Contabilitat tema 8 (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 1º curso
Asignatura Contabilitat l
Año del apunte 2017
Páginas 6
Fecha de subida 28/06/2017
Descargas 0
Subido por

Descripción

Contabilitat ade ub resum de tot el tema

Vista previa del texto

TEMA 8: LES EXISTÈNCIES 8.1 Concepte i classes d’existències  Conjunt de béns de caràcter emmagatzemable, que són propietat de l’empresa Les podem classificar segons un criteri funcional en:  Existències destinades a la venda:  Mercaderies: béns adquirits per l’empresa per la seva posterior venda sense ser objecte de cap procés de transformació.
 Producte Acabat: béns fabricats per l’empresa per vendre.
 Subproductes: productes fabricats per les empreses amb caràcter secundari o accessori a la fabricació principal.
 Residus: són els obtinguts al mateix temps que els productes i subproductes sempre que tinguin algun valor comercial.
 Materials recuperats: són els que tenen valor després del seu ús en el procés productiu i tornen al magatzem.
 Existències destinades a ser transformades i venudes:  Matèries Primeres: són aquells elements adquirits a tercers i a partir dels quals es realitzen les operacions d’elaboració o transformació.
 Productes en curs: són els béns que es troben en un punt intermig del procés productiu i que normalment no poden destinar-se a la venda.
 Producte semielaborat: són els béns que es troben en un punt intermig del procés productiu i que si que poden destinar-se a la venda.
 Existències que són consumides en la producció de béns:  Aprovisionaments: són els béns necessaris pel procés productiu però que no constitueixen la seva base essencial.
 Elements incorporables: són els fabricats fora de l’empresa i adquirits per a incorporar-los a las seva producció sense transformar-los.
8.2 Comptabilització compte d’existències Hi ha dos formes de comptabilització d’existències:  Procediment d'inventari permanent o procediment administratiu del compte d'existències (mètode administratiu o de permanència d'inventari)  La compra de mercaderies origina el reconeixement d'una entrada d'un actiu pel seu cost (Mercaderies), i la venda, una sortida d'aquestes pel seu cost, i al mateix temps es reconeix el benefici o pèrdua de l'operació de venda.
 Característiques: ˉ Manté el compte de Mercaderies ajustada al valor real en cada moment. El seu saldo comptable coincideix normalment amb el seu valor segons inventari.
ˉ Precisa conèixer el preu de cost dels productes que es venen i calcula un resultat per cada venda.
  Deficiències: ˉ És poc pràctic: ja que en abonar les sortides al preu de cost, quan l'empresa es trobi amb una mercaderia que hagi tingut diferents costos, per poder comptabilitzar a preu de cost cal un control exhaustiu i puntual en la formació dels costos de cada mercaderia.
Procediment especulatiu o de compte doble (Aquest és el mètode que desenvolupa el nostre PGC per a la comptabilització de les compres i vendes d'existències) En síntesi el procediment de desdoblament incomplet consisteix en el següent:    Les compres s'han de registrar en comptes de despeses i a preu de cost.
Les vendes s'han de registrar en comptes d'ingressos i a preu de venda.
Per tant, no es porta a terme comptablement un inventari permanent de les existències, és a dir, no s'ajusta el valor del compte d'existències a cada operació realitzada.
8.3 Procediment especulatiu o de compte doble El funcionament del compte d’existències és el següent (Funcionament especulatiu):  Existències Inicials:  Existències Finals:   Aquests assentaments es realitzen al final de cada exercici econòmic.
Durant l'exercici el compte de mercaderies no l’utilitzarem.
 Regularització: Els comptes de variació d’existències poden ser tant d’ingressos com de despeses (saldo deutor o creditor) i es porten al Compte de Pèrdues i Guanys.
  Si les existències finals són superiors a les inicials, vol dir que s’ha comprat més del que s’ha consumit, llavors la variació d’existències tindrà saldo creditors (serà un ingrés que anirà a la dreta o haver).
Si les existències finals són inferiors a les inicials, vol dir que s’ha consumit més del que s’ha comprat, llavors la variació té un saldo deutor (serà una despesa i anirà a l’esquerra o deure).
Variació d’existències és un compte de gestió que representa l’augment o la disminució del valor del compte de mercaderies de l'empresa i l’utilitzem en base a un criteri comptable anomenat Correlació d’Ingressos i Despeses.
