Tema 1 - Fonaments del disseny (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Periodismo - 2º curso
Asignatura Producció, Expressió i Disseny en Premsa
Año del apunte 2014
Páginas 6
Fecha de subida 15/10/2014
Descargas 48
Subido por

Descripción

Tema 1 de Disseny amb el professor Daniel Tena: Fonaments del disseny, estètica gràfica i espais gràfics.

Vista previa del texto

Tema  1   Bloc  1:  Fonamentació  del  disseny   Disseny:   abstracte.   Per   què   serveix   el   disseny?   Hi   ha   dissenys   de     diferents   nivells   (professional,  de  casa...).  Quin  és  el  concepte  útil  per  treballar  el  disseny  en  comunicació?   Com  fer-­‐lo  servir?   Paraules  clau:   -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ Concepte  de  disseny   Standard  de  disseny   Teorització  del  disseny   Entipologia     Disseny   Es  una  especialitat,  la  finalitat  de  la  qual  consisteix  en  definir,  abans  de  la  seva  elaboració,   les   característiques   finals   d’un   producte   per   tal   que   compleixi   els   seus   objectius.   És   molt   subjectiu.   Davant   la   falta   de   criteris,   argument   o   de   la   incapacitat   de   conèixer   el   funcionament  de  les  formes,  només  es  té  la  capacitat  d’afirmar  que  el  disseny  és  subjectiu;   si  això  fos  veritat,  no  caldria  la  formació  en  aquesta  disciplina;  la  creativitat,  el  disseny  i  la   direcció   d’art   tenen   aspectes   altament   objectius   i   altres   on   el   coneixement   és   menys   específic.   Dissenyador   És  un  professional  lliure  i  independent  que  exerceix  la  seva  creativitat    de  manera  lliure,  no   rutinària   i   que   fa   el   que   li   agrada.   Realitza   el   seu   treball   condicionat   per   el   context,   la   demanda,  la  competència,  per  un  infrasou;  només  s’assoleix  bons  resultats  amb  molt  esforç,   constància  i  cert  mètode.  El  dissenyador  és  un  generador  d’idees  innovadores  i  un  creador   de   codis   que   es   concretitzen   en   peces   formals   de   comunicació   persuasives.   Treballa   per   donar   forma   eficient   (o   eficaç)   als   missatges   de   tercers;   per   això   aplica   els   codis   de   comunicació  i  la  creativitat  que  millor  s’adapten  al  concepte  i  no  segons  el  seu  gust  o  estil   personal.   El   llenguatge   és   el   conjunt   de   sons   articulats   amb   el   que   les   persones   manifestem   el   que   pensem  o  sentim.   S’ha  de:   -­‐ -­‐ Informar   Argumentar   -­‐ -­‐ Emocionar   Agradar   Expressió,  estil,  senyals  i  signes,  i  gramàtica.   El  disseny  ajuda  a  donar  sentit.   Funcions  del  llenguatge:   -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ Metalingüística   Referencial   Expressiva   Connotativa   Fàtica   Poètica     Standard  de  disseny   • • Standard   disseny:   s’agafa   una   plantilla   i   no   té   una   característica   associada   al   concepte  que  es  vol  representar.   Disseny  d’standard  alt:  certa  habilitat  d’aplicació  i  personalitzat.   El   disseny   en   el   seu   origen   era   molt   representatiu.   Ex.:   mapa   de   trens   del   1908.   Amb   els   anys,  deixa  de  ser  figuratiu  i  passa  a  ser  abstracte.  Ex.:  el  logotip  de  Nike  és  molt  abstracte,   però  el  tenim  assumit  i  ho  relacionem  amb  la  marca.   La  comunicació  gràfica  és  un  procés  que  genera  incerteses.   El  disseny  es  fonamenta  en  l’experiència  transmesa  per  prohoms  i  aleshores,  com  no  tenim   existeix  una  teoria  clara  sobre  el  disseny  tenim  un  grau  d’incertesa  bastant  gran.   La   creativitat   és   un   concepte   vinculat   a   la   novetat.   