Practiques Mediti (fins setmana 6) (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura Mètodes, Dissenys i Tècniques d'Investigació (MeDiTI)
Año del apunte 2016
Páginas 4
Fecha de subida 18/03/2016
Descargas 17
Subido por

Vista previa del texto

PRACTIQUES 1 i 2. MEDITI VARIABLES Estat civil Qualitat de ensenyament Temps de reacció Nacionalitat Nombre de fills Nivell d’estudis Temperatura Temps invertit en la discriminació d’estímuls auditius Color preferit Consum de tabac Tipus de neurosis Sexe Pes OPERATIVITZACIÓ -Pregunta -Extraure-ho d’un document oficial Class. C. De mesura Categorica,Nominal, Politomica (Casat/Divorciat/Vidu) -Examen global on obtindríem una puntuació -Mitjana expedient acadèmic alumnes -Avaluar al professorat.
Categòrica, nominal, ordinal o binaria.
-Mesurant el temps de reacció entre que s’inicia un estímul fins que finalitza Preguntant Document oficial (passaport) Preguntant Document oficial Expedient acadèmic Extreure-ho d’un document com un : Curriculum Preguntar Amb un termòmetre (graus centígrads).
Cronòmetre. (ms) Quantitatives, continues.
Preguntant Mirant l’ús de colors al seu vestuari Preguntant Amb un qüestionari Amb un test o amb un diagnòstic psiquiàtric Observant Preguntant Quantitativa, nominal politòmica.
Fumar Nota en un examen QI Ansietat Categòriques, nominal, politòmica.
Quantitativa, discreta Categòriques ordinals.
Quantitativa, continua.
Quantitativa, continua.
Categorica, ordinal.
(nombre de cigarretes) Categorica, nominal, politomica Categorica, nominal, binaria.
Document oficial Bascula Preguntant Qüestionari Preguntant Observant Mirant l’examen.
Preguntant Test d’intel·ligència Test com l’STAI, Ritme cardíac Quantitatives, continua.
Categòrica, nominal, binaria.
Quantitatives, continues.
(numèrica) Quantitativa, discretes (nº de coeficent) STAI: Quantitativa, continua Ritme cardíac: Categòrica ordinal o quantitatives continua.
EXERCICI 1.3.
1.L’ensenyament assistit per ordinador (EAO) millora el rendiment en matemàtiques.
VI: Mètode d’ensenyament (EAO/Tradicional) VD: Dependent Asimètric 2. La majoria d’universitaris catalans parlen més de dos idiomes.
V: numero d’idiomes 3. A la setmana de naixement els nadons reconeixen la veu de la seva mare V: Reconèixer la veu 4. En una situació d’examen, el format de resposta (oberta o tipus test) influeix en l’ansietat VI: Format de resposta VD: Ansietat 5. La prevalença del tabaquisme és similar en homes i dones VI: Prevalença tabaquisme VD: Sexe 6. La percepció dels riscos associats al tabaquisme està relacionada amb el consum de tabac.
VD: Consum de tabac VI: Percepció dels riscos.
7. En els nens de dos anys, el joc en paral·lel és més característic que el joc en grup.
VI: Tipus de joc 8. L’ansietat influeix sobre el rendiment en una situació d’examen VI: Ansietat VD: Rendiment 9. La posició dels productes a les prestatgeries dels hipermercats influeix en la decisió de compra. VI: Posició productes VD: decisió de compra 10. Un psicòleg clínic assegura que els reforçaments socials, com la lloança, tendeixen a fer augmentar l’autoconfiança del pacient. Així doncs, lloa el seu pacient cada cop que diu alguna cosa positiva sobre ell mateix i no li para atenció quan diu alguna cosa negativa.
VI: Reforçament social VD: Autoconfiança 11. Un investigador assumeix que els nens que han rebut un entrenament perceptual motor tindrà una execució més bona en tasques de coordinació mà-ull que els nens que no han rebut aquest entrenament.
VI: Entrenament VD: Coordinació mà-ull Exercici 1.1.
-Treure X i veure si va a Y.
-Treure Y i veure si es manté en X.
Suposem que les dades obtingudes recolzen les dades del estudiant C. Podria ser que fos per un altre motiu? Potser es troba més a gust a un costat de la gàbia? -Trèiem els 2 objectes o canviant-los de costat VARIABLE DE CONFUSIÓ.
