EXAMEN PATOLOGIA I 2013 (2013)

Examen Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Fisioterapia - 2º curso
Asignatura PATOLOGIA I
Año del apunte 2013
Páginas 14
Fecha de subida 22/11/2014
Descargas 14
Subido por

Descripción

examen completo patologia I del año 2013

Vista previa del texto

.tq *rl ;..:rt.1xtr?3qr4&tr ' t ilZr4i Q tY-, * 4:w%ñatbñ 7:.;tLh¿) PROVA D'AVALUACIÓ EUIF GIMBERNAT #AMEN - EVALUACIÓN Fisioterápia (tipus/úpoTEST) Racordou arsny¡hr aqm3ta opció an el ftd da mporlG dr I'cxsmdt. En c¡r do no farrlo' tr q¡¡allftÉc¡ú o&lngudr r€rá da g(§pén§ (0,6á¡, 3égóns acord del Clauetre di I'eUf Gimromai ¿o data -02"19 Modelo fuersión P"t? ,-acne Rwerda ind¡cd ash o$ión en ta hoh de resgrd§ac del examan. En cas de no ha@rlo, ¡a atiñ@ción obtanida será de Susf€fiso l4 0q. segun a.ue da let PATOLOGIA HUMANA Professor 'ir}áiii' I Lr-or-rrt I I Curs Husuet - Marín -rrallero I uur§o I ¡'eOOn - Criteris d'avaluació . Núm. total de preguntes de la prova: 50 . Puntuació per pregunta contestada correctament: 0,2 ¡ Puntuació per pregunta contestada erróniament: -0.05 . Temps máxim de la prova: 1h.30' minuts Criterios evaluativos Núm. total de preguntas del examen: 50 Puntuación por pregunta contestada correctamente: 0,2 Puntuación por pregunta contestada erróneamente: - 0.05 Tiempo máximo para realizar el examen: th.30' minutos o ¡ o .
'1.- Les causes més freqüents que presenta el síndrome d'immobilitat són (lndica la resposta Correcta) Las causas más frecuentes que presenta el síndrome de inmovilidad son (lndica Ia respuesta Correcta) a) Artrosiiosteoporosis Arfrosrs y osfeoporosLs b) Fractures óssees Fracturas óseas c) Alteracionsneuroldgiques Alte racio s lógica s.
d) latrogénia Yatrogenia ) ^ Totes són correctes.
e)) .
I V lodasson correctas ne n e u ro 2- Quin dels següents problemes, podria resultar d'una pérdua crónica de sang per via gashointestinal, associada a l'ús de fármacs antiinflamatoris? lndica la resposta correcta.
¿ Cuál de /os srgurbntes problemas podría resultar de una pérdida crónica asociada al empleo de medicamentos antiinflamatorios? lndica a) @ c) d) e) de sangre por vía gastrointestinal la respuesta correcta Major freqüéncia d'infl amacions articulars Mayor frecuencia de inflamaciones añiculares Deficiéncia de feno Deficiencia de hieno Bradicárdia i hemonágia.
Bradicardia y hemonagia.
Pérdua de pes.
Pérdida de peso Febre i asténia.
Fiebre y astenia Página 1 ,.Yeh %§ r¿i***r{r&t t: lzt: :;laa. -11\.i 4a t).I;tt.l4* PROVA O'RVRI.URCIÓ ilAMEN - euntu¡ctóu "-"#:::y#* EUIF GIMBERNAT Fisioterápia (tipus/úpoTEST) 3- lndica la resposta lncorrecta: lndicar la respuesta inconecta: 4) La Diabetes Méllitus, tipus 2, és la més freqüent.
La Diabetes Mellitus, tipo 2, es la más frecuente.
La Diabetes Tipus 2, sempre cursa amb síntomes.
La Diabetes tipo 2, siempre cursa con síntomas.
A la Diabetes tipus 2, es por administrar insulina En la Diabetes tipo 2, se puede suministrar insulina.
L'hemoglobina Glicosilada, permet seguir el control metabólic del pacient diabéüc La hemoglobina Glicosilada, permite seguir el control metabólico del paciente.
La Diabetes tipus 1, sempre cursa amb símptomes La Diabetes tipo 1, siempre cursa con síntomas.
