Clase 4 sem (2017)

Apunte Español
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Traducción e Interpretación - 2º curso
Asignatura ciencias y tecnologia
Año del apunte 2017
Páginas 3
Fecha de subida 13/06/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Continguts per a la traducció: ciència i tecnologia Curs 2016-2017 Exercici de seminari (per a treballar a classe) A. Tria l’opció correcta: 1.
a. Els símbols s’escriuen majoritàriament en minúscula i rodona b. Els símbols s’escriuen majoritàriament en majúscula i rodona c. El símbols s’escriuen majoritàriament en minúscula i cursiva EXEMPLE: 2.
a. Els símbols derivats de noms propis s’escriuen en minúscula, però el nom complet de la unitat s’escriu en majúscula b. Els símbols derivats de noms propis s’escriuen en majúscula, però el nom complet de la unitat s’escriu en minúscula c. Els símbols derivats de noms propis s’escriuen en majúscula i el nom complet de la unitat s’escriu també en majúscula EXEMPLE: 3.
a. Els plurals dels símbols no es pronuncien ni s’escriuen b. Els plurals dels símbols es pronuncien, però no s’escriuen c. Els plurals dels símbols es pronuncien i s’escriuen EXEMPLE: 4.
a. Els símbols mai no van seguits de punt, excepte quan es tracta de final de frase b. Els símbols mai no van seguits de punt c. Els símbols sempre acaben amb un punt EXEMPLE: 5.
a. La part decimal se separa de la part entera amb un espai b. La part decimal se separa de la part entera amb un punt c. La part decimal se separa de la part entera amb una coma EXEMPLE: 6.
a. El símbol de la unitat va després del símbol del prefix, amb un espai b. El símbol de la unitat va després del símbol del prefix, sense espai c. El símbol de la unitat va abans del símbol del prefix, sense espai EXEMPLE: 7.
a. El valor numèric sempre precedeix la unitat i es deixa un espai entre el número i la unitat b. El valor numèric sempre precedeix la unitat i no es deixa un espai entre el número i la unitat c. El valor numèric sempre precedeix la unitat i es pot deixar o no un espai entre el número i la unitat EXEMPLE: 8.
a. Els símbols de les unitats s’escriuen en rodona, independentment del tipus de lletra del text b. Els símbols de les unitats s’escriuen en rodona, sempre que el text estigui escrit en rodona c. Els símbols de les unitats s’escriuen en cursiva, sempre que el text estigui escrit en rodona B. Corregeix les frases següents tenint en compte les normes d’escriptura del Sistema Internacional (cada frase pot tenir més d’un error): 1. La força aplicada és de 5 Newtons.  5 newtons/ 5 N 2. La força aplicada és de 7 newton.  7 newtons 3. Un N és la força necessària per a proporcionar una acceleració d’1 m/s² a un objecte amb una massa d’1 Kgr. 1 N  Un newton/ 1 kg.
4. L’aigua bull a 373,15 graus Kelvin.  373,15 kelvins 5. 1 grau Celsius equival a 273.15 graus Kelvin.  equival a 273,15 kelvins 6. La distància recorreguda en 30’ pot ser superior als 2 kms.  30 min/ 2 km 7. A gairebé 9 Km d’altitud la temperatura mitjana és de – 50° C.  9 km/ -50ºC 8. Ambdós materials, formats per nanopartícules de diversa naturalesa, mostren conglomerats cristal·lins esfèrics d’entre 100-200 nanòmetre (Nm).  entre 100 nanometres i 200 nanòmetres (nm) 9. El valor està situat en 10 i 12,5 g.  entre 10 g i 12,5 g.
10.
L’escala kelvin prolonga l’escala Celsius fins al zero absolut, una temperatura hipotètica caracteritzada per l’absència completa d’energia calòrica. En aquesta escala la temperatura es mesura en Kelvin (k). Kelvin/ kelvins/ (K) 11.
La unitat d’intensitat de corrent elèctric del sistema internacional és l’Ampere (A).
 ampere 12.
Passar d’Hertzs (Hzs) a Kilohertzs (Khzs) amb el nostre conversor de freqüència és molt senzill.  d’hertzs/ (Hz)/ kilohertzs/ (khz) 13.
Ha assolit una temperatura mitjana de 28.8 º C.  28,8 ºC 14.
La unitat de referència de la nanotecnologia és el Nm.  nm 15.
4 L. equivalen a 4000 ml.  4 l (ml) – 4 L (mL)/ 4 000 16.
60 min equivalen a 3,600 segons.  3 600 s.
17.
El metre per segon (mps) és una unitat derivada del SI: 1 m/s = 3,6km/h.  (m/s)/ 3,6 km/h 18.
A quantes tones equivalen 3000 kgr?  T/ 3 000  tones/ 3 000 quilograms C. Tria l’opció o les opcions correctes: 5 Km 10 kms 10 km.
10 quilòmetre 10 quilòmetres 3K 3 ºK 3 kelvins 3 Kelvins 3 graus Kelvin 17 m.
17m 17 m 17 min.
17 mins 2.5 kilohertz 2,5kHz 2,5 kHzs 2,5 kHz 1l 1l un litre 1L 2.5 kilohertzs 1 L.
...