Trastorns Emili Soro tema 7 part 2 (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Psicología - 3º curso
Asignatura Trastorns del Desenvolupament
Año del apunte 2016
Páginas 6
Fecha de subida 02/04/2016
Descargas 11

Descripción

Apunts de l'assignatura de Trastorns del Desenvolupament basats en els power points i el que s'ha explicat a classe.

Vista previa del texto

Usuario unybook: emartinezpavia58 TEMA 7: TDAH. SEGONA PART.
INTERVENCIÓ Per tal de maximitzar els efectes de l’intervenció a un nen amb TDAH, és important que aquesta sigui coordinada, és a dir, que s’hi involucrin diversos contextos (escola, família i especialistes, principalment) i multimodal, és a dir, que tingui en compte mètodes de diverses branques de coneixement.
INTERVENCIÓ COORDINADA És fonamental que en el tractament d’un nen amb TDAH s’hi involucrin els contextos que més freqüenta en la seva vida diària: Família: els pares poden ajudar al nen fent servir diverses tècniques. Per exemple, si se l’hi estructuren les rutines l’hi serà molt més fàcil desenvolupar-se en el seu dia a dia. Davant de conflictes es poden fer servir estratègies com el time out.
Especialistes: en molts casos és beneficiós que el nen rebi algun tipus de teràpia psicològica, no només per tractar els aspectes directament produïts pel TDAH com ara la manca d’atenció sinó per tractar possibles problemes que se’n poden derivar, per exemple una manca d’autoestima que se sol donar al no veure’s capaç de seguir el ritme dels seus companys de Si necesitas más apuntes, puedes encontrarlos en unybook.com/perfil/emartinezpavia58 Usuario unybook: emartinezpavia58 classe o al ser sempre renyat i castigat.
A més, els especialistes també poden assessorar als pares i als mestres sobre les millors maneres per tractar amb el nen.
Escola: segons la Llei d’Educació de Catalunya totes les escoles han d’estar preparades per identificar i atendre alumnes amb trastorns de comunicació i d’aprenentatge, entre els quals es troba el TDAH. S’han d’evitar les modificacions del contingut curricular ja que, en el cas del TDAH, n’hi ha prou amb fer modificacions metodològiques. Així, quan un mestre té alumnes amb TDAH a classe ha de seguir, entre d’altres, aquestes pautes: o Afavorir les conflictes relacions ensenyant socials al nen i a la resolució controlar la de seva hiperactivitat i impulsivitat.
o Per tal de facilitar el rendiment escolar, supervisar la organització de l’alumne.
o Fer facilitar-li la concentració, es recomana asseure al nen a prop del mestre i de la pisarra amb companys treballadors.
Si necesitas más apuntes, puedes encontrarlos en unybook.com/perfil/emartinezpavia58 Usuario unybook: emartinezpavia58 o Els errors comesos per hiperactivitat han de ser inatenció, impulsivitat i/o penalitzats amb menys severitat que en els altres nens. Per exemple, amb els nens amb TDAH no es penalitzarà tota l’ortografia.
o En cas de les conductes desitjades s’aplicarà un reforç positiu, i en cas de les no desitjades si no son interferidores s’ignoraran i si son interferidores es farà servir l’estrategia del temps fora, que consisteix en aturar el conflicte, apartar al nen i no prestar-li atenció (ja que fer-ho seria donar-li un reforç social) de manera que pugui reflexionar.
o S’ha de valorar més la qualitat que no pas la quantitat de feina que fa.
o Pot ser útil que un company l’hi faci de supervisor, en cas de que tots dos ho acceptin. Això pot ser beneficiós tant pel nen amb TDAH com pel seu company.
Si necesitas más apuntes, puedes encontrarlos en unybook.com/perfil/emartinezpavia58 Usuario unybook: emartinezpavia58 o Supervisar els treballs escrits abans de l’entrega final, afavorint la monitorització.
o Els exàmens per a aquests nens han de ser breus i amb poques subpreguntes, ja que sovint se’n descuiden alguna.
o Les ordres s’han de donar de manera clara, senzilla i breu. En els nens més petits és aconsellable fer que repeteixin les ordres per assegurar que les ha entès.
o Fragmentant les tasques en temps més curts es facilitarà la concentració del nen en cadascuna d’elles, i així serà més difícil que es descuidi de fer-ne alguna part.
o És molt important una bona coordinació entre familia i escola i, almenys fins a quart de primària, que els pares revisin periòdicament l’agenda del nen o nena.
A l’hora d’aplicar totes aquestes pautes cal tenir en compte que en els nens més petits (fins a 4t de primària) cal prioritzar el control de la hiperactivitat i la impulsivitat mentre que en nens més grans s’ha de fer èmfasi en el control de l’atenció.
Si necesitas más apuntes, puedes encontrarlos en unybook.com/perfil/emartinezpavia58 Usuario unybook: emartinezpavia58 Així, en els nens petits pot ser útil canalitzar la hiperactivitat en moviments adaptatius, per exemple se l’hi pot demanar que porti un recado a una altra classe o que reparteixi fitxes. També s’ha de posar èmfasi en el treball de les autoinstruccions, ja que ajudaran al nen a realitzar les tasques de manera més endreçada, i cal anticipar les activitats que es realitzaran. Un altre aspecte important a treballar amb els nens de fins a nou anys és la presa de consciència sobre el pas del temps, ja que sovint no en son conscients. Per exemple, si tenen mitja hora per fer una tasca se’ls pot anar avisant cada deu minuts del temps que els hi queda.
En els nens més grans és útil realitzar tutories personalitzades per ajudar-lo a planificar-se i a organitzar-se en els seus exàmens i treballs, així com potenciar les bones tècniques d’estudi. A més, se’ls pot oferir més temps que als altres per fer algunes tasques, mesura que en nens més petits no seria útil perquè com ja s’ha comentat tenen dificultats per aprofitar el temps.
En alguns casos totes aquestes mesures són insuficients i s’ha de procedir a dissenyar un pla individualitzat (PI) que inclogui mesures més personalitzades. Els suports recollits en aquest pla han de comptar amb l’opinió dels pares i de l’alumne (si es prou gran per opinar), a més d’estar aprovats pel director del centre educatiu. El pla ha de passar per un seguiment trimestral i s’ha d’ajustar a l’inici de cada curs segons l’evolució de l’alumne.
Si necesitas más apuntes, puedes encontrarlos en unybook.com/perfil/emartinezpavia58 Usuario unybook: emartinezpavia58 En la tercera part d’aquest tema es parlarà de les intervencions que es poden fer a les persones amb TDAH multimodal: concretament es parlarà des d’un punt de vista de les intervencions farmacològiques, conductuals, cognitives i en habilitats socials.
Si necesitas más apuntes, puedes encontrarlos en unybook.com/perfil/emartinezpavia58 ...