@ c) d) e) 4- lndica la resposta correcta lndica la respuesta conecta /r) El linfedema primari és congénit El linfedema primario es congénito.
La radioterápia por se la causad'un linfedema secundari La radioterapia puede ser la causa de un linfedema secundario.
,ó ,r/r) El linfedema és reversible en l'estadi 1, desapareix mantenint l'extremitat en alt.
El linfedema es reversible en el estadio 1, desaparece al mantener la ertremidad en alto.
d) a) i c) són correctes a) y c) son correctas.
Totes les anteriors són correctes Iodas /as a nte rio re s son conectas.
5.- Als pacients cardiópates: lndica la resposta correcta En los pacientes cardiópatas: indicar la respuesta conecta.
a) /¡) ,/ Vc\ " 'td) _ @ 6,- a) b) c) d) @ La rehabilitació té un efecte beneficiós La rehabilitación tiene un efecto beneficioso La rehabilitació s'ha de suspendre quan el pacient presenta hipotensió la rehabilitación debe suspenderse cuando el paciente presenta hipotensión La rehabilitació s'ha de suspendre quan s'inicien els exercicis i apareix arrítimia La rehabilitación debe suspenderse cuando al iniciar bs ejercicios aparece anitmia La rehabilitació cardíaca, augmenta la toleráncia a l'esforg La rehabilitación cardiaca, aumenta la tolerancia al esfuerzo Totes són correctes Iodasson correctas.
El tractament del Limfedema, consiteix en... (lndica la resposta correcta) Eltratamiento del Limfedema, conslsfe en... (lndica la respuesta correcta) Drenatge limfátic manual Drenage limfático manual.
Emvenat compressiu Vendaje compresivo.
Elevació de l'extremitat Elevación de la extrenidad MobiliLacions de columna cervical, canell i dits.
Movilización de columna ceruical, muñeca y dedos Totes són correctes Iodas son correctas Página 2 Ye", 'ry{ *rtnbqttl&* , 11",4 ;a f ar Á; MW*@ñ PROVA DAVALUACó EXAMEN - EVALUACIÓN (üpus/újaoTEST) *_" EUIF GIMBERMT Fisioterápia 7.- La nefropatia diabética: lndica la resposta lncorrecta La nefropatía diabética: lndicar la respuesta !ryfu.
'Á) «, @ 'Á) /; El risc de presentar-la augmenta als 5 anys d'evolució de la malaltia El riesgo de presentarla aumenta a /os 5 años de evolución de la enfermedad.
Actualment és la primera causa d'insuficiéncia renal terminal Actualmente es la primera causa de insuficiencia renalterminal Es una complicació poc freqüent en la Diabetis lnsulinodependent Es una complicación poco frecuente en la Diabetes lnsulinodependiente La complicació es produeix per alteració a nivell microvascular , La complicación se produce por alteración a nivel microvascular.
Totes són incorrectes Todas son incorrectas.
8,- lndica la resposta lncorrecte. Les complicacions del síndrome d'immobilitat són: lndica la respuesta lnconecta. Las complicaciones del síndrome de inmovilidad son: a) lnfeccionsrespiratóries ccion s re spi rato s b) Atrófia muscular Atrofra muscular c) Trombosis venosa profunda (TVP) Irombosis venosa profunda (TVP) d) lnfeccions urináries (lTU).
-) lnfecciones urinaias (lTlJ).
,r= . i ve)l Les extremitats tendeixen a adoptar una actitud en extensió I nfe e ria Las ertremidades tienden a adoptar una actitud en ertensión 9- Els criteris diagnóstics per la diabetis Mellitus són: lndica la resposta l¡1correcp Los criterios diagnósticos para la diabetes Mellitus son: indicar la respuesta incorrecta.
ra) ,, "'b) ¡/ uc) e) Els valors de glucémia basal en plasma superiors a 126 mg/D1 en dejú.
Los valores de glucemia basal en plasma superlores a 126 MG/DL en ayunas.
Preséncia de polifagia i polidipsia poliúria....
Presencia de polifagia y polidipsia.poliuia...
Preséncia d' asténia i pérdua de pes Presencia de astenia y pérdida de peso.
Ahofia muscular, pérdua de sensibilitat i incontinéncia de esfínters Atrofia muscular, pérdida de sensibilidad e incontinencia de esfínteres Cap de les anteriors és correcta Ninguna de las anteiores es conecfa.
