Pla d'Empresa (2013)

Trabajo Español
Universidad Universidad Politécnica de Cataluña (UPC)
Grado Ingeniería Telemática - 1º curso
Asignatura E.T.S. Empresa Telecomunicacions i Sostenibilitat
Año del apunte 2013
Páginas 31
Fecha de subida 13/10/2014
Descargas 6
Subido por

Descripción

Pla d'empresa final

Vista previa del texto

2014         Glam Life ® · L’ajuda que tothom necessita ·    Glam  Life  ·∙ Professora:  Joana  Rubio   10/01/2014   ·∙    Glam  Life  ·∙   Creació  d’un  pla  d’empresa                                                                                             2        Glam  Life  ·   Creació  d’un  pla  d’empresa         Resum  executiu     El  projecte  empresarial  Glam  Life  consisteix  en  la  creació  d’un  servei   on-­‐line   d’aplicació  mòbil  i  un  blog  que  es  dedica  a  l’assessorament  personal  en  l’àmbit   de  la  moda.     Quan   a   una   persona   l’envolta   una   incertesa   sobre   quina   vestimenta   és   l’adquada   per   a   una   situació   concreta,   nosaltres   l’ajudem   amb   l’assessorament   d’experts  en  la  moda.     App:   L’usuari   enviarà   una   foto   seva   amb   la   vestimenta   sobre   la   que   necessita   consell   i   un   assessor   qualificat   l’ajudarà   amb   el   seu   dubte.   Li   respondrà   si   va   adequadament  o  farà  sugerències  sobre  si  ha  de  canviar  alguna  part.     Blog:   Crearem   un   blog   amb   diferents   seccions   on   l’usuari,   que   no   s’haurà   de   registrar,   podrà   assabentar-­‐se   dels   pròxims   events   i   notícies   actuals   de   tot   el   món  de  la  moda.     Aquesta   aplicació,   encara   que   sembli   molt   femenina,   està   dirigida   per   a   tot   tipus  de  persones,  estils  i  edats,  que  estiguin  interesats  en  el  àmbit  de  la  moda.     La   inversió   inicial   necessaria   està   formada   per   l’aportació   dels   socis   fundadors   i   per  un  petit  prèstec  de  3000€.  Cada  soci  aportarà  la  quantitat  de  3000€,  fent  un   total  de  15000€  juntament  amb  el  prèstec.     Amb   aquesta   petita   inversió   podem   obtenir   una   alta   rendibilitat,   ja   que   els   beneficis   poden   sobrepasar   els   10000€   fàcilment.   Això   ens   permetra   recuperar   l’inversió  en  6  mesos  i  mig.     Glam  life  pretén  cobrir  un  nínxol  de  mercat  amb  escassa  competència  directa.   Com  que  les  aplicacions  mòvils  estan  en  un  punt  de  màxima  esplendor  podrem   optar  a  un  creixement  exponencial  elevat,  un  factor  clau  per  a  l’exit.                         3       ·∙    Glam  Life  ·∙   Creació  d’un  pla  d’empresa     ÍNDEX       1. Anàlisi  de  l’oportunitat         1.1.
Denominació  del  negoci     1.2.
L’equip  emprenedor         2. Anàlisi  de  mercat           2.1.
Definició  del  mercat       2.2.
Entorn  econòmic  i  social       2.3.
Model  de  Porter         2.4. Model  DAFO         2.5.
Màrqueting  estratègic       2.5.1. Posicionament       2.5.2. Avantatge  competitiu     2.5.3. Objectiu  del  Mercat     2.5.4. Preu  i  previsió  de  vendes     3. Màrqueting  Mix           3.1.
El  producte         3.2.
Pla  de  Comunicació         4. Operacions             4.1.
Pla  d’Operacions       4.2. Estructura  Empresarial       5. Pla  econòmic  financer       5.1.  Pla  d’inversió         5.2.  Despeses  fixes         5.3.  Compte  de  resultats  provisionals   5.4.  Balanç  provisionals       5.5.  Ratis           5.6.  Anàlisis  de  la  inversió         6. Conclusions             7. Bibliografia  i  Webgrafia                     4                               6   6   7                                                                                   8   8   8   9   10   12   12   13   13   14                           15   15   16                           17   17   18                                                           19     19   22   24   26   27   28           30           31    Glam  Life  ·   Creació  d’un  pla  d’empresa                                                                                               5       ·∙    Glam  Life  ·∙   Creació  d’un  pla  d’empresa     1. Anàlisi  de  l’oportunitat   1.1.
Què  és  Glam  Life®?     El  projecte  empresarial  “Glam  Life®”  consisteix  en  la  creació  i  manteniment   d’un  servei  on-­‐line  especialitzat  en  l’assessorament  de  vestuari.     El   nom   Glam   Life   prové   de   la   composició   de   dues   paraules   angleses   que   signifiquen   el   “glamour   en   la   vida”   ja   que   la   nostra   activitat   comercial   es   basa   en  aconsellar  a  tot  aquell  que  ho  necessiti  a  través  d’una  simple  imatge  amb  el   mòvil  o  càmara.     Aquest   serveix   consisteix   en   una   aplicació   per   al   movil   i   un   blog   que   estarà   redirigit   en   aquest.   Basicament   ens   dediquem   a   assessorar   aquelles   persones   que   ens   ho   demanin   enviant-­‐nos   una   imatge   on-­‐line.   Nosaltres   respondrem   el   més   aviat   possible   així   com   donant   consells   de   vestuari   i   per   compres  futures.       La   idea   de   negoci   és   posar   a   disposició   dels   nostres   usuaris   un   servei   innovador  i  gratuït  en  l’assessorament  de  la  moda.     En  difinitiva,  tu  escolleixes  i  nosaltres  t’ajudem.                                   Figura  1.  Imatge  representativa  de  la  moda  femenina.                   6        Glam  Life  ·   Creació  d’un  pla  d’empresa       1.2. L’equip  emprenedor     Anna  Castán  Barón   Socia   fundadora   de   la   societat.   Directora   Comercial.   Experta   en   publicitat   i   màrqueting,   és   l’encarregada   d’estudiar  les  possibiblitats  del  mercat  i  buscar  grups   inversos.  A  més  a  més  de  dissenyar  la  pubilicitat.       Bryan  Fernàndez   Soci  fundador  de  la  societat.  Treballador  assalariat.   Encarregat   de   l’assessorament   on-­‐line.   Dur   el   control  d’usuaris.  Treballador  assalariat.             Victor  Mancheño   Soci   fundador   de   la   societat.   Departament   de   producció.   Expert   en   gestió   empresarial   i   direcció   de   linies   de   treball.   A   més   a   més     encarregat   de   supervisar  la  qualitat  del  servei.               Ana  Salazar   Socia   fundadora   de   la   societat.   Especialitzada   en   l’Administrament  de  l’empresa.  És  l’autònom.                 Figura  2·∙  Fotografia  de  l’equip  emprenedor             7       ·∙    Glam  Life  ·∙   Creació  d’un  pla  d’empresa     2. Anàlisi  de  Mercat   2.1.
