T9- L'escorça cerebral (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura Fonaments de Psicobiologia II: neuroanatomia
Año del apunte 2017
Páginas 12
Fecha de subida 12/09/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Psicobiologia II: Neuroanatomia – Bloc B Noa Gay Rúa TEMA 9: L’ESCORÇA CEREBRAL 1. Morfologia   La superfície de l’escorça cerebral té molts plecs i això permet que hi hagi una gran superfície ocupant poc volum. Cada plec s’anomena gir o circumvolució.
La part enfonsada, entre los dos muntanyetes, s’anomena solc o cissura. Quan aquest solc es molt profund es pot anomenar cissura.
o La cissura més profunda és la que separa els dos hemisferis cerebrals. Es anomenada cissura interhemisfèrica o longitudinal.
1.1.
CISSURES PRINCIPALS  En la cara lateral hi ha dos cissures principals: o Cissura de Silvio (cara lateral) o Cissura de Rolando (central)  En la cara medial es troba: o Cissura parieto-occipital o Cissura calcarina Psicobiologia II: Neuroanatomia – Bloc B 1.2.
Noa Gay Rúa LÒBULS PRINCIPALS  Aquestes fissures ens permeten establir els límits entre els diferents lòbuls. En la cara lateral podem distingir 4 lòbuls: o Lòbul frontal  Per davant o anterior de la cissura de Rolando i superior o dorsal a la de Silvio o Lòbul parietal  Dorsal de la cissura de Silvio i posterior a la cissura de Rolando o Lòbul temporal  Delimitada posteriorment per la cissura parieto-occipital.
Caudal al lòbul frontal i parietal.
o Lòbul occipital  La cissura parieto-occipital ens la delimita.
o Lòbul de la ínsula de Reil  Hi ha un 5é lòbul que es veu únicament quan se separen les parets de la cissura de Silvio Ínsula de Rei Psicobiologia II: Neuroanatomia – Bloc B  Noa Gay Rúa Principals circumvolucions: o Circumvolució precentral  És anterior a la cissura central. Es correspon amb l’àrea motora primària. Situada al lòbul frontal o Circumvolució postcentral  Posterior a la cissura central. Es correspon amb l’àrea sematosensorial primària. Situat al lòbul parietal o Circumvolució cingulada  Porció d’escorça per sobre del cos callós.
o Circumvolució parehipocampal  Situada en la cara medial del lòbul temporal.
 La major part de l’escorça no es veu, esta amagada degut als plecs.
Psicobiologia II: Neuroanatomia – Bloc B Noa Gay Rúa 2. Citoarquitectura i antiguitat filogenètica    Arquicòrtex Paleocòrtex Neocòrtex Situades a la part medial del lòbul temporal ANTIGUITAT FILOGENÈTICA    Arquicòrtex  Esta situada a la formació hipocampal Paleocòrtex  Situat al bulb olfactori, escorça olfactòria primària, regions del gir parhipocampal Neocòrtex o neoescorça  La resta PUNT DE VISTA CITOARQUITECTURA    Arquicòrtex  Format per 3 capes de cèl·lules Paleocòrtex  Format entre 4 o 5 capes de cèl·lules depenent de la regió Neocòrtex  En tot el neocòrtex (major part de l’escorça) podem diferenciar 6 capes. Les 6 capes no són homogènies en tota l’escorça. Organització horitzontal (capes) i columnar (conjunt de neurones organitzades amb columnes que realitzen una funció una mica diferent a la columna del costat).
 L’Isocòrtex esta format per 6 capes, per tant podem dir que es equivalent al Neocòrtex.
L’Al·locòrtex està format per menys de 6 capes, i equival al arquiocòrtex i al paleocòrtex.
 Psicobiologia II: Neuroanatomia – Bloc B Noa Gay Rúa 3. Àrees primàries, d’associació unimodal i d’associació polimodal  El neocòrtex o Isocòrtex no es una capa uniforme, depenent de la regió les capes seran diferents. El mapa més utilitzat es el mapa de Brodmann. En aquest mapa es divideix la neoescorça en 52 capes.
Aquestes àrees poden servir com a nomenclatures per situar varies estructures.
Aquestes diferencies anatòmiques estan relacionades amb diferències funcionals.
Per exemple, en les regions sensorials predomina la capa granular externa. En regions motores la capa piramidal interna.
 http://thebrain.mcg  Des d’un punt de vista funcional podem dividir la neoescorça en tres capes: o Àrees Primàries o de projecció o Àrees d’Associació Unimodal o d’ordre superior o Àrees d’Associació polimodal o d’associació ÀREES PRIMÀRIES O DE PREJECCIÓ  Reben informació principalment dels nuclis específics del tàlem. La lesió de les àrees primàries comporten pèrdua de sensibilitat.
Àrees sensorials primàries    Reben la major part de les aferències sensorials del tàlem.
Cada sentit té la seva àrea sensorial primària (sematosensorial, visual, auditiva, gust, olfacte, vestibular) L’única informació que no passa pel tàlem es l’olfactòria, que va directament a l’escorça sensorial olfactòria.
