Apunts Intervenció Psicosocial (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Psicología - 3º curso
Asignatura Intervenció Psicològica
Año del apunte 2016
Páginas 9
Fecha de subida 04/04/2016
Descargas 48

Descripción

Apunts d'intervenció psicosocial pel segon pacial d'Intervenció Psicològica. Estan basats en els dos powers que ha penjat la Isabel.

Vista previa del texto

Usuario unybook: emarpa95 APUNTS D’INTERVENCIÓ PSICOSOCIAL.
Apunts basats en els dos powers! El principal objectiu de la intervenció psicosocial (IPS) és promoure el benestar de les persones, i ho fa promovent dinàmiques de canvi social. Per tal que aquestes dinàmiques funcionin, abans ha d’haver estudiant els processos d’interacció i influència social que es donen en la societat i en relació amb el context.
Objecte d’estudi: Com? Processos d’interacció i influència social.
Per què? Medi: Objectiu: CANVI SOCIAL.
BENESTAR OBJECTE D’ESTUDI A l’estudiar els processos d’interacció i influència social, la IPS adopta una mirada eco-sistèmica, és a dir, a l’estudiar els individus i les relacions entre ells té en compte que es troben immersos en diferents contextos o sistemes de manera simultània: Si necesitas más apuntes, puedes encontrarlos en unybook.com/perfil/emarpa95 Usuario unybook: emarpa95  Microsistema: son aquells sistemes on l’individu intervé activament, com per exemple la família o els companys de treball.
Dintre del microsistema trobem els factors interpersonals, que estan relacionats amb el benestar. La IPS estudia els mecanismes d’interaccions socials i inerinfluències, i el mateix fa en l’àmbit dels grups i organitzacions: també estudia les interinfluències grupals i organitzacionals.
 Mesosistema: es refereix a la interrelació entre els diversos microsistemes. Per exemple, en una empresa poden conviure el meu grup d’amics i el meu grup de treball. La IPS estudia les interaccions i influències intergrupals, així com el comportament comunitari.
 Macrosistema: sistemes que tenen influencia sobre l’individu però on aquest no està involucrat activament. Un exemple seria l’equip docent en un institut, on l’alumne no s’involucra però hi tenen influencia perquè decideixen quina nota posar-li.
 Cronosistema: es refereix al pas del temps, que també afecta als sistemes. Per exemple, pot ser que el microsistema “companys de treball” només s’experimenti de dilluns a divendres.
Si necesitas más apuntes, puedes encontrarlos en unybook.com/perfil/emarpa95 Usuario unybook: emarpa95  Exosistema: son les condicions externes que afecten als grups, com ara el tipus de política que segueix el país.
La mirada psicosocial implica que, a l’hora de tenir en compte les relacions entre els individus i els seus objectius, s’ha de considerar el paper del mitjancer, que son les altres persones. Aquest pot ser real o imaginari: per exemple, pot ser que prenguem la decisió de no fer una festa a casa nostra per no molestar als veïns i que precisament aquell cap de setmana ells no hi siguin: l’altre imaginari, en tant que no hi és, ha fet que abandonéssim el nostre objectiu que era fer una festa. Per tant, la mirada psicosocial passa d’una lectura binària dels fets (aquella que només considera persona i objectius) a una lectura ternària, al considerar també la influència de l’altre (Moscovici).
EL CANVI SOCIAL Per possibilitar el canvi social, primer és indispensable superar un gran obstacle molt present en la nostra societat, i és el fet de no intentar les coses pel fet de creure que “no hi ha res a fer”, o el fet d’acceptar les coses “perquè són així i prou”, sense qüestionar-les.
Amb el vídeo de l’elefant que es va visualitzar (http://www.youtube.com/watch?v=GrPabK-N6NE) es a classe posa de manifest que a vegades no s’aconsegueixen les coses perquè donem per fet que no podrem abans d’intentar-ho: l’elefant no es pot Si necesitas más apuntes, puedes encontrarlos en unybook.com/perfil/emarpa95 Usuario unybook: emarpa95 alliberar perquè com que creu que no pot no ho intenta, però des de fora ens sembla evident que en realitat si ho intentés es podria escapar. No hem de deixar que els fets històrics determinin els futurs; que en el passat no es pugés assolir un canvi social no vol dir que ara tampoc es pugi. El món no és irremediablement d’una manera, sinó que va canviant i nosaltres podem promoure aquest canvi.
El canvi social implica una intervenció, que requereix que hi hagi unes accions planificades amb l’objectiu de canviar una situació, i experts que sàpiguen com assolir aquest canvi. La IPS implica una mirada top-down, és a dir, se centra en objectius de coneixement sobre com dur a terme el canvi social. En canvi, els moviments socials (MS) tenen una mirada bottom-up al centrar-se en els objectius de canvi, és a dir, duen a terme accions per al canvi social.
Cal senyalar que, com en qualsevol altre coneixement, la IPS no és neutra ja que els qui la practiquen estan influenciats per uns determinats valors, siguin aquests explícits o implícits.