10.- En quines situacions el fisioterapeuta ha de derivar el pacient al metge: En que situaciones el fisioterapeuta ha de derivar el paciente al médico: b) / *---) - c) r d) \--l) ( e) Dolor que s'inadia a la mandíbula i brag esquerre Dolor que se inadia a mandibula y brazo izquierdo Si presenta una disnea d'esforg nojustificada o desproporcionada Slpresenta una disnea de esfuerzo no justificada o desproporcionada Pérdua de forga en extremitat superior dreta lorpeza en extremidad superior derecha Marejos, disnea i pérdua de consciéncia Mareos, disnea y pérdida de conciencia...
Totes les respostes són corectes lodas/asrespuesfassoncorrectas Página 3 f** *rlt: ¡ l:.
| : .t: i,.
t' t i,i !,a,1 trr,l r¿l*rb4*t*Itl I t¡.t:aá1 ,*?un PROVA D'AVALUACIÓ EXAMEN - EVALUACIÓN (üpus/úpoTEST) :i Q, EUIF GIMBERMT F¡s¡oteráp¡a 11 Quina és la finalitat de la resposta tissular inflamatória.
¿Cuáles la finalidad de la respuesfa tisular inflamatoria.
a) Ser una forma peculiar de reacció dels éssers vius Ser una forma oeculiar de reacción de /os seres vivos (6) v c) d) La r.pa,ació de lá lesió tisular La reparación de la tesión tisutar Tornar la consisténcia als teixits conectius Volver la consistencia a los tejidos conectivos Convertir els teixits morts en pus Conveñir los tejidos mueftos en pus les anteriors Todas las anteriores e) Totes 12 En teoria, que és la sutura d'una ferida? En teoría, que es la sutura de una herida? a) A Una fixació dels teixits per evitar les adheréncies al voltant de la lesió.
una fijación de los tejidos para evitar las adherencias ahededor de la lesión (!)'L'estabilització delteixit perqué sigui reparat per les cél'lules La estabilización deltejido para gue sea reparado por las célu/as c) d) e) Un procediment que evita l' infecció de la ferida Un procedimiento que evita la infección de la herida La reparació tissular La reparación tisular Totes les anteriors.
Iodas/as anteriores.
13 Quin tipus de lesions traumátiques curen amb el procés de la inflamació tissular? ¿Qué tipo de /esrbnes traumáticas curan con el proceso de la inflamación tisular? @ Totes Iodas b) c) d) e) cap Ninguna Només les infeccions Só/o /as infecciones Les cremades Las quemaduras Les fractures Las fracturas 14 Es fa una reducció oberta en una fractura ? ¿Se realiza una reducción abierta en una fractura? a) Sempre, ja que convé fer reduccions exactes.
Siempre, ya que conviene realizar una reducción exacta.
b) Quan la fractura es diafisária.
Cuando la fractura es dralfsárla @ .
En els arrencaments ossis de tendons ó lligaments on el fragment esta separat En arrancamienfos óseos de tendones ó ligamentos donde el fragmento está separado.
d) En fractures de columna vertebral.
En fracturas de columna vertebral.
e) Totes les respostes son incorrectes.
Iodas /as respuesfas son lnconecfas.
Página 4 §t* *{ W4rxb&rrr&3.
PROVA D'AVALUAC¡Ó EXAMEN - EVALUACIÓN (üpus/úpoTEST) §, *WWh*ti§ EUIF GIMBERNAT Fisioterápia 15 Es una fixació dinámica: Es una fijación dinámica: a) La Tracción continua Tracción continua ElGuix / e/ Yeso c) Els enclavats tibials Lo s e ncl avad os tibiale s d) Els enclavats femorals Los e nclavados fe morales e) Totes son correctes Iodas son correctas 6 En quant a les bases del tractament de les fractures. Quin d'aquests no és un objectiu: -)"- EnCuantoalasbases detratamientodelasfracturas.Cuál deesfosno esunobjetivo 1 a) Mantenir b) c) la amplitud articular Mantener la amplitud añicular Millorar la forqa muscular Mejorar la fuena muscular Estimular la propiocepció Estimular la propiocepción d) Reeducar la marxa Reeducar la marcha la funció analítica fina Buscar la función analítica fina @Buscar ,-f 17 Quines d'aquestes no es una complicació del teixit ossi en una facturt Cuál de estasno esunacomplicacióndeltejido óseoen una fractura.
