Tema 11 (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Derecho - 1º curso
Asignatura Derecho Civil de la persona - Civil 1
Año del apunte 2014
Páginas 3
Fecha de subida 18/07/2014
Descargas 12
Subido por

Vista previa del texto

Tema 11: La relació jurídica i les situacions jurídiques subjectives ! 1.La relació jurídica Relació jurídica: situació en que es troben varies persones entre si, regulada orgànicament pel dret, partint d’un principi bàsic. Tota relació jurídica té el seu origen en un fet jurídic (matrimoni, contracte…).
! El subjecte és la pròpia persona, qui s’atribueix els drets o facultats, l’objecte és la matèria social sobre la que versa la relació, i finalment, la relació no pot mancar de contingut. Els subjectes participants d’aquesta relació s’anomenen subjectes de dret.
! S’ha de distingir entre relacions socials i relacions jurídiques, i dins les relacions jurídiques, les inherents a la persona i les patrimonials.
! 1. Les relacions jurídiques inherents a la persona.
Totes aquelles relacions jurídiques que són relatives a la persona. Un exemple és la filiació: els efectes jurídics que comporta aquesta relació són els cognoms, els drets successoris, drets d’aliments, potestat parental, etc.
1.2 Les relacions jurídiques patrimonials: personals i reals.
- Juridico-reals: basades en la tinença o apropiació dels béns. Es troben presidides pel dret a la propietat (dret més important i del que deriven la resta de drets reals) en virtut del qual una persona gaudeix d’un domini total de qualsevol bé que l’OJ garanteix erga omnes.
! - Familiars: situacions d’especial connexió entre les persones que l’OJ regula atenent a criteris d’ordenació social general en un marc normatiu de la família.
- Hereditaris o successoris: les connectades amb l’herència i amb persones implicades (drets i deures dels hereus entre si i en les seves relacions amb els demés.
! Dins les situacions patrimonials també podem realitzar una distinció entre relacions reals (les derivades del fet de ser propietari d’una cosa; si jo sóc propietari d’un immoble haig de realitzar unes determinades obligacions i funcions degut a que sóc el titular del bé) i relacions obligacionals (una compraventa, on es crea una obligació amb una altra persona).
! 2. Les situacions jurídiques subjectives Quan parlem de situació passem a parlar d’una única persona. El dret subjectiu és un dret subjecte a atorgar unes accions sobre els demés. En altres paraules, és la situació de poder concret atorgat per l’OJ a un subjecte per a que defensi i satisfaci els seus interessos dignes de protecció.
2.1. Les situacions jurídiques actives 2.1.1. La legitimació d’actuar 2.1.1.2. La legitimació en interès aliè: la potestat Suposa una derivació de la soberania i col·loca el seu titular en una posició de superioritat que porta implícita una capacitat de força sobre allò que té poder.
2.1.1.3. La legitimació en interès propi: el dret subjectiu Facultat d’exigir a un altre subjecte un deure jurídic. Per a que un subjecte posseeixi un dret subjectiu necessariament ha d’haver un altre que tingui un deure jurídic respecte aquell.Per exemple, si jo posseeixo dret a la intimitat, els demés subjecte tenen el deure de respectar aquesta intimitat. Aquest és el poder que l’OJ atorga o reconeix als particulars per a 2.1.1.4. L’expectativa de dret 2.1.1.5. La pretensió Manifestación de voluntad ante el ente jurisdiccional, para hacer valer un derecho o pedir el cumplimiento de una obligación. Principalmente un acto jurídico que da lugar a la iniciación del proceso 2.1.1.6. La facultat de formació 2.1.2. La bona fe en l’exercici de les situacions jurídiques actives. L’abús de dret 2.1.3. L’extinció i la renúncia Extinción: El supuesto de hecho extintivo del derecho puede ser un simple techo jurídico, un acto o un negocio jurídico. Puede se una extinción voluntaria o negocial. Los supuestos extintivos son: o Desaparición de la base subjetiva del derecho (Ejemplo: muerte del titular) o Desaparición de la base objetiva del derecho (Ejemplo: desaparición de las cosas que son objeto del derecho) o Transcurso del tiempo fijado como término de duración del derecho.
o Satisfacción plena del interés del titular del derecho (se cumple su finalidad.) o Consolidación o confusión: el titular del derecho y el sujeto obligado son la misma persona.
Renúncia: Es un acto de disposición del derecho cuyo efecto inmediato es producir una sustancial modificación en la situación jurídica preexistente: su pérdida o extinción.
! ! ! ! 2.2. Les situacions jurídiques passives. Classes Deute: en una obligació existeix un creditor i un deutor. El creditor té dret a exigir el deutor una determinada conducta, és a dir, a exigir el deute pendent. Existeixen diversos mecanismes per a garantir el compliment del mateix: • Execució forçosa ! ! • Indemnització per danys i perjudicis ...