Definició  de  Mercat     En  el  mon  que  vivim  avui  dia  tot  ha  anat  evolucionant  tant  en  la  moda,  les   tecnologies  i  un  munt  de  coses  més.  Però  el  nostre  sentit  de  la  moda  en  moltes   ocasions  ha  quedat  endarrerit,  i  n’hi  ha  ocasions  o  fins  i  tot  el  dia  a  dia  en  que   no  sabem  que  posar-­‐nos  o  que  es  el  millor  posar-­‐se  en  una  ocasió  o  una  altre.   Altre  factor  important  es  la  por  al  que  diran  els  altres  que  cada  vegada  es  mes   gran.   Per   això   el   servei   que   oferim   serveix   per   combatre   tots   aquests   factors,   que   t’ajudin   en   moments   puntuals   o   informar-­‐te’n   de   les   tendències   que   es   comencen  a  seguir.  A  mes  d’intentar  que  la  gent  estigui  còmode  amb  el  que  es   posa   i   d’ajudar-­‐los   a   que   ells   mateixos   aprenguin   quin   es   el   seu   estil   de   vestimenta.       2.2.
Entorn  econòmic  i  social     Actualment  vivint  una  època  de  crisi  que  s’  inicia  a  l’  any  2008  i  dura  fins  l’   actualitat,  es  també  anomenada  Gran  Recessió  o  depressió  econòmica.     La   situació   en   la   qual   es   troba   el   país   sembla   haver   influït   greument   en   el   desenvolupament  de  l'activitat  econòmica  en  el  sector  de  la  moda.       La   societat   adaptant-­‐se   a   aquests   temps   ha   intentat   reduir   les   despeses   innecessàries   com   podria   ser   comprar   roba   nova,   renovar   l’   armari,   roba   de   marca  i  sempre  busquen  estalviar  el  màxim  possible.  En  resum  que  la  compra  de   roba  es  veu  reduïda  degut  a  la  disminució  poder  adquisitiu  com  a  conseqüència   de  la  crisi.     Socialment,   s’   han   desenvolupat   les   noves   tecnologies   i   son   una   realitat   actualment.  Gran  part  de  la  societat  pot  arribar  a  adquirir  un  dispositiu  mòbil,   tablet,  ordinador...                                   8        Glam  Life  ·   Creació  d’un  pla  d’empresa       2.3. Forces  de  Porter       Blog    i  APP.     Les  forces  de  porter  aplicades  en  la  nostra  idea  de  negoci:     ·∙Barreres   d’entrada:   la   nostra   major   barrera   seria   sens   cap   dubte   la   diferenciació   del   producte,   ja   que   el   nostre   producte   te   molta   demanda   al   mercat  existent  amb  un  munt  d’opcions  que  ofereixen  no  si  be  el  mateix  però  si   un  servei  semblant.  L’accés  als  Canals  de  distribució,  ja  que  ens  costaria  un  cert   temps   donar-­‐nos   a   conèixer   i   fer   que   els   usuaris   confiïn   en   els   nostres   serveis     amb   l’existència   d’opcions   que   ofereixen   serveis   semblants   encara   costaria   més.   I   per   últim   tenim   un   capital   que   seria   mínim,   només   el   que   els   socis   aporten,   degut  a  que  l’APP  seria  gratuïta  i  el  blog  no  ens  aportaria  diners.       ·∙El  poder  de  negociació  dels  clients  i  del  proveïdors:  degut  al  mercat  en  el   que   ens   mourien   seria   inexistent   aquest   poder   de   negociació   tant   dels   clients   com  dels  proveïdors,  ja  que  l’APP  y  el  blog  son  gratuïts.         ·∙Amenaça  de  productes  substitutius  existents:  aquest  punt  creiem  que  seria   el  més  preocupant,  degut  que  en  el  mercat  en  el  que  es  mou  la  nostra  idea  de   negoci  existeix  una  gran  quantitat  d’opcions  molt  variades  que  ofereixen  sinó  el   mateix   que   nosaltres   pretenem,   serveis   semblants.   Entre   aquestes   opcions   trobem   infinitat   de   blogs   de   moda,   Apps   per   als   mòbils,   canals   de   Youtube,   revistes  de  moda,  entre  d’altres.       ·∙Finalment  dir  que  aplicant  les  Forces  de  Porter  deduïm  que  la      competència  en   el   mercat   en   els   que   ens   mouríem   seria   molt   alta   e   intensa,   degut   a   l’àmplia   quantitat  de  productes  que  ja  existeixen  al  mercat.  I  que  necessitaríem  un  cert   temps  per  fer-­‐nos  un  lloc  al  mercat.                           9       ·∙    Glam  Life  ·∙   Creació  d’un  pla  d’empresa     2.4.
  DAFO   Internament:     -­‐Oportunitats:   ·∙La  societat  actual  està  interessada  en  aquestes  noves  aplicacions.   Un  percentatge  molt  elevat  de  joves  i  adults  disposen  de  mòbils  on  poden         descarregar-­‐se   l’   aplicació,   per   tant   si   arribem   a   ser   coneguts   és   un   bon   negoci  on  fer  una  petita  inversió  de  diners  i  temps.     ·∙Hi   ha   una   gran   crisi   actual,   encara   i   això   no   cal   tenir   un   gran   poder  adquisitiu  per  fer-­‐se  amb  un  smartphone,  ja  que  porten  molt  temps   en   mercat.   S’han   millorat   i   abaixat   el   preus   d’aquests,   i   moltes   de   les   aplicacions  són  totalment  gratuïtes.     ·∙El  nostre  negoci  no  afecta  al  medi  ambient  en  cap  sentit,  ja  que  no   té  res  a  veure  amb  un  negoci  físic  que  pot  produir  residus  o  similars.     ·∙Estem   situats   en   el   àmbit   de   les   TIC,   un   mercat   innovador   que   s’esta  explotant  actualment,  on  podem  arribar  a  ser  coneguts  fàcilment.   Però   hem   de   esforçar-­‐nos   en   anunciar-­‐nos   i   fer   un   bon   màrqueting   per   persuadir  i  atreure                        l'  atenció  dels  clients.     ·∙A  l'hora  de  crear  una  aplicació  per  a  mòbils,  les  exigències  legals   no   difereixen   de   les   pròpies   del   programari;   propietat   intel·∙lectual,   protecció   de  dades,   consideració   de   servei   de   la   societat   de   la   informació,   comerç  electrònic...         -­‐Amenaces:   ·∙La  crisi  actual  podria  afectar  al  interès  de  la  societat  en  la  moda,  ja   que  no  es  poden  permetre  anar  de  compres,  però  si  poden  treure  profit  de   la  roba  que  ja  posseeixen  o  trobar  roba  'low  cost'  que  sigui  més  assequible   per  la  seva  butxaca.     ·∙No   poder   donar-­‐se   a   conèixer   és   un   risc   que   s’ha   de   córrer   en   el   àmbit  de  les  aplicacions  ja  que  no  totes  triomfen  i  tenen  èxit.     ·∙Els  diferents  coneixements  que  hem  d’  adquirir  són  complexos  a  l’   hora  de  dur  a  terme  el  servei  i  fer  possible  la  creació  de  dita  aplicació,  però   no  impossibles.                   10        Glam  Life  ·   Creació  d’un  pla  d’empresa         Externament:     -­‐Debilitats:     • •     -­‐Fortaleses:     Els   punts   febles   podem   trobar   que   necessitem   coneixements   previs   sobre   com   crear   una   app   (coneixements   que   es   poden   adquirir,   però   tot   així   es   una   aplicació  complexa).     No  es  fàcil  donar-­‐se  a  conèixer  en  aquest  món  tant  ampli,   degut   a   què                     s’   està   explotant   al   màxim   i   no   hi   ha   despesa  prèvia,  hi  ha  milions  de  apps  al  mercat.   • Al   oferir   un   servei   gratuït   no   obtenim   uns   ingressos   directes,   sinó   que   guanyarem   ingressos   a   partir   de   la   publicitat.   En   conseqüència   depenem   del   numero   d’   usuaris   que   tinguem,   i   els   primers   mesos   guanyarem   pocs   beneficis.   • Els   punts   forts   de   la   nostra   empresa   cal   destacar   que   el   àmbit  de  la  moda  sempre  és  innovador,  la  moda  evoluciona   i  es  desenvolupa  cada  any.     També  en  el  sector  de  les  TIC,  podem  arribar  fàcilment  al   èxit   anunciant-­‐nos,   ja   que   inicialment   no   hem   de   invertir   molt  en  aquest  negoci.  No  tenim  massa  despeses  inicials,  i   la  publicitat  si  que  pot  donar  beneficis       •   • Per   últim   volem   cobrir   necessitats   que   cap   empresa   de   la   competència  ha  cobert  fins  ara.                               11       ·∙    Glam  Life  ·∙   Creació  d’un  pla  d’empresa     2.5.
 Màrqueting  estratègic   2.5.1 Posicionament     Sabent  que  des  d'un  principi  trigarem  un  temps  a  fer-­‐nos  un  buit  al  mercat  i   ens  costarà  fer  creure  als  clients  en  el  nostre  producte.  Però  el  que  pretenem   és   oferir   un   producte   fiable,   del   que   el   client   pugui   estar   segur   que   obtindrà   la  resposta  desitjada.  I  que  el  producte  sigui  respectat  per  la  competència  i   per   la   clientela.   El   nostre   producte   està   dirigit   a   una   clientela   majoritàriament   jove   i   que   mostra   cert   interès   en   la   moda.   Així   mateix   aprofitant   aquesta   clientela   el   nostre   mètode   de   difusió   serien   les   xarxes   socials,  dispositius  mòbils  amb  accés  a  internet,  en  definitiva  la  difusió  seria   el  mitjà  online.               Figura  3  ·Gràfic  del  posicionament           12              Glam  Life  ·   Creació  d’un  pla  d’empresa       2.5.2 Avantatge  competitiu   Un  dels  avantatges  dels  que  podem  valer-­‐nos  és  sens  dubte  la  joventut  i  el  fet   d'identificar-­‐nos  amb  els  clients  en  casos  determinats.     Un  altre  dels  avantatges  i  que  creiem  la  més  important  és  el  servei  que  oferim,   resolució   de   dubtes   i   respostes   en   el   moment   que   sorgeixen   aquests   dubtes   i   preocupacions  dels  clients,  i  amb  personal  qualificat  per  a  la  resolució  d'aquests   dubtes.     Perfil  del  consumidor:   El  perfil  de  consumidor  que  busquem  és  de  persones  joves  i  adultes  fins   als   40-­‐50   anys   i   amb   la   possibilitat   de   tenir   accés   a   un   mòbil   o   un   ordinador.   També   busquem   clients   amb   algun   tipus   d'interès   al   món   de   la   moda.   El  nivell  adquisitiu  de  la  nostra  clientela  no  és  cap  problema  a  l'hora  d'adquirir   els  nostres  serveis,  però  si  pot  resultar  dificultós  el  fet  d'aplicar  alguns  consells.     2.5.3 Objectiu  de  mercat   Estimem   que   com   a   mínim   el   35%   dels   possibles   clients   potencials   utilitzaran  el  nostre  servei  a  curt  termini.     El  nostre  objectiu  principal  és  arribar  al  60%  a  més  de  donar-­‐nos  a  conèixer  al   gran   mercat   de   les   aplicacions   mòbils   i   oferir   un   servei   que   satisfaci   les   necessitats  del  nostre  clients  potencials.               Figura  4.  Representació   imaginativa  d’aplicacions  per   a  mòbils.                         13       ·∙    Glam  Life  ·∙   Creació  d’un  pla  d’empresa       2.5.4 Previsió  de  vendes   Durant  l'inici  del  nostre  projecte,  estimem  que  les  vendes  seran  mínimes   ja   que   estarem   en   procés   de   donar-­‐nos   a   conèixer,   per   tant   esperem   tenir   un   nombre  de  descàrregues  no  gaire  elevat.   Del   nostre   producte   al   ser   gratuït,   no   obtindrem   beneficis   de   la   seva   venda   o   distribució.  Els  nostres  ingressos  es  produiran  gràcies  a  la  publicitat.     Per  exemple,  l'empresa  “Admob”,  ens  ofereix  la  possibilitat  d'obtenir  ingressos   cada   vegada   que   els   usuaris   facin   clic   en   els   anuncis   de   la   nostra   aplicació.   Aquests  ingressos  vénen  donats  per  la  formula  de  *CPM  (clic  per  mil),  per  cada   mil  clics,  se’ns  pagarà  al  voltant  de  0,5€.     Com  que  el  nostre  servei  és  gratuït,  per  obtenir  un  valor  de  vendes  farem  una   previsió  optimista.  La  empresa  de  publicitat  ens  paga  1€  per  cada  1000  cops  que   els  usuaris  obrin  l’aplicació.  Si  establim  com  a  mitja  que  cada  usuari  entrara  a   l’aplicació  dos  cops  al  dia,  durant  els  12  primers  mesos  obtindrem  els  valors  que   observem  a  la  taula  5.   Quantes  vegades  al  mes  els  usuaris   obren  l'  aplicació   9000000   8000000   7000000   6000000   5000000   4000000   3000000   2000000   1000000   0   Quantes  vegades  al  mes   els  usuaris  obren  l'   aplicació     Figura  5.  Gràfica  de  previsió  de  vendes.               14        Glam  Life  ·   Creació  d’un  pla  d’empresa       3.
Màrqueting  Mix   El  producte     3.1.
  El  servei  de  la  nostra  aplicació  ofereix  unes  funcions  principals  que  són   de  l’àmbit  d’aconsellaments  i  de  recerca  en  el  món  de  la  moda.  Proporcionem   consells,   als   usuaris   que   necessitin   assessorament,   a   més   de   informació   sobre   qualsevol  dubte  relacionat  amb  l’  àmbit  de  la  moda.   Ens   servim   de   les   tecnologies   de   la   informació   de   les   telecomunicacions,   ja  que  utilitzem  un  blog1  d’una  pàgina  web  i  una  aplicació  pel  mòbil.   Com  a  via  per  a  la  distribució  serà  a  partir  dels  buscadors  d’aplicacions   que  cada  mòbil  té.  A  més  a  més  ens  donarem  a  conèixer  a  partir  del  nostre  blog   i  revistes  afiliades  a  nosaltres.   Com   que   la   idea   inicial   de   negoci   és   l’   aplicació   mòbil,   un   servei   complementari   es   podria   considerar   la   pàgina   web   que   es   una   font   d’   informació,   que   es   dividirà   en   diferents   seccions.(Moda   actual,   celebrities,   moda  ‘’lowcost’’,  noticies...).  A  més  de  la  aplicació,  la  pàgina  web  complementa   com  una  part  que  té  la  funció  d’  informar,  semblant  a  un  blog,  o  a  una  revista   on-­‐line.   Després   de   que   l’   usuari   s’hagi   apropiat,   la   aplicació   al   seu   mòbil,   s’   assegura   una   continuïtat,   sense   quotes   mensuals   o   anuals,   es   completament   gratuïta,   a   més   pot   ser   actualitzada,   quan   aquesta   aconsegueixi   millores   o   expansions.   Aquest   servei   Post-­‐venda   afavorirà   l’afiliació   d’altres   empreses   i   assegurarà  la  pujada  d’usuaris.   Ens   diferenciem   de   la   competència   en   dos   grans   aspectes.   De   cara   als   usuaris   finals   gràcies   a   la   nostre   disponibilitat   immediata   i   el   fet   que   es   faci   innecessari  tenir  cap  mena  d'objecte  físic  que  es  podria  perdre  o  ser  robat.  De   cara  a  l'empresa  a  la  qual  oferim  el  servei,  ens  diferenciem  de  la  competència  en   el   fet   que   ens   encarreguem   nosaltres   de   l’assessorament   personalitzat   amb   persones  qualificades  per  aquest  treball.                 15       ·∙    Glam  Life  ·∙   Creació  d’un  pla  d’empresa     3.2.
Pla  de  Comunicació     Basicament  el  nostre  producte  serà  anunciat    a  través  de  les  reds  socials,  com   poden  ser  el  ‘facebook’,  ‘twitter’,  ‘tuenti’...  També  ens  publicitarem  per  mitjà  d’   anuncis   on-­‐line   i   visuals.   En   el   tema   on-­‐line   ens   anunciem   gràcies   a   pàgines   webs   (youtube...),   blogs,   pàgines   relacionades   amb   la   moda...   I   visualment   ho   fariem  amb  triptics,  revistes  de  moda...                   Figura  6.  Varies  Aplicacions  de  Reds   Socials                                                     16        Glam  Life  ·   Creació  d’un  pla  d’empresa         4. Operacions   4.1.
Pla  d’Operacions     Localització     La   ubicació   de   la   seu   de   la   nostra   empresa   no   té   una   importància   rellevant,   ja   que   oferim   el   servei   a   través   d’internet.   Per   tant   hem   escollit   una   opció  força  econòmica  i  emprenedora:  un  espai  Coworking.     Amb  un  preu  mensual  de  250€,  un  espai  coworking  és  una  oficina  compartida   amb   altres   emprenedors,   preparada   per   al   desenvolupament   d’una   activitat   empresarial  i/o  professional.     Nosaltres  hem  escollit  un  situat  a  Plaça  Universitat  (Barcelona),  concretament     al  carrer  Torres  i  Amat  nº21.  Hem  triat  aquesta  ubicació  per  què  està  localitzada   al  centre  de  Barcelona,  un  gran  ample  de  banda  d’internet  i  per  l’agilitat  en  els   tràmits  que  ens  proporciona  estar  en  la  ciutat  comtal.     El  nostre  espai  coworking  està  format  per  tres  zones:  zona  de  treball,  zona  de   reunions   (espai   per   a   reunions   amb   inversors   i/o   patrocinadors   o   per   rebre   visites)  i  zona  de  descans.                     Figura  7.  Espai  de  coworking       17       ·∙    Glam  Life  ·∙   Creació  d’un  pla  d’empresa     4.2.
