Prova 1 - Temes 0, 1 i 2 (2016)

Examen Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura Diferències individuals
Año del apunte 2016
Páginas 6
Fecha de subida 20/04/2016
Descargas 27
Subido por

Vista previa del texto

Prova 1 – Temes 0, 1 i 2 1) Segons Schimdt i Hunter, què prediu millor el rendiment professional, si només hem de triar UN únic predictor? a. Una entrevista de selecció pautada b. Un test de QI c. Un test de responsabilitat d. Una prova de coneixements 2) Quan analitzem la biografia d’una persona, entrevistem a un pacient i ens ocupem de la seva personalitat com a fet únic e irrepetible, estem seguint un procediment d’anàlisi: a. Nomotètic b. Perifràstic c. Idiotètic d. Idiogràfic 3) He obtingut una puntuació directa de 10 en un test d’intel·ligència. Els meus companys han obtingut de mitjana un 25 en el mateix test amb una desviació típica de 8,5; la distribució de les seves puntuacions sembla seguir una distribució normal. La meva puntuació en intel·ligència és: a. Bastant alta: Està una desviació típica per sobre de la mitjana.
b. Molt baixa: està gairebé dues desviacions típiques per sota de la mitjana c. Mitjana: està entre una desviació per sota y per sobra de la mitjana.
d. Molt alta: està gairebé dues desviacions típiques per sobre de la mitjana.
4) L’enfocament idiogràfic: a.
b.
c.
d.
Estudia intensivament els subjectes d’un grup Estudia l’inconscient col·lectiu Estudia intensivament un subjecte de la població Consisteix en l’aplicació de teràpies basades en la evidencia 5) Les puntuacions estàndard (z): a.
b.
c.
d.
Són puntuacions directes Són puntuacions en una escala de mitjana 100 i desviació típica 15.
Són puntuacions en una escala de mitjana 0 y desviació típica 1.
Són puntuacions en una escala de mitjana 50 i desviació típica 15.
6) Quina de las següents característiques NO es correspon amb el que entenem per un hàbit? a.
b.
c.
d.
Relacionat amb conductes Especificitat transituacional Resposta observable Definit empíricament.
7) Segons Chamorro-Premuzic, on s’observaria una major correlació entre el QI i el rendiment acadèmic? a. A secundària b. A primària c. A la universitat d. A la universitat 8) La ment es pot mesurar? a.
b.
c.
d.
Sí, si la descomponem en constructes més petits No, perquè és un fenomen no observable No, és un fenomen massa complex i subjectiu i no descomponible Sí, però només amb tècniques subjectives.
9) Quin mètode és més recomanable per obtenir dades en diferències individuals? a.
b.
c.
d.
És igual; el més important és com de bé s’ha fet, no amb quin mètode Observaciones directes Hetero-informes Auto-informes 10) Un tret és: a.
b.
c.
d.
Un conjunt d’hàbits no correlacionats Una conducta que apareix en un moment donat (però no en d’altres) Les conductes no correlacionades al llarg del dia Un conjunt d’hàbits correlacionats 11) El concepte alternatiu, a efectes explicatius, a tret psicològic aplicat per explicar la consistència i l’estabilitat transituacional del comportament és: a. Estat b. Tipus c. Emoció d. Hàbit 12) La metodologia iniciada per F. Galton per l’anàlisi de l’herència de les “facultats mentals” és...
a.
b.
c.
d.
L’anàlisi del genoma L’estudi de la matèria grisa L’estudi de bessons L’estudi d la variància epigenètica 13) Una correlació de 0.70 entre QI i rendiment acadèmic en Educació primària indica que a.
b.
c.
d.
Hi ha una relació de causalitat entre les dues variables Les proves per avaluar el QI i rendiment en Educació Primària Hi ha una relació important entre aquestes dues variables El QI no pot predir el rendiment acadèmic 14) Assenyala l’afirmació correcta: a.
b.
c.
d.
Tots els trets psicològics són absolutament hereditaris La fiabilitat dels tests mentals és sempre de un 100% i per això l’estudi de les diferències individuals és científic La conducta depèn exclusivament de les situaciones La variabilitat inter-individual és una conseqüència de l’evolució 15) Quan les conductes registrades co-varien, podem dir també que...
a.
b.
c.
d.
Són objectives Són replicables És degut a l’atzar Tenen una causa comú 16) Una correlació de 0.70 entre QI i rendiment acadèmic en estudiantes d’Educació Primària i una de 0.30 entre QI i rendiment acadèmic en estudiantes de Postgrau s’explicaria per...
a. La major homogeneïtat en els primers que en el segons b. La major homogeneïtat en els segons que en els primer c. La major motivació dels primer respecte els segons d. La major aplicabilitat dels segons respecte els primers 17) Un estat d’ànim és: a.
b.
c.
d.
Un conjunt d’hàbits no correlacionats Una resposta motivacional i cognitiva Una resposta primordialment emocional de curta durada Una resposta emocional complexa i duradora a estímuls 18) Quin procediment per recollir dades en la psicologia de les diferències individuals ocupades d l’anàlisi de la personalitat, és el més freqüent? a. Observacions directes b. Hetero-informes c. Auto-informes d. Les proves experimentals 19) Assenyala l’afirmació correcta: a.
b.
c.
d.
Els autoinformes són econòmics i ràpids La biodata dóna, en general, resultats diferents als resultats de les altres formes de mesura Les observacions directes són subjectives i ràpides Els heteroinformes donen, en general, resultats diferents al proporcionats pels autoinformes 20) He obtingut una puntuació directa de 10 en un test d’intel·ligència. Els meus companys han obtingut de mitjana un 25 en el test amb una desviació de 8,5, i la distribució de les seves puntuacions sembla seguir una distribució normal. La meva puntuació en intel·ligència és de: a. Molt baixa: el 97.5% ha obtingut una puntuació més alta b. Bastant alta: el 80% ha obtingut una puntuació més baixa c.
