Estudi Previ Practica 2 (2014)

Trabajo Español
Universidad Universidad Politécnica de Cataluña (UPC)
Grado Ingeniería Telemática - 1º curso
Asignatura Electromagnetismo - EM
Año del apunte 2014
Páginas 1
Fecha de subida 03/12/2014
Descargas 16
Subido por

Vista previa del texto

Rocco Clemente i Marc Peig. Grup 71.
Estudi Previ Pràctica 2 P2 a) Si un imant té un moment magnètic m = 1,20 Am2, quin camp produirà en un punt de l’eix que dista 4,0 cm del centre de l’imant? I a 8,0 cm? I en un punt de la recta perpendicular a l’eix situat també a 4,0 cm? Quines són les direccions i els sentits del camp? Utilitzant l’expressió del camp Br introduït a la teoria, substituint el valor de m per 1,20 Am2, podem trobar el camp que es crea a 4 cm i a 8 cm, essent ambdós punts de l’eix. Llavors tindrem: B (r=4cm) = (2*10-7*1,20)/(0,04)3 = 3,75*10-3 T (en la direcció de r) B (r=8cm) = (2*10-7*1,20)/(0,08)3 = 4,6875*10-3 T (en la direcció de r) Per al cas en el qual el punt es troba a la recta perpendicular a l’eix, trobem el camp segons la segona expressió utilitzada en el primer exercici, tot substituint el valor de m per 1,20 Am2, llavors podrem trobar el camp que es crea en un punt situat a 4 cm del centre de l’imant, tot i què en aquesta ocasió, el camp magnètic seguirà la direcció de ϴ (theta).
B (r=4cm) = (10-7*1,20)/(0,04)3 = 1,875*10-3 T (en la direcció de ϴ) P2 b) Calculeu el camp magnètic creat per un corrent I = 1,20 +- 0,05 A en el centre d’una bobina de radi R = 4,2 +- 0,1 cm que conté 200 espires. Calculeu l’error El camp creat en el centre d’una bobina de 200 espires segueix la següent fórmula: B = (N* μo* I)/ (2*R) Per tant, el camp magnètic serà: B= (200 espires * 4π*10-7T*m/A*1,2A)/(2*4,2*10-2m) = 3,59*10-3T Calculem els camps màxim i mínim per tal de determinar l’error de mesura: Bmax =( 200 espires * 4π*10-7T*m/A*1,25A)/(2*4,1*10-2m) = 3,83 *10-3 T Bmin = (200 espires * 4π*10-7T*m/A*1,15A)/(2*4,3*10-2m) = 3,36 * 10-3 T L’error absolut serà per tant la diferència entre B i Bmax, Bmin.
B-Bmax = 0,24 mT B-Bmin = 0,23 mT Per tant, l’error serà de +- 0,24 mT En error relatiu serà: Er = 199*0,24 mT / 3,59mT = 6,68% ...