SECTOR ENERGÈTIC (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Economía - 3º curso
Asignatura Economia Sectorial
Profesor J.C.
Año del apunte 2015
Páginas 3
Fecha de subida 05/04/2015 (Actualizado: 05/04/2015)
Descargas 18
Subido por

Descripción

Descripció i evolució del sector energètic espanyol

Vista previa del texto

El sector Energètic 3%PIB 1.4% Ocupació -Refinament del petroli –Tracatament del gas licuat –Mineria del carbó -Distribució No representa un gran % del PIB ni de l’ocupació però el desenvolupament energètic fou molt important pel procés d’Industrialització. La innovació d’aquest sector fou decisiva i afectà moltes branques de la societat ( vapor, electricitat...).
Aquest sector arrosega moltes branques i sectors de l’economia i ha requerit una legislació específica: regulacions, intervencions estatals... Històricament No hi ha hagut competència en aquest sector, sinò Monopolis públics amb preus intervinguts.
L’Estat ho considera un sector estratègic i amb interessos generals. Es justificava que era preferible el monopoli natural perquè seria més eficient.
ACTUALMENT en la UE NO son possibles els Monopolis...La política europea garanteix la competència i combat les pràctiques monopolistiques i d’abús de posició dominant.
Energies Primàries: Hidrocarburs no renovables: petroli, gas natural, carbó, urani, Renovables: aigua, vent, biomasa, solar. A través de la seva explotació: Energia Final: Electricitat Intensitat Energètica: Eficiència amb la qual l’economia explota les seves fonts energètiques. Tradicionalment inferior a d’altres economies desenvolupades per la baixa participació de la Industria. Tampoc hi ha hagut mesures importants d’estalvi energètic. Dèfitic Tarifari Elèctric continuat: preus han crescut menys que els costos.
Avui estem pròxims als indicadors europeus Consum/PIB: Grau d’Autoabastiment: 60% Economia espanyola es altament Depenent de tercers països (petroli i gas). Minas urani, insolació, vents i salts d’aigua permeten producció d’energies renovables.
Importacions energètiques: 25% de totes les importacions!! Consums: Petroli 42% Gas Natural 22% Carbó 12% Nuclear 11% Renovables 10% Política Energètica Reduïr consum i dependència del Petroli 1975 CRISI PETROLI: el seu preu es va multiplicar x4. Plans similars als altres països de la CEE.
Fomentar estalvi energètic i energies renovables.
-Fomentar les centrals Nuclears -Fomentar carbó espanyol. (car, contaminant, mala qualitat ) Nou plà Energètic 1983 -1985 Fomentar Gas Natural (net) s’havia recuperat l’economia i la demanda energètica. 1986 CEE prohibeix crema del carbó -1992 Gran impuls del Gas Natural i eliminació del carbó. (gasoductes ja instal·lats) -2000 Energies renovables prenen mediambientals: eòlica, solar...
participació pel compliment d’objectius S’ha aconseguit reduïr la dependència del petroli fins el 42%. Encara segueix estant per sobre dels altres països occidentals.
El Carbó: Avui encara té un pes considerable per la gran disponibilitat al sòl espanyol, sector tradicionalment important a les economies asturianes i de leonesas.
És un sector clarament en retrocés 1967 Les empreses carboneres van demanar ajut al INI per la gran devallada del consum de carbó. Amb subencions publiques i pèrdues finançades pel pressupost de l’Estat. Finals dels ’80 era un 25% consum energètic! CEE va condicionar molt els ajuts i les subencions: eren necessaris plans de reconversió i restructuració del sector: reduïr producció i plantilla a llarg termini.
Procés de reducció progressiva de capacitat 2018 Acaben les subencions al sector carboner! El Petroli: Segueix essent la font primària majoritària 2015 1923 Primo de Rivera: Monopoli del Petroli Espanyol: CAMPSA desenvolupa tot el sector prospecció-instal·lació-extracció-distribucio. Molt Deficient!! També recapta els impostos als derivats del petroli que donarà a l’Estat. Aquest va ajudar CAMPSA a través del INI.
‘80s Instituto Nacional de Hidrocarburos: holding amb diverses empreses públiques energètiques depenents. Acaba el Monopoli de CAMPSA! D’aquí va sorgir REPSOL: neix com a empresa pública però l’Estat la va priatitzar com a moltes altres. Va caure en mans de fons d’inversió i accionistes. UNICA empresa petroliera internacional espanyola avui dia.
BUTANO S.A Forma part de REPSOL i ven gasos liquats derivats del petroli CEPSA va sorgir com a empresa privada amb influència nacional i avui dia està en mans privades estrangeres BP gran empresa britànica que opera a Espanya i amb una gran quota de mercat.
‘90s Mercat completament lliberalitzat. CAMPSA s’ha convertit en Companyia Logística de Hidrocarburos: es dedica a la distribució majorista de derivats i s’intenta internacionalitzar.
El Gas Natural 2na Font d’energia METANO Es necessita una gran xarxa de gasoductes arreu del país que s’ha desenvolupat els darrers anys. Barcelona i Madrid tenien xarxa des de començaments del S.XX però es tractava d’un gas derivat de la crema del Carbó amb poca qualitat.
Es trobava a nivells relativament baixos fins els anys ‘60s gràcies a l’empresari català Pera Duran Farè que inicià el projecte de transport de Gas des del Nord d’Àfrica. Es regasificava al port de Barcelona i a Collserola.
70s ENAGAS l’Estat crea aquesta empresa pública i fa competència desleillal als empresaris catalans que van haver de cedir a ENAGAS. Va incomplir el contracte amb Algèria i això va crear tensions que afectaren negativament el negoci del gas espanyol.
GAS NATURAL Va crear la xarxa de gasoductes cap a les gran ciutats de la península i des del nord d’Àfrica. Es va convertir en Monopoli: ENAGAS va passar a la seva propietat i només opera els gasoductes.
2000 Les companyies energètiques voler ser operadores Totals i distribueixen tant petroli/electricitat com gas: IBERDROLA-ENDESA Avui dia Gas Natural-FENOSA no és monopoli pero encara conserva una gran quota de mercat, cotitza a Borsa amb accionistas principals: REPSOL i la Caixa.
...