a) <- Necrosis avascular NecrosLs avascular b) Problemes relacionats amb la consolidació Problemas relacionados con la consolidación c) Sindromacompartimental Si nd rom e co m p arti m e ntal d) Trastoms del creixement T rasto rno s de I cre ci m ie e) Totes, nto no ho son Todas, no lo son 18 Quin d'aquets signes es mes típic d'una fractura del exhem prQximal fémurl ¿Cuál de esfos srgnos es más típico de una fractura del ertremo proximal del fémur? a) Dolor inguinal ^ (j) c) d) e) pulsátil Doloringuinalpulsátil Rotación externa del pie y acortamiento de la extremidad Rotación extema del pie y acortamiento de b ertremidad Deformidad del muslo Deformidad delmuslo Hemartrosis de rodilla Hemartrosis de rodilla tots ells fodos e//os Página 5 Í*e PROVA DAVALUACIÓ EXAMEN - EVALUACIÓN (tipus/üjaoTEST) art 4§i/*22*{{x'&3.
t rint*!1y*1 $ EUIF GIMBERMT F¡sioterápia 19 Quan s'inicia la cárrega complerta en una fractura del coll femoral tractada amb una prótesis de maluc? LCuándo se inicia la carga completa en una fractura del cuello femoral tratada con una prótesis de cadera? pocs dies , quan ei dolor'ho permet A /os pocos dias ,cuando el dolor lo permite.
(»Ab \iz b) Al mes de I'operació A mes de la operación.
I \c) \-/fl retirar els punts de la ferida.
Al retirar bs puntos de la herida.
Cuando el paciente aprende a caminar unipodalmente (con la pierna sana) Cuando el paciente aprende a caminar unipodalmente (con la pierna sana) Quan estem segurs que no presentara una infecció Cuando esfamos seguros que no presentará una infección.
d) e) 20 Que ens costará mes de recuperar d'un pacient operat de fractura de diáfisi de fémur amb un enclavat inhamedul'lar (des de eltrocánter major) ? Que nos costara mas de recuperar de un paciente operado de fractura diafisaria de fémur mediante enclavado intramedular (desde eltrocánter mayor) ? a) La flexió del maluc La flexión de la cadera.
del genoll b) L'extensió c) La ertenslón de la rodilla La flexió del genoll d) La adducció de maluc e) La aducción de cadera L'abducció de maluc La abducción de caden La flexión de la rodilla pacient que presenta una inestabilitat anterior de genoll per trencament del LCA, quin signe clínic presenta 21 Un "_ t ./ amb més freqüéncia? Un paciente presenta una inestabilidad anterior de rodilla por rotura delLCA, qué signo clínico presenta con más frecuencia? y'Sensació de cruixits en saltar Sensacón de crujidos al saltar b)' Una radiografia forgada en valg rotació externa una radiografía forzada en valgo rotación erterna l6DUn signe de Lachman positiu en la seva exploració Un signo de Lachman positivo en sü exploración d)' Un signe de Thompson negatiu en el seu examen Un signo de Thompson negativo en su examen g[ Tots els anteriors junts , v , T od os lo s ante riores funlos Página 6 f*.
4& t :!/: ):r:rla; i'. rtia,1i.1 ia:Al *ltwWryr{N&* t laf-"\* l;+¡áá *MW\*At,rñ * PROVA D'AVALUACIÓ EYAMEN - EVALUACIÓN (tipus/úpoTEST) EUIF GIMBERMT Fisioterápia 22 Quin tipus de lesió lligamentosa de genoll pot estar associada a una parálisi de la musculafura extensora del peu? ¿Qué tipo de lesión ligamentosa de rodilla puede estar asociada a una parálisis de la musculatura ertensora del pie? a) El trencament del Llig, Lateral intern sense lesió del Llig. Creuat Anterior La rotura delLig. Lateralintemo sin lesión del Lig. Cruzado Anterior b) El trencamentdel Llig. Lateral extern c) El trencamentdel Llig. CreuatAnterior d) La rotura del Lig. Cruzado Anteior La fractura alta de la diáfisis del peroné La rotura del Lig. Lateral externo La fractura afta de la diáftsis del peroné e) totes les anteriors Iodas/as anteriores 23 El vessament articular hemátic del genoll és un signe clínic freqüent, en la fase aguda, de ...
