Teoria dels patrons: forces (2013)

Ejercicio Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Genética - 2º curso
Asignatura Biologia del desenvolupament
Año del apunte 2013
Páginas 1
Fecha de subida 07/11/2014
Descargas 12
Subido por

Vista previa del texto

FORCES     DESENVOLUPAMENT  0   INVAGINACIÓ  MESODERM   -­‐  És  un  exemple  de  l’ús  de  forces  per  produir  canvis  morfogenètics.   -­‐   En   el   cas   de   Drosophila   es   produeix   per   la   contracció   apical   de   les   cèl·∙lules,   que   en   canvia  la  forma  i  propicia  el  començament  de  la  invaginació.     FORCES  INTRÍNSEQUES     -­‐  Són  les  forces  que  provenen  dels  filaments  d’actina  i  miosina  del   citoesquelet,  que  es   adhesion poden  contraure  o  elongar  estirant  la  cèl·∙lula  (per  exemple  divisió  cCell–substrate el·∙lular).   FORCES  EXTRÍNSEQUES   -­‐  Són  les  forces  induïdes  per  les  molècules   d’adhesió  (caderines)  entre  les  cèl·∙lules  o   amb  la  matriu  extracel·∙lular.   Measurement of cell-cell adhesion -­‐  Com  més  caderines  entre  cèl·∙lules,  més  juntes  i  com  menys,  més  separades.   Cell–substrate adhe MEDIR  LA  TMeasurement ENSIÓ  EN  Cof ÉL·∙LULES   INDIVIDUALS   cell-cell adhesion -­‐   Es   pot   mesurar   la   tensió   cèl·∙lula   -­‐   cèl·∙lula   o   cèl·∙lula   -­‐   substrat   a   partir   de   la   tensió   creada  a  la  membrana:  es  mesura  la  pressió  necessària  per  desenganxar  la  cèl·∙lula.     Cortical tension Cortical tension   -­‐  Es  pot  mesurar  la  tensió  cortical,  aquella  provocada  per  l’estat  dels  filaments  d’actina   i  miosina  (relaxats  o  no),  pressionant  la  cèl·∙lula  o  aspirant-­‐la.   Paluch and Heisenberg 2009. Current Biology.
  6 Paluch and Heisenberg 2009. Cu   Paluch and Heisenberg 2009. Current Biology.
MEDIR  LA  TENSIÓ  EN  TEIXITS   6 Paluch and He -­‐  Sabem  que  les  cèl·∙lules  es  divideixen  perpendicularment  a  l’eix  més  llarg.   -­‐   A   les   vores   perpendiculars   a   l’eix   més   llarg,   per   tant,   ha   d’haver-­‐hi   una   acumulació   d’actina  i  miosina  que  n’augmenti  la  tensió  per  poder  dividir-­‐se.   8 and Heisenberg Current Paluch and Heisenberg 2009. Current Biology.
-­‐  Per  mesurar   aquesta   tensió   perpendicular   a  l’eix  mPaluch és  llarg,   es  fa  u2009.
n  tall   i  es  Biology.
mesura  8la   velocitat  de  separació  després  del  tall.   -­‐   Com   major   sigui   la   velocitat   de   separació,   més   tensió   hi   haurà   i,   per   tant,   major   acumulació  d’actina  i  miosina.               1   ...