Estructura  Empresarial     Recursos  humans   Dels   quatre   socis,   només   dos   seran   treballadors   assalariats:   l’administrador  que  haurà  d’estar  en  regim  d’autònom,  i  el  treballador.     Els  altres  dos  socis,  s’encarregaran  dels  seus  departaments,  però  no  amb  tanta   assiduïtat,  per  això  no  cobraran  per  la  feina.         Administrador     Direcció   Comercial     Figura  8.  Organigrama   Direcció  de   Producció               Treballador   Forma  legal   Constituirem   una   Societat   de   Responsabilitat   Limitada,   concretament   una   Societat   Limitada   Nova   Empresa   (SLNE).   És   una   nova   forma   de   SL   amb   tràmits   més   ràpids   i   econòmics,   per   a   nous   emprenedors.   Tindrà   les   següents   característiques:   - Número  de  socis:  4.   - Capital  aportat:  12000€  (3000€  per  soci).   - Constituïda   mitjançant   escriptura   pública   i   inscripció   al   Registre   Mercantil.   - Impostos  i  cotitzacions  a  pagar:   • Seguretat  Social:  37%  del  salari  de  cada  treballador.   • Impost  de  Societats:  30%-­‐35%  dels  beneficis  anuals.   Sector   CNAE   Forma  Juridica   Nom  de  la  socitetat   Localització   Instal·∙lacions   Cartera  de  serveis   Clients     Serveis  Personals   96.09  (Altres  serveis  personals)   Societat  Limitada  Nova  Empresa   Glam  Life,  S.L.N.E.   Barcelona   Espai  coworking  200m2   Assessorament  d’imatge  on-­‐line.   Tota  persona  interesada  en  la  moda.   Figura  9.  Taula  dades  bàsiques  de  l’empresa           18        Glam  Life  ·   Creació  d’un  pla  d’empresa       5.
Pla  econòmic  i  financer     5.1.
Pla  d’inversions   Una  de  les  parts  més  importants  del  pla  de  negoci  és  el  pla  d’inversions,  ja  que   detalla  les  despesses  inicials  necessàries  per  poder  començar  el  negoci.   Com  veurem  a  la  taula  10,  el  pla  d’inversió  està  format  per:   - Les  despeses  de  constitució  i  prèstec.   L’immobilitzat  immmaterial.   L’immobilitzat  material.   L’immobilitzat  financer.    CONCEPTE   Cost   Descripció   Despeses  de  constitució     400,00   Cost  constitució  de  l'empresa   Despeses  de  formalització  de  préstecs   100,00   Cost  demanar  el  prestec   Despeses  constitució,  formalització   préstecs   500,00   La  suma   Aplicacions  informàtiques   2.000,00   Cost  de  l'aplicacio   Drets  de  traspàs   0,00   -­‐   Fons  de  comerç   0,00   -­‐   Patents  i  marques   213,44   Immobilitzat  Immaterial   2.213,44   Cost  de  la  patent   La  suma   Terrenys   0,00   -­‐   Locals  i  edificis   0,00   -­‐   despeses  de  condicionament   0,00   -­‐   Elements  de  transport   0,00   -­‐   Maquinària  i  instal·∙lacions   0,00   -­‐   Equips  informàtics   700,00   2  ordinadors  i  programes  ofimatics.   Mobiliari   100,00   Mobiliari  variat   eines  i  utillatge     0,00   Immobilitzat  Material   800,00   Dipòsits  i  fiances  constituïdes   Immobilitzat  Financer   Mercaderies  i  matèries  primeres   Provisió  de  fons   TOTAL  INVERSIÓ     -­‐   La  suma   0,00   Dos  mesos  de  fiança  del  lloguer   0,00   La  suma   0,00   -­‐   3.000,00   "Coixí"  necessari  per  començar   6.513,44   La  suma  de  tota  l'inversió.   Figura  10.  Taula  pla  d’inversions   En  el  pla  d’inversions  també  trobem  les  amortitzacions  de  l’empresa  i  el   termini  per  finalitzar-­‐les  com  es  pot  veure  a  la  taula  11.           19       ·∙    Glam  Life  ·∙   Creació  d’un  pla  d’empresa     CÀLCUL  DE  L'  AMORTITZACIÓ   A   amortitzar   CONCEPTE     Anys    Despeses  de  constitució     400,00   5,00   80,00   Despeses  formalització  préstecs   100,00   5,00   20,00   Amortització  despeses  constitució  i  formalització   préstecs   500,00       Aplicacions  informàtiques   2.000,00   5,00   400,00   Drets  traspàs   0,00   10,00   0,00   Fons  de  comerç   0,00   10,00   0,00   213,44   5,00   42,69   Patents  i  marques   Amortització  Immobilitzat  Immaterial   100,00   2.213,44       442,69   Locals  i  edificacions   0,00   5,00   0,00   Despeses  de  condicionament   0,00   8,00   0,00   Elements  de  transport   0,00   8,00   0,00   Maquinaria  e  instal·∙lacions   0,00   8,00   0,00   Equips  informàtics   700,00   5,00   140,00   Mobiliari   100,00   5,00   0,00   0,00   5,00   0,00   eines  i  utillatge     Amortització  Immobilitzat  Material   QUOTA  ANUAL  D'  AMORTITZACIÓ   800,00       3.513,44       Figura  11.  Taula  amb  el  càlcul  de  l’amortització     A  partir  de  les  dades  obtingudes  anteriorment  podrem  deduïr  la  inversió  inicial   que  necessitem,  i  si  cal  demanar  un  prestec  o  no.  Si  la  inversió  no  es  planteja   correctament,  pot  portar  a  la  fallida  de  l’empresa.  Mirem  la  taula  12.   PLA  DE  FINANÇAMENT   Concepte   Import   Aportacions  dels  socis   12.000,00   Préstecs   3.000,00   Pòlissa  de  crèdit       Subvenció       Proveïdors       TOTAL   15.000,00   Figura  12.  Taula  amb  el  tota  del  pla  Financer.             Quota   anual       20       140,00   682,69    Glam  Life  ·   Creació  d’un  pla  d’empresa         Com   hem   vist,   cada   soci   aportara   3000€,   que   faran   un   total   12000€.   Suposaran   un   80%   del   finançament   necesari.   Per   no   fer   curts   en   liquiditat,   demanarem   un   prèstec   de   3000€,   amb   un   interes   del   5%   a   retornar   en   3   any,   com  veurem  a  la  taula  13.   Cuantía  del  prestec   Mensualitats   Anys   Tipus  d'interés   CUOTA  MENSUAL                                                                 3.000   12   3   5,00%   -­‐89,91     Figura  13.  Taula  amb  la  Cuota  mensual       21       ·∙    Glam  Life  ·∙   Creació  d’un  pla  d’empresa     5.2.