EI derrame articular hemático la rodilla es un srgno clínico frecuente, en Ia fase aguda, de ...
a) L'esquing del lligament lateral intern El esguince del ligamento lateral interno Les tendinltis rotulianes b) Las tendinitis rotulianas @ d) e) El trencament aillat del lligament encreuat anterior La rotura aislada del ligamento cruzado anterior Ruptures del tendó del recte intern Rupturas del tendón del recto interno Les fractures de la diáfisi delfémur.
Las fracturas de la diáftsis delfémur.
24 Quins factors poden condicionar el trencament del tendó de Aquil les ? ¿Qué factores pueden condicionar la ruptura del tendón de Aquiles? a) Una hiperextensió (flexió dorsal)forqada del turmell b) Una hiperextensión (flexión dorsal) fonada deltobillo Una tendinopatía prévia del Aquil'les c) Una tendinopatía prévia del Aquiles Un peu cavo Un pie cavo d) La atrofia del múscul tríceps sural La atrofia del músculo tríceps sural o aib ayb 25 En quant altractament de les fractures bimal'leolars de turmell : En cuianto altratamiento de las fracturas bimaleolares deltobillo...
a) Com son lesions articulars el tractament mes fereqüent es quirúrgic Como son afticulares eltratamiento más frecuente es quirúrgico b) La cara articular de la tibia sempre s'enfonsa , La cara añicular de la tibia se hunde siempre c) Como son lesiones extra-articulares el tratamieqto más frecuente no es quirúrgico Como son /esrones extra-articulares eltratambnto más frecuente no es quirurgico S'intervenen per reduii el maléol posterior Se interuiene para reducir el maléob posterior p)'Es hacten totes amb reduccio i guix Se tratan todas con reduccion y yeso .
@ Página 7 i::ít:.a:1+1, .
)1, r rtt 411i1, .tt gt.á*-ti€rfl*l r l*nh4 ü#t*:t PROVA DAVALUACIÓ EUIF GIMBERMT EXAMEN. EVALUACIÓN Fisioterápia (üpus/úipoTEST) *_ 26 Enla primera fase del tractament d'una amputació de membre inferior ( sota el genoll) quina postura de repós afavorirá la protetització ? En la primera fase deltratamiento de una amputación de miembro inferior (debajo de la rodilla) qué postura de reposo favorecera la protetización? a) la rotacio externa la rotación extema b) la flexio del maluc la flexión de la cadera c) La adduccio del maluc La aducción de la cadera d) La flexio del genoll La flexión de la rodilla Gap d'elles Ninguna de e//as o .
'J - pot associar-se a una fractura complicada del terg distal del húmer ? Queparesia puede asociarse aunafracturacompticadadetterciodistat del húmero? 27 Quina paresia a) del nervi cubital delnervio cubital nervi mediá neruio mediano nervi radial neruio radial d) mixta mediano-cubital mixta mediano+ubital e) del n. Axil'lar @ o delAxilar mes de recuperar en un colze traumatic sense fractures ? Cual es el movimiento que mas cuesta de recuperar en un codo traumatico sin fracturas ? 28 Quin es el moviment que costa a) La extensio b) la flexio c) La Supinacio La extensión la flexión La supinación d) La Pronació La pronacion e) Cap d'elles Ninguna de ellas 29 Las fracturas de la epífisis distal del radio , Las fracturas de /a epífsrb distal del radio y'a) Presenten deformitat en dors de forquilla ,/ Presentan deformidad en dorso de tenedor /b¡ i es presenten en pacients osteoporótiques se presentan en pactenfes osfeoporóftcas S'associen a una incongruéncia de la articulació radi-cubitaldistal Se asocran a una incongruencia de la añiculación radiocubital distal Son freqüentment d'afectació articular Son ftecuentemente de afectación afticular y c) d) Actualment es tracten moltes d'elles amb osteosintesis Actualmente se tratan muchas de ellas medianfe osfeoslnfesis (i)rotes v las anteriors son certes Iodas /as anteriores son cierlas Página 8 f*.
4&' r.ari::li +9.
