Cefalea (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Enfermería - 1º curso
Asignatura Fisiopatologia
Año del apunte 2016
Páginas 5
Fecha de subida 12/04/2016
Descargas 5
Subido por

Vista previa del texto

Ona Muñarch Garcia 1r Infermeria Fisiopatologia: Neurologia (Cefalea) Cefalea § Anamnesis (aspectes crucials) - Intensitat del dolor - Localització (holo, hemicraneal, arteria temporal...) - Ritme del dolor - Cronologia - Manifestacions associades (vòmits, febre, alt. Consciència...) - Relació amb fàrmacs, menjars, consum d’alcohol...
- Altres malalties, estat psicològic..
§ Exploració física: - Constants vitals - Focalitat - Exploració física “complerta” § Paràmetres a valorar - Inici: (agut, subagut, crònic) - Localització: (global, occipital, localitzada..) - Símptomes associats: (vòmits, consciència, febre, visió, PMR, fono i fotofòbia, llagrimeig, funcional...) - Característiques del dolor: cada vegada pitjor, pulsàtil..
- Durada: Curta, perllongada..
- Antecedents de cefalea - Proves diagnòstiques: (TC, LCR, VSG....) - Exploració Física: (focalitat, meningisme, consciència, papil·ledema..) § Etiologia - Migranya à 51 % - Tensional à 32 % - Cluster à 2 % - Miscel·lània à La resta (fàrmacs, ORL, neuràlgies, tussígena, sexual…) Causes que requereixen tractament específic i urgent § § § § § § § § § § Hemorràgia subaracnoidal Meningitis-Encefalitis Dissecció arterial cranial-cervical Arteritis temporal Glaucoma agut d’angle tancat Emergència hipertensiva Intoxicació per CO Pseudotumor cerebral Trombosis sins venosos AVC agut L.O.E.
* Malalties o circumstàncies que són tractables i que si no és fa comprometen una extremitat, la visió, el cervell o la vida.
Ona Muñarch Garcia 1r Infermeria Convulsions § Convulsió (crisis convulsiva, crisis comicial) à Esdeveniment clínic que reflecteix una disfunció transitòria del cervell, caracteritzada per una descàrrega excessiva i hipersincrònica de les neurones de l’escorça.
§ Epilèpsia à Malaltia crònica on es produeixen convulsions que recurreixen de forma no predictible, malgrat no hi hagi un desencadenant clar.
Classificació § Parcial (començament focal) - Simple - Complex (pèrdua de consciència) § Generalitzada de forma secundaria § Generalitzada primària - Tònic-clònic - Absències - Mioclònica - Atònica Etiologia (segons edat d’inici) § Infanto-juvenil - Epilèpsia, (convulsió febril) § Edat mitja - LOE, intox, alcohol, infeccions, abstinència § Edat avançada - Patologia vascular cerebral Aproximació diagnòstica § Historia i exploració física § Registre EEG-vídeo § Proves d’imatge à ressonància magnètica Confusió § Incapacitat de pensar amb la rapidesa i claredat habituals. A vegades, a més: desorientació, manca d’atenció i de concentració, disminució de percepcions visuals i/o auditives.
- Per disminució del nivell de consciència (“coma”....) - Per alteració de funcions superiors (demències....) Ona Muñarch Garcia 1r Infermeria Deliri § Quadre confusional agut, amb desorientació però consciència normal. Agitació, excitació, imaginació.
§ Causes de deliri: infeccions, NRL, intox. i abstinències, Insuficiència Cardíaca, trastorns electrolítics...
Demència § Síndrome que es caracteritza per un deteriorament global de les funcions cognitives, de caràcter orgànic, que origina desadaptació social sense alteració del nivell de consciència. (Durada ??) Demència i envelliment normal Alteracions cognitives - Trastorns emocionals i neuropsiquiàtrics (psicosi, agitació, irritabilitat, labilitat ..) - Pèrdua de capacitat de fer activitats de la vida diària (telèfon, conduir, omplir xec, cura personal ...) - Menor fluïdesa de capacitat intel·lectual - Menor capacitat de raonament abstracte i de solució de problemes - Dificultat en processos complexos - Menor habilitat visuoespacial - Mínima discapacitat - Conservació de la memòria de reconeixement Pseudodemèncias § Estats confusionals (intoxicacions, deprivació, infecció ...) § Depressió (pseudodemencia depressiva) Demències "reversibles" § § § § § § § § § § 10-13% (3% total, 10% parcial) Sospita per clínica i E. Física Intoxicacions à Etanol, Pb, Mg, barbitúrics ..
Metabòliques à Tiroide, Ca, I.Renal, I. Hepàtica.
Nutricionals à Vitamina B12 Infeccions à HIV, lues, TBC, Criptococcus, B.
Burgdorferi, T. whipelli Vasculars à H. subdural L.o.e.
Hidrocefàlia amb pressió lcr normal Psiquiàtrics Valoració Clínica § Història (personal i familiar) § Exploració Física (NRL) § Estat Mental: MMSE o MEC Ona Muñarch Garcia 1r Infermeria Valoracions complementàries § § § § § § Hemograma, VSG B12, T4 i TSH Serologia luètica, HIV, Borrèlia, Whipple (T. Whipelli) - TC o RM Bioquímica (Ca, hepàtiques, renals ..) Optatives à EEG, P.L, PET, - SPECT, lel e4, tòxics, - EMG, bx cerebral.
Estat mental. Valoració § § § § § § § § Mini Examen Cognoscitiu (MEC) Mini Mental State Examination (MMSE) Algun fals + i -.
Tots dos validats a Espanya Poc valor en demència avançada Casos dubtosos: Psicòleg Universistat de Yale Llegir les 11h. 10 min. (1 min) Completar $ 1 amb monedes fraccionades (2 min) El 63% sensibilitat i 96% especificitat.
Demència (Etiologia) § Malaltia d'Alzheimer: 57% § Demència vascular: 20% § Altres causes Malaltia Creutzfelt- Jakob Malaltia Alzheimer Malaltia d’ Alzheimer (tractament) § Teràpia "colinèrgica" - Fisostigmina - Tacrina - Donepezil - Metrifonato - Rivastigmina - Eptastigmina § Alentir la progressió - Alfa tocoferol i selegilina - Idebenone - Propentofilina - Ginkgo biloba - Acetil-L-carnitina - Intervenció social Ona Muñarch Garcia 1r Infermeria Punts claus a Valorar § § § § § § Diagnòstic i tractament de problemes mèdics i psiquiàtrics (extrapiramidal, focalitat) Atenció a fàrmacs i tòxics Preservar la funció Cures preventius (nutrició, vacunes ..) Suport (cuidadors) Avenços terapèutics * Al·lel e4 del gen APOE del cromosoma 19: 65% sensibilitat i el 68% especificitat.
“The chance of getting health insurance will be dramatically compromised”.
...