Autoavaluació Bloc 3_Toxicologia (2016)

Examen Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 4º curso
Asignatura Toxicologia
Año del apunte 2016
Páginas 9
Fecha de subida 08/04/2016
Descargas 37
Subido por

Vista previa del texto

Autoavaluació Bloc 3 En les intoxicacions per Amanita phalloides es presenten una alteració en la coagulació, degut a: • • • • la toxicitat hepàtica l’acció com antivitamina K de les amanitines inhibició del plasminògen l’acció inhibidora sobre la ciclooxigenasa Quin dels següents tòxics pot produir fibrosi pulmonar per via sistèmica: • • • • sílice paraquat clor cocaïna Són cardiotoxics: • l'alcohol, el tabac i la cocaïna • les benzodiazepines i el paracetamol • el mercuri i el plom • les dioxines En l’aparell digestiu, un factor de susceptibilitat als tòxics és: • ser la via d’entrada • les cèl·lules que duen a terme l’absorció són especialment resistents • a les cèl·lules del tracte GI hi ha poc glutatió • totes les respostes són falses El “favisme” és una patologia hemàtica produïda per un component de les faves • produïda per una reacció d’hipersensibilitat (al·lèrgia) • caracteritzada per una anèmia aplàsica idiosincràtica • associada a un dèficit congènit de G6PDH • les respostes b) i c) són correctes Quin dels següents productes produeix angiosarcoma hepàtic en humans: • • • • cloroform PVC clorur de vinil dioxines Un quadre clínic amb miosi, hipersecrecions bronquials i diaforesi pot ser produït per una intoxicació aguda per: • • • • metanol paration monòxid de carboni antidepressius tricíclics Quina d’aquestes substàncies esta relacionada amb leucèmies? • • • • arsènic estreptomicina LSD Benzè El paracetamol produeix hepatotoxicitat • • • • per una reacció aguda de hipersensibilitat per alteració de la permeabilitat dels canalículs biliars per atac electròfil sobre les proteïnes en tractaments crònics per esgotament de les reserves de glutatió transferasa Respecte el coma: • • • • la reversibilitat del coma es pot mesurar per l’escala de Glasgow els malalts en estat de coma no convulsionen mai les conseqüències més greus de l’estat de coma són l’aturada respiratòria i la hipotensió l'evolució del valor de Glasgow no te valor pronòstic Quina de les següents intoxicacions podria estar implicada en un cas d’acidosi metabòlica severa: • • • • paraquat etilenglicol paracetamol monòxid de carboni Mecanisme de citotoxicitat de la digoxina • • • • incrementa la activitat de la NaK ATPasa activa la bomba de Ca intramitocondrial incrementa la concentració de Ca citosòlic augmenta la sensibilitat de les fibres miocàrdiques Un dolor còlic intens sense diarrea pot estar relacionat ambla intoxicació per • • • • arsènic plom amanita phalloides antidepressius tricíclics La “polineuropatia del calçat” • • • • és una axonopatia perifèrica produïda pels pegaments utilitzats en la fabricació de sabates és una alteració neuropsiquiàtrica associada a l’exposició laboral a mercuri és una mielinopatia causada per la 2,5 hexanodiona es una seqüela en moltes intoxicacions per monòxid de carboni Les respostes al·lèrgiques més freqüents causades per xenobiòtics en les vies respiratòries • • • • són de tipus IV són mediades per anticossos de tipus IgM es produeixen per activació de mastòcits sensibilitzats es produeixen per exposició sistèmica L’alcoholisme crònic està associat a: • • • • càncer d'esòfag gastritis atròfica cirrosi totes les respostes són certes La glomerulonefritis associada a l’exposició crònica de mercuri té lloc per un mecanisme de: • • • • citotoxicitat directa sobre la cèl·lula del nefró formació d’immunocomplexes en la membrana basal acumulació selectiva en forma de metal·lotioneïna vasoconstricció Són síndromes hepàtiques amb possible origen tòxic • • • • esteatosi colèstasi intrahepàtica emfisema les repostes a) i b) són certes El ribet de Burton és una franja de color blavós que apareix • • • • a les dents en l'exposició crònica a plom a les genives en l'exposició crònica a plom a les genives per exposició crònica a fenitoïna a les dents per exposició a tetraciclines Els insecticides organofosforats són inhibidors de l’acetil colinesterasa. Quin dels següents símptomes creus que NO produiran en cas d’intoxicació aguda • • • • miosi relaxació d’esfínters broncodilatació secrecions bronquials Quin dels següents paràmetres NO és utilitzat en l’escala de Glasgow • • • • respostes verbals obertura dels ulls ritme respiratori respostes motores a diferents estímuls Quina de les següents alteracions motores centrals es més freqüent en la intoxicació alcohòlica aguda • • • • acinèsia atàxia tremolors intencionats convulsions Quin dels següents casos classificaries com de toxicitat crònica, retardada i irreversible • • • • fibrosi pulmonar per ingesta de paraquat leucèmia per benzè anèmia per plom seqüeles neurològiques de la intoxicació per monòxid de carboni Respecte a la Nefrotoxicitat. Indica la respost incorrecte • • els aminoglicòsids danyen el túbul per lisi dels lisosomes de la cèl·lula tubular la penicilamina, l’Au i alguns dissolvents produeixen glomerulonefritis per mecanismes immunològics • les cefalosporines produeixen alteracions tubulars en administracions conjuntes amb probenecid • l’etilenglicol produeix tubulopaties per acúmul d’oxalat càlcic precipitat en la llum tubular La paràlisi del calçat està relacionada mab l’exposició a: • plom • manganès • crom • cap de les respostes és certa Les síndromes irritatives respiratòries es produeixen per: • resposta inflamatòria a una lesió directa • complicació de les fibrosis • resposta inflamatòria associada a al·lèrgia • les respostes a) i c) són certes L’hepatotoxicitat del paracetamol (acetaminofen) es produeix: • de forma idiosincràtica en només alguns individus sensibles • per bioactivació per la glutatiótransferasa • en sobredosi, al superar la capacitat de conjugació amb sulfat i glutatió • al consumirse el glutatió, es metabolitza per una via oxidativa alternativa Quina de les següents toxines NO està implicada en alteracions de la transmissió nerviosa • toxina botulínica • curare • saxitoxina • amanitines La distribució tissular del cadmi depèn en gran part de la gran afinitat del metall per una proteina de 6500 daldons rica en l’aminoacid: • àcid glutàmic • triptòfan • valina • cisteína Quina de les següents afirmacions és certa respecte a l’estat de coma: • existeix una relació directa entre la profunditat i durada de l'estat de coma i les possibles seqüeles • l'individu sempre està relaxat i immòbil • el major risc es l'aturada respiratòria • totes les respostes són certes El mesotelioma pleural • es una forma de neumoconiosi associada a l’exposició a asbest (amiant) • es un tipus de tumor pulmonar associat al tabaquisme crònic • està associat a l’exposició a pols d’òxids metàl·lics • cap de les respostes és certa Són indicadors bioquímics de necrosi hepàtica: • elevació de la bilirrubina en sang • elevació de la urea en sang • elevació dels enzims hepàtics en sang • les repostes a) i c) són certes Quins dels següents productes pot produir un quadre de tipus adrenèrgic: • insecticides organofosforats • antidepressius tricíclics • amfetamines • plom Alguns mecanismes poden estar implicats en la necrosi tubular renal • formació d´immunocomplexes a nivell glomerular • reabsorció amb acumulació intracel·lular del tòxic • excessiva filtració de proteïnes de baix pes molecular • inhibició de l’eliminació de prostaglandines En una intoxicació per antidepressius tricíclics quin d’aquests signes digestius són més probables • sialorrea • hiperperistaltisme • halitòsi