Ejercicios fisiologia humana 2 (2013)

Apunte Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Enfermería - 1º curso
Asignatura Fisiologia
Año del apunte 2013
Páginas 4
Fecha de subida 17/10/2014
Descargas 6
Subido por

Descripción

Segundo bloque de la asignatura de Fisiologia Humana

Vista previa del texto

Autoavaluació: cardiovascular 08/12/13 14:03 Heu entrat com Lopez Lopez Alejandro (Sortida Campus Virtual de la UB La meva pàgina inicial ▶ Els meus cursos ▶ Curs acadèmic 13/14 ▶ Ensenyaments de Grau ▶ Grau D'Infermeria ▶ 1314F ▶ Bloc temàtic 4: Fisiologia Cardiovascular ▶ Autoavaluació: cardiovascular Navegació pel qüestionari 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 Començat el Estat Completat el Temps emprat Punts Qualificació 6 13 14 Acaba la revisió Pregunta 1 Incorrecte Puntuació -0,20 sobre 1,00 Marca la pregunta diumenge, 8 desembre 2013, 13:43 Acabat diumenge, 8 desembre 2013, 14:01 18 minuts 30 segons 8,83/14,00 6,30 sobre 10,00 (63%) Quina el volum diastòlic final d'un individu que té un cabal cardíac de 5.112ml/min, freqüència cardíaca de 72bpm,volum sistòlic final de 68ml i volum sistòlic de 71ml? ¿Cuál seria el volumen diastólico final de un individuo con gasto cardíaco de 5.112ml/min., FC de 72bpm, volumen sistólico final de 68ml y volumen sistólico de 71ml? Trieu-ne una: a. Amb els valors que tenim no podem calcular el cabal cardíac.
Con estos datos no se puede calcular el gasto cardíaco.
b. 139ml c. 142ml d. 120ml Sense resposta Pregunta 2 Correcte Puntuació 1,00 sobre 1,00 Marca la pregunta Quina seria la freqüència cardíaca d'un individu que té un cabal cardíac de 5.184ml/min. i un volum sistòlic de 72ml? ¿Cuál seria la frecuéncia cardíaca de un individuo que tiene un gasto cardíaco de 5.184ml/min. y un volumen sistólico de 72ml? Trieu-ne una: a. 50 bpm b. Amb els valors que tenim no podem calcular la freqüència cardíaca.
Com estos datos no se puede calcular la frecuencia cardíaca.
c. 61 bpm d. 72 bpm Sense resposta Pregunta 3 Parcialment correcte Puntuació 0,63 sobre 1,00 En relació al potencial d'acció i a l'activitat mecànica de les fibres del miocardi (contràctils i autorrítmiques) relacioni els moviments iònics amb les diferents fases: Con relación al potencial de acción y actividad mecánica de la fibras del miocardio (contráctil y autorrítmico), relacione los movimientos iónicos con las distintas fases: Marca la pregunta Relaxació del múscul cardíac Fase de repolarització de les fibres contràctils Apertura canals de calci a la membrana del reticle sarcoplàsmic.
Contracció del múscul cardíac Despolarització ràpida de les fibres autorrítmiques Fase de meseta de les cèl·lules contràctils Despolarització ràpida de les cèl·lules contràctils https://campusvirtual2.ub.edu/mod/quiz/review.php?attempt=158655 Entrada de potasi del LEC al LIC Entrada de potasi del LEC al LIC entrada de calci des del LEC al LIC entrada de calci des del LEC al LIC entrada de calci des del LEC al LIC entrada de calci des del LEC al LIC Entrada de sodi del LEC al LIC.
Página 1 de 4 Autoavaluació: cardiovascular 08/12/13 14:03 entrada de calci des del LEC al LIC Potencial de marcapasos.
Pregunta 4 Correcte Puntuació 1,00 sobre 1,00 Marca la pregunta En relació al cicle cardíac mecànic: 1. D'acord a la llei de Frank-Starling, el volum sistòlic augmenta si augmenta el volum diastòlic final, perquè la força creada per una fibra del múscul cardíac està directament relacionada amb la llargada del sarcòmer.
2. Inmediatament després de la diàstole ventricular s'inicia la contracció isovolumètrica de la sístole ventricular.
3. Si el volum diastòlic final no varia, però el volum sistòlic final disminueix, vol dir que el volum sistòlic ha augmentat .
4. La pressió del ventricle esquerra és major a la pressió de l'aorta durant el període d'ejecció .
Pregunta 5 Indiqui perquè el nòdul sinoauricular o sinusal és marcapassos fisiològic del cor: Correcte Indiqui porque el nódulo sinoauricular o sinusal es el marcapasos fisiológico del corazón: Puntuació 1,00 sobre 1,00 Marca la pregunta Trieu-ne una: a. Perquè la despolarització ràpida es deguda a l'entrada de Na+.
Porque la despolarización rápida se debe a la entrada de Na+.
b. Perquè el seu ritme de descàrrega de potencials d'acció és la més elevada del sistema de conducció.
Porque su ritmo de descarga del potencial de acción es la más elevada del sistema de conducción.
c. Perquè té un potencial de repòs inestable.
Porqué tiene un potencial de reposo inestable.
d. Perquè la repolarització ràpida es deguda a la sortida de K+.
Porqué la repolarización se debe a la salida de K+.
Sense resposta Pregunta 6 Incorrecte Puntuació -0,20 sobre 1,00 Marca la pregunta El complex QRS de l’ECG es correlaciona amb ....................... del potencial d’acció.
El complejo QRS del E.C.G se correlaciona con ....................... del potencial de acción.
Trieu-ne una: a. la fase d'apertura del canals de K+ voltatge dependent la fase de apertura de los canales de K+ voltaje dependientes b. la fase de despolarització mantinguda o plateau la fase de despolarización mantenida o meseta o plateau c. la fase d'apertura del canals de Ca2+ voltatge dependents la fase de apertura de los canales de Ca2+ voltaje dependientes d. la fase de despolarització ràpida la fase de despolarización rápida Sense resposta Pregunta 7 En l'hiperèmia activa.....
Correcte Puntuació 1,00 sobre 1,00 En la hiperemia activa.....
Marca la pregunta Trieu-ne una: a. L'augment d'activitat metabòlica provoca vasodilatació de les arterioles.
El aumento de la actividad metabòlica provoca vasodilatación de las arteriolas.
b. L'augment d'activitat metabòlica provoca disminució de la concentració de CO2.
El aumento de la actividad metabòlica ocasiona disminución de la concentración de CO2.
c. L'augment d'activitat metabòlica provoca vasoconstricció de les arterioles.
El aumento de la actividad metabòlica provoca vasoconstricción de las arteriolas.
d. L'augment d'activitat metabòlica provoca disminució del fluxe sanguini.
El aumento de la actividad metabòlica ocasiona disminución del flujo sanguíneo.
https://campusvirtual2.ub.edu/mod/quiz/review.php?attempt=158655 Página 2 de 4 Autoavaluació: cardiovascular 08/12/13 14:03 Sense resposta Pregunta 8 Incorrecte Puntuació -0,20 sobre 1,00 Marca la pregunta A nivell dels capil·lars, què passaria amb el flux global si hi hagués una disminució de la concentració de les proteïnes plasmàtiques? En los capilares, ¿qué ocurriría con el flujo global si hubiese una disminución de la concentración de las proteínas plasmáticas? Trieu-ne una: a. Disminuiria la filtració Disminuiria la filtración.
b. No es modificaria la filtració.
No se modificaria la filtración.
c. Augmentaria la reabsorció.
Aumentaria la reabsorción.
d. Augmentaria la filtració Aumentaria la filtración.
Sense resposta Pregunta 9 La pressió generada per la presencia de proteïnes plasmàtiques es coneix com.....
Correcte Puntuació 1,00 sobre 1,00 La presión generada por la proteínas plasmáticas se conoce como....
Marca la pregunta Trieu-ne una: a. Pressió osmòtica coloïdal.
Presión osmótica coloidal.
b. Pressió hidroestàtica capil·lar.
Presión hidroestática capilar.
c. Filtració.
Filtración..
d. Absorció Absorción.
Sense resposta Pregunta 10 La unió de l'acetilcolina als receptors muscarínics del nòdul sinusal ocasiona: Correcte La unión de la acetilcolina a los receptores muscarínicos del nódulo sinusal ocasiona: Puntuació 1,00 sobre 1,00 Marca la pregunta Trieu-ne una: a. Augment de la sortida de potassi a l'espai intersticial, ocasionant hiperpolarització de la membrana i disminució de la freqüència cardíaca.
Aumento de la salida de potasio al espacio intersticial, ocasionando una hiperpolarización de la membrana y disminución de la frecuencia cardíaca.
b. Augment de la freqüència cardíaca.
Aumento de la frecuencia cardíaca.
c. Augment de l'entrada de potassi a l'espai intracel·lularl, ocasionant despolarització de la membrana i augment de la freqüència cardíaca.
Aumento de la entrada de potasio al espacio intracel·lular ocasionando una despolarización de la membrana y aumento de la frecuencia cardíaca.
d. Augment de l'entrada de sodi a l'espai intracel·lularl, ocasionant despolarització de la membrana i augment de la freqüència cardíaca.
Aumento de la entrada de sodio al espacio intracel·lular ocasionando una despolarización de la membrana y aumento de la frecuencia cardíaca.
Sense resposta Pregunta 11 Correcte Puntuació 1,00 sobre 1,00 Marca la pregunta L'adrenalina ocasiona vasodilatació quan estimula els receptors ................... del múscul llis vascular.
La adrenalina ocasiona vasodilatación cuando estimula los receptores ................ del músculo liso vascular.
Trieu-ne una: a. beta 3 adrenèrgics b. beta 1 adrenèrgics https://campusvirtual2.ub.edu/mod/quiz/review.php?attempt=158655 Página 3 de 4 Autoavaluació: cardiovascular 08/12/13 14:03 c. beta 2 adrenèrgics d. alfa adrenèrgics Sense resposta Pregunta 12 Correcte Puntuació 1,00 sobre 1,00 Marca la pregunta Indiqui quin dels següents mecanisme NO provocarà una disminució de la pressió arterial: Indique cuál de los siguientes mecanismos NO ocasionará una disminución de la presión arterial: Trieu-ne una: a. disminució de la volèmia.
disminución de la volemia.
b. secreció del pèptid natriurètic auricular (PNA).
secreción del péptido natriurético auricular.
c. estimulació del sistema nerviós parasimpàtic.
estimulación del sistema nervioso parasimpático.
d. secreció de renina.
secreción de renina.
Sense resposta Pregunta 13 Indiqui quin dels següents factors ocasionarà un augment de la pressió arterial: Correcte Indique cuál de los siguientes factores ocasionará un aumento de la presión arterial: Puntuació 1,00 sobre 1,00 Marca la pregunta Trieu-ne una: a. Vasodilatació generalitzada de les arterioles cutànies i abdominals.
Vasodilatación deneralizada de las arteriolas cutáneas y abdominales.
b. Alliberació d'adrenalina a la sang.
Liberación de adrenalina al torrente sanguíneo.
c. Estimulació dels receptors muscarínics del nòdul sinusal per acetilcolina.
Estimulación de los receptores muscarínicos del nódulo sinusal por acetilcolina.
d. Secreció del pètid auricular natriurètic.
Secreción del péptido auricular natriurético.
Sense resposta Pregunta 14 Perquè hi ha una disminució de la resistència perifèrica durant l'exercici? Incorrecte ¿Por qué hay una disminución de la resisténcia periférica durante el ejercicio? Puntuació -0,20 sobre 1,00 Marca la pregunta Trieu-ne una: a. Peruquè hi ha una vasodilatació general en les artèries de la circulació perifèrica.
Porque hay una vasodilatación general en la circulación periférica.
b. Perquè la vasodilatació local dels músculs esquelètics supera els senyals vasoconstricotrs del sistema nerviós simpàtic Porque la vasodilatación local de los músculos esqueléticos supera las señales vasoconstrictores del sistema nervioso simpático.
c. Perquè la vasoconstricció local dels músculs esquelètics supera els senyals vasodilatadors del sistema nerviós parasimpàtic Porque la vasoconstrición local de los músculos esqueléticos supera las señales vasodilatadores del sistema nervioso parasimpático.
d. Perquè la vasoconstricció local dels músculs esquelètics supera els senyals vasodilatadors del sistema nerviós simpàtic Porque la vasoconstrición local de los músculos esqueléticos supera las señales vasodilatadores del sistema nervioso simpático.
Sense resposta Acaba la revisió Heu entrat com Lopez Lopez Alejandro (Sortida) 1314F https://campusvirtual2.ub.edu/mod/quiz/review.php?attempt=158655 Página 4 de 4 ...