Seminari 1 - Fonaments de Dret Privat i de l'Empresa (2017)

Pràctica Catalán
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Derecho - 1º curso
Asignatura Fonaments de Dret Privat i de l'Empresa
Año del apunte 2017
Páginas 12
Fecha de subida 24/09/2017
Descargas 3
Subido por

Descripción

Seminari 1 de l'assignatura de Dret Privat i de l'Empresa (equivalent a Dret Civil I) de la UPF.

Vista previa del texto

Fonaments del dret privat i de l’empresa. Seminari 1 Part I. Interpretació i eficàcia de les normes. Veïnatge civil Part II. Dret de la persona Setmana del 15 al 19 de maig Instruccions per a preparar el seminari 1 1. Llegiu, si us plau, els materials disponibles a l’aula global sobre: a. Infracció de la norma jurídica i frau a la llei b. Bona fe i abús de dret (estarà disponible al llarg de dilluns 8 de maig) c. La STS, 1ª, 2.7.2004 2. Redacteu de manera individual una resposta breu als casos proposats, tot i que podeu treballar en grups per preparar les respostes.
3. Durant els primers 15 minuts del seminari haureu de resoldre una pregunta breu sobre algun dels casos proposats i haureu de lliurar la resposta. Podreu utilitzar els materials que heu fet servir per preparar el seminari.
4. Durant el seminari, treballarem en grups els diferents casos i a continuació se us demanarà que exposeu oralment les solucions.
PART I. INTERPRETACIÓ I EFICÀCIA DE LES NORMES. VEÏNATGE CIVIL Supòsit 1 L’art. 254.3 del Text Refós de les normes Urbanístiques del Pla General Metropolità de l’Ajuntament de Barcelona estableix: “L’alçada màxima de les tanques opaques a les llindes en cap cas podrà depassar l’alçada d’1,50 m., amidats des de la cota natural del terreny a l’esmentada llinda, i podran elevar-se fins a un màxim de 2,50 m. sobre aquest punt, amb reixes, tela metàl·lica o elements calats”.
Un veí d’una urbanització de Barcelona, en Jaume, va construir en la seva propietat una tanca de separació amb la finca veïna, propietat de la Maria, consistent en una tela metàl·lica de 3 m. Consta, a més, que en Jaume, per obtenir una certa privacitat, havia plantat a un metre de la tanca una filera d’eucaliptus i altres arbres no gaire frondosos, situats amb una separació de més d’un metre entre ells, però que, en alguna part de la finca, superaven els 2,50 m.
1 La Maria considerava que totes dues accions afectaven al seu dret a tenir llums i vistes des de la seva finca i va demandar al Jaume.
Respon raonadament les següents preguntes: 1. Quins drets subjectius entre en conflicte en el cas? Els drets que entren en conflicte son el DRET DE PRIVACITAT I INTIMITAT: art. 18 CE “Ningú no serà objecte d’intromissions arbitràries en la seva vida privada ni en la de la seva família, en el seu domicili ni en la seva correspondència, ni d’atemptats contra la seva fama o reputació. Tota persona té dret a la protecció de la llei contra aquestes intromissions i atemptats” DRET DE PROPIETAT: art. 348 CC “La propietat és el dret de gaudir i disposar d’una cosa, sense més limitacions que les establertes en les lleis” i el dret de tenir llums i vistes està dins d’aquest dret.
2. Quina tipus de pretensió pot sol·licitar la Maria per satisfer els seus interessos? La maria pot sol·licitar una PRETENSIÓ DECLARATIVA: Sol·licitant el reconeixement de la existència d’un determinat dret subjectiuà Per tant demana una indemnització i l’adopció de les mesures judicials o administratives que impedeixin la persistència en l’abús com pot ser tallar les plantes o rebaixar la tanca.
