GCS Examen juny 2010 (2010)

Examen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 3º curso
Asignatura Gestió i Conservació dels sòls
Año del apunte 2010
Páginas 4
Fecha de subida 31/08/2014
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

EXAMEN DE GESTIÓ I CONSERVACIÓ DE SÒLS  Curs 2009‐10  – 1a convocatòria (15 de juny de 2010)         Full núm. 1  Nom i cognoms:    1. Es  vol  fer  un  estudi  detallat  dels  processos  erosius  que  afecten  els  vessant  dels  turons  de  la  comarca  d’Osona  ocupats  majoritàriament  per  calcàric  regosols  desenvolupats  sobre  margues.  a)  Proposa  un  sistema  que  permeti  mesurar  les  pèrdues de sòl per esquitx, erosió laminar i flux concentrat, explicant com s’hauria  d’implementar. b) Seria aplicable la RUSLE per estimar les pèrdues de sòl? Justifica  les respostes. (2 punts)                                            2. Determinar els NGR per a la protecció de la salut humana del 1,2 Diclorfenol per a  ús  urbà  i  industrial,  sabent  que  el  NGR  per  a  altres  usos  és  de  7  mg/kg  de  sòl,  explicant en base a quins criteris es calculen. (2 punts)   EL CONTINGUT D’AQUESTA PÀGINA NO SERÀ AVALUAT.  UTILITZEU‐LA NOMÉS PER A ESBORRANYS, ESQUEMES...    EXAMEN DE GESTIÓ I CONSERVACIÓ DE SÒLS  Curs 2009‐10  – 1a convocatòria (15 de juny de 2010)         Full núm. 2  Nom i cognoms:    3. Durant  els  darrers  50  anys  de  reg  per  inundació  en  unes  parcel∙les  agrícoles  de  l’horta murciana, la salinitat del sòl en l’extracte de pasta saturada ha passat de 0,9  a 3,6 dS m‐1, mentre que el PSI ha passat del 0,8 a l’1,2%. Explica quins problemes  pot ocasionar aquest canvi per a l’ús actual del sòl i proposa mesures dirigides a la  protecció del sòl. (2 punts)                                              4. El catàleg de sòls d’un municipi del Pallars Jussà indica que s’hi troben Leptosòls,  Cambisòls  i  Luvisòls.  Indica  de  manera  raonada  quin  o  quins  d’aquests  sòls  dedicaries preferentment al cultiu de patates. (2 punts)                            EXAMEN DE GESTIÓ I CONSERVACIÓ DE SÒLS  Curs 2009‐10  – 1a convocatòria (15 de juny de 2010)         Full núm. 2  Nom i cognoms:    5. A la pedrera que vam visitar a Alcover es van restaurar extenses àrees tot utilitzant  fangs  de  depuradora  com  a  font  de  matèria  orgànica  i  nutrients.  Els  fangs  de  depuradora  portaven  una  gran  quantitat  de  matèria  orgànica  làbil,  fàcilment  mineralitzable (al voltant d’un 70%). Malgrat tot, en moltes zones s’ha vist que els  continguts  mitjans  de  matèria  orgànica  al  sòl  s’han  conservat  o  fins  i  tot  han  augmentat.  Què  pot  explicar  que  la  quantitat  total  de  matèria  orgànica  es  mantingui o augmenti en el sòl? En relació a la matèria orgànica, quins perills pot  suposar la pastura de les àrees recentment restaurades amb fangs de depuradora  en activitats extractives? (2 punts)      ...