cuadro de sufijos derivativos (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Lenguas y Literaturas Modernas - 1º curso
Asignatura Introducción al Griego
Año del apunte 2014
Páginas 3
Fecha de subida 15/11/2014
Descargas 1

Vista previa del texto

  Sufix   τα  >  της   τηρ   τορ    >  τωρ   τιδ    >  τις   σι   ίία     σύύνη   ωσις,       τρο   Significat   agent   agent   agent   agent   Exemple   κριτήής,  jutge   σωτήήρ,  salvador   ῥήήτωρ,  rètor   ἱκέέτις,  suplicant   (femení)   acció,  procés   acció  i  noció  abs.   ποίίησις,  poesia   µμανίία,  follia   noció  abstracta   δικαιοσύύνη,     justícia   formació,  impuls,   ἀποθέέωσις   conversió   apoteosi   Deriva  de   κρίίνω,  jutjar   σῴζω,  salvar   ἐρέέω,  ἐρ,  ῥε,  dir   ἱκετεύύω,  suplicar   ποιέέω,  fer   µμαίίνοµμαι,  enfollir   δίίκαιος,     just   θεόός   déu   instrument  o     mitjà  de  l’acció     instrument  o     mitjà  de  l’acció   instrument  o     mitjà  de  l’acció   λούύτρον,  l’aigua     λούύω,  rentar,   del  bany   banyar   ποτήήριον,  got   πίίνω,  beure   πτερόόν,  ala   πέέτοµμαι,  volar   persona  a  qui     concerneix   persona  a  qui     concerneix   persona  a  qui     concerneix   γραµμµματεύύς,   secretari   ναύύτης,  mariner   γράάµμµμα,   tot  allò  escrit   ναῦς,  nau   θεράάπαινα,     curadora   θεράάπων,     curador   noms  de  lloc,   procedència   noms  de  lloc,   procedència   noms  de  lloc,   procedència   Πλαταιεύύς  -­‐‑έέως   de  Platea   Πλαταιΐς  –ιδος   de  Platea     Ἀθηναῖος,  -­‐‑αίία   d’Atenes   Πλάάταια   Platea   Πλάάταια   Platea   Ἁθῆναι   Atenes   δης   patronímic   άάδης,    fem.  ας     patronímic   Βορεάάδης   fill  de  Bòreas   Θεστιάάδης   fill  de  Testis   Θεστιάάς   filla  de  Testis   Βορέέας   Bòreas   Θέέστιος   Testis   τήήριο   ρόό   ευ   της   αινα   εύύς,  -­‐‑έέως   ίίς,  -­‐‑ιδος   ῖος,  ίία   1 ιάάδης   patronímic   Περσηϊάάδης   fill  de  Perseu   τήήριο  >  τήήριον   lloc   τρα   lloc   ἐργαστήήριον,   obrador   ὀρχήήστρα,     orquestra  (espai)   ιο  >  ιον   diminutiu   ίίδιο  >  ίίδιον   diminutiu   ίίσκο  >  ίίσκος,     diminutiu   -­‐‑ίίσκα  >    ίίσκη     Sufixos  per  formar  adjectius:   όός,  ήή,  όόν   ιος,  ια,  ιον   αῖος,  αῖα,  αῖον   ήήιος,  ήήια,  ήήιον   εις,  εσσα,  εν   εος,  εα,  εον   οῦς,  οῦν   ήής,  έές   κόός,  κήή,  κόόν   ικόός,  ικήή,  ικόόν   τικόός,  τικήή,  τικόόν   µμόός,  µμήή,  µμόόν   ιµμος,  ίίµμη,  ιµμον   ινος,  ίίνη,  ινον   ύύς,  εῖα,  ύύ   ίίων,  ίίον   ιστος,  ίίστη,  ιστον   Περσεύύς   Perseu   ἐργαστήήρ   obrer   ὀρχέέοµμαι,     ballar   παιδίίον,  nen  petit   παῖς,  nen   οἰκίίδιον,  caseta   οἰκίία,  casa   ἀνθρωπίίσκος,  nan   ἄνθρωπος,  home   λοιπόός,  ήή,  όόν,  restant   ἄγιος,  ια,  ιον,  sagrat   δραχµμιαῖος,  αῖα,  αῖον   del  valor  d’un  dracma   χαλκήήϊος,  ήήϊα,  ήήϊον,   de  bronze     τιµμήήεις,  εσσα,  εν,   honorat   χρύύσεος,  εα,  εον,   d’or   χρυσοῦς,  οῦν   ἀσφαλήής,  έές,  segur,  ferm   µμαντικόός,  κήή,  κόόν,   relatiu  a  l’endevinació   ἀρχικόός,  ικήή,  ικόόν,   dotat  per  governar   αἰσθητικόός,  τικήή,  τικόόν,   sensible   Θερµμόός,  µμήή,  µμόόν,  calent   χρήήσιµμος,  ίίµμη,  ιµμον,  útil   λίίθινος,  ίίνη,  ινον,     de  pedra   ταχύύς,  εῖα,  ύύ,  ràpid   ἡδίίων,  ιον,  més  plaent   µμέέγιστος,  ίίστη,  ιστον,   el  més  gran   2 λείίπω,  deixar,  restar   ἄγος,  expiació   δραχµμήή,  dracma   χαλκεύύς,     forjador   τιµμήή,  honor   χρυσόός,  or   ἀσφάάλλω,  afermar   µμάάντις,     endeví   ἀρχήή,  poder,   comandament   αἰσθάάνοµμαι,     sentir   θέέρω,  escalfar   χρῆσις,  ús   λίίθος,     pedra   τάάχος,  rapidesa   ἡδύύς,  εῖα,  ύύ,  plaent   µμέέγας,  µμεγάάλη,  µμέέγα,   gran     τερος,  τερα,  τερον   τατος,  τάάτη,  τατον   σαφέέστερος,  τερα,  τερον,   més  clar,  més  evident   βραχύύτατος,  τάάτη,  τατον,   el  més  breu   .  Sufixos  per  a  la  formació  de  verbs:   Sufix   Significat   άάω   acció,  estat     o  possessió   έέω   acció,  estat     o  possessió   εύύω   acció,  estat     o  possessió   όόω   causatiu  o  factitiu   ίίζω   σκω   σαφήής,  έές,     clar,  evident   βραχύύς,  εῖα,  ύύ,     breu   Exemple   τιµμάάω,  honorar   Deriva  de   τιµμήή,  honor   φιλέέω,  estimar   φίίλος,  amic   παιδεύύω,  educar   παῖς,  nen   δουλόόω,     esclavitzar   causatiu  o  factitiu   νοµμίίζω,  considerar   incoatiu   γηράάσκω,  envellir   3 δοῦλος,     esclau   νόόµμος,  costum   γηράάω,  ser  vell   ...