3. L’advocat de la Maria li aconsella que basi la seva pretensió en l’aplicació dels arts. 6.4 i 7.2 CC. Consideres que s’han infringit aquestes preceptes? 6,4: “Els actes realitzats a l’empar del text d’una norma que persegueixin un resultat prohibit per l’ordenament jurídic o contrari a ell, es consideraran executats amb frau de llei i no impediran la deguda aplicació de la norma que s’hagués intentat eludir” - El Jaume posa els arbres a una distància moderada del límit de la finca intentant evitar que els arbres plantats s’hagin de regular per l’art. 254.3 7,2: “La llei no empara l’abús del dret o l’exercici antisocial del mateix. Tot acte o omissió que per la intenció del seu actor, per el seu objecte o per les circumstàncies en què es realitza sobrepassi manifestadament els límits normals de l’exercici d’un dret, amb dany per tercers, donarà lloc a la corresponent indemnització i l’adopció de les mesures judicials o administratives que impedeixin la persistència en l’abús ” 2 - En Jaume ha sobrepassat els límits que estableix la lleià causa danys a un tercer Supòsit 2 El pare de Fèlix va néixer a Toledo i, al seu cop, els seus avis també havien nascut i viscut a Toledo. El pare de Fèlix va conèixer a Maria, filla de pares catalans, a la Universitat de Toledo i, amb els anys es van casar i van viure en aquesta ciutat, on va néixer Fèlix. En total, la Maria va viure 8 anys a Toledo. Quan en Fèlix va fer un any, tota la família es va haver de traslladar a Barcelona per feina i s’hi van quedar a viure definitivament.
1. Quin veïnatge civil tenia Fèlix en el moment de néixer? Si els pares no han atribuït el veïnatge de cap dels dos durant els primers mesos de vida del nadó, el fill té el veïnatge civil segons el criteri de naixement: el veïnatge civil de Toledo. Per tant, se li aplicaria el dret civil espanyol (comú) 2. Quina és la manera més ràpida perquè Fèlix pogués adquirir el veïnatge civil català? Los padres, o quien tenga de ellos la patria potestad, pueden atribuir la vecindad de cualquiera de ellos dentro de los seis meses siguientes al nacimiento o la adopción (art.
14.3.II CC).
3. En quin moment de la seva vida Fèlix hagués pogut adquirir el veïnatge civil català sense haver d’efectuar cap declaració de voluntat a favor? Si no ho sol·licita als 2 anys, 10 anys després, és a dir, quan tingués 24 se li adjudica el veïnatge civil català a menys que hagi fet una declaració en contra.
4. Suposa que Fèlix ha emès una declaració vàlida d’adquisició del veïnatge civil català segons els requisits del CC i amb 21 anys decideix anar a fer un postgrau i doctorat a Madrid. Allà troba feina i, de moment, no es planteja tornar a Barcelona. És necessari que Fèlix faci una declaració de conservació del veïnatge civil català perquè no se li apliqui la regla de l’art. 14.5.2ª CC? No, perquè aquest tipus de declaracions no necessiten ser reiterades.
3 PART II. DRET DE LA PERSONA: LIMITACIONS EN L'EXERCICI I GAUDI DELS DRETS FONAMENTALS DELS MENORS D'EDAT Supòsit 3 Artículo 9. Límites del consentimiento informado y consentimiento por representación.
1. La renuncia del paciente a recibir información está limitada por el interés de la salud del propio paciente, de terceros, de la colectividad y por las exigencias terapéuticas del caso. Cuando el paciente manifieste expresamente su deseo de no ser informado, se respetará su voluntad haciendo constar su renuncia documentalmente, sin perjuicio de la obtención de su consentimiento previo para la intervención.
2. Los facultativos podrán llevar a cabo las intervenciones clínicas indispensables en favor de la salud del paciente, sin necesidad de contar con su consentimiento, en los siguientes casos: a) Cuando existe riesgo para la salud pública a causa de razones sanitarias establecidas por la Ley. En todo caso, una vez adoptadas las medidas pertinentes, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/1986, se comunicarán a la autoridad judicial en el plazo máximo de 24 horas siempre que dispongan el internamiento obligatorio de personas.
b) Cuando existe riesgo inmediato grave para la integridad física o psíquica del enfermo y no es posible conseguir su autorización, consultando, cuando las circunstancias lo permitan, a sus familiares o a las personas vinculadas de hecho a él.
