Bloc 2. Tema 2: Disseny experimental de dos grups i multigrups (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Psicología - 2º curso
Asignatura Dissenys de Recerca
Año del apunte 2015
Páginas 6
Fecha de subida 08/04/2016
Descargas 8

Descripción

Bloc 2 dissenys de recerca

Vista previa del texto

Sònia Mestre. Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en Unybook.com buscando el usuario smestremartinez BLOC II TEMA 2: DISSENYS EXPERIMENTALS DE DOS GRUPS I MULTIGRUP I.
DISSENY EXPERIMENTAL DE DOS GRUPS: Definició i classificació  Definició Una de les situacions més simples d’investigació experimental és la formada per 2 grups: control i experimental.
La condició bàsica de qualsevol experiment és la presencia d’un grup de contrast denominat grup de no tractament o de control. Tot i així, això no significa que el disseny experimental de dos grups només es caracteritzi per l’absència o presencia de tractament.
 Classificació del disseny de dos grups   Dissenys de grups a l’atzar: distribuïm els subjectes a l’atzar.
Disseny de grups aparellats: abans d’assignar els subjectes a l’atzar, formarem parells de subjectes. L’agudesa visual (VE) es distribueix igualment en un grup que en un altre. Ho calculem amb la T d’Student.
II.
FORMATS DEL DISSENY I PROVA D’HIPÒTESIS Format del disseny de dos grups a l’atzar Format de disseny de dos grups emparellats Sònia Mestre. Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en Unybook.com buscando el usuario smestremartinez  Estadístics per dissenys de dos grups: Hem de tenir en compte el tipus de dades i com s’han format els grups, és a dir, independentment o relacionadament per tal de saber quina tècnica haurem d’utilitzar.
III.
DISSENY EXPERIMENTAL MULTIGRUP: Definició  Concepte Els dissenys multigrup són d’ús freqüent en ciències psicològiques i socials.
Són estructures d’una sola variable independent a tres o més valors o nivells. Al seleccionar més de dos valors de la variable independent o causal, es possible extraure la relació funcional entre la variable independent i dependent del experiment.
El disseny multigrup totalment a l’atzar requereix l’assignació aleatòria dels subjectes de la mostra als diferents grups, sense cap restricció. Es tracta d’una extensió del disseny de dos grups, ja que en aquesta situació s’escolleixen de la variable de tractament més de dos valors o condicions.
  És una extensió del disseny de dos grups.
En el de 2 grups, normalment un grup era control, en el disseny experimental multigrup son tractaments diferents, però també podria haver un grup control.
IV.
FORMAT DEL DISSENY MULTIGRUP completament a l’atzar, model estructural i components de variació Sònia Mestre. Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en Unybook.com buscando el usuario smestremartinez  Anàlisis aplicables Prova de significació general  ANOVA unidireccional: Anàlisi de la variància. En el cas del disseny de 2 grups, si tenim dos hipòtesis i rebutgem la H0, la diferencia serà entre aquests dos grups. Si tenim tres o més grups i la ANOVA ens indica que rebutgem la H0, significarà que hi haurà alguna diferència entre aquests grups, però no on es troben aquestes diferencies. Per saber quina o quines son hauríem de continuar fent anàlisis.
Hem de continuar fen anàlisi fent les comparacions múltiples  comparacions entre les mitjanes per veure entre quines hi ha diferencies. Ho fem quan:   Si la VI és categòrica Si la VI és quantitativa  ex: temps de presentació d’una llista de paraules. També podrem fer l’anàlisi de tendències que ens serveix per saber quina relació hi ha entre la VI, el temps de presentació (10’, 20’, ..) i el record.
 EXEMPLE 1: Suposem que es pretén provar la quantitat de repassos sobre la retenció de memòria. Tenim 4 condicions o nivells de la VI:     A1: Presentació de la llista sense cap repàs A2: Dos presentacions de la llista, sent la segona un repàs A3: 3 presentacions de la llista i 2 repassos A4: 4 presentacions de la llista i 3 repassos Es demana als subjectes que llegeixin en veu alta cada un dels ítems presentats. Al acabar les lectures, els subjectes realitzen una prova de memòria de record consistent en restituir o recuperar de la memòria la major quantitat d’ítems.
La mesura de la VD és la quantitat de respostes o ítems correctament recordats. Assumint que cada ítem té la mateixa dificultat de record, es considera que l’escala de mesura és d’interval.
Pas 1  H0: independentment dels repassos, el record serà el mateix (µ1= µ2= µ3= µ4) Pas 2  H1 : la quantitat de paraules recordades serà inferior si s’ha fet cap repàs que si s’ha fet 3. Variarà positivament en funció de la quantitat de repassos. (µ1 < µ2< µ3< µ4) Pas 3  S’aplica una prova de significació general: F de Snedecor. El nivell de significació de α: 0.05.