Psicobiologia II: Neuroanatomia – Bloc B  Noa Gay Rúa Hi ha varies divisions: o Àrea somatosensorial primària  Situada en el lòbul parietal (circumvolució postcentral)  Rep la informació des del tàlem, del nucli ventral posterior  Es l’encarregada de les sensacions com el tacte, temperatura, pressió...
- Aquesta regió ens permet percebre sensacions, i distingir certes característiques de l’objecte, però no identificar-lo - Hi ha una organització somatotòpica, representada de forma invertida i contralateral. La part superior de l’escorça representa les cames, i la part inferior la cara. A aquesta representació se li adjudica el nom de Homuncle Sensorial. La part sematosensorial dreta controla la part esquerra del cos i viceversa.
o Àrea auditiva primària  Situada a la part superior de la circumvolució del lòbul temporal. Situada a la part lateral però continua per la part ventral de la cissura de Silvio.
 Rep la informació auditiva del nucli geniculat medial. Rebem l’estímul, però encara no som capaços de reconèixer l’estímul.
o Àrea visual primària (escorça estriada)  Situada en el lòbul occipital, s’observa en la cara lateral, però sobretot en la cara medial. Es troba al voltant i per dins de la cissura calcarina.
 Rep la informació visual del tàlem del nucli geniculat lateral.
Psicobiologia II: Neuroanatomia – Bloc B Noa Gay Rúa Àrea motora primària   Part de la neoescorça des d’on s’envien les instruccions motores a tot el cos.
Controlen els moviments voluntaris, s’envia la informació a les motoneurones (tronc de l’encèfal i medul·la espinal) Situada en el lòbul frontal, concretament en la circumvolució situada just davant de la cissura central  Circumvolució precentral Els axons que formen aquesta àrea, formen els fascicles corticoespinal i fascicle corticobulbar Es troba una organització topogràfica que està invertida i contralateral (igual que en la sensorial)    ÀREES D’ASSOCIACIÓ UNIMODAL  Situades al costat de cada àrea primària. Es continua processant la mateixa informació que en les àrees primàries, però de forma més complexa, es fa un anàlisi més profund.
El processament que es dona en aquestes àrees permet que percebem i donem significat a aquesta sensació.
Al costat de l’àrea sematosensorial primària es troba l’àrea sematosensorial d’associació  Rep tota la informació de l’àrea sematosensorial primària. Permet identificar l’estímul.
Al costat de l’àrea visual primària es troba l’àrea visual d’associació. Situada en el lòbul occipital, en la zona estirada. Rep la informació des de l’àrea visual primària.
Al costat de l’àrea auditiva primària es troba l’àrea auditiva d’associació.
    - Si es lesionen les àrees primàries hi ha una pèrdua de sensibilitat.
Si es lesionen alguna de les àrees unimodals sensorial produeix una incapacitat per donar significat a la sensació, malgrat que puguin detectar les sensacions.
Aquest trastorn s’anomena agnòsia.
Ex. Prosopagnosia  Dificultat per reconèixer les cares.
Psicobiologia II: Neuroanatomia – Bloc B  Noa Gay Rúa Àrees motores d’associació  Especifiquen la seqüencia exacta de moviments.
Creen el programa que s’ha de realitzar.
o Àrea motora primària  Lesió en l’àrea motora primària experimentem paràlisi.
o Àrea premotora  La lesió és en les àrees premotores experiment apràxia (Incapacitat per a dur a terme moviments sense existència de paràlisi o debilitat muscular) Psicobiologia II: Neuroanatomia – Bloc B Noa Gay Rúa ÀREES D’ASSOCIACIÓ POLIMODAL  Funcions o Integren la informació de diferents modalitats o Modalitats relacionades amb funcions intel·lectuals superiors o Nexe entre l’àrea sensorial i motora o Capacitat d’entendre els estímuls, identificar-los, planificació de la conducta i la inhibició de resposta.
o Capacitats que distingeixen els humans de la resta d’animals  Llenguatge, escriptura, anàlisi lògic, imaginació, cognició social, judicis morals...
o Regulació de les emocions  Àrees que tractarem: o Escorça límbica o Escorça parieto-occipito-temporal  Escorça on trobem la convergència entre 3 lòbuls: el temporal, el parietal i l’occipital  Aquesta escorça rep informació de la resta d’escorces, per tant és una zona on s’integra informació de totes les modalitats (sensorial i motora).
 Zona relacionada a una percepció molt complexa.
 Relacionada amb funcions lingüístiques, atenció, comprensió especials i càlcul.
Ex. Negligència contra lateral  És un tipus d’alteració que es produeix quan hi ha lesions en aquesta escorça, especialment quan la lesió es troba localitzada al parietal dret. Es manifesta per una manca d’atenció a objectes (entorn) i al propi cos en el costat contra-lateral a la lesió. Els subjectes no responen, a estímuls presentats al costat del cos (o espai visual) contra-lateral a la lesió. Agudesa visual, sensibilitat somàtica i capacitat motores intactes.