.)1"1a ú:l 1it1..t PROVA DAVALUACIÓ EXAMEN - EVALUACIÓN (üpus/aiaoTEST) :ré §tt&W&/t1&t i Ttátqk* *htrli, EUIF GIMBERMT Fisioterápia 30 Una artroplastia total de maluc U n a añro pl astia total d e cad e ra 1, la substitució del cap femoral Es Es i la cavitat cotiloidea la substitución de la cabeza femoraly la cavidad cotiloidea 4t seus elements protésics de metall polietilé (plástic) ( plástico) profésrcos son metaly /rl Son indicades tractamentde fractures desplagades femoral i son Els Sus e/ementos de polietileno en el /d) @ del coll Estan indicadas en eltratamiento de las fracturas del cuello femoral Poden fixar-se amb ciment de metacrilat o sense Pueden fijarse con o sin cemento de metacrilato Totes las anteriors son certes Iodas /as anteriores son clbrfas 31)Assenya-li la resposta certa respecte al líquid sinovial normal Señale la respuesfa cierta respecto al líquido sinovial Conté hematies Contiene hematies y'Conté lípids Contiene líoidos @conte glucosá Contiene glucosa ' , No conté leucócits /) ' No contiene leucocitos B{ ' Contéfibrinogen Contiene fibinógeno 32) Assenya-li el enunciat que no és un efecte secundari habitual d'els AINES Señale el enunciado gue no es un efecto secundario habitual de /os A/NES t r'a) b) Gastrolesivitat Gastrolesividad Cardiotoxicitat Cardiotoxicidad c) Asma Asma d)Alteracions a la sang Alteraciones en la sangre e) Nefrotoxicitat Nefrotoxicidad 33)Assenya-li el enunciat que no és signe radiológic de l'artrosi Señale el enunciado que no es un srgno radiológico de la arfrosis a) Osteofito Osfeoffo b) Geoda Geoda articular añicular Rigidesa articular @ c) Disminució interlinia Disminución de la interlínea Rigidez añicular e) Esclerosi subcondral Esc/erosls subcondral D \ € G O Página 9 "Í* ',*,1" lttlrl: /)til|t,)1\, i4.
rt1 PROVA DAVALUACó EXAMEN - EVALUACIÓN (t¡pus/f/iroTEST) :r1 )/.r.:: UA{rxbqr*&2, *rm-Í::x#^ EUIF GIMBERNAT Fisioterápia 34)Assenyali la resposta falsa respecte a la malaltia luxant del maluc ^ lr-l\ a '/' ' \J Seña/e la respuesta falsa respecto a la enfermedad luxante de cadera Pot .rrra amb increment del t b) c) d) e) Wibero v Puede cursar con aumento det wiberg Pot cursar amb coxa valga Puede cursar con coxavalga El cap del fémur pot estar desplagat La cabeza del fémur puede estar desplazada L'angle cérvico-diafisari pot ser major de 140o Elángulo cérvico-diafisar'n puede ser mayor de 14U L'angle de cobertura está disminuil El ángulo de cobeñura esta disminuido 35) Assenya-li la resposta certa respecte a la coxartrosi 1 Señale la respuesta cierta respecto a la coxaftrosis y'Q Potcursar amb gonálgia / Puede cursarcon gonalgia r' ¡) Pot ocasionar dolor inguinal ,/' Puede ocasionar dolor inguinal v'c) Pot ocasionar dolor mecánic Puede ocasionar dolor mecánico Només b i c són correctes Só/o b vcson correctas ffi¡totes són cárrectes lodasson correctas d) v 36) Assenya-li la resposta gorrecta respecte a la neurilqiq ciát¡lg Señale la'respuesta correcta respecto a la neuralgia ciática Ocasiona dolor referit Ocasio n a dolo r refe rido b) No ocasiona hiperreflexia 1í No ocasrbna hip e nefle xia c) No ocasiona feblesa muscular . Í )' No ocaslona debitidad muscular d) Sempre afecta més d'un arrel §iempre afecta másde una raíz e) El Babinski pot ser positiu