Pas 4  Un cop fet l’experiment, es calcula el valor empíric de F, a partir de la matriu de dades.
Matriu de dades del disseny: Sònia Mestre. Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en Unybook.com buscando el usuario smestremartinez ANOVA unidireccional: anàlisi de la variància  Model estructural del ANOVA: disseny multigrup Yij: VI: puntuació del i subjecte sota la j condició experimental µ: mitjana global de totes les dades α: efecte de la quantitat de repassos e: error  Quadre resum del ANOVA la p significa la probabilitat que els grups s’hagin donat a l’atzar, en el nostre cas el 5%. Si la p < 0.05, significarà que la probabilitat que les diferencies es donguin a l’atzar és molt poc probable, per tant serà alguna cosa del tractament. Hi ha diferència entre els grups, per tant rebutgem la Ho. Si p > 0.05, la diferència no serà significativa, per tant rebutgem H0.
(*)La variació entre grups ens ha donat 91.75. d’aquest nombre, una part es descomposarà en el component lineal, una altre en el quadràtic i una altre en el cúbic.
Pas 5  Donat a que el valor de F és major (p>0.05) i en funció dels graus de llibertat corresponents, es rebutja la hipòtesis nul·la i s’accepta la hipòtesis alternativa o hipòtesis experimental a aquest nivell de significació.
 1.
2.
3.
CONDICIONS D’APLICACIÓ QUE S’HAN DE COMPLIR DE L’ANOVA Independència de les observacions Distribució normal de les dades Homogeneïtat: Igualtat de les variàncies en els grups H0 : σ1=σ2 (p>0.05).
Prova d’homogeneïtat  Hartley: Fmax= S2 major/S2menor Sònia Mestre. Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en Unybook.com buscando el usuario smestremartinez Exemple: Resultats de la prova: el valor obtingut de F és de 20.60. Donat a que el valor observat de l’estadístic és més petit que el de les taules, s’accepta la hipòtesis de nul·litat o supòsit d’homogeneïtat de les variàncies.
En el SSPS, tindrem la prova de Levene, que ens donarà la homogeneïtat de variàncies.
Si es compleixen les condicions d’aplicació fem l’ANOVA  Igualtat de mitjanes dels 4 grups per veure en quin grup hi ha major rendiment. La p < 0.05.
 COMPARACIONS MÚLTIPLES Si la ANOVA no es compleix i veiem que hi ha diferencies entre els grups, fem les comparacions múltiples, on compararem les mitjanes entre elles. Hi ha de 2 tipus.
1. A priori o planificades  les que planifica l’investigador. Per el marc teòric l’investigador vol veure si hi ha diferencies entre el primer i quart grup o entre el primer grup i e tercer.
 Es formulen d’acord amb els interessos previs o teòrics de l’investigador i es plantejant abans d’obtenir els resultats del experiment.
Microhipòtesis que vol provar l’experimentador  Exemples de hipòtesis de nul·litat de diferents contrastos Vol veure la diferència entre el primer grup i el segon: record igual amb cap repàs que amb un.
Primer contrast per posar al SSPS el que volem comparar: A1: -1 – A2: 1 – A3: 0 – A4:0 (A3 i A4= O perquè no estan) Volem comparar el tercer grup amb el primer. H0: µ1= µ3 Per posar-ho al SSPS: A1: -1 – A2:0 – A3: 1 – A4:0 Volem comparar primer grup amb quart.
A1: -1 – A2:0 – A3:0 – A4:1 Volem comparar el tercer grup amb el promig dels dos primers, és a dir si el tercer grup és millor que els dos primers.
A1: -1/2 – A2: -1/2 – A3: 1 – A4:0 Sònia Mestre. Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en Unybook.com buscando el usuario smestremartinez A1: -1/3 – A2: -1/3 – A3: -1/3 – A4: 1 Al costat de cada contrast, tindrem el valor de p (tots han donat p<0.05), per tant tots són significatius 2. A posteriori o no planificades  totes les comparacions possibles que ens fa directament el programa.
 ANÀLISI DE TENDÈNCIES Com la VI és quantitativa el podrem fer. També es basa en contrast, però ja no cal especificar què comparem, ho fa directament el programa.
Concepte: Ens indica quina relació hi ha entre la VI i la VD, quina es la tendència que s’ajusta a les dades. Tindrem tants tipus de tendències com grups -1 (graus de llibertat). Com en el nostre exemple tenim 4 grups, tindrem 3 possibles tendències.
   Tendència lineal  a mesura que augmenta la quantitat de repassos augmenta o disminueix el record Tendència quadràtica Tendència cúbica  és la més difícil que sigui significativa Si tinguéssim tres grups podria ser lineal o quadràtica. Si tenim dos grups només podrà ser lineal. (*) ...Comentario de jcapomateu en 2018-01-10 11:46:07
Vaya estafa d'apunts, no us torn a comprar res... Aquí no surt ni 1/10 part del Tema 2 de tècniques de recerca de primer del grau de Psicologia de la UB.

ESTAFADORS!