Examen Febrer 2008 (0)

Examen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 2º curso
Asignatura Edafologia
Año del apunte 0
Páginas 2
Fecha de subida 14/06/2014
Descargas 1

Vista previa del texto

23823 EDAFOLOGIA Curs 2007-08 1a convocatòria Descripció del perfil Mapa: Orto Full 215-1-1 Ribera de Cardós 1:10000 Coordenades : Y-42º29'19" / X-1º17'47" Àrea de mostreig : Coma de Burg Altitud : 1913 m Localització : Coll de So de Farrera Unitat administrativa : Pallars Sobirà Autors : Isabel Jiménez; Bernat Corominas Classificació FAO 99 : Classificació SSS 98 : Règim de temperatura del sòl: frigid Règim d’humitat del sòl: údic Usos del sòl : Pastura Influència humana : pas molt freqüentat Cultius : sòl no cultivat Vegetació : Prat alpí Espècies : Festuca sp.
Recobriment herbaci : >80% Topografia : Muntanyosa Forma del paisatge : Muntanya Element del paisatge : Vessant Posició : Peu de vessant Pendent : 0 - 0.1% Orientació : SW Material parental : Derivat d'esquist (Cambrià) Profunditat efectiva: 50-100cm Afloraments rocosos : Inexistents Pedregositat superficial : Molt poca Erosió : nul·la Segellat/encrostament : nul Drenatge : Bo Nivell freàtic : no observat Condicions d'humitat : humit Observacions : Trobem una certa estratificació, el que ens fa pensar que es tracta de material col·luvial. Algun element groller presenta rubefacció al seu interior.
Horitzó Prof., cm Descripció 1 0-26 Color marró grisós (10YR 5/4) (sec) i marró fosc (10YR 4/3) (humit); sense taques. Textura franco-argilosa. Estructura moderada de tipus granular fina i mitjana que evoluciona cap a una estructura en blocs subangulars. Consistència friable en humit. Sense cutans. Encrostament inexistent. Porositat alta. Freqüents (5-15%) elements grollers d'esquist amb mida de grava fina a mitjana (0,2-2cm) i forma subangular-plana fortament meteoritzats i algun element groller de quars. Sense nòduls. Horitzó no calcari. Abundant matèria orgànica en forma d'humus tipus mull àcid. Abundants arrels molt fines. Límit abrupte i ondulat.
2 26-52 Color marró groguenc (10YR 5/4) (sec) i marró fosc tirant a marró (10YR 4/3) (humit); sense taques. Textura franco-argilosa. Estructura moderada en forma de blocs subangulars fins i mitjans. Consistència friable en humit. Sense cutans. Encrostament inexistent. Porositat alta.
Pocs (1-5%) elements grollers d'esquist amb mida de grava fina a mitjana (0,2-2cm) i forma subangular-plana fortament meteoritzats i algun element groller de quars. Sense nòduls. Horitzó no calcari. Poca matèria orgànica. Poques arrels molt fines. Límit abrupte i ondulat.
3 52-94 Color marró groguenc clar (2.5Y 6/4) (sec) i marró oliva clar (2.5Y 5/4) (humit); sense taques. Textura argilosa. Estructura inexistent per elements grollers. Sense cutans. Encrostament inexistent. Porositat alta. Abundants (36-70%) elements grollers d'esquist amb mida de grava fina a gruixuda (0,2-6cm) i forma subangular-plana fortament meteoritzats. Sense nòduls. Horitzó no calcari. Molt poca matèria orgànica. Sense arrels.
Horitzó Sorra grossa (%) 27,9 30,3 38,5 Sorra fina (%) 18,3 17,2 16,4 1 2 3 Elem.
Grollers (%) 13,0 16,4 61,3 Horitzó pH H2O pH KCl C.E. EPS (dS m-1) C org (%) 1 2 3 6,0 5,8 5,7 5,2 4,8 4,6 0,4 0,3 0,2 1,88 1,28 0,81 Llim gros (%) 11,1 9,6 8,3 Mat.
Org.
(%) 3,24 2,21 1,39 Llim fi (%) 26,9 26,6 19,9 Argila (%) Classe textural 15,8 16,3 16,6 F F F-ar N (%) C:N CaCO3 (%) 0,26 0,19 0,12 7,2 6,8 6,7 0,00 0,00 0,00 Dens.
Aparent (g cm-3) 1,08 1,21 1,18 Preguntes (respon les preguntes 1-2 en un full, i les 3-4 en un altre) 1.
2.
3.
4.
Assigna de manera raonada un nom a cadascun dels horitzons que formen aquest sòl. Indica dos dels processos que han contribuït a la seva formació.
Calcula la quantitat total de carboni orgànic emmagatzemat en aquest sòl. En un escenari de canvi climàtic amb temperatures mitjanes més altes i precipitacions menors a les actuals raona si el contingut de matèria orgànica tendirà a augmentar o a disminuir.
Raona quin dels horitzons d’aquest sòl et sembla que tindrà una major CIC. Com serà el grau de saturació de bases? Creus que la infiltració i la circulació d’aigua són bones en aquest perfil? Quins indicis t’ho fan pensar? ...