3. Se otorgará el consentimiento por representación en los siguientes supuestos: a) Cuando el paciente no sea capaz de tomar decisiones, a criterio del médico responsable de la asistencia, o su estado físico o psíquico no le permita hacerse cargo de su situación. Si el paciente carece de representante legal, el consentimiento lo prestarán las personas vinculadas a él por razones familiares o de hecho.
b) Cuando el paciente tenga la capacidad modificada judicialmente y así conste en la sentencia.
c) Cuando el paciente menor de edad no sea capaz intelectual ni emocionalmente de comprender el alcance de la intervención. En este caso, el consentimiento lo dará el representante legal del menor, después de haber escuchado su opinión, conforme a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.
4. Cuando se trate de menores emancipados o mayores de 16 años que no se encuentren en los supuestos b) y c) del apartado anterior, no cabe prestar el consentimiento por representación.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando se trate de una actuación de grave riesgo para la vida o salud del menor, según el criterio del facultativo, el consentimiento lo prestará el representante legal del menor, una vez oída y tenida en cuenta la opinión del mismo.
4 5. La práctica de ensayos clínicos y la práctica de técnicas de reproducción humana asistida se rigen por lo establecido con carácter general sobre la mayoría de edad y por las disposiciones especiales de aplicación.
Para la interrupción voluntaria del embarazo de menores de edad o personas con capacidad modificada judicialmente será preciso, además de su manifestación de voluntad, el consentimiento expreso de sus representantes legales. En este caso, los conflictos que surjan en cuanto a la prestación del consentimiento por parte de los representantes legales, se resolverán de conformidad con lo dispuesto en el Código Civil.
6. En los casos en los que el consentimiento haya de otorgarlo el representante legal o las personas vinculadas por razones familiares o de hecho en cualquiera de los supuestos descritos en los apartados 3 a 5, la decisión deberá adoptarse atendiendo siempre al mayor beneficio para la vida o salud del paciente. Aquellas decisiones que sean contrarias a dichos intereses deberán ponerse en conocimiento de la autoridad judicial, directamente o a través del Ministerio Fiscal, para que adopte la resolución correspondiente, salvo que, por razones de urgencia, no fuera posible recabar la autorización judicial, en cuyo caso los profesionales sanitarios adoptarán las medidas necesarias en salvaguarda de la vida o salud del paciente, amparados por las causas de justificación de cumplimiento de un deber y de estado de necesidad.
7. La prestación del consentimiento por representación será adecuada a las circunstancias y proporcionada a las necesidades que haya que atender, siempre en favor del paciente y con respeto a su dignidad personal. El paciente participará en la medida de lo posible en la toma de decisiones a lo largo del proceso sanitario. Si el paciente es una persona con discapacidad, se le ofrecerán las medidas de apoyo pertinentes, incluida la información en formatos adecuados, siguiendo las reglas marcadas por el principio del diseño para todos de manera que resulten accesibles y comprensibles a las personas con discapacidad, para favorecer que pueda prestar por sí su consentimiento.
Artículo 212-1. Derecho a la información sobre la salud.
1. Toda persona tiene derecho a recibir información verídica, comprensible y adecuada a sus necesidades y requerimientos sobre el alcance de cualquier intervención en el ámbito de su salud, que la ayude a tomar decisiones de forma autónoma, salvo que haya expresado su voluntad de no ser informada. Este derecho es directamente exigible ante los tribunales de justicia.
2. El paciente es el titular del derecho a la información y quien tiene el derecho a permitir y autorizar el acceso a la información que se refiere a su salud, salvo en los casos en que la legislación establece otra cosa.
3. Toda persona tiene derecho a que se respete la confidencialidad de los datos que se refieren a su salud y que no se generen registros con datos personales de salud que no sean estrictamente necesarios.
4. Si la persona se halla en un estado físico o psíquico que no le permite recibir la información o comprenderla, esta debe darse, de la forma establecida por la legislación para el ámbito sanitario, a la persona designada en el documento de voluntades anticipadas, al asistente legalmente designado, al representante legal, a la persona que tiene la guarda de hecho, a los familiares o a las personas que están vinculadas a ella, según proceda.