d.
Molt alta: el 97.5% ha obtingut una puntuació més baixa Mitjana: el 60% ha obtingut una puntuació més baixa 21) L’anàlisi Factorial a.
b.
c.
d.
Crea tants factors com variables Només permet agrupar ítems d’autoinformes Permet agrupar variables fins a 3 nivells Permet agrupar variables que correlacionen significativament entre elles 22) quina de les següents afirmacions fa referència a un fenomen de diferències integrupals? a.
b.
c.
d.
Les capacitats i habilitats mentals es poden desenvolupar al llarg del temps Totes les persones són diferents en temperament i caràcter Els homes universitaris treuen notes més heterogènies que les dones universitàries Les persones tenen tota la vida la mateixa intel·ligencia 23) L’anàlisi Factorial: a.
b.
c.
d.
Consisteix en una metodologia estadística constituïda per procediments diversos que proporcionen resultat unívocs Permet reduir la dimensionalitat de les variables Identifica i anul·la l’efecte de la variància compartida Identifica relacions causals entre variables 24) Tradicionalment la Psicologia de les DDII: a.
b.
c.
d.
S’ha adscrit a l’enfocament basat en la metodologia experimental Ha adoptat un enfocament eugenèsic de les DDII Ha adoptat una perspectiva integradora del cicle vital S’ha adscrit a l’enfocament basat en la metodologia correlacional 25) L’anàlisi factorial és...
a.
b.
c.
d.
Permet visualitzar una variable real que no és visible (així como un microscopi visualitza una cèl·lula) És un procediment per reduir el número de variables explicatives d’un fenomen.
Permet inferir l’existència d’una variable real de la qual se’n desconeix l’existència.
És un procediment per atribuir una relació de causa i efecte entre dues variables.
26) Completeu la frase següent: “El tret és una variable _________ i l’hàbit és una variable _________” a. Latent/Observable b. Quantitativa/Qualitativa c. Observable/Latent d. Numèrica/Lèxica 27) La utilització d’un gran nombre d’elements mostrejats a fi d’obtenir un resultat promig o típic es denomina enfocament: a.
b.
c.
d.
Nomogràfic Idiotètic Idiogràfic Nomotètic 28) Quan avaluem si una mesura indica alguna característica en comú (enlloc d’error aleatori): a.
b.
c.
d.
El grau d’agregació de la mesura La fiabilitat de la mesura La validesa de la mesura La versemblança de la mesura 29) Quan les dades recollides son independents de l’observador, les denominem: a.
b.
c.
d.
Vàlides Fiables Replicables Objectives 30) Quin mètode és més recomanable per obtenir dades en diferències individuals? a.
b.
c.
d.
És igual Hetero-informes Auto-informes Observacions directes 31) La Psicologia Diferencial està influenciada per (indiqueu la resposta correcta): a.
b.
c.
d.
l’estudi racional, il·lustrat i filosòfic de la conducta humana la psicologia clínica i humanista l’evolucionisme, l’epidemiologia i la tradició quantitativa en psicologia l’evolucionisme i el conductisme skinnerià 32) Assenyaleu l’afirmació correcta: a. l’enfocament nomotètic estudia a la vegada un sol individu i un grup d’individus comparant-los b. l’enfocament idiogràfic estudia un sol individu en exclusiva (els resultats només valen per aquell individu) c. l’enfocament idiogràfic estudia un grup d’individus homogenis d. l’enfocament nomotètic no té res a veure amb el nombre d’individus estudiats 33) Un dels pares i pioners de la Psicologia Diferencial va ser: a.
b.
c.
d.
R. B. Cattell J. McKeen Cattell S. Freud D. Goleman 34) Quan comparem la variabilitat del comportament d’un individu amb ell mateix al llarg del temps, ens estem ocupant de…: a. Variabilitat interindividual b. Variabilitat intergrupal c. Variabilitat intrapersonal d. Variabilitat intraindividual 35) El coeficient de correlació és un paràmetre que mesura…: a.
b.
c.
d.
la potència d’agregació d’un ítem l’objectivitat d’un test la covariació de dues variables l’asimetria d’un tret 36) He obtingut una puntuació directa de 3 en un test d’intel·ligència. Els meus companys han obtingut de mitjana un 2 en el test amb una desviació típica de 0,5, i la distribució de les seves puntuacions sembla seguir una distribució normal. La meva puntuació en intel·ligència és: a.
b.
c.
d.
Bastant alta: el 80% ha obtingut una puntuació més baixa Baixa: el 70% ha obtingut una puntuació més alta Mitjana: el 60% ha obtingut una puntuació més baixa Molt alta: el 97,5% ha obtingut una puntuació més baixa 37) El coeficient de correlació (entre dues variables X i Y) és de 1,0. Amb això indica: a. que la representació gràfica de Y contra X és una línia recta en la que hi ha punts no alineats b. que la representació gràfica de Y contra X és una línia recta en la que tots els punts estan alineats c. que quan augmenta X disminueix Y d. que quan augmenta Y disminueix X 38) l’efecte de la situació sobre les disposicions dóna lloc a un: a.
b.
c.
d.
hàbit estat tipus tipus tret fenotípic 39) Assenyala la informació correcte: a.
b.
c.
d.
L’enfoc ideogràfic estudia conjuntament un únic individu i un grup d’individus L’enfoc ideogràfic estudia un grup d’individus (les conclusions són generalitzades a altres individus) L’enfoc ideogràfic estudia un únic individu (els resultats només calen per aquell individu) L’enfoc ideogràfic no té res a veure am el nombre d’individus estudiats.
...