06.3. Bloqueig de branca i hemibloqueig (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Lleida (UdL)
Grado Medicina - 3º curso
Asignatura Malalties cardio-nefrològiques
Año del apunte 2016
Páginas 5
Fecha de subida 30/04/2016
Descargas 21
Subido por

Vista previa del texto

UNYBOOK                                http://unybook.com/perfil/marepean   Usuari:    marepean   6.5.  Bloqueig  de  branca   En  un  bloqueig  de  branca  l’estímul  originat  en  les  aurícules  i  que  viatja  pel  nòdul  AV  i  fascicle  de   His,   no   circula   simultàniament   per   les   dues   branques   ventriculars:   dreta   i   esquerra.   Primer   es   despolaritza  un  ventricle  i  després  l’altre  fet  que  es  tradueix  amb  un  QRS  ample.       En   el   bloqueig   branca   dreta   destaca   en   l’electrocardiograma   una   doble   rR’   en   V1-­‐V2   amb   la   segona  ona  positiva  més  alta  que  la  primera  i  una  ona  S  final  en  V6  i  DI.     En   general   es   pot   veure   en   context   de   patologies   que   sobrecarreguen   el   ventricle   dret:   MPOC   evolucionats,   tromboembolisme   evolucionats,   hipertensió   pulmonar,   cor   pulmonale   o   comunicació  interauricular  (CIA).     Fins  a  un  10-­‐15%  de  la  població  sana  el  pot  arribar  a  tenir  de  manera  espontània  sense  associar-­‐ se  a  patologia  cardíaca.  En  les  necròpsies  es  veu  que  és  més  delicat  (menys  greu)  que  el  bloqueig   de  branca  esquerra.               UNYBOOK                                http://unybook.com/perfil/marepean   Usuari:    marepean     *Bloqueig  branca  dreta:  QRS  >0,12s  (>3mm)  i  l’activació  final  es  fa  per  R  terminal  en  V1,  típicament  rSR’.  S  terminal  ample  en  I,  aVL  i   V6.  R  terminal  ample  en  aVR.  Eix  cardíac  entre  -­‐30  i  +90.  Repolarització  alterada  en  forma  de  T,  negativa  o  aplanada  en  precordials   dretes.       El  bloqueig   de   branca   esquerra   es  manifesta  en  l’electrocardiograma  per  ones  QS  en  V1-­‐V2  i   ones  RR’  en  V5,  V6  i  aVL.     Es  pot  veure  en  qualsevol  tipus  de  cardiopatia  amb  forces  de  cisallament.  Tradueix  malaltia  del   VE   i   generalment   correspon   a   la   presència   d’una   cardiopatia   estructural:   HTA,   malaltia   coronària,  cardiopatia  isquèmica,  IAM,  estenosis  aòrtica..  Per  si  mateix  no  requereix  tractament,   però,  igual  que  en  el  bloqueig  de  branca  dreta,  pot  ser  la  única  manifestació  en  un  pacient  amb   síncopes  de  la  presència  de  malaltia  del  sistema  de  conducció  elèctric  del  cor.     UNYBOOK                                http://unybook.com/perfil/marepean   Usuari:    marepean         *Bloqueig   de   branca   esquerra:   QRS   >0,12s   (>3mm),   QS   en   V1-­‐V2,   RR’   en   V5,   V6   i   aVL   amb   alteracions   de   a   repolarització.   Eix   frontal   desviat  a  l’esquerra.           UNYBOOK                                http://unybook.com/perfil/marepean   Usuari:    marepean   A  més  a  més,  hi  ha  una  alteració  de  la  repolarització  associada  als  bloquejos    de  branca.     Si  la  despolarització  ha  estat  lenta  la  repolarització  començarà  més  tard  i  també  serà  defectuosa.   L’esperable  amb  un  bloqueig  de  branca  és  que  les  ones  T  tinguin  una  polaritat  invertida  respecte   el  QRS.         6.6.  Hemibloquejos   Hi  ha  un  error  d’un  dels  fascicles  que  neixen  de  la  branca  esquerra:  fascicle  antero-­‐posterior  o   fascicle   postero-­‐inferior.   El   QRS   és   manté   estret   però   hi   ha   variacions   en   l’eix   frontal   com   a   conseqüència  de  que  una  part  del  ventricle  esquerra  es  despolaritza  abans  que  una  altra.       En   l’hemibloqueig   antero-­‐superior   (més   freqüent)   l’eix   queda   desviat   a   l’esquerra   en   el   pla   frontal  i  en  l’  hemibloqueig  postero-­‐inferior  l’eix  queda  desviat  a  la  dreta.     Cap  dels  dos  té  traducció  simptomàtica.                                   UNYBOOK                                http://unybook.com/perfil/marepean   Usuari:    marepean       HBAI     HBPI   BRD   BRI   R.  Derecha   R.  Izquierda     HEMIBLOQUEOS  (Fasciculos  R.  Izquierda)       PLANO  FRONTAL  (EJE)   PRECORDIALES  (DURACIÓN  QRS)     QRS  >120  ms  (completo)   QRS  <100  ms   (100  –  120  ms  Bloq.  Incompleto)   EJE  <  -­‐45º   EJE  >  +120º   V1:  rSR’   V1:  QS   DI-­‐AVL:  qR   DI-­‐AVL:  rS   V6:  RS   V6:  RR’   R  DII  <  R  DIII             DII-­‐DIII:  rS   DII-­‐DIII:  qR   R  DII  >  R  DIII   S  DII  <  S  DIII   TDI  AVL  >  V6   Rs  V6     ...