Artículo 212-2. Consentimiento informado.
5 1. Las personas mayores de dieciséis años y las menores que tengan una madurez intelectual y emocional suficiente para comprender el alcance de la intervención en su salud deben dar el consentimiento por sí mismas, salvo en los casos en que la legislación de ámbito sanitario establece otra cosa.
2. Si la persona se halla en un estado físico o psíquico que no le permite hacerse cargo de su situación ni decidir, el consentimiento debe obtenerse, de la forma establecida por la legislación para el ámbito sanitario, de las mismas personas que deben recibir la información a que se refiere el artículo 212-1.4.
3. El interesado, o las personas que suplen su capacidad, en interés del propio interesado, pueden revocar el consentimiento otorgado.
4. Si las personas llamadas a dar consentimiento por sustitución se niegan a darlo, la autoridad judicial puede autorizar la intervención a solicitud del facultativo responsable y en interés de la persona que no puede consentir.
Ley Orgánica 1/1982 Artículo 7 Tendrán la consideración de intromisiones ilegítimas en el ámbito de protección delimitado por el artículo 2 de esta ley: 1. El emplazamiento en cualquier lugar de aparatos de escucha, de filmación, de dispositivos ópticos o de cualquier otro medio apto para grabar o reproducir la vida íntima de las personas.
2. La utilización de aparatos de escucha, dispositivos ópticos, o de cualquier otro medio para el conocimiento de la vida íntima de las personas o de manifestaciones o cartas privadas no destinadas a quien haga uso de tales medios, así como su grabación, registro o reproducción.
3. La divulgación de hechos relativos a la vida privada de una persona o familia que afecten a su reputación y buen nombre, así como la revelación o publicación del contenido de cartas, memorias u otros escritos personales de carácter íntimo.
4. La revelación de datos privados de una persona o familia conocidos a través de la actividad profesional u oficial de quien los revela.
5. La captación, reproducción o publicación por fotografía, filme o cualquier otro procedimiento, de la imagen de una persona en lugares o momentos de su vida privada o fuera de ellos, salvo los casos previstos en el artículo 8.2.
6. La utilización del nombre, de la voz o de la imagen de una persona para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga.
7. La imputación de hechos o la manifestación de juicios de valor a través de acciones o expresiones que de cualquier modo lesionen la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación.
6 8. La utilización del delito por el condenado en sentencia penal firme para conseguir notoriedad pública u obtener provecho económico, o la divulgación de datos falsos sobre los hechos delictivos, cuando ello suponga el menoscabo de la dignidad de las víctimas.
Artículo 8 1. No se reputarán, con carácter general, intromisiones ilegítimas las actuaciones autorizadas o acordadas por la Autoridad competente de acuerdo con la ley, ni cuando predomine un interés histórico, científico o cultural relevante.
2. En particular, el derecho a la propia imagen no impedirá: a) Su captación, reproducción o publicación por cualquier medio, cuando se trate de personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública y la imagen se capte durante un acto público o en lugares abiertos al público.
b) La utilización de la caricatura de dichas personas, de acuerdo con el uso social.
c) La información gráfica sobre un suceso o acaecimiento público cuando la imagen de una persona determinada aparezca como meramente accesoria.
Las excepciones contempladas en los párrafos a) y b) no serán de aplicación respecto de las autoridades o personas que desempeñen funciones que por su naturaleza necesitan el anonimato de la persona que las ejerza.
