Tema 2 (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Psicología - 2º curso
Asignatura Processos psicològics: Memòria
Año del apunte 2016
Páginas 3
Fecha de subida 06/04/2016
Descargas 8
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 2. MESURA DE LA MEMÒRA 1.ASPECTES GENERALS DE LA MESURA La psicologia actual valora molt la mesura. Diferencia entre dos enfocaments clarament diferenciats:  Mesures que s’obtenen a partir dels experiments (medició de laboratori): l’experiment permet variar sistemàticament les condicions així com repetir les observacions i procedir a la generalització, alhora que permet a la psicologia aconseguir un nivell semblant al de les altres ciències. Aquest enfocament ha proporcionat a la psicologia els diferents coneixements i lleis que fonamenten el comportament humà.
Aquest tipus de mesures que es fonamenten en investigacions controlades no queden limitades a l’espai estrictament del laboratori.  objectius cientifico-teòrics.
 Practiques de fiabilitat (medició psicomètrica): Es fonamenta en la tradició de les diferencies individuals que es va derivar en la mesura a traves dels tests. Aquest enfocament, algunes vegades controvertit, ha permès a la psicologia tenir un instrument propi i atorgar-se el seu caràcter aplicat.  objectius pràctics o de diagnòstic.
Les mesures de memòria s’han de fer en llocs tranquils on no hi hagi distraccions 2. MESURES DIRECTES VS MESURES INDIRECTES Mesures directes: Són explícites, conscients o intencionals. Son aquelles en les que ets conscient de que estàs fent una tasca de memòria.
Mesures indirectes: Són implícites, inconscients o incidentals. No ets conscient de que la tasca que estes fent mesura memòria 3.LES MESURES DIRECTES Són aquelles que exigeixen expressions conscients de record, es a dir, es tracta de tasques en les que les instruccions que es donen als subjectes en el moment de la prova de memòria fan referència a successos de la seva història personal. En el terreny experimental o la medició psicològica els tests directes són tasques que requereixen que un subjecte recordi conscientment el material que se li ha presentat anteriorment.
Reconeixement: el subjecte ha d’identificar les dades adquirides estant present dins del camp perceptiu, es a dir, d’entre varies alternatives el subjecte ha d’identificar una informació que se li havia presentat prèviament. La majoria de tasques de reconeixement es troben dins d’aquestes alternatives:  El subjecte ha de respondre durant la prova amb un SI o un NO si un determinat estímul se li havia presentat abans.
 Els estímuls es presenten un a un barrejats amb altres elements i el subjecte ha de senyalar quin d’ells ha sigut presentat anteriorment.
 Tots els estímuls presentats en la fase inicial son barrejats globalment amb un nombre igual o superior a ells i el subjecte ha de anar senyalant en aquesta relació global aquells que li han sigut presentats prèviament.
6 Record o evocació: s’ha de reproduir el que hem adquirit prèviament en absència de l’estímul  Record amb claus: al subjecte se li faciliten claus o pistes concretes per el record, es a dir, indica alguna característica del que ha de recordar.
 Record serial: requereix al subjecte que reprodueixi la informació amb el mateix ordre que ha sigut presentada.
 Record lliure: el subjecte pot recuperar la informació en l’ordre que prefereixi Aquestes proves de record també son considerades com tipus de comportaments mnemònics, ja que sabem que en ells esta clarament implicada la memòria. Així, direm que son comportaments mnemònics el reconeixement, el record lliure, el record serial i el record en claus.
4.LES MESURES INDIRECTES Són aquelles que no requereixen una manifestació conscient de record, es a dir, són proves que exigeixen al subjecte implicar-se en una activitat cognitiva o motora a partir d’unes instruccions que no fan referència a coneixements anteriors d’una forma clara, però en les que d’alguna manera esta implicada la memòria. Les mesures indirectes poden ser de diferents tipus:  Proves de coneixement conceptual, factual, lexical i perceptual: tasques que intenten especificar les estructures i processos implicats en la recuperació del coneixement permanent. Serien tasques com generar membres d’una categoria semàntica, classificar o categoritzar estímuls, tasques de decisió lèxica, completar fragments de paraules o identificar paraules.
 Proves de coneixement procedimental: tasques que impliquen aprenentatge de destreses i solució de problemes, examinant la execució de la tasca en funció de la pràctica. Poden ser tasques percepto-motores com el dibuix en mirall o tasques de seguiment visual i, dins de la resolució de problemes, tasques com la execució de puzles, els problemes de la torre de Hanoi o la resolució de figures complexes  Proves de resposta avaluadora: tasques que estudien els efectes de la exposició prèvia a estímuls sobre l’avaluació posterior que els subjectes emeten sobre aquells estímuls. Es tracta d’avaluar, per exemple, com els judicis cognitius estan influenciats per l’exposició prèvia als estímuls.
Altres mesures del canvi conductual: mesures fisiològiques (potencials evocats, resposta galvànica de la pell...) i per mesures de condicionament. Entre aquestes mesures també es pot introduir l’estalvi experimentat en el reaprenentatge.
 En resum, les tasques mes utilitzades en les mesures indirectes acostumen a ser aquelles que d’alguna manera impliciten haver d’utilitzar coneixements basals per poder realitzar una activitat, així com tasques que pressuposen un aprenentatge incidental o tasques que avaluen el reaprenentatge del subjecte.
7 5. LA MESURA PSICOMÈTRICA DE LA MEMÒRIA: PRINCIPALS TESTS Tipo de medida Tipo de procedimiento Modalidad sensorial Material utilizado en la prueba Intervalo temporal Figura del Rey Directa Recuerdo libre Visual Gráfico Corto plazo PMA (Factor F) Indirecta Medida de conocimiento Visual Verbal Largo plazo WMS (textos I) Directa Recuerdo libre Auditiva Verbal Corto plazo WMS (textos II) Directa Recuerdo libre Auditiva Verbal Largo plazo WAIS (clave de números) Indirecta Medida de habilidad Visual Gráfico Corto plazo WAIS (dígitos) Directa Recuerdo serial Auditiva Verbal Corto plazo Doors and People (Doors test) Directa Reconocimiento Visual Gráfico Corto plazo Cuestionario sobre memoria cotidiana Indirecta Medida de conocimiento Visual Gráfico Corto plazo 8 ...