El Babinski puede ser positivo § 37) Assenya-li la resposta falsa respecte a_l@legg.EdigdAl§lSeñale la respuesta falsa respecto a la afectación radicular 31 7 r'a) Pot ocasionar dolor en cara posterior de la cuixa I r'b¡ Pot ocasionar feblesa del tríceps sural ./ vc) Pot ocasionar hiponeflexia de l'Aquiles Puede ocasionar dolor en la cara posteior del muslo Puede ocasionar debilidad deltríceps sura/ ,-rs Puede ocasionar hiponeflexia del Aquiles ocasionar hipoestésia del hallux Puede ocasionar hrpoesfesra del hallux Pot ocasionar dolor del 4o y 5o dits del peu Puede ocasionar dolor del 4o y 5o dedos del pie I d)]ot e) Página L0 #* %§ #4rÍr*q{fr#É t l*fr#A \;4f *4 Q PROVA D'AVALUACIÓ EXAMEN. EVALUACIÓN (üpus/úiaoTEST) EUIF GIMBERNAT Fisioterápia 38)Assenyali el enunciat que no és signe d'alarma del lumbago i/o ciática Señale el enunciado que no es signo de alarma del lumbago y/o ciática ¡ r'./ 7a) b¡ 6) v d) , ,./e) Síndrome tóxica Síndrome tóxico Febre Fiebre uarft jore sense antecedents Enfermo joven sin antecedentes Agravació progressiva del dolor Agravación progresiva del dolor O¿Rcit motor precog Déftcit motor precoz 39)AssenyaJi la resposta falsa respecte a la Fibromiálgia , Señale la respuesta falsa respecto a la Fibromialgia Ocasiona dolor crónic Ocasiona dolor crónico b) No ocasiona increment de la VSG No ocasiona incremento de /a VSG rzá) Ocasiona alodinia Ocasiona alodinia \¡!)Només afecta alsexe femení Sólo afecta al sexo femenino Pot ocasionar alteració del son Puede ocasionar afteración del sueño /a) .
-\ , 4¡ 40)Assenyali el enunciat que no és un punt de Smythe de la Fibromiálgia Señale el enunciado gue no es un punto de Smythe de la Fibromialgia , r'a) @ .
/c) / r'd) lb) Epicóndil Enicóndilo nxiÉtar mit¡a Axilar medio trocánter major femoral T rocanter mayor femoral Gluti Glúteo Genoll Rodilla 41) Assenya-li la falsa Señale la falsa a) La cél-lula plasmática és un limfócit B La célula plasmática es un linfocitoB b) c) d) e) El PMN és un leucocito EIPMN es un leucocito L'anticós és una proteina El anticuerpo es una proteina La cél-lula NK és un macrófag La célula Nl(es un macrófago El complement són proteines El complemento son proteínas Página 11 'vá; w§ * rl : |; | * !:,,; 1l i.
4 k ! l'1 1: l.
t;áíww*?*&4 ? 7 a ".*ffi*:;*,#.
PROVA DAVALUAC¡Ó EXAMEN. EVALUACIÓN (üpus/úipoTEST) EUIF GIMBERMT F¡sioterápia 42) Assenyali la correcta respecte a l'Artritis Reumatoide Señale la correcta respecto a la Artitis reumatoide És una malaltia infecciosa Es una enfermedad infecciosa (b)I'órgan diana és la membrana sinovial.
fl órgano diana es la membrana sinovial pf S'associa amb HLA-827 psitiu Se asocia con HLA-827 positivo Lasevaprevalencia és del 50%de la població general Su prevalencia es det 50% de ta pobtación general Vf 'n v ' '¡l e) Totes són correctes Todas son conectas .
"J ' i \ 43) Assenyaii la falsa respecte al líquid sinovial de l'Artritis Reumatoide Señate ta falsa respecfo altíquido sinovialde la Artritis Reumatoide a) Viscositat augmentada Viscosidad aumentada b) Color groc trébol Color amaillo turbio c) Leucocitosifins 50000 PMN per mm cúbic Leucocitosís de hasta 50000 PMN por nm cúbico Ol)ru0 conté hematies Notiene hematíes e) No conté fibrinogen No co ntie n e fib ri nóge no .