Psicobiologia II: Neuroanatomia – Bloc B Noa Gay Rúa o Escorça prefrontal dorsolateral  Localització - Lòbul prefrontal (vist anteriorment es torba sobre el lòbul prefrontal: àrees relacionades amb funcions motores) - L’escorça prefrontal és un tipus d’escorça associada a totes les àrees relacionades amb funcions motores, tot i que es una escorça funcionalment bastant heterogènia. Podem diferenciar tant atòmicament com funcionalment diferents regions, aquí concretament parlarem de l’escorça prefrontal dorsolateral.
 Funcions (han estat trobades a partir de persones amb lesions en aquesta àrea) - Capacitat de raonament abstracte - Presa de decisions - Memòria de treball - Capacitat de planificació - Flexibilitat en les respostes - Atenció TDAH - Autocontrol Psicobiologia II: Neuroanatomia – Bloc B Noa Gay Rúa 4. Asimetria cerebral i àrees del llenguatge 4.1.
  ASIMETRIA CEREBRAL Els dos hemisferis no són copies iguals  Trobem una certa asimetria entre ells: o Asimetria anatòmica  En l’hemisferi esquerra la cissura de Silvio és més llarga i menys inclinada  En l’hemisferi esquerra la regió del pla temporal (relacionada amb la parla) és més gran.
o Asimetria funcional  Funcions compartides pels dos hemisferis: sentits, etc.
 Funcions lateralitzades  Proves per avaluar - Test de Wada  Test que es fa servir per localitzar l’hemisferi on es troben les àrees del llenguatge (la majoria troba en lesquerra però no a tothom) - Comissurotomies  Proves amb pacients amb cervells escindit, per estudiar la lateralització de funcions.
Diferències entre els dos hemisferis: o Esquerra  Àrees “primàries” del llenguatge (gramàtica, comprensió, producció..), aspectes lingüístics o Dret  Àrees complicades en altres aspectes del llenguatge (prosòdia, ritme...) contingut emocional, afectiu... (ex. No parlem igual quan estem contents i quan estem enfadats Hemisferi esquerra Hemisferi dret Processament analític, seqüencial Processament holístic Llenguatge (estructura gramatical) Llenguatge (prosòdia) Càlcul Càlcul (aproximació) Percepció espai dret Processament visió-espacial (part dreta/part esquerra) Emocions de caire positiu ( o poc Aspectes artístics intenses?) Emocions de caire negatiu Reconeixement de cares Psicobiologia II: Neuroanatomia – Bloc B 4.2.
  Noa Gay Rúa ÀREES DEL LLENGUATGE Test de Wada  S’ha pogut demostrar que l’hemisferi esquerre és l’hemisferi dominant del llenguatge. Passa en el 95% de les persones dretanes, i el 75% de les persones esquerranes. És en aquest hemisferi on es troben les àrees responsables del llenguatge i dels aspectes gramaticals (parla, comprensió de la parla, lectura i escriptura) o L’hemisferi dret té algunes capacitats relacionades amb el llenguatge, però únicament són aspectes complementaris  Prosòdia (musicalitat del llenguatge, entonació, to afectiu del llenguatge), contingut emocional...
o No són part directa del llenguatge, però ajuden a entendre el llenguatge, sense l’hemisferi dret, el llenguatge seria amb un to pla, com un robot.
Hi ha 2 àrees del llenguatge principals: o Àrea de la comprensió del llenguatge  formada per dos regions:  Àrea de Wernicke  Situada just per darrera de l’àrea d’associació auditiva primària (únicament en l’hemisferi esquerra) - Reconeix que determinats sons són paraules  Àrea posterior del llenguatge (circumvolució Angular)  Situada a la circumvolució angular, al voltant de la cissura de Silvio - S’encarrega de la comprensió de les paraules o Àrea motora del llenguatge  Correspon a l’àrea de Broca  Situada en el lòbul frontal, en una regió situada just per davant de la part inferior de l’àrea motora primària (controla els moviments dels llavis i la boca)  Permet la parla i l’escriptura o Hi ha un fascicle que comunica les dos àrees, el Fascicle arquejat o Afàsia: trastorn del llenguatge produït per una lesió a les àrees del llenguatge o en les seves connexions.
 Afàsia de Broca (d’expressió) - Deguda a la lesió de l’àrea de Broca - Tenen una bona comprensió del llenguatge, el problema és a l’hora d’expressar-lo. Mostren una parla lenta i costosa, però amb sentit.
- No utilitzen be la sintaxis. A l’hora d’escriure, pràcticament no poden expressar-se  Afàsia de Wernicke (de comprensió) - Es deguda a la lesió de tota l’àrea posterior del llenguatge (a part de l’àrea de Wernicke.
- Hi ha una manca de comprensió en la parla.
- Parlen de forma fluïda, però sense sentit.
...