  Resultat = Vendes – Cost de vendes Resultat = Vendes – (compres +/- Variació d'existències) 8.4 Valor d’entrada de les existències Per valorar les existències podem fer servir dos mètodes:  Preu d'adquisició: serà el preu consignat en la factura més totes les despeses addicionals fins que la mercaderia es trobi al magatzem (Transport, assegurances, comissions,…). També s’inclouen els impostos indirectes en cas que no siguin deduïbles.
 Cost de Producció: inclou el preu d’adquisició de les matèries primeres i altres materials consumibles, els costos directament imputables al producte i la part que raonablement correspongui dels costos indirectes.
*Tant en el preu d’adquisició com en el cost de producció mai s’inclouen les despeses financeres.
8.5 Valor de sortida de les existències El valor de sortida de les mercaderies es calcularà en base a 3 mètodes, dels qual l’empresa n’haurà d’escollir un (mètodes de control extracomptable):    FIFO (First In First Out): el valor de sortida del magatzem és el preu de les primers unitats físiques que van entrar.
LIFO (Last in First Out): el valor de sortida del magatzem és el preu de les últimes unitats físiques que van entrar.
PMP (Preu Mig Ponderat): consisteix en calcular el valor mitjà de les existències inicial i de les entrades, ponderades segons les seves quantitats.
PMP = Compres / Número d'existències Un cop escollit un mètode per part de l’empresa, s’ha d’utilitzar per sempre, segons el principi d’uniformitat, Només es pot canviar quan s’alterin els supòsits que motivaren l’elecció del mètode.
8.6 Descompte sobre existències Descomptes comercials (Rappels)   En el moment de la factura: disminuiran el preu de compra o de venda directament Descompte Comercial rebut posterior a la factura:  Descompte de Compres  Descompte de Vendes Descomptes Financers (Descompte per pagament avançat) No venen donat per les característiques comercials, sinó per pagament abans de lo normal.
  En el moment de la factura: disminuiran el preu de compra o de venda directament Descompte rebut posterior a la factura:  Descompte de Compres  Descompte de Vendes 8.7 Correccions valoratives (Provisions) Les correccions valoratives tenen la finalitat de reflectir comptablement les pèrdues reversible que es posen de manifest en motiu de l’inventari d’existències al final de l’exercici. Comptablement és relacionen de la següent forma:  Al dotar la provisió per la pèrdua reversible al final de l’exercici:  Al finalitzar el període s’anul·la la provisió creada l’any anterior que es referia a les existències inicials de l’exercici  Si la pèrdua no és reversible sinó que és definitiva, es portarà a pèrdues directament.
8.8 Comptabilització de l’IVA en Operacions de Tràfic          L’Impost sobre el Valor Afegit grava les adquisicions de béns i serveis. L’Iva és un impost que sempre el paga el consumidor final. Les empreses només són recaptadores de l’impost.
Les empreses estan obligades a facturar als seus clients incorporant l’IVA a les seves factures, igualment quan es paguen factures als proveïdors l’IVA incrementarà l’import.
El tipus impositiu de l’IVA en l’actualitat es divideix en tres trams:  21% Tipus general.
 10% tipus reduït.
 4% tipus superreduït.
En les relacions amb els clients i deutors les empreses reben IVA que després han d’ingressar a l’estat. (l’anomenarem IVA Repercutit).
En les relacions amb els proveïdors i creditors les empreses paguen IVA, es a dir suporten IVA (l’anomenarem IVA Suportat).
En el moment de la liquidació amb l’estat l’empresa sumarà tot l’IVA repercutit i tot l’IVA suportat i farà el diferencial.
 Liquidació = Sumatori d’IVA repercutit – Sumatori d’IVA suportat Si el sumatori de l’IVA suportat és menor que el sumatori l’IVA repercutit en el període transcorregut entre dues liquidacions, l’empresa ingressarà el diferencial a l’Hisenda Pública. (L’anomenarem Hisenda Pública creditora per IVA i serà un passiu).
Si el sumatori de l’IVA suportat és més gran que el sumatori l’IVA repercutit en el període transcorregut entre dues liquidacions, l’empresa demanarà la devolució del diferencial a l’Hisenda Pública. (L’anomenarem Hisenda Pública deutora per IVA i serà un actiu).
Les liquidacions de l’IVA es faran com a mínim a finals de cada trimestre natural.
 Venda de mercaderies o serveis:  Compra de mercaderies o serveis: En el moment de la liquidació:  Si el sumatori de l’IVA repercutit és més gran que el sumatori de l’IVA suportat:  Si el sumatori de l’IVA repercutit és més petit que el sumatori de l’IVA suportat: ...

Tags: