Tema 9 (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Genética - 1º curso
Asignatura Zoologia
Año del apunte 2014
Páginas 12
Fecha de subida 02/11/2014
Descargas 6
Subido por

Vista previa del texto

8. BILATERIA (II) – ANEL·LIDS Dins els lophotrochozoa, veurem només el grup dels mol·luscs i dels anèl·lids.
A partir de l’anàlisi moleculars del gen de la fracció 18S del RNA ribosòmic i dels gens Hox posteriors s’han determinat les característiques del grup.
Com a caràcters morfològics comuns, trobem que o bé tenen LOPHO (lofòfor) o bé tenen TROCHOZOA (trocòfora).
LOFÒFOR – Sinapomorfies Té forma de ferradura i presenta tentacles que envolten la boca.
LARVA TROCÒFORA – Sinapomorfies Larva que té una banda ciliada per davant de la boca que es diu prototroco (a vegades n’hi ha d’addicionals). La larva és periforme.
PHYLUM ANNELIDA 1. MODEL CORPORAL CARACTERÍSTIQUES GENERALS - Eumetazous  Bilaterals  Protòstoms  Espiralia  Lophotrochozous.
Cucs metameritzats.
Marins, terrestres o d’aigua dolça.
Unes 16.500 espècies.
Cap format per un prostomi (preoral i no segmentari) i un peristomi.
Sistema circulatori tancat.
Tub digestiu complet i generalment amb regions especialitzades.
Sistema nerviós amb un gangli cerebroide dorsal, connectius perifaringis i un cordó nerviós ventral amb ganglis.
Majoria amb metanefridis (alguns amb protonefridis).
Molts amb quetes epidèrmiques laterals que es disposen de manera segmentària.
Majoritàriament reproducció sexual; alguns també amb asexual. Dioics o hermafrodites. Majoria amb larva trocòfora (alguns l’han perdut). Molts amb clitel.
CLASSIFICACIÓ TRADICIONAL CARACTERÍSTIQUES a lo loco Estan formats pel cap que té prostomi i peristomi; el tronc que té anells (compartiments celomàtics) amb veritable metamerització i pigidi que seria l’anus.
El prostomi està davant de tot i el peristomi està a la boca.
En el prostomi trobem òrgans sensorials i tàctils. Tant prostomi com peristomi són premetamèrics – no es considera que vinguin metameritzats.
El tub digestiu és complet i regionalitzat.
El sistema circulatori és tancat amb un sistema de vasos sanguinis i capil·lars a les brànquies. Trobem hemoglobina, hemeritrina (incolora) i clorocruorina.
En quant a l’excreció i osmoregulació trobem metanefridis (un parell per metàmer) i protonefridis (alguns).
Els metanefridis tenen una obertura a la cavitat celomàtica i filtren els productes que s’han d’excretar. El producte de secreció surt a l’exterior a través d’una obertura.
Alguns grups tenen estructures més simples anomenades protonefridis (en poden haver molts). Un protonefridi és un túbul tancat que en l’extrem presenta 1 o vàries cèl·lules flagel·lades. Estan connectats per una xarxa de túbuls que s’acaba obrint a l’exterior.
Sistema nerviós central – hiponeural (ventral). L’única estructura dorsal és el gangli cerebroide (és bilobulat) que es troba dorsalment. Hi ha un cordó nerviós doble (tot i que sembla que sigui només un de sol), ventral i ganglionar (els ganglis se situen de manera metamèrica).
La reproducció asexual - els poliquets i oligoquets presenten gemmació, fragmentació i a vegades fragmentació espontània.
La reproducció sexual es dóna en tots els grups. La majoria de poliquets són dioics, i la majoria d’oliquets i hirudins i alguns poliquets són hermafrodites.
En els hirudins, per exemple, poden haver de 5 a 10 parells de testicles i els ovaris són allargats i s’estenen per varis metàmers.
El desenvolupament és directe (exclusiu en oligoquets i hirudins) i indirecte (majoria de poliquets).
La larva trocòfora, al costat del tub digestiu (a la part basal) té una cèl·lula mesodèrmica que està el micròmer 4d que origina el mesoderma. A partir d’aquesta cèl·lula s’originarà la zona de creixement formant-se les bandes mesodèrmiques.
Per això els metàmers apareixeran en una franja concreta que no inclou ni el prostomi ni el peristomi ni el pigidi (no es consideren metàmers).
La formació del celoma es fa per ersquizocèlia – Creixement teloblàstic, formació de metàmers cap a l’extrem anterior a partir de les bandes mesodèrmiques.
Les cavitats celomàtiques es comencen a formar del mig cap endavant. La banda que queda per davant la mesodèrmica no es metameritza – la zona per davant de la boca no està metameritzada (prostomi).
El clitel és teixit glandular que fabrica una substància mucosa que és important per l’aparellament, una coberta externa d’una estructura que és la càpsula i també secreten albúmina pel desenvolupament dels ous. En un cuc de terra, el clitel seria el collaret característic de les tartanyes.
La càpsula mucosa és una estructura que es desplaça pel cuc recollint els òvuls primer i després els espermatozous. Es produeix fecundació dins la càpsula, els ous queden a l’interior i es desprèn del cuc. La càpsula està plena d’albúmina, es trenca i allibera els cucs.
2. CARÀCTERS DERIVATS DELS ANÈL·LIDS – Sinapomorfies - Prostomi i peristomi embriològicament incorporació secundària de metàmers).
Metamerització amb creixement teloblàstic Sistema circulatori tancat premetamèrics 29/05/14 (a 3. CARACTERÍSTIQUES DELS PRINCIPALS LLINATGES EVOLUTIUS CLASSIFICACIÓ - Polichaeta (cucs de sorra, tubícoles, nereids, etc.) Clitellata o Oligochaeta (cucs de terra i formes afins) o Hirudinoidea (sangoneres) POLICHAETA – Sinapomorfies - Complexitat cefàlica amb òrgans sensorials en el prostomi i el peristomi Faringe evaginable – Trompa (proboscide) i mandíbules quitinoses Parapodis ALTRES CARACTERÍSTIQUES - Celoma ben constituït Metamerització homònoma o heterònoma La majoria són marins, alguns d’aigües salobres, d’aigua dolça o paràsits Hi ha formes arenícoles i formes que s’ensorren Alguns són reptants Tentacles – respiració i captura d’aliment (Sabella sp) vegades Sabella sp –metamerització heterònoma CLITELLATA – Sinapomorfies - Clitel Hermafrodites obligats Número fix de metàmers (és només una tendència) Òrgans reproductors complexes Desenvolupament directe OLIGOCHAETA – guardanapomorfia - Conserven primitiva la condició clitel·lada ALTRES CARACTERÍSTIQUES - Celoma ben constituït Metamerització homònoma (menys clitel) Principalment terrestres i d’aigua dolça Exemples: Eisenia hortensis, terrestres o cuc de terra.
Lumbricus HIRUDINEA – Sinapomorfies - Número fix de segments o metàmers corporals Subdivisió dels metàmers corporals per anells superficials Tendència a la reducció dels septes intermetamèrics (pèrdua de la metamerització interna) Ventosa posterior ALTRES CARACTERÍSTIQUES - Celoma reduït (obliterat per teixit conjuntiu i musculatura) Metamerització heterònoma Terrestres o d’aigua dolça. Pocs són marins.
Ectoparàsits, predadors o carronyers Algun grup presenta quetes Exemples: Hirudo medicinalis – baixa la pressió. Acanthobdella, potnobdella 4. EVOLUCIÓ