Aquests valors es poden dividir en tres tipus:  Ètics: influenciats per la consciència emocional-relacional, és a dir, per allò que considerem desitjable en les relacions amb Si necesitas más apuntes, puedes encontrarlos en unybook.com/perfil/emarpa95 Usuario unybook: emarpa95 els altres (generositat, respecte, compromís...). Aquests valors duen a actuar de manera responsable.
 Pragmàtics: influenciats per la consciència pragmàtica,és a dir, per allò que es considera productiu (anàlisi, innovació,...).
Aquests valors duen a buscar oportunitats de créixer en els elements del seu voltant.
 Generatius: influenciats per la consciència inspiradora, és a dir, per allò que motiva a aconseguir un canvi (passió, alegria, optimisme...).
Aquests valors duen a la voluntat de transformar els problemes i les limitacions de les oportunitats.
A més, cal tenir en compte que, a diferència del que passa amb el psicòleg clínic, el psicòleg social no se sol relacionar directament a la població que rebrà la intervenció, sinó que el client és algú que vol produir un canvi en aquesta població. Per exemple, un institut pot sol·licitar una IPS per reduir el bullying a les seves aules: el client és el director de l’institut, però els que reben la intervenció són els estudiants. Així, entre el professional i el client es poden donar relacions de col·laboració, enginyeria, peritatge o promotor mentre que entre el professional i la població es poden donar relacions directiva, d’implicació mútua o de professional com a recurs.
Si necesitas más apuntes, puedes encontrarlos en unybook.com/perfil/emarpa95 Usuario unybook: emarpa95 Fases de la IPS La IPS passa per les següents fases: 1.Avaluació inicial: es tracta d’identificar els problemes socials. Cal assumir una visió complexa i integral en la seva definició, ja que només el fet de definir el problema ja implica intervenir. No hi ha una definició única de problema social, ja que aquesta depèn de qui el defineix (valors, ideologies,posició en l’estructura social...); per què interessa definir–lo com a problema i com es defineix i s’operativitza el problema. És a dir, els problemes socials no són entitats o realitats per elles mateixes amb solucions úniques sinó que són situacions problemàtiques. Aquesta definició dels problemes socials es pot realitzar en tres passos: 1. Definir i descriure l’àmbit d’intervenció, és a dir, la població objecte de la intervenció i el context on aquesta tindrà lloc. En funció de la identificació de la població diana escollirem un mètode de selecció que ens permeti captar-la.
2. Detectar i analitzar els fenòmens psicosocials susceptibles de conceptualitzar-se com a problema o necessitat social.
Si necesitas más apuntes, puedes encontrarlos en unybook.com/perfil/emarpa95 Usuario unybook: emarpa95 3. Establir una priorització d’objectius en funció del context i les persones.
A més, en la definició de problemes socials es poden emprar mètodes enquestes; verbals dades (fonts primàries) pre-existents com (fonts entrevistes o secundàries) ; observacions o experiments.
2. Disseny i intervenció: Abans d’elaborar el programa de l’intervenció hem de reflexionar sobre els elements conceptuals en què la fomentarem, és a dir, sobre les teories que la recolzaran. La intervenció es pot realitzar seguint aquests passos: 1. Definir el problema a abordar, tenint-ne en compte el context i la població a qui anirà dirigida la intervenció.
2. Establir els objectius de la intervenció, que han de ser específics, mesurables, assolibles, rellevants i a temps (SMART).
Si necesitas más apuntes, puedes encontrarlos en unybook.com/perfil/emarpa95 Usuario unybook: emarpa95 3. Establir estratègies i tècniques d’intervenció.
4. Establir i calendari planificar i diners recursos, que es organització, destinaran a la intervenció. Hem de tenir clar com arribarem a la població diana de la manera més eficient possible i assignarem i justificarem quines responsabilitats tindrà cada membre de l’equip. En cas que sigui necessari, també s’ha de concretar la formació que rebran aquests membres abans de passar a l’acció.
5. Dur a terme l’intervenció; executar.
Segons Barriga es poden realitzar accions preventives, accions impulsores o dinamitzadores del canvi social i accions terapèutiques o integradores per mitjà d’estratègies rehabilitadores.
3. Avaluació del procés: A l’avaluació és important adoptar una actitud adequada i fer les preguntes pertinents. No només s’avaluarà la consecució dels objectius (eficàcia) sinó que també es mirarà que el canvi justifiqui els recursos que hem invertit (eficiència) i s’avaluarà el canvi social assolit.
4.Divulgació dels resultats: És important exposar els encerts i els errors per a que es puguin tenir en compte en futures IPS.
Si necesitas más apuntes, puedes encontrarlos en unybook.com/perfil/emarpa95 Usuario unybook: emarpa95 EL BENESTAR La IPS té l’objectiu d’aconseguir el benestar, no només el benestar personal sinó també el relacional (basat en els vincles que té cada persona, la interdependència, etc) i el col·lectiu, relacionat amb la justícia social, la solidaritat i la comunitat. No es pretén donar directament a les persones allò que necessiten, sinó fer-les competents perquè siguin elles qui ho aconsegueixin.
Si necesitas más apuntes, puedes encontrarlos en unybook.com/perfil/emarpa95 ...