“a) El menor Marcos, de trece años de edad, hijo de los recurrentes en amparo, tuvo unas lesiones por caída de bicicleta, a consecuencia de las cuales fue llevado por sus padres al Hospital Arnáu de Vilanova, de Lérida, el día 8 de septiembre (jueves) de 1994 hacia las nueve o diez de la noche. Examinado el menor por los médicos, éstos les informaron de que se hallaba en situación de alto riesgo hemorrágico por lo que era necesaria una transfusión de sangre. Los padres se opusieron a la transfusión por motivos religiosos y, habiéndoles hecho saber los médicos que no había tratamientos alternativos, solicitaron el alta de su hijo para llevarlo a otro centro sanitario. El centro hospitalario, en lugar de acceder al alta, por entender que peligraba la vida del menor si no era transfundido, solicitó del Juzgado de guardia (siendo las 4:30 horas del día 9) autorización para la práctica de la transfusión, que fue concedida a continuación para el caso de que fuera imprescindible para la vida del menor.
b) Los padres acataron dicha autorización judicial. Al disponerse los médicos a efectuar la transfusión, el menor, sin intervención alguna de sus padres, la 7 rechazó "con auténtico terror, reaccionando agitada y violentamente en un estado de gran excitación, que los médicos estimaron muy contraproducente, pues podía precipitar una hemorragia cerebral". Por ello los médicos, después de haber procurado repetidas veces, sin éxito, convencer al menor para que consintiera la transfusión, desistieron de realizarla.
c) El personal sanitario pidió entonces a los padres que trataran de convencer al menor, a lo cual no accedieron por dichos motivos religiosos” [El menor falleció a los pocos días]. Consta igualmente en el relato de hechos probados que "si el menor hubiera recibido a tiempo las transfusiones que precisaba habría tenido a corto y a medio plazo una alta posibilidad de supervivencia y, a largo plazo, tal cosa dependía ya de la concreta enfermedad que el mismo padecía, que no pudo ser diagnosticada".
1. Consulta l’art. 9 Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l’autonomia del pacient i dels drets i obligacions en matèria d’informació i documentació clínica, així com els arts. 212-1 i 212-2 CCCat.
2. Quines conseqüències es deriven del cas en relació amb el dret fonamental a la vida i el dret a l’autonomia personal en l’àmbit de la salut? Anàlisi del cas en relació als articles que l’afecten dels següents: art. 9 de la Llei 41/2002 i arts. 212.1 i 212.2 CCat: Les decisions que no s’adoptin d’aquesta manera, s’hauran de posar a coneixement de l’autoritat judicial, per a que adopti la resolució corresponent. Si per raons d’urgència això no pogués ser així, llavors els professionals sanitaris queden emparats per causes de justificació de compliment d’un deure i d’estat de necessitat per prendre la decisió que creguin que pertoca.
En el cas de l’hospital Arnau de Vilanova, els professionals mèdics van seguir aquestes pautes, després d’haver insistit per al consentiment dels familiars del menor, i el jutge els va autoritzar.
Segons l’art. 212.2 CCat, les persones “menors de 16 anys que tinguin una maduresa intel·lectual i emocional suficient per a comprendre l’abast de la intervenció en la seva salut han de donar el consentiment per sí mateixes”.
Sorgeix el dubte de com es determina la “maduresa intel·lectual i emocional suficient”.
Al cas que estem tractant, el consentiment s’obté de les mateixes persones que han de rebre la informació a què es refereix l’art. 212.1.4 CCCat (a la persona designada en el documento de voluntades anticipadas, al asistente legalmente designado, al representante legal, a la persona que tiene la guarda de hecho, a los familiares o a las 8 personas que están vinculadas a ella), és a dir, als seus pares, i si aquests es neguen a donar el consentiment per substitució del menor, l’autoritat judicial pot autoritzar la intervenció a sol·licitud del facultatiu responsable i en interès de la persona que no pot consentir.
PER TANT: les conseqüències en relació amb el dret fonamental a la vida: - Art. 1902 CC - Art. 15 CE El dret a la vida no és absolut per part de les persones, ja que, de ser així, estarien legitimats, de manera incondicionada, el suïcidi i el consentiment prestat a l’homicidi comès per un altre. Segons el TC: el dret a la vida no pot configurar-se com un pur dret a la llibertat que inclogui el dret a la pròpia mort.
No obstant això: no impedeix que la persona pugui realitzar i prendre decisions en relació a la seva pròpia mort  per això la Llei 41/2002 permet dictar instruccions concernent la salut i l’autonomia del pacient i la documentació clínica, dictar instruccions prèvies quant a l’assistència i tractament mèdic per situacions en les que pugui trobar-se sense poder expressar la seva voluntat.
