autoevaluador 1 de bioquimica (2015)

Examen Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Enfermería - 1º curso
Asignatura Bioquímica
Año del apunte 2015
Páginas 6
Fecha de subida 23/02/2015
Descargas 61

Descripción

autoevaluador de bioquimica

Vista previa del texto

Seminari 1: Conceptes bàsics de bioquímica, l’aigua i les dissolucions aquoses Objectius: 1) Completar els continguts teòrics de la primera i segona classe del tema I en les que es tracten conceptes bàsics de la bioquímica, de l’aigua i les dissolucions aquoses.
2) Habituar-se a anotar las font d’informació consultada.
3) Practicar les conversions d’unitats i expressions de concentracions de dissolucions.
Preguntes “vertader/fals” argumenta cada tria 1. Els electrons, protons i neutrons són partícules subatòmiques elementals o indivisibles.
Fals, perquè es poden dividir en quarks.
2. Element químic és una substància pura formada per àtoms del mateix nombre atòmic i del mateix nombre màssic. Cada element es diferencia de la resta d’elements per les seves propietats fisicoquímiques característiques.
Fals.
3. L’ordenació dels elements en el sistema periòdic està relacionada amb l’estructura electrònica dels àtoms dels diversos elements, a partir de la qual es poden predir les seves diferents propietats químiques.
Vertader.
4. Els oxalats, tanins, fitats i la fibra dietètica són compostos que augmenten l’absorció intestinal dels minerals com ferro, calci, magnesi.
Falso perquè són component antinutrients.
5. P: El iode és un element traça imprescindible per a la síntesi de les hormones del tiroides, que regulen el metabolisme basal, la síntesi proteica, desenvolupament del sistema nerviós i ossi, activitat muscular i del sistema reproductor i la tª corporal.
vertader 6. El plasma sanguini forma una dissolució vertadera, una dispersió coloïdal i una suspensió, depenent dels soluts que hi considerem.
Vertadera 7. Les interaccions de Van der Waals no s’han de confondre amb les interaccions hidrofòbiques, que succeeixen exclusivament en medi aquós.
Vertader Preguntes test amb una o més afirmacions correctes: 1) Sobre l’estructura de l’aigua: a. presenta un orbital híbrid sp3 d’estructura tetraèdrica b. l’angle H-O-H es de 180º c. cada molècula té capacitat per formar 4 enllaços per pont d’hidrogen amb 4 veïnes d. és una molècula amb dues càrregues elèctriques contraries que es neutralitzen vertadera: a, c i d 2) En relació als ponts d’hidrogen: a. en estat gasós cada molècula estableix sols un pont d’hidrogen amb una altra b. en estat líquid cada molècula pot establir entre tres i quatre ponts d’H c. en general, el pont d’hidrogen pot ser intra i intermolecular d. el pont d’hidrogen és la interacció no covalent més forta vertadera: b i c 3) Una molècula dipolar o dipol: a. no té càrrega elèctrica neta b. té una distribució no homogènia dels electrons compartits c. conté un o més àtoms electronegatius d. el grau de polaritat es pot quantificar pel moment dipolar vertadera: b i c 4) El calor específic: a. és una propietat física de les substàncies b. el de l’aigua és neutre c. quan més elevat, més energia calorífica es necessita per incrementar la temperatura d. el cos suporta importants canvis de calor sense a penes canvis de temperatura degut a l’elevat calor específic i de vaporització de l’aigua vertadera: a, c i d 5) L’aigua dissol substàncies: a. iòniques b. polars neutres c. amfipàtiques d. apolars vertadera: a, b i c 6) Les següents forces no covalents són de tipus electrostàtic excepte: a. interaccions iòniques.
b. ponts d’hidrogen.
c. de Van der Waals d. interaccions hidrofòbiques vertadera: a, b i c 7) Les propietats coligatives de les dissolucions depenen .....................del solut.
a. de l’estat físic b. de la naturalesa química c. dels grams d. dels mols vertadera: c i d A. Fórmula estructural dels 20 aminoàcids constituents de proteïnes.
Anomena cada un dels grups funcionals encerclats: 1. metil 2- benzé 3- dietilamina 45- alcohol 6- tiol 7- fenol 8- amida 9 i 10- àcid carboxílic 11- amina 1213- B. Transforma les següents unitats 100 mL = 100000..... µL 400 nM = 0,4..... µM 70 mg/mL = 70000........ µg/mL 12 % p/v = 120............mg/mL 8 µg/µL = 8...............mg/mL 600 mg = 0,6.................. g 0,5M= 500.................mM C. Resol aquests problemes de dissolucions, tenint en compta les distintes expressions de concentració i la igualtat següent: Volum inicial x Concentració inicial = Volum final x Concentració final 1) Com preparem 1L de sèrum fisiològic 0,9% m/v a partir d’un sèrum concentrat 4,5% m/v? 1l x 0.9= 0,2 l inicial 4,5 Partint d’un volum inicial de 0,2 L amb concentració de 4,5 se li afegiria 0,8 L d’aigua i així obtindríem un litre de sèrum fisiològic al 0,9%.
2) Preparem una solució salina glucosada amb 200ml de glucosa 0,3M i 300ml de sèrum fisiològic hipertònic 1,8% de NaCl a) Quina concentració molar de glucosa i de NaCl tenim en la dissolució final? b) És isotònica amb el plasma (l’osmolalitat plasmàtica és aprox. de 300mOsmol/L)? a) V. final= 0,3L + 0,2L= 0,5 L Glucosa 0,2L x 0,3Mol= 0,5L x X X= 0,13 x 1,8= 0,12Mol glucosa 0,5 NaCl 0,3L x 1,8%= 0,5L x X X= 0,3 x 1,8= 1,08% de NaCl 3) L’etiqueta d’una marca de ginebra marca: Alc: 45% vol. Què significa aquesta indicació? Que de cada 100 litres de líquid, hi ha 45 litres d’alcohol.
4) Què tenen en comú un mol de glucosa i un mol d’albúmina? Quina massa té cadascun d’ells? Que un mol de glucosa té el mateix nombre de partícules que un mol de albúmina.
La massa molecular de la glucosa és 180 i de la albúmina 69000 5) Com prepares una dissolució 0,5M de glucosa?.
Agafariem un litre d’aigua i li afegiriem 90 grams de glucosa: (càlculs) 0.5 mol/litre x 180g/mol = 90 g/l 6) Com prepares una dissolució 0,5m de glucosa? Posariem en un kg de dissolvent, normalment aigua, 90 grams de glucosa.
...

Tags: