Exercicis equilibri del sòlid rígid (2014)

Ejercicio Catalán
Universidad Universidad Rovira y Virgili (URV)
Grado Ingeniería Electrónica Industrial y Automática - 1º curso
Asignatura Física
Año del apunte 2014
Páginas 4
Fecha de subida 10/08/2014
Descargas 5
Subido por

Vista previa del texto

1er EQ F´ısica Problemes Full 3 Est` atica: Equilibri del s` olid r´ıgid 3.1 Un estudiant de 80 kg es troba a l’extrem d’un trampol´ı de 45 kg de massa.
Troba les reaccions en l’articulaci´o A i el suport B.
4.6 m A 1.2 m 2T 3.2 Troba les reaccions en els suports A i B.
El pes de la biga ´es negligible.
2.4 T·m A 30º 0.4 m 0.8 m 0.4 m 4T A 3m 3.3 Troba la reacci´o en el l’encastrament A de la biga de la figura. El pes de la biga ´es negligible.
7m 14 T 60º 3.4 Determina la tensi´o en el cable i les reaccions en el punt A, sabent que el pes de la barra ´es de 1200 N.
A 4m 50º 3.5 La barra de la figura est`a en equilibri articulada en A sota els pesos P1 = 1000 N i P2 , per determinar.
El propi pes de la barra ´es negligible. Troba P2 i la reacci´o en A.
35º A P1 P2 B 3.6 Una barra AB, de 1000 N de pes i 5 m de longitud, s’articula en A i se suporta en B per un cable lleuger. La barra forma un angle de 60◦ amb l’horitzontal. La dist`ancia AC ´es de 3 m.
a) Calcula la tensi´o en el cable i la reacci´o en l’articulaci´o.
b) ´Idem si pengem una c`arrega de 2000 N en l’extrem B.
T3 T1 20 50 o moodle).
80 mm D 80 mm 100 mm o 11111111111111111111 00000000000000000000 00000000000000000000 11111111111111111111 moodle).
3.9 Una escala de 2 m de longitud i 10 Kg de massa s’aguanta sobre un esgla´o rug´os de 0.50 m d’al¸cada mentre el seu extrem inferior descansa sobre el terra. El coeficient est`atic de fricci´o entre l’esgla´o i la barra ´es 0.2. Quin ´es l’angle d’equilibri de l’escala amb l’horitzontal? 100 mm 60 2000 N 3.8 Un cilindre homogeni de 0.25 m de di`ametre i 200 N de pes es recolza sobre dos plans que formen angles de 45◦ i de 30◦ , respectivament, amb l’horitzontal. Calcula les reaccions que actuen sobre el cilindre.
100 mm A 3.7 Troba T1 , T2 i T3 sabent que el pes de la barra ´es de 800 N.
T2 o 600 N C 11111111111111111111111 00000000000000000000000 00000000000000000000000 11111111111111111111111 00000000000000000000000 11111111111111111111111 00000000000000000000000 11111111111111111111111 o 00000000000000000000000 11111111111111111111111 o 45 00000000000000000000000 11111111111111111111111 30 00000000000000000000000 11111111111111111111111 00000000000000000000000 11111111111111111111111 00000000000000000000000 11111111111111111111111 00000000000000000000000 11111111111111111111111 11111111111111111111111 00000000000000000000000 2m 00000000000000000000000 11111111111111111111111 00000000000000000000000 11111111111111111111111 0.5 m 00000000000000000000000 11111111111111111111111 ? 00000000000000000000000 11111111111111111111111 00000000000000000000000 11111111111111111111111 00000000000000000000000 11111111111111111111111 3.10 Troba les tensions en els cables que sustenten la barra horitzontal de la figura, i la reacci´o en D. El rodet D es recolza en una superf´ıcie llisa, i la barra t´e una massa negligible.
2T 4m 3.11 Sabent que la biga t´e una massa negligible, troba el valor de l’angle α per mantenir l’equilibri.
9m α 30º B 240 N 240 N 3.12 Sabent que la barra en L de la figura est`a articulada en A, troba la tensi´o en el cable BC i la reacci´o en A.
0.18 m A A C 0.24 m 0.4 m 0.4 m C 3.13 Una barra homog`enia, de 150 N de pes, s’articula en A i penja del cable BCD quan la barra es troba en equilibri de la forma que es mostra en la figura. Determina en aquestes condicions la reacci´o en l’articulaci´o A i la tensi´o en el cable, si el fregament es pot considerar negligible.
90º A B a D 60º 2a a 150 N 1m T 3.14 Una barra uniforme de 100 N de pes i 3 m de longitud sost´e un bloc de 50 N mitjan¸cant una politja sense massa, tal com es mostra a la figura.
a) Fes el diagrama de forces que actuen sobre la varilla.
2m b) Calcula la tensi´o de la corda que aguanta la barra.
30º 3.15 Troba la tensi´o T en el cable i la reacci´o en l’articulaci´ o A quan m1 = 75 kg i m2 = 225 kg.
La barra t´e una massa negligible.
m2 A 520 mm m1 480mm T 3.16 Una barra homog`enia d’1 kg de massa es recolza en els extrems sobre dos plans llisos que formen un diedre recte, com es mostra a la figura. Determina la posici´o d’equilibri del diedre i les reaccions en els extrems de la barra.
F M m1 α α m2 1 11111111111111111111 00000000000000000000 00000000000000000000 11111111111111111111 00000000000000000000 11111111111111111111 00000000000000000000 11111111111111111111 00000000000000000000 11111111111111111111 o 00000000000000000000 11111111111111111111 30 00000000000000000000 11111111111111111111 00000000000000000000 11111111111111111111 00000000000000000000 11111111111111111111 θ? 00000000000000000000 11111111111111111111 00000000000000000000 11111111111111111111 00000000000000000000 11111111111111111111 00000000000000000000 11111111111111111111 3.17 Un bloc de massa M = 384 kg descansa sobre dos blocs de masses m1 = m2 = 8 kg, com indica la figura. Sabent que α = 45◦ , troba la for¸ca que fan m1 i m2 sobre M i la for¸ca F que mant´e el conjunt en equilibri. La fricci´o ´es negligible.
...