característica • hipoperistaltisme La intoxicació per monòxid de carboni • és més freqüent a l'hivern • té com etiologia més freqüent l'intent de suïcidi • produeix cianosi • no produeix seqüeles Quina de les següents substàncies NO és hepatotoxica: • benzè • tetraclorur de carboni • amanitines • paracetamol Són factors de susceptibilitat pel ronyó • elevada concentració de tòxic • gran susceptibilitat a la isquèmia • elevada activitat d’enzims de fase I • totes les respostes són certes Respecte al coma: • és una resposta a la sobreexcitació del SNC • són altres causes, a part de la tòxica, histèric, traumàtic, isquèmic o metabòlic • sempre es presenten convulsions • sempre es presenta miòsi Quins dels següents productes (sobredosi) produeix freqüentment coma amb agitació i/o convulsions • antidepressius tricíclics • barbitúrics • benzodiazepines • alcohol Quina de les següents substàncies indueix mielinopaties en nervis perifèrics • plom • n-hexà • triortocresilfosfat (TOCP) • totes les respostes són certes A la síndrome colinèrgica trobem sovint • midriasi • miosi • bradicàrdia • sudoració profusa La toxicitat del CO és deguda en part a una acció del gas sobre • la hemoglobina • la metahemoglobina • la citocrom oxidasa microsomal • les respostes a) i c) són certes Respecte a les convulsions (marca la incorrecte) • es poden produir per hipòxia • poden produir acidosi metabòlica • es poden produir per excitació devies inhibitòries • poden produir rabdomiòlisi Quin tipus d’hipòxia produeix una intoxicació per cianur: • anòxica • isquèmica • anèmica • metabòlica Quina de les següents substàncies pot produir hiperplàsia gingival: • fenitoïna • plom • safumant • salicilats Respecte el n-hexà • produeix axonopatia • la 2,5-hexanodiona és el seu antídot • s’activa per reducció • la 2,5-hexanodiona és un metabòlit inert L’exposició crònica a benzè pot produir • anèmia aplàsica • leucopènia • neutropènia • totes són certes La rabdomiòlisi i la hemòlisi intravascular poden produir • glomerulonefritis per reacció immunològica • • • bloqueig glomerular per precipitació de proteïnes necrosi tubular per ruptura de lisosomes colèstasi intrahepatica Efecte de la hipòxia al SNC • molt lentament però de manera irreversible • en cinc minuts poden aparèixer seqüeles irreversibles • afecta solament en cas d’hipòxia anòxica • afecta solament en cas d’hipòxia metabòlica La ciclosporina A és • un antibiòtic amb potent activitat nefrotòxica • un analgèsic cardiotòxic • un antineoplàsic que pot produir insuficiència medul·lar • un immunosupressor amb acció vasoconstrictora al ronyó L’atelèctasi es produeix fonamentalment per • broncoaspirat de dissolvent • exposició aguda a gasos irritants • exposició sistèmica a grans dosis d’alguna pesticides • per complicació de les neumoconiosis La paràlisi del calçat està relacionada amb l’exposició a • plom • magnesi • crom • cap de les anteriors Diversos tòxics poden produir necrosi tubular renal • sals de mercuri • aminoglicòsids • cadmi • totes Tòxic productor de necrosi hepàtica • dissolvents halogenats • paracetamol • amanities • totes les respostes Quina d’aquestes substàncies s’ha relacionat més amb leucèmies? • Arsènic • Estreptomicina • LSD • Benzè Quin dels següents paràmetres ha estat utilitzat coma a bioindicador de lesió tubular d’origen tòxic • Proteïnúria d’elevat pes molecular • Àcid delta aminolevulinic en orina • B-2 microglobulina elevada en orina • Fosfatassa alcalina en sèrum Són pneumoconiosis • L’asbestosi, l’atelèctasi i la silicosi • L’asbestosi, la silicosi i l’antracosi • La silicosi, l’EPOC i l’antracosi • Totes les respostes són certes Quina de les següents intoxicacions podria estar implicada en un cas d’acidosi metabòlica severa • Paraquat • Etilenglicol • Paracetamol • Monòxid de carboni ...