Hem de replicar-lo per augmentar la fiabilitat.
Considerem que si repliquem el mateix experiment canviant alguns elements (mida objectes,color, canviem d’animal). Si totes es repeteix el mateix resultat augmentem la validesa interna  aplicable a més situacions  més generalitzable.
El repliquem 50 vegades i la hipòtesis del estudiant C es valida 40 vegades (80%). En una ciència exacta com la física es descartaria. Però en psicologia treballem amb probabilitats i constructes, per tant un 80% d’èxit a priori podem dir que es certa (però amb marge de dubte).
Quines inferències i definicions operatives estan implicades en la constrastació de les hipòtesis dels estudiants? -Mesurem si te por o li agrada mitjançant el comportament que té, però no directament.
-Si li agrada X va Si li fa por fuig -Si li agrada Y va Si li fa por fuig El coneixement científic es provisional, no es fixe ni estable.
Exercici. 1.4.Associació i causalitat Fig. A: VI: Freq. VD: nº de caries.
contra més usos, menys caries.--> només associació.
Fig.B: El nombre de caries es constant amb l’ús del dentifric, da igual l’ús que es faci.
AQUEST ES UN DISSENY D’ENQUESTA.
2. Part: Que el dentifric PUNTENT és eficaç en l’aparició de caries.
Exercici 1.5. Variables independents manipulades i no manipulades 1. VI: Introvertits i extravertits VD: Capacitat per resoldre problemes espacials. NO.
2. VI: Reforçament positiu VD: Aprenentatge de les rates en recórrer el laberint. SI, fer un grup sense reforçament i un grup amb reforçament positiu.
3. VI: Tipus de tasques diferents VD: Aprenentatge de conceptes. Si, Dos grups de tasques diferents.
4. VI: Posició de la marca anunciant VD: L’Atenció. Si, diferents posicions 5. VI: Cares dels subjectes d’un grup racial diferent. VD: Recordar-les. Si, diferents cares en unes fotos.
6. VI: Domini VD: Aprenentatge. Si, proposar 2 tasques memorístiques.
7. VI: jugadors escacs experts i no experts VD: Memorització d’aspectes no significatius del joc. NO.
8. VI: Estímuls molt diferents o similars VD: Detecció. SI, programa de presentació de dif. Estímuls.
9. VI: Emocionalitat dels estímuls VD: taxa cardíaca. Presentar diferents imatges.
10. VI: Similar en homes i en dones. VD: Prevalença del tabaquisme. NO EXERCICI 2.2. Psicofarmacs.
1. Les persones que tenen fòbia social amb una durada del trastorn entre 8-12 mesos que prenen el fàrmac ISRS obtindran unes puntuacions menors d’ansietat en el test T que les persones que prenen placebo.
2. VD: Ansietat 3. VI: Dosi ISRS Placebo o dosi 4.Efecte per controlar l’administració placebo 5.dues variables estranyes tipus de fòbia: només agafen social, temps de durada: només entre 8 i 12 mesos.
6. Disseny experimental 7. Intersubjecte grups aleatoris 9. resta de mitjanes 10. No.
11.No, que no prenguin res o un altre tipus de tractament.
2.4.
1. Dicotomica, personatges associats o no 2. Preferencia aliment 3. Intersubjecte, unifactorial, associació aleatòria.
4. 308 5. Assignació aleatòria 6.Mantenir constant v. Sexe constancia 7. Gust dels snacks Exercici 1.9. Sobre la importància del reforçament verbal 1. publicació article 2. Manual 3. Llibre 4. Compilació 5. Llibre 6. capítol d’una compilació 2.Variables dependents: Percepció del risc, quantitativa 3.Variables independents: Situacions en diferent grau d’accident (DA,NP,NPB), Edat no manipulable (inter), i conduccions (conductor-acompanyant) (inter) 4. Tècniques de control: Constància (condicions d’admissió i velocitat), assignació aleatòria (a diferents grups), contrabalanç (ús de mètode intrasubjecte).
5. Criteri 1: Estrategia de comparació Mixt Criteri 2: nº de variables independentsdisseny factorial.
6. Esquema del disseny: V3:SITUACIONS PRESENTADES V1:EDAT V2:CONDICIONS DA NP NPB JOVES CONDUCTOR ACOMPANYANT ADULTS CONDUCTOR ACOMPNAYANT 7.GRAFIC Risc Exercici 2.9. Sobre la importància del reforçament verbal 1. Els nois adolescents extravertits seran més susceptibles als premis que els nois adolescents introvertits que seran més susceptibles al càstig.