I\Y 44) Assenyali la correcta respecte als anti-TNF Señale la correcta respecto a los antiTNF a) Són FAME Son FAME b) Són antiinflamatoris Son antiinflamatorios c) Només són d'utilitat en I'Artritis Reumatoide Só/o son de utilidad en la Aftritis reumatoide d) Un anti-TNF és un anticós Un antiTNF es un anticuerpo e) Un anti-TNF és un antigen Un anti TNF es un antígeno á " o 45) Assenya-li la falsa respecte al Sjógren Señate la falsa respecto at Sjógren 'J / 7a) Ocasiona xerostomia ./ Ocasiona xerostomía ,/@,e otaparéixer en I'Artritis Reumatoide lry Puede aoarecer en la Aftritis Reumatoide la Polimiálgia Reumática ffieot \-/ aparéixeien Puede aparecer en ta Potimiatgia Reumática d) , y'e) Pot aparéixer en el Lupus ED Puede aparecer en el Lupus ED Pot ocasionar artritis P uede o casio n ar artritis Página 12 _f* #'§' + l, :, l: :.1 :j.
ra.
; r'., 2l l\r* gl*tlr*{$&, "-:**:;o*,§.
.
a X:, il.
PROVA DAVALUACIÓ EUIF GIMBERNAT DAMEN - EVALUACIÓN Fisioterápia (üpus/újaoTEST) 50) Assenya-li la falsa respecte al Bechterew Señale la falsa respecto al Bechterew , / PotAfectaalfibrocaftilago úb) ocasionar fascitis plantar Puede ocasionar fascitis plantar 1 y'c) La gammagrafia óssia pot ser d'utilitat en eldiagnóstic , La gammagrafía ósea puede ser de utilidad en el diagnóstico /d) v/a) Afecta al fibrocartílago /\ La columna en canya de bambú és un signe primerenc La columna en caña de bambú es un stgno temprano ( e))Pot comengar en una articulació periférica Puede comenzar en una aúicutación periférica Página 14 Yfu w§ 1" l,: t: tl 4,.!.a i ":,/ a l'1? : ¡:l:; *ilxV2,1r?t trt, t T¡tfr\hf, *$r*h a PROVA D'AVALUACIÓ EXAMEN. EVALUACIÓN (t¡pus/f/poTEST) EUIF GIMBERMT Fisioteráp¡a 46)Assenya{i la falsa respecte a la Polimiositis -Dermatomiositis Señale la falsa resnecto a la Polimiositis-Dermatomiositis LtD tI ocasiona eritema én vesoertilio en ocasiona eritema ---) ál u/ iespertitio / b) Pot ocasionar artritis ./ Puede ocasionar añritis /c) Ésuna miopatia inflamatoria ,/ Es una miopatía inflamatoria n/d) Potcursar amb Raynaud ,/ Puede cursar con Raynaud /e) Pot ocasionar increment de CPK Puede ocasionar incremento de la CPK 47)Assenyali la correcta respecte a la forma oligoarticular de Artritis Crónica Juvenil Señale la correcta respecto a la forma oligoarticular de Añritis Crónica Juvenil 'Sf b) Afecla4 o més articulacions Afecta 4 ó más articulaciones És pot associar amb HLA-B27 positiu Se puede asociar con HLA-827 positivo c) Amb freqüéncia comenga amb monoartritis Con frecuencia comienza con monoartritis bicsóncorrectes bycsonconectas e) Totes són correctes Iodas son correctas 48)Assenyali la falsa respecte a la forma sistémica de Artritis Crónica Juvenil Señale la falsa respecto a la forma sistémica de Aftritis Crónica Juvenil , /a) / I /d) t y'c) /e¡ Pot ocasionar hepatomegalia Puede ocasionar hepatomegalia Amb freqüéncia el FR és positiu Con frecuencia e/ FR es posrtivo Amb freqüéncia ocasiona anémia Con frecuencia ocasiona anemia Pot ocasionar afectació del cor Puede ocasionar afectación del corazón Pot ocasionar retard del creixement Puede ocasionar retraso del crecimiento 49) Assenya-li correcta respecte al Bechterew Señale la correcta respecfo al Bechterew S*Pr. ocasiona sacroileitis Siempre ocasiona sacroileitis b) Ocasiona anquilosi , - esqud'itih's o"'§uile¡q n'i ,@- Ocasiona angulosls c) Mai afecta algenoll Nunca afceta a la rodilla hi ha HLA-B27 positiu d) Sempre ..árE:'.
Siempre havHLA-B2Tpositivo ItreNh¡¡s¿Ácorátes \7 aybsoncorrectas Página 13 ...