El   disseny   és   difícilment   traspassable   a   altres  persones.  L’experiència  de  dissenyar  és  única.   Les  úniques  eines  que  es  poden  utilitzar  per  dissenyar  són  el  sentit  comú  i  la  intuïció.   El   disseny   treballa   contra   la   ment   de   les   persones   perquè   reaccionen   sense   pensar.   Ex.:   si   jo   veig   el   color   verd,   jo,   inconscientment,   ho   relaciono   amb   naturalesa.   Nosaltres,   com   a   subjectes,   reaccionem   inconscientment,   el   dissenyador   no   ha   de   dissenyar   molt   racionalment.   Disseny  UEX   User  Experience.  Qui  valida  realment  el  disseny  és  l’usuari,  no  l’emissor.  Si  jo  vull  saber  quin   és  el  color  de  la  física,  em  dirigeixo  a  l’usuari.  Això  em  dona  un  contrast  per  arribar  a  tenir   una  certesa  major.   Entipologia   L’estudi   dels   productes   gràfics   implica   a   diferents   branques   del   coneixement.   El   disseny   gràfic  és  transmissor  d’informació.     A   nivell   formal,   els   indicis   del   codi   gràfic   són   molt   redundants.   Hi   ha   un   codi   que   informa   de   manera  sotil  allò  que  és  més  o  menys  rellevant.     Comencem  a  veure  que  hi  ha  una  certa  lògica  en  el  disseny.     Bloc  2:  Estètica  gràfica     Aprehensió  formal:  sensibilitat  i  percepció   El   llenguatge   es   percep   a   través   dels   diferents   receptors   que   té   el   ésser   humà.   També   a   través   de   la   simbiosis   que   representa   la   unió   entre   el   referent   (objecte   real)   i   el   signe   (objecte  artificial).  Tot  això  ens  aporta  el  significat  (sentit)  a  la  nostra  ment.   Qualsevol  estímul  formal  que  pugui  afecta  i  que  no  l’hem  pensat,  ens  està  posicionant  en  un   standard  de  disseny  baix.   Ranulfo   Romo   ha   demostrat   en   els   seus   experiments   que   un   instant   clau   en   la   presa   de   decisions   és   aquell   en   el   que   el   cervell   compara   la   informació   que   tenim   guardada   amb   els   estímuls  que  acaba  de  rebre.  L’autor  conclou  que  les  eleccions  són  subconscients  (per  sota   del  llindar  de  la  consciència).   En   paraules   de   Romo:   “El   cerebro   las   realiza   por   detrás,   mucho   antes   que   emerjan   en   la   conciencia”.   Quant  més  ràpid  hem  de  tomar  una  decisió,  menys  conscients  som.   John  Bargh,  (que  també  treballa  en  temes  de  neurociència)  en  el  seu  llibre  “El  experto  y  el   sabio   inconsciente)   ens   diu:   “Lo   que   se   hace   de   manera   inconsciente   es   igual   a   lo   que   se   hace  de  manera  consciente”.  “La  parte  consciente  se  ayuda  de  la  inconsciente”.   Hi  ha  coneixements  del  disseny,  però  aquest  és  experimencial.  S’ha  d’adquirir  criteri.   Continguts  del  disseny   • • • • Formal  i  no  formal:  hi  una  forma  i  un  contingut   Intrínsecs  i  extrínsecs:  propis  del  missatge  i  del  context  (social,  ambiental...)   Above  the  line:  el  receptor  interactua  amb  els  elements  formals.   Below  the  line:  estudis  de  mercat,  estudis  de  tendències.     Estètica  orgànica  i  inorgànica     Llenguatge  i  comunicació  gràfica   El  missatge  gràfic  és  aquell  en  el  que  interactuen  diversos  “sistemes  de  textos  i  imatges”  a   més   d’altres   elements   auxiliars,   que   sobrepassen   cada   un   d’aquests   subsistemes   i   que   proporcionen  una  imatge  visual  global.   A  què  reaccionem  quan  estem  davant  d’un  missatge  gràfic?   El  missatge  gràfic  és  el  vehicle  que  porta  el  missatge  periodístic.   Estat  estètic   Imatge  global  que  percibim  i  que  ens  fa  decidir  si  una  cosa  ens  agrada  o  no;  atracció  visual.   