2. VI: Extroversió/introversió i Condició (càstig/premi) VD: Susceptibilitat/aprenentatge 3.
EXTRAVERTITS PREMI 15 CASTIG 15 INTROVERTITS PREMI 15 CASTIG 15 4. 4 GRUPS 5. Total 60 participants, 30 introvertits/extravertits i 15 per nivell.
6. El fet de donar un premi pot suposar que s’apunti més gent susceptible al premi o que no tinguin tanta motivació per realitzar-lo.
7. Si 8. Efectes simples 2.7.
1.Hipotesis operativa: En situacions de risc produïdes per un simulador de conducció constant a 80km/h (DA,NP,NPB) els joves de 20 anys perceben menys risc que els adults de 35 DA SITUACIÓ Adults acompanyants Joves conductors NP NPB Adults conductors Joves acompanyats.
8.Si 9. Validesa interna: l’experiment compta amb diverses mesures que incrementen la validesa interna, això que es podria dir que en té bastant.
Validesa externa: Les restriccions que posen a la mostra redueixen la validesa externa.
2.8.
1.Variables VI i VD: VI: interval de temps presentat (inter) i paraules innovadores o no innovadores (intra).
VD: Percepció del temps 2. NO 3. Disseny experimental mixt factorial 3x2 TIPUS D’INFORMACIÓ TEMPS DE PRESENTACIÓ Innovadora No innovadora 2s 6s 10s 4. 90 5. Serveix de control dels hàbits temporalsConstància.
TEMA 3 3.3.
1 a) Grup de treballadors de la empresa del sector serveis escollits “a propòsit” que hagin patit o no accidents o que tinguin una percepció de risc alta/baixa.
b).VI: Anunci VD: Risc laboral (nº d’accidents) c). O1X O2 d) Historia, regressió estadística, maduració.
2.
a) 2 Grups, a propòsit, amb possibles requisits com els de l’anterior.
b)Les mateixes variables, però podríem aplicar la variable independent o no.
𝑶𝟏 𝑿 𝑶𝟐 c) 𝑶𝟏−𝑶𝟐 5) Fer dos grups un amb els ordinadors antics i els altres amb les aules normes de forma aleatòria.
6) Insuficient explicació dels constructe (potser no podem explicar el rendiment només amb el nombre d’aprovats)utilitzar mitjana dels grups perquè el percentatge pot ser el mateix.
7) Mostratge accidental.
8) Mateix pla d’estudis, caracteristiques similars d’estudiants, si es publica o privada.
CRITICAL READING CARD: ARTICLE 1-Escriu la referencia bibliogràfica de l’article d’acord amb les normes d’estil de l’APA.
B. Fernandez-Calvo, R. Rodriguez-Perez, I. Contador,A. Rubio-Santorum, F. Ramos.
“Eficacia del entrenamiento cognitivo basado en nuevas tecnologies en pacientes con demència tipo Alzheimer.” (2011) Psicothema, Vol. 23, nº 1, pp. 44-50 2. Fes una llista dels termes metodològics que apareixen en la secció de metodologia que no tingui a veure amb el subjecte d’estudi.
ANGLES CATALA CASTELLÀ Process Procediment Procedimiento Instruments Instruments Instrumentos Analysis of data Analisi de dades Analisi de datos Random assignment Asignat aleatoriament Asignado aleatoriamente Standardized tests Proves estandaritzades Pruebas estandarizadas 3. Objectius i hipòtesis Evaluar la efi cacia del ‘Big Brain Academy’ (BBA), un programa de entrenamiento cognitivo (EC) computarizado basado en un videojuego, frente al Programa de Psicoestimulación Integral (PPI).
d) Selecció: Grups no equivalents, maduració, regressió estadística.
4. Variables: 3.4.
1) L’increment d’aules afectarà de forma positiva en els estudiants.
VD: % d’aprovats VI: ordinadors o no.
2) Disseny de cohorts basic post.
3) Pot suposar una amenaça la diferencia entre els alumnes dels diferents anys, canvis en les aules (historia),etc.
4) O1 X O2 ...