Els actes de voluntat i decisió relatius a la pròpia vida (conductes de risc, tractaments mèdics) són personals i no poden posar-se en mans d’altres. EXCEPCIÓ: decisions en l’àmbit sanitari per persones que: - Donada la seva situació de maduresa (menors de 16 sense maduresa suficient) - O de falta de capacitat plena (incapacitats) Necessiten la intervenció d’altres (pares, tutors: art. 212-2.2 en relació amb l’art. 2121.4 CCCat).
El dret a la vida ha de ser reparat per qui el lesioni dolosa o culposament, o en els casos en que s’admeti (en virtut del risc creat). S’ha discutit si el dret a reparació correspon als hereus (com a successors de la víctima), o si és un dany material o moral que experimenten les persones que pateixen perjudicis (econòmics o espirituals).
Aquesta última interpretació és la que s’ha generalitzat. Sabent tot això, les conseqüències que se’n deriven són que els actes de l’hospital Arnau de Vilanova són legals s’ajusten a la regulació del Codi Civil Català, i a La Llei 41/2002, i que els pares del nen no tenen dret a reparar els danys per dol o culpa dels professionals sanitaris, perquè no en va haver, i van seguir les pautes legals en benefici de la vida del menor.
Tampoc es pot condemnar als pares del menor per negar-se a realitzar una transfusió sanguínia de la qual precisava per seguir amb vida, ja que els actes de voluntat i decisió 9 relatius a la pròpia vida, com ara conductes de risc i tractaments mèdics, estan en mans dels pares en el cas tractat, i podien prendre aquestes decisions.
Supòsit 4 El 5 de octubre de 1994, Adolfo, separado de su esposa la demandante por sentencia de 1 de septiembre de 1994, contrató los servicios del detective don Gonzalo para que realizara un servicio técnico de observación sobre la actora y sus hijos por presumir irregularidades en el cuidado y vigilancia de los mismos. Dicho servicio comenzó en noviembre de 1994 (…) el servicio se realizó por sistema de grabación continua con cámara y video. Desde la parte trasera de la vivienda de Adolfo se divisa perfectamente la vivienda de la actora sita en la misma calle. La cámara de vídeo empleada en la investigación se ubicó en una de las ventanas traseras de la vivienda del señor Adolfo enfocando directamente la vivienda de la actora y sus hijos, captando las personas que entran y salen de la vivienda, si lo hacen o no acompañados.
1. Quins drets entren en conflicte i d’acord amb quina llei resoldries el cas? LOURDES: Derecho al honor, intimidad personal y familiar y propia imagen VS.
ART. 154.1 CC: Deber de los padres de velar por sus hijos sujetos a la patria potestad 2. Com resol el TS el cas i d’acord amb quin o quins arguments? El TS en su jurisprudencia ha venido admitiendo como medios probatorios las cintas magnéticas, videos y cualquier otro medio de reproducción hablada o representación visual, y hoy el art. 382 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil regula EDL 2000/77463 , entre los medios de prueba, "la reproducción ante el tribunal de palabras, imágenes y sonidos captados mediante instrumentos de filmación, grabación y otros semejantes" y admite estos medios de prueba el art. 299.2 de esta Ley.
Consecuentemente, considera lícita la obtención de estos medios de prueba siempre que esa abstención no se haya realizado en forma contraria a Derecho o con vulneración de los derechos fundamentales de las personas a que tales grabaciones o filmaciones se refieran.
10 Por este motivo, el art. 102 del Real Decreto 2364/1994 EDL 1994/18582 pone como límite a la actuación de los detectives privados el que: "En ningún caso podrán utilizar para sus investigaciones medios personales o técnicos que atenten contra la derecho al honor, intimidad personal o familiar, a la propia imagen o al secreto de las comunicaciones" (art. 102).
En el caso, las imágenes han sido captadas, que no reproducidas ni publicadas en la calle, como ponen de manifiesto ambas sentencias de instancia, recogiendo la entrada y salida de la vivienda de la actora-recurrente y de sus hijos y otras personas no identificadas; si bien el art. 7.5 de la Ley Orgánica 1/1982 EDL 1982/9072 considera intromisión ilegítima en el derecho a la imagen de una persona, su captación, reproducción o publicación por fotografía, filme o cualquier otro procedimiento, en lugares o momentos de su vida privada o fuera de ellos, el propio art. 7.5 se cuida de excepcionar los casos previstos en el art. 8.2 de la Ley.
Respecto a la enumeración de los supuestos de excepción recogidos en el art. 8.2, tiene declarado esta Sala que sus apartados son meramente enumerativos y no puede considerarse relación exhaustiva y cerrada a cualquier otra excepción que proceda según las circunstancias del caso.
Es deber de los padres el de velar por sus hijos sujetos a la patria potestad (art. 154.1 del CC EDL 1889/1), deber que no cesa por la atribución de la guarda y custodia al otro padre en proceso matrimonial. Por ello, la adopción por el progenitor separado de sus hijos de medidas dirigidas a comprobar que éstos hijos se encuentren correctamente atendidos por aquél a cuya guarda y custodia han sido confiados, medidas como son las aquí controvertidas, encuentran plena justificación ya que, en otro caso, el padre o madre separado de sus hijos se vería imposibilitado de cumplir con ese deber impuesto por la patria potestad de la que no ha sido privado e incluso, caso de tener que acudir a los tribunales para impetrar las medidas necesarias para el correcto cuidado de los menores, se vería impedido de utilizar medios de defensa legalmente admitidos.
De este modo, atendidos el lugar en que fue captada la imagen de la actora y la finalidad perseguida por quien ordenó esa captación ha de entenderse que no se ha infringido por la sentencia recurrida EDJ 1998/13358 el art. 7.5 de la Ley Orgánica 1/1982 EDL 1982/9072 , en conexión con los demás preceptos que se citan en el motivo que se desestima La recurrente denuncia infracción del art. 7, apartados 1 y 2, de la Ley Orgánica 1/1982 EDL 1982/9072, en relación con los arts. 101 y 102 del Reglamento de Seguridad 11 Privada y arts. 10, 18 y 20.4 de la Constitución EDL 1978/3879. Dice la sentencia de 22 de diciembre de 2000 EDJ 2000/44284 que: "El concepto de intimidad personal no puede enmarcarse en una definición que precise detalladamente su alcance, como ha acreditado esta Sala de Casación Civil (sentencia de 13 de marzo de 1989 EDJ 1989/2821 ) pero necesariamente ha de tenerse en cuenta que conforma patrimonio personal que abarca lo que entra en el propio ámbito y hace necesario relacionar la cuestión con lo que constituye el espacio vital de cada uno sometido a su exclusivo poder y que se proyecta sobre el concepto impreciso de lo que constituye su círculo reservado e íntimo, compuesto por datos y actividades que conforman la particular vida existencial de cada persona y autoriza a preservarla de las injerencias extrañas, salvo que medie autorización libremente practicada, en cuyo supuesto el circulo se abre y la intimidad se comunica, y como es lógico no es la misma para todos, ya que cada persona tiene su propia intimidad, que actúa como privacidad en exclusiva, a la que acompaña la condición de ser excluyente por mandato constitucional." El supuesto enjuiciado, la captación de la imagen de la recurrente en la forma y lugar dichos, no implica invasión alguna a la intimidad de la misma, no constituye injerencia en ese ámbito reservado e íntimo de la persona, por lo que es ajustada a derecho la sentencia recurrida al desestimar la pretensión actora La desestimación del recurso comporta la expresa condena en costas de la recurrente y la pérdida del depósito constituido, a tenor del art. 1715.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL 2000/77463 En conclusión, el fallo del TS concluye que no hay lugar al recurso de casación interpuesto por Da Lourdes contra la sentencia de la Audiencia Provincial y condena a la recurrente al pago de las costas de este recurso y a la pérdida del depósito constituido al que se dará el destino legal.
12 ...

Tags: