Esquema (2010)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Historia - 1º curso
Asignatura Fuentes Históricas
Año del apunte 2010
Páginas 3
Fecha de subida 09/10/2014
Descargas 5
Subido por

Vista previa del texto

El Mètode Científic està format per Prescripcions i Decisions. Les prescripcions depenen de la Realitat (Camp de la Realitat ; Definit, definible i limitat)i la Disciplina (Teoria científica ; Coneixements previs).
Les decisions depenen de la formació de l'investigador. En conseqüència el Mètode és "objectiu i personal". Les Fases del Mètode: Hipòtesi (a partir del Cos teòric, les possibles preguntes amb l'objectiu d'interrogar la Realitat = assenyalar l'objectiu i la seva verificació), Observació o Col·lecta Sistemàtica (recollida d'informació de la Realitat estudiada, amb l'objectiu de descriure la Realitat), Validació o Contrastació (per mitjà de l'experimentació -Ciències Nomotètiques- o de la demostració -Ciències Nomològiques- o de la comprovació -Ciències Idiogràfiques-, posar a prova -verificar- les hipòtesis amb l' informació recollida a la fase anterior, amb l'objectiu de comprendre la Realitat), Explicació (formular les Conclusions, amb l'objectiu de conèixer o entendre més i millor la Realitat). Mètode Històric, el propi de la Ciència Històrica. Caracteritzat per tendir al coneixement general (fenòmens històrics com manifestació per captar l'època, espai o societat), i a la interrelació dels fenòmens humans, per captar la globalitat. Amb 3 variables: intencionalitat (amb significat i reflexivitat), historicitat (experiència progressiva) i complexitat/singularitat; que comporten 3 conseqüències: a més a més de la diacronia (captar el procés) i la globalització, tractament d'una Realitat mediatitzada (a través de les fonts).
Plantejament de l' Investigació : etimologia ("indagar") i concepte (procés més formal, sistemàtic i intensiu de portar a terme el mètode científic de l'anàlisi) ; 2 objectius (analitzar elements i relacions del fenomen investigat); 2 fonaments (veridicitat + verificabilitat) ; 5 característiques (fonts ; conclusions ; experta, sistemàtica, exacta ; lògica i personal ; procés i treball final); 3 funcions (aportació ; innovació ; control). L' Investigació històrica (procés de cerca, registre, anàlisi i interpretació dels fenòmens humans del passat històric amb l'objectiu de trobar certes generalitzacions que puguin fer factibles la comprensió global del passat humà). Investigació Històrica > Hipòtesis (deductives i corroborables) > Procés de recerca científica > Conclusions (Ciència Idiogràfica). Consideracions de l' Investigació Històrica: anàlisi aprofundida de un fenomen delimitat significativament ; remuntar-se a materials de 1a. mà o fonts ; "evidència històrica" ; cerca una explicació (entendre) limitada la seva validesa a espai i temps històrics -Ciència Idiogràfica.
Importància i vàlua de les Fonts: significació i estudi (Crítica o Anàlisi Externa - continent per Ciències Instrumentals > font "històrica"- i Crítica o Anàlisi Interna - contingut > informació a raó de l'especialització). Amb les fonts es pot verificar i veure la veracitat de les nostres investigacions. L' Investigació, per la seva pròpia característica, comporta un procés amb el resultat d'un treball final = Procés d'Investigació: Procés de realització i Procés de presentació. Treballar: Efectuar un estudi (històric) segons un mètode (manera concreta de procedir dins d'un camp científic per tal d'interpretar correctament el valor d'uns fenòmens -històrics- determinats i significatius) i seguint un procés (sèrie d'etapes successives i progressives d'un treball), dins d'una disciplina científica. Treball d'Anàlisi ( = Científic). Concepte, característiques i classes (amb els seus trets i parts característics d'una investigació): Recensió Crítica (sobre la metodologia i continguts d'una publicació de recerca), Edició de Text (sobre font documental individualitzada), Col·lecció Documental (sobre sèrie de fonts documentals), Article d'Anàlisi (sobre aspectes de continguts), Estudi Monogràfic (sobre contingut temàtic aprofundit i complet. TREBALL d' INVESTIGACIÓ sobre : PUBLICACIÓ de RECERCA = a) Recensió [o Ressenya] Crítica, publicat en un Repertori Bibliogràfic [=/= Catàleg] o en una Revista especialitzada. FONTS DOCUMENTALS = b) Edició de Text (ÚNICA) >>> Llibre. Col·lecció Documental (SÈRIE) >>> Llibre; o textos legals o localitzats>>> Compilació o Recopilació. TEMÀTICA = d) Article d'Anàlisi (ASPECTE), publicat -en forma d'Article- en una Compilació o Recopilació o en una "Miscel·lània (Homenatge; Commemoració ...; aquests dos darrers també es poden publicar en una "Revista" especialitzada)" o en "Revista" especialitzada o en "Congrés" històric (en forma de Comunicació o de Ponència , que es publicaran en les Actes o en una "Revista" especialitzada), Estudi Monogràfic (CONTINGUT COMPLET i APROFUNDIT), publicat en format de Llibre o -a la Universitat- de "Tesina" o DEA o Tesi Doctoral. [AJUTS Institucionals i/o Universitaris a la Investigació: 2 modalitats = BECA > Investigació "per fer" : Projecte d'Investigació + Currículum. PREMI > Investigació "ja feta" : a Edició de Text o Col·lecció Documental o Estudi Monogràfic (Tesi Doctoral).
COMPONENTS a nivell d'"Estudi Monogràfic" i/o Tesi Doctoral: Estudi Monogràfic: Treball d'Anàlisi consistent en una recerca elaborada i aprofundida d'extensió indefinida sobre un contingut temàtic significatiu, limitat per l'espai i temps històrics. FONT HISTÒRICA: Qualsevol realitat material o cultural que per ella mateixa pugui proporcionar testimoni del passat humà, sigui quina sigui el seu llenguatge o la seva materialitat. En una Investigació la consulta de les Fonts es basa en dos principis: Necessitat + Utilitat. Necessitat de les fonts: "Inferència", la realitat històrica estudiada és captable per treure informació des de les petjades que aquesta realitat ha deixat del seu passat en el nostre present; "Heterogeneïtat", la informació que aconseguim del passat històric procedeix de petjades molt diverses i de caràcter molt heterogeni. Utilitat de les fonts: "Adequació" de les fonts al tema i a les hipòtesis investigades; "Fiabilitat" de les fonts, fins quin punt dóna una informació que es correspongui amb la realitat investigada. Crítica o Anàlisi de les Fonts: Crítica Externa ("continent": fiabilitat i adequació de la informació històrica) i Crítica Interna ("contingut": necessària i significativa per a la Realitat històrica investigada). CRITERIS DE CLASSIFICACIÓ DE FONTS Criteri d' INTENCIONALITAT "voluntarietat": Fonts Intencionals o Fonts Testimonials (per exemple: arc de triomf) , o Fonts No Testimonials o Restes (per ex.: aixovar). En el ben entès que algunes fonts poden compartir la doble condició d' Intencional o Preintencional en funció de la temàtica investigada com per ex. moneda. Criteri POSICIONAL en relació a dos possibles criteris: la "proximitat" de la Realitat històrica o a la "proximitat" de la Temàtica investigada: Fonts Primàries o Fonts Directes (per ex.: expedients de col·lectivitzacions del 1936 per a la Realitat històrica de 1936) , Fonts Secundàries o Fonts Indirectes (per ex.: documental "Del pintallapis a la bala" per a la Realitat històrica de 1936). Criteri QUALITATIU en relació al "missatge" del suport: Fonts Materials o Restes: el mateix suport per mitjà del "tacte" (Arqueologia + Ciències Instrumentals) . Fonts Culturals o Fonts Documentals: el missatge per mitjà de signes verbals o no verbals : Fonts Documentals verbals (signes del missatge idiomàtic) : Fonts Documentals Escrites (missatge: l'escriptura per mitjà de la "lectura". La seva importància i significació per a la recerca i la seva conservació als arxius: Arxius Nacionals i Arxivístic: Fonts Documentals Manuscrites: sobre materials durs: INSCRIPCIONS i GRAFITIS (Epigrafia) i sobre materials tous: MANUSCRITS (Paleografia i Diplomàtica), com papir (BIBLIOLIT) o pergamí (PALIMPSEST o CÒDEX) o paper ; Fonts Documentals Impreses: INCUNABLES, LLIBRES ARCAICS, LLIBRES XILOGRÀFICS, EDICIONS PRÍNCEPS, PUBLICACIONS UNITÀRIES (Llibres ; Fullets o Opuscles, i Fulls : IMPRESOS), PUBLICACIONS SERIADES I PERIÒDIQUES (Revistes i Diaris : FONTS HEMEROGRÀFIQUES). Fonts Documentals Sonores (missatge: els sons, especialment de caràcter oral, per mitjà de l'"audició"):¿PARTITURES?, entregistrades (FONTS MUSICALS, FONTS SONORES), i FONTS ORALS ("la paraula" gravada DOCUMENTS ORALS ; FONTS RADIOFÒNIQUES- o directa -TESTIMONIS ORALS-) > "Història Oral". Fonts Documentals no verbals (signes del missatge no idiomàtic, especialment el llenguatge visual) : Fonts Documentals Audiovisuals (missatge per la imatge, acompanyada dels corresponents sons, per mitjà de la "visió i l'audició"): cintes de vídeo, programacions de TV, CDRom, DVD, pel·lícules sonores,...: FONTS FÍLMIQUES (a més a més, les pel·lícules mudes). Fonts Documentals Semiològiques (missatge per la representació d'imatges, per mitjà de la "visió"): projectables: pel·lícules mudes, microfitxes, transparències, diapositives,... o no projectables (FONTS FIGURATIVES, menys les Fonts Fotogràfiques i les materials de les Fonts Iconogràfiques): daguerreotips, fotografies (FONTS FOTOGRÀFIQUES; a més a més, les 3 anteriors); plànols, mapes, atles (FONTS CARTOGRÀFIQUES); arbres genealògics, escuts heràldics, diagrames, gràfics,... (FONTS GRÀFIQUES, i en especial FONTS ESTADÍSTIQUES); làmines, pòsters, cartells,... (FONTS PUBLICITÀRIES); gravats, caricatures, dibuixos, miniatures, pintures, mosaics, escultures, monuments, obres arquitectòniques: FONTS ICONOGRÀFIQUES, les 4 darreres també podrien ser FONTS MATERIALS o RESTES). Criteri QUANTITATIU en funció de que l'anàlisi d'un nombre de fonts puguin formar un conjunt de correlació: Fonts Quantitatives: Aquelles fonts -materials o culturals- que estan composades de moltes unitats o elements homogenis (registre d'un cas en una base de dades) susceptibles de ser ordenats, numèricament (Fonts Seriades - per ex.: llibre de comptabilitat-) o no (Fonts Seriables - per ex.: discursos del president Gaulle-), per poder obtenir una informació analitzada en el seu conjunt (elements comuns -constants- i elements diferents -variables-). Fonts Qualitatives: Aquelles fonts ("peces úniques") que no presenten (Font No Seriades) o no poden (Fonts No Seriables) treure's una informació expressable numèricament o correlativament.
...