És   aquella   formulació   visual   que   proporciona   al   receptor   percepcions   visuals   que   li   provoquen  una  actitud  de  preferència  en  front  del  producte  gràfic.   En  el  que  ens  guiem  és  en  les  preferències  que  fem.   “Nuestros  objetivos  no  son  los  productos  sino  las  personas”.   • Persuadir,  informar,  significar   Hi  ha  elements  formals  que  signifiquen  més  que  altres.  S’ens  ha  de  ficar  a  dintre  del  cap.   Variables:   -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ Tipografia   Gràfics   Color   Moviment   So   Intel·∙ligibilitat   Llegibilitat   Comprensió   Acció   A  nivell  estètic  el  primer  és  la  Macrotipografia:   -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ Quantitat   Mida   Posició   Aspecte    Quan  tenim  dues  noticies  en  igualtat  de  condicions  per  muntar  un  diari,  preferentment  és   la  part  de  dalt  de  la  pàgina.   Simplicitat  visual   -­‐ -­‐ Estètica  de  la  forma  gràfica:  l’elegància  o  estètica  adequada  d’un  disseny  (aparente)   es  manifesta  quan  el  disseny  descriu  el  contingut  de  la  manera  més  senzilla   La  simplicitat  visual:  elimina  estructures  i  els  elements  innecessaris     • • Referents:  buscar  referents  formals  o  vinculacions  estètiques  pel  desenvolupament   professional   Espais  gràfics:  criteris  d’ordenació  i  ús  de  l’espai   Precisió   Sistema  de  Decimal(1,2,3,4,5,...).  Sistema  duodecimal  en  base  12  (com  el  temps).   1  polsada:  72  punts:  6  piques   Tipòmetre:  regla  mesurada  en  cíceros  i  punts   La  mida  de  la  lletra  es  dona  normalment  en  punts.   Pulsacions:  lletres  i  espais   El  context:     • • • Socials:  posicionament  polític  dels  diaris   Econòmics:  costos  del  paper  determina  condiciona  els  espais  en  blanc,  el  cos  de  les   lletres,  l’ús  del  color...Presència  de  publicitat   Estètics:  el  disseny  periodístic  no  és  alié  a  les  tendències  estètiques  ,arcades  per  l...   El  producte:   • • • • • •   Periodicitat:    fer  un  diari  és  com  fer  un  llibre  cada  dia.  Diaris,  disseny  rígid;  revistes   més  lliure   Contingut  i  forma:  l’essència  i  la  substància,  tot  comunica   Claredat:  grisibilitat,  Estat  Estètic;  APARENT   Economia:  disponibilitat  i  capacitat  del  lector  per  utilitzar  el  producte  periodístic   Coherència:   adequació   al   registre   o   gènere   formal   que   li   són   adients   i   que   utilitza   de   manera  coordinada   Funcionalitat:  un  objecte...   Bloc  3:  Espais  gràfics  i  la  seva  lectura     Espai  físic  on  es  distribueixen  els  elements  formals  del  missatge  gràfic.   • • • Espai  Foli   Espai  Còdex   Espai  Rotlle   Expressió   formal:   en   tot   missatge   gràfic   podem   identificar   diferents   elements   gràfics,   els   textos,  els  gràfics,  els  elements  auxiliars  i  els  blancs...   Lecturabilitat  Readability:  confort  de  lectura   Legibilitat:  descifrable,  ràpid  i  comprensible   Depenen  de  la  relació   Textos:   • • • • Cos   Interlineat   Mida  i  forma  de  la  composició  (justificació)   Font   El  paràmetre  ha  de  ser  el  conjunt  del  seu  text   Cie  Lab   • • • Color  icònic:  cada  cosa  el  seu  color   Color  saturat:  exaltació  de  la  realitat   Color  fantasiós:  saturació  màxima,  l’objecte  perd  el  color   L’ús  del  color:  buscar  equilibris  (estàtic  o  dinàmic)   • • Harmonia:   § Colors  propers   § Colors  comuns   § Colors  mescla   Contrast:   § Colors  llunyans   § Colors  oposats   ...Comentario de cboschmas en 2017-07-13 01:00:10
Molt clars i entenedors