Mesura dels Fenòmens Epidemiològics (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Enfermería - 1º curso
Asignatura Epidemiologia
Año del apunte 2016
Páginas 5
Fecha de subida 22/03/2016
Descargas 15
Subido por

Vista previa del texto

MESURA DELS FENÒMENS EPIDEMIOLÒGICS PER QUÈ MESUREM? - - Estudi de la distribució d’una malaltia a la població.
Identificació dels determinants d’una malaltia, és a dir, les causes.
Comparar les freqüències de malaltia entre diferents poblacions o entre persones amb una exposició o característica dins d’una població determinada.
Formular i testar hipòtesis.
Mesurem gràcies a: o Valor absolut o Valor relatiu VALOR ABSOLUT Recompte dels casos amb una determinada característica.
És més senzill que el relatiu.
Útil en planificació i gestió Inconvenient  manca d’utilitat per si sola per determinar la importància d’un problema de salut.
- Mida de la població Període de temps VALOR RELATIU És preferible abans que el valor absolut.
- PROPORCIÓ RAÓ TAXA PROPORCIÓ Quocient on el numerador està inclòs en el denominador  a/(a+b) No té unitats. El resultat és un nombre entre 0 i 1.
*PERCENTATGE: proporció x 100 RAÓ Divisió d’una quantitat per una altra, mútuament excloents. És la relació entre dues variables  a/b Pot o no tenir unitats. El resultat és un nombre entre 0 i +∞.
*RAÓ DE PROBABILITATS COMPLEMENTÀRIES: Quocient entre la probabilitat de que un esdeveniment succeeixi i la probabilitat de que no succeeixi.
TAXA És una raó on el temps és una part intrínseca del denominador. És un canvi per unitat de temps (mesura dinàmica) K: nombre d’unitat de temps Unitats: 1/temps= temps-1 Resultat: valors entre 0 i +∞ REQUISITS DE LA MESURA - Fiabilitat o precisió  grau en què una mesura proporciona resultats similars quan es porta a terme en més d’una ocasió en la mateixa mostra i en les mateixes condicions.
o Error aleatori: degut a l’atzar. Es pot disminuir augmentant la mostra (més població).
- Validesa o exactitud  grau en què una mesura mesura realment allò per a què està destinada.
o Error sistemàtic o biaix: quan la mesura de la variable és consistentment desigual entre els diferents grups.
FIABILITAT · Capacitat d’obtenir els mateixos resultats si es repeteix la mesura en la mateixa mostra i en les mateixes condicions.
· Precisió.
· Estabilitat dels resultats, poca variabilitat, poca dispersió.
· És una condició prèvia a la validesa.
· S’associa a l’error aleatori VALIDESA · Exactitud.
· Grau en què mesura allò que estem mesurant, prèvia definició del que es vol mesurar.
· Valor vertader · Divisió en: - - Validesa interna  el grau amb què les troballes de la investigació responen correctament a les preguntes i objectius específics plantejats en l’estudi.
Validesa externa  el grau amb què les conclusions poden generalitzar-se a l’univers exterior a l’estudi.
El que una mesura sigui molt precisa no implica necessàriament que sigui vàlida Per exemple: una bàscula pot ser mol precisa però estar mal calibrada VARIABILITAT DE LA MESURA FONTS - Variabilitat en el temps dels fenòmens biològics Variabilitat deguda a les tècniques o procediments de mesura Variabilitat deguda a l’observador o Intraobservador  una mateixa persona que mesura obté diferents resultats o Interobservador  variabilitat entre diferents observadors ESTRATÈGIES DE REDUCCIÓ - Variabilitat en el temps dels fenòmens biològics  Repetir la mesura Variabilitat deguda a les tècniques o procediments de mesura -  Estandarditzar els procediments i instruments poc variables Variabilitat deguda a l’observador  Entrenament igual a tots els observadors seleccionar TIPUS D’ERRORS BIAIX DE SELECCIÓ Error sistemàtic en el procés d’identificació i selecció de la població a estudiar. De manera que la probabilitat de que un individu s’inclogui en un estudi està lligada a algun dels factors que s’intenta estudiar.
- Mostra que no representa adequadament a la població d’estudi Al formar els grups que es compararan No respostes (p.ex: gent que no vol respondre els qüestionaris) BIAIX D’INFORMACIÓ Error degut a la mala qualitat de les mesures de les variables d’estudi o a que són sistemàticament desiguals entre els grups de pacients. Existeix sempre que hi ha una mala classificació dels individus ja inclosos en l’estudi.
- Proves poc sensibles i/o específiques per mesurar les variables Aplicació de criteris diagnòstics incorrectes o diferents en cada grup Imprecisions o omissions en la recollida de les dades ...