Tema 2 (2015)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Derecho - 1º curso
Asignatura Teoria del dret
Año del apunte 2015
Páginas 6
Fecha de subida 31/01/2015
Descargas 3
Subido por

Descripción

Tema 2: L'ESCOLA ESPANYOLA DEL DRET NATURAL (S.XVI) I EL RACIONALISME NATURALISTA (S.XVII)

Vista previa del texto

TEMA 2: L’ ESCOLA ESPANYOLA DEL DRET NATURAL (S.XVI) I EL RACIONALISME NATURALISTA (S.XVII) Quatre etapes de pensament polític (XVII-XVII): •Delegació de poder al monarca com a garantia de la seguretat (Hobbes, Leviathan, 1651) •Límits del poder: llibertat i defensa de la propietat (Locke, Segon Tractat del Govern Civil, 1690) •Dret natural de l’home a autogovernar-se segons la seva “natura racional” (Rousseau, El Contracte Social, 1762) •Límits de l’indidualisme i de la raó: mite de l’autoconsciència col.lectiva (Rousseau, Les Confessions de J.J.Rousseau, 1767; Diderot, El nebot de Rameau, 1805).
Thomas Hobbes •Compatibilitat de la por i la llibertat (“pessimisme antropològic”) •Els homes neixen iguals, però si volen sobreviure, han de morir desiguals (conservadurisme polític) Isaiah Berlin •Pas de la “llibertat negativa” a la “llibertat positiva”: (i) absència d’obstacles en la realització dels fins; (ii) control dels mitjans en la realització dels fins (Cuatro ensayos sobre la libertad) Moviments intel.lectuals (XVI-XVIII) •Escolàstica Espanyola (XVI) •Iusnaturalisme racionalista (XVI-XVII) •Reforma religiosa (XVI-XVII) •Il.lustració (XVIII) Alguns autors iusnaturalistes (S.XVI-XVIIII) 2ª Escolàstica Espanyola -> Francisco de Vitoria, Francisco Suárez Escola Racionalista de Dret Natural -> Thomas Hobbes, Samuel Pudendorf, Jean Domat, Baruch Spinoza, G.W. Leibniz Dret Natural de la Il.lustració -> John Locke, Christian Thomas, Christian Wolff, Charles de Secondat, J.J.Rousseau Polèmica de Valladolid (1550) •Juan Ginés de Sepúlveda: desigualtat natural humana, possibilitat d’imposar la fe per la força després de la conquista •Fray Bartolomé de Las Casas: igualtat natural humana, impossibilitat d’imposar la fe per la força Vázquez Dret natural és lex indicans (bo)+ lex imperans (ordre) (Duns Scot), al mateix temps.
Francisco de Vitoria “Déu no pot canviar la natura de les coses” -Tesis de Vitoria: •Contra l’autoritat del papa, del emperador •Contra el dret de la força (conquesta) •Contra el govern contra els súbdits en contra de la seva voluntat -Sobre el poder: Porque el dominio no puede venir sino por el derecho natural, el divino o el humano. Pero por ninguno de ellos es el emperador señor del orbe.” El papa no es señor civil o temporal de todo el orbe, hablando propiamente de dominio y de potestad civil.” -Sobre el dret de conquesta i el descobriment: “Y de todo lo dicho se hace patente que los españoles, cuando navegaron los primeros a las tierras de los bárbaros, no llevaban ningún derecho para ocupar las provincias de aquéllos.” El descobriment no justifica el domini dels indis, “igual que no lo hubiese justificado al revés si hubiesen sido ellos los que nos hubiesen descubierto a nosotros.” Francisco Suarez Congruïsme entre predestinació i llibertat, coneixement per raó natural (noció de “conseqüència”): –Principis generals (obra el bé i no el mal) –Principis determinants (obra la justícia, honora Déu, viu amb moderació...) –Conclusions dels principis (prohibició de l’adulteri, el robatori.
Solució racional als conflictes •Doctrina del pacte social entre els homes: els problemes d’ordre social són conceptualment vistos com a problemes humans •Distingir: (i) impulsos naturals i capacitat de raonar; (ii) diferents tipus d’acords que poden prendre els homes entre si.
Base natural: •Groci: appetitus socialis •Hobbes: por i egoïsme •Locke: llibertat i gaudi tranquil dels béns •Spinoza: l’anhel d’independència davant tothom que no sigui Déu •Thomasius: propòsit de buscar el que perllonga la vida humana i la fa feliç Pactes: •Pacte d’unió: constituir-se en societat •Pacte de subjecció: cessió de part de la sobirania per dotar-se d’una organització política (Estat). La forma d’aquest segon pacte pot ser: república, monarquia...
Tres línies de dret natural XVII 1) Pufendorf desglossa les doctrines del pacte i elabora les nocions bàsiques del que després s’anomenarà “sistema jurídic” (voluntarisme) 2) Leibniz inventa una lògica amb modalitats bàsiques (prohibit, permès...) per captar el dret que després s’anomenarà “llenguatge jurídic” (formalisme) 3) Domat elabora una sistematització del contingut normatiu del dret concret, el que després s’anmenarà “ordenament jurídic” (legalisme) Samuel Pufendorf: Llei (Lex): “ordre mitjançant la qual un superior obliga un subjecte a conformar les seves accions a la seva prescripció”. Fonament: autoritat, voluntat.
•El dret natural es coneix mitjançant la raó; el dret diví i la llei moral només a través de la revelació.
•El dret natural regula la vida terrena dels homes; el dret diví i la llei moral, la vida ultraterrenal.
•El dret natural i el dret positiu es distingeixen de la llei moral perquè el primer regula les accions externes; la segona, les internes.
SAMUEL PUDENDORF Christian Thomasius G.W.Leibniz: •Completud del dret •Proposicions (judicis): atribució de predicats a un subjecte mitjançant una còpula •Harmonia universal (mathesis universalis) •Models lògics per expressar el dret G.W.LEIBNIZ Ch.Wolff Jean Domat: •Les loix civiles dans leur ordre naturel (1689-1694) [Traité des loix] •Compatibilitzar el ·dret cristià” amb el “dret del monarca” •Dret= sistema de lleis científiques •Principis primers i les seves derivacions= dret natural •Dret natural=dret privat (regula les relacions “domèstiques” •Dret privat=dret romà JEAN DOMAT R.Pothier Principi de Port-Royal •Tractar les coses, en la mesura del possible, d’acord amb el seu ordre natural, partint per això del més general i més simple, i explicant el que pertanyi a la natura del gènere abans de passar a les seves espècies.
...