Despeses  fixes   Hem  fet  un  petit  estudi  de  les  despesses  fixes  que  tindria  l’empresa  i  a  que   serien   degudes.   Això   ens   ajudara   per   saber   quin   es   el   mínim   d’ingressos   mensual  que  ens  evitarà  tenir  pèrdues.  Observem  la  taula  14:     DESPESES  FIXES     Mensual   Sous  i  salaris   Retribucions  dels  socis   Seguritat  Social   2.320,00   27.840,00   Lloguer   Subministraments   Material  de  despatx   Publicitat  i  propaganda   Transports  i  comunicacions   Primes  d'assegurances   Reparacions  i  conservacions   Serveis  professionals   independents   Despeses  I+D   Altres  despeses   Despeses  serveis  exteriors     Impost  d'Activitats   Econòmiques   Pagament  de  mòduls   Brossa   Tributs   Quota  leasing/renting   Cuota  préstec   Despeses  financeres   TOTAL  DESPESES  FIXES         1.000,00   12.000,00   1.200,00   14.400,00   120,00   1.440,00   Despeses  de  personal     Anual   250,00   3.000,00   20,00   240,00   50,00   600,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   50,00   0,00   0,00   370,00   300,00   0,00   Descripció   El  sou  i  els  salaris  dels   treballadors   Sou  de  l'autònom   Quota  de  la  SS  que  paga   l'empresa  per  tots  els  treballadors   La  suma  de  les  despeses  de   personal   Local  coworking  Plaça  universitat   (Barcelona)   Telèfon,  aigua   Impressora,  pos-­‐it,  i  material  varis   -­‐   -­‐   Assegurança  anual  de   Responsabilitat  Civil  Obligatòria   -­‐   600,00   Reparacions  varies  i  altres  serveis   0,00   -­‐   476,15   Cost  del  servidor  de  la  aplicació   La  suma  de  totes  les  despeses   5.216,15   exteriors   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   -­‐   -­‐   -­‐   -­‐   -­‐   Cuota  del  prèstec  que  paga   89,91   1.078,95   l'empresa   La  suma  de  les  despeses   89,91   1.078,95   financeres   2.779,91   34.135,10   Suma  total  de  despesses  fixes   Figura  14.  Taula  Total  despeses  Fixes     22        Glam  Life  ·   Creació  d’un  pla  d’empresa         Com   que   hi   han   despeses   que   no   es   paguen   mensualment,   agafarem   el   valor   de   les   despesses   anuals.   Per   tant,   de   la   taula   podem   exreure   que   si   anualment   tenim   unes   despesses   de   34135.10€,   mensualment   haurem   d’ingressar  aproximadament  2845€  per  no  tenir  pèrdues.                                                                                 23       ·∙    Glam  Life  ·∙   Creació  d’un  pla  d’empresa     5.3.
Comte  de  resultats  provisional   Seguint   amb   el   pla   financer,   hem   realitzat   un   compte   de   resultats   provisional   dels   tres   primers   anys   del   negoci,   com   podem   observar   a   la   taula   15.   Hem   estimat  un  increment  anual  del  10%  dels  ingressos  i  les  despesses.   COMTE  DE  RESULTATS  PROVISIONAL   CONCEPTE   Any  1   Any  2   Any  3   Ingressos  per  vendes  o  prestació  de   serveis   49.264,50   54.190,95   59.610,05   Rappel  sobre  vendes   0,00   0,00   0,00   Altres  ingressos  d'explotació   0,00   0,00   0,00   Ingressos  financers   0,00   0,00   0,00   TOTAL  INGRESSOS   49.264,50   54.190,95   59.610,05   Compra  de  mercaderies  i  matèries   primeres   0,00   0,00   0,00   Variació  d'existències   0,00   0,00   0,00   Altres  despeses  variables   0,00   0,00   0,00   Despeses  variables   0,00   0,00   0,00   Sous  i  salaris   12.000,00   12.240,00   12.484,80   Retribucions  dels  socis   14.400,00   14.688,00   14.981,76   Seguritat  Social   1.440,00   1.468,80   1.498,18   Despeses  de  personal   27.840,00   28.396,80   28.964,74   Lloguer   3.000,00   3.060,00   3.121,20   Subministres   240,00   244,80   249,70   Material  d'oficina   600,00   612,00   624,24   Publicitat  i  propaganda   0,00   0,00   0,00   Transports  i  comunicacions   0,00   0,00   0,00   Primes  d'assegurances   300,00   306,00   312,12   Reparacions  i  conservació   0,00   0,00   0,00   Serveis  professionals  independents   600,00   612,00   624,24   Despesa  I+D   0,00   0,00   0,00   Altres  despeses     476,15   485,67   495,39   Despeses  serveis  exteriors     5.216,15   5.320,47   5.426,88   Impost  d'Activitats  Econòmiques   0,00   0,00   0,00   Pagament  mòduls   0,00   0,00   0,00   Brossa   0,00   0,00   0,00   Tributs   0,00   0,00   0,00   Cuota  leasing/renting   0,00   0,00   0,00   Interessos  préstec   128,41   79,78   28,66   Despeses  financeres   128,41   79,78   28,66   TOTAL  DESPESES   33.184,56   33.797,05   34.420,28           24        Glam  Life  ·   Creació  d’un  pla  d’empresa       INGRESSOS  -­‐  DESPESES   Cuota  anual  d'amortització   Beneficis  abans  d'impostos  (BAIT)   Impostos  sobre  beneficis     Beneficis  Nets  (BN)     16.079,94   682,69   15.397,25   4.619,17   10.778,07   Figura  15.  