos petits després de la replicació d. la metilació de l’adenina del DNA en les seqüències GATC encara no s’ha produit  Quina de les molècules següents forma complexes amb les histones H1, H2A, H2B, H3 i H4 in vivo? a. tRNA d'humans b. DNA d'E. coli c. DNA nuclear d'humans d. DNA mitocondrial d'humans  El factor sigma es descrit com: a. subunitat del ribosoma 30S a la que s'uneix el mRNA b. subunitat de la RNA polimerasa responsable de l'especificitat de l'inici de la transcripció de RNA a partir de DNA.
c. subunitat de la DNA polimerasa que permet la síntesi bidireccional de NA en ambdues direccions 5' 3' i 3' 5'.
d. subunitat del ribosoma 50S que catalitza la síntesi de l'enllaç peptídic  L’experiment de Meselson-Stahl va demostrar que… a. cap de les altres respostes és certa b. La traducció del DNA és semiconservativa c. La transcripció del DNA és semiconservativa d. En la replicació del DNA, les dues cadenes resultants tenen cada una d’elles una cadena de DNA parental i una cadena construida de nou  Si una cèl.lula te el doble de DNA, en quina fase del cicle cel.lular és troba? a. G1 b. S c. això no pot passar mai d. G2  Els anomenats "caps" de les molècules de RNA: a. es troben en l'extrem 3' del tRNA b. permeten procesar el tRNA c. estan formats de poli A d. només es troben al mRNA eucariòtic Un motlle és una seqüència d'àcids nucleics que determina la seqüència d'un àcid nucleic complementari.
La maduració de les proteïnes no implica l’splicing dels introns, però si implica la formació d'enllaços covalents amb sucres.
L’estructura primària d'un àcid nucleic és la seqüència de la cadena polinucleotídica.
Quan es llegeix una cadena polinucleotídica, es comença pel nucleòtid de l’extrem 5’.
Els nucleòtids s’uneixen mitjançant enllaços fosfodièster.
A l’extrem 5’ es troba el grup fosfat del nucleòtid que no participa de cap enllaç fosfodièster.
Els ribosomes permeten la unió dels tRNA amb el mRNA i la unió dels aa a la cadena peptídica.
Les nucleases són enzims que degraden el RNA o el DNA.
El anticodons del tRNA reconeixen els codons del RNAm.
El conjunt de codons que especifiquen els aminoàcids proteics constitueix el codi genètic.
La proteïna comença a sintetitzar-se per l'extrem N terminal.
L’ mRNA conté la informació en codons.
En la replicació del DNA la cadena nova contínua se sintetitza en direcció 5-3 i els fragments d’Okazaki de la cadena discontínua en direcció 5-3.
El grup fosfat es manté unit al nucleòsid mitjançant un enllaç fosfo-èster.
Un desoxiribonucleòtid té un H unit al carboni 2'; en canvi un ribonucleòtid té unit, en aquesta mateixa posició un grup hidroxil.
Les bases nitrogenades de tipus purina són Adenina i Guanina.
El sucre que forma la base d'un nucleòtid és una ribosa.
DNA polimerasa Replica de forma fidel el DNA Exonucleasa Essencial per corregir errades DNA ligasa Utilitza ATP per a unir fragments de DNA Topoisomerasa Relaxa o introdueix superenrotllaments Helicasa Desenrotlla la doble hèlix Fragment inicial d'un polímer que es farà més llarg Fragment d'àcid nucleic que es troba a sobre la cadena retardada Evita la desaparició de la cadena retardada Sintetitza un fragment de RNA Cebador Fragment d'Okazaki Telomerasa Primasa ...