Taula  amb  el  compte  de  resultats                                                                         25       20.393,90   682,69   19.711,21   5.913,36   13.797,85   25.189,76   682,69   24.507,08   7.352,12   17.154,95         ·∙    Glam  Life  ·∙   Creació  d’un  pla  d’empresa     5.4. Balanç  provisional   També   hem   elaborat   un   balanç   provisional   en   dos   moments   importants   del   negoci:  en  el  moment  d’iniciar  l’activitat  econòmicai  un  any  desprès  d’estar  en   funcionament.  Fixem-­‐nos  en  la  taula  16.   COMTE  DE  RESULTATS   PROVISIONAL       CONCEPTE   INICI   ANY  1   Despeses  constitució  i  formalització   préstecs   500,00   400,00   Immobilització  Immaterial  (I.I.)   2.213,44   2.213,44   Amortització  Acumulada  I.I.   0,00   -­‐442,69   Immobilitzat  Material  (I.M.)   800,00   800,00   Amortització  Acumulada  I.M.   0,00   -­‐140,00   Immobilitzat  Financer   0,00   0,00   Actiu  fix   3.513,44   2.830,75   Clients   0,00   0,00   Existències   0,00   0,00   Altres  deutors   8.486,56   0,00   SaldoTesorería   3.000,00   33.207,69   Actiu  circulant   11.486,56   33.207,69   TOTAL  ACTIU   15.000,00   36.038,45   Aportacions  dels  socis   12.000,00   12.000,00   Subvencions   0,00   0,00   Reserves   0,00   0,00   Resultats  d'exercicis  anteriors   0,00   0,00   Pèrdues  i  guanys   0,00   10.778,07   FONS  PROPIS   12.000,00   22.778,07   Proveïdors   0,00   0,00   Préstecs  a  c/p   0,00   0,00   Altres  creditors   0,00   11.210,91   Passiu  a  curt  termini   0,00   11.210,91   Préstecs  a  l/p   3.000,00   2.049,46   Passiu  a  llarg  termini   3.000,00   2.049,46   EXIGIBLE   3.000,00   13.260,37   TOTAL  PASSIU   15.000,00   36.038,45         Figura  16.  Taula  del  Total  Passiu                 26        Glam  Life  ·   Creació  d’un  pla  d’empresa       5.5.
Ratis   Amb  totes  les  dades  obtingudes  fins  ara,  podem  utilitzar  els  ratis  financers  per   extreure  conclusions  del  nostre  negoci.  Observem  la  taula  17.     Termini  Recuperable  de  l'Inversió  (P.R.I.)   RI=Inversió  Actiu  Fixe/Tesorería   0,11   Fons  de  Rotació  (F.R.)   F.R.=Actiu  Circulant/Pasiu  a  curt  termini   2,96   Rentabilitat  de  l'Inversió  (R.I.)   R.I.=Benefici  Net/Pasiu  Net   38,29   Rentabilitat  dels  Fons  Propis  (R.F.P.)   R.F.P.=Benefici  Net/Fons  Propis   0,61   Ratio  de  Solvencia  (R.S.)   R.S.=Total  Actiu/Total  Pasiu  exigible   2,72   Ratio  d'  Endeutament  (R.E.)   R.E.=Pasiu  exigible/Fons  Propis   0,58   Ratio  de  Liquidesaa  (R.L.)   R.L.=Tesorería/Pasiu  a  curt  termini   2,96       Figura  17.  Taula  del  Ratis   - -     Amb  el  primer,  el  Termini  Recuperable  de  l’Inversió  (PRI),  obtenim  els   anys  que  necessitem  per  recuperar  la  inversió,  però  en  el  nostre  cas  no  es   cert,   ja   que   aquesta   formula   utilitza   la   tresoreria   acumulada   anual   i   la   divideix   per   12   mesos.   Com   nosaltres   hem   vist   anteriorment,   no   comencem   a   obtenir   ingresos   notables   fins   a   meitat   d’any.   Per   tant,   el   valor  obtingut  de  0.11  és  un  valor  mig.     Amb   el   rati   de   Fons   de   Rotació   (FR)   podem   saber   si   l’empresa   té   problemes   de   liquiditat.   El   valor   ideal   és   de   1.5   i   nosaltres   ens   trobem   amb   un   2.95.   No   tindrem   problemes   de   liquiditat,   però   ens   trobarem   amb  un  excès  de  liquit.         27       ·∙    Glam  Life  ·∙   Creació  d’un  pla  d’empresa     La  Rentabilitat  de  l’Inversió  (RI)  reflecteix  la  relació  entre  els  beneficis  i   el   capital   de   l’empresa.   Amb   un   38.29   deduïm   que   té   una   gran   rentabilitat.   - El  quart,  la  Rentabilitat  dels  Fons  Propis  (RFP),  ofereix  la  rentabilitat  del   benefici   en   front   dels   fons   propis.   Amb   un   0.61   tenim   una   molt   bona   rentabilitat.     - El  rati  de  Solvència  (RS)  estableix  la  relació  entre  l’actiu  total  i  l’exigible   total   de   l’empresa,   és   a   dir,   la   garantia   que   ofereix   l’empresa   als   seus   creditors  per  fer  fornt  als  seus  deutes  de  pagament.  El  valor  adequat  es   trobaria   en   1.5   i   nosaltres   hem   obtingut   un   2.72,   per   tant,   no   tindrem   problemes  de  exigibilitat  amb  els  creditors.     - El   rati   d’Endeutament   (RE)   estableix   l’endeutament   que   soporta   l’empresa,   és   a   dir,   la   dependencia   que   presenta   amb   el   deute.   És   un   valor  compres  entre  0  i  1,  com  més  proper  al  1,  més  dependencia  té.  Amb   el   valor   obtingut,   0.58,   ens   trobem   en   un   punt   intermig,   que   no   ens   generarà  gaires  mal  de  caps.     - L’ultim,  el  rati  de  Liquidesa  (RL),  indica  l’efectiu  que  hi  ha  a  caixa  pe  fer   front   a   pagaments   immediats.   Amb   un   valor   major   que   1,   l’empresa   no   tindra  problemes,  per  tant,  amb  un  2.96  que  hem  obtingut  nosaltres  no   ens  hem  de  preocupar.     5.6. Analisi  de  la  inversió   Per   analitzar   la   inversió   necessaria   per   a   emprendre   el   negoci   utilitzarem   tres   eines  molt  útils:   - El   VAN,   Valor   Actual   Net,   a   partir   de   la   qual   l’inversor   escull   la   rendibilitat   que   vols   esperar   del   negoci   i   si   el   resultat   es   positiu,   la   inversió  obtindrà  la  rentabilitat  esperada.  Nosaltres  hem  provat  amb  una   rentabilitat  del  10%  i  ens  ha  sortit  positiva,  com  veiem  a  la  taula  18.   - Valor  Actual  Net  (VAN)   VAN     0,10   30.636,63       Figura  18.  Taula  Valor  Net  Actual  (VAN)             28        Glam  Life  ·   Creació  d’un  pla  d’empresa       -     El   TIR,   la   Taxa   Interna   de   Rendiment,   estableix   la   rentabilitat   màxima   que  es  pot  obtenir  del  negoci.  El  nostre  es  del  105%  com  podem  observar   a  la  taula  19.   Tasa  Interna  de  Rendiment  (TIR)   TIR   1,05   Figura  19.  Taula  Tasa  Interna  de  Rendiment  (TIR)           El  Payback,  que  estableix  el  temps  mínim  per  recuperar  la  in  versió  inicial.   En   aquest   negoci   recuperarem   ràpid   la   inversió   inicial   com   s’observa   a   la   taula  20.   - Payback   Inversió  inicial  -­‐  Fluxe  de  caixa  anual   18207,69/Inversió  inicial   0,55*12  mesos       -­‐18.207,69   0,55   6,58       Figura  20.  Taula  Payback.       El  resultat  negatiu  indica  que  la  inversió  la  recuperem  el  primer  any.  Amb   els   calculs   fets   anteriorment   podem   extreure   que   el   temps   estimat   de   recuperació  de  la  inversió  serà  de  6  mesos  i  mig.                                 29       ·∙    Glam  Life  ·∙   Creació  d’un  pla  d’empresa       6. Conclusions       Aquest   pla   d’empresa   és   l’estudi   de   la   viabilitat   del   nostre   projecte   de   negoci.     D’una  banda,  l’analisi  de  mercat  ens  demostra  que  la  nostra  empresa  no  té  un   competidor   directe,   ni   clar   i   ni   definit.   Això   ens   permet   satisfer   un   ninxol   de   mercat  amb  un  potencial  elevat  d’usuaris.     El  oferir  el  nostre  servei  a  través  d’una  aplicació  móvil  fa  que  la  nostra  quota  de   mercat  sigui  molt  gran,  ja  que  avui  en  dia  tothom  té  acces  a  un  Smartphone.  A   més,  que  és  un  servei  apte  per  a  tots  els  públics  apassionats  de  la  moda.     Esta   comprovat   que   l’oferta   actual   dels   personal   shopper   presencials   té   un   preu   molt  elevat  i  el  només  poder  atendre  a  una  persona  per  servei  fa  que  sigui  un   servei   deficitari.   La   nostra   proposta   de   negoci   millora   aquesta   mancança,   podent  atendre  a  molts  usuaris  alhora.     Un   altre   punt   fort   és   la   inversión   inicial   asequible,   a   més   d’una   rápida   recuperació  d’aquesta.  Els  alts  ingresos  ens  permetran  anar  ampliant  l’empresa   ràpidament  per  fer  front  al  creixement  de  la  demanda.     El   nostre   servei   és   gratuït,   cosa   que   fa   que   sigui   atractiu   per   a   molta   gent.   Si   tenim   en   compte   l’acceptació   social   del   nostre   servei,   la   seva   gran   utilitat   i   la   potencial  quota  de  mercat,  el  nombre  d’usuaris  será  elevat.   En  quant  a  despeses,  el  nostre  negoci  es  beneficia  de  ser  un  projecte  petit  que   requereix   una   despesa   fixa   petita.   Aquestà   formada   principalment   pels   salaris   dels  dos  treballadors.     Aquests   plantejaments   estratègics   i   operacionals   es   confirmen   en   quan   observem  el  pla  econòmic  i  financer,  el  qual  demostra  que  la  nostra  mpresa  té   una  rendibilitat  força  important  com  per  deixar-­‐la  escapar.   Esperem   que   considerin   el   nostre   pla   de   negoci   i   jutgin   la   decsió   de   posar   en   marxa  el  nostre  projecte  empresarial.     D’altre   banda,   els   quatre   emprenedors   que   hem   elaborat   aquest   pla   de   negoci   restem  a  la  vostre  disposició  per  qualsevol  dubte  o  qüestió  que  puguin  tenir.             30        Glam  Life  ·   Creació  d’un  pla  d’empresa             7. Bibliografia  i  Webgrafia     GENCAT  ·∙Pla  de  Negoci·∙   http://inicia.gencat.cat/inicia/cat/plaEmpresa.do     [Última  visita:  29  de  Setembre  de  2013]       PROGRAMA  INNOVA  ·∙Recursos·∙   http://pinnova.upc.edu/recursos      [Última  visita:  20  d’Octubre  de  2013]       EMPRENDEDORS  ·∙Video·∙   http://www.emprendedorestv.com/emprendedorestv/     [Última  visita:  17  de  Desembre  de  2013]     UPC  ·∙Bibliotecnia·∙   http://bibliotecnica.upc.edu/menu_colleccions     [Última  visita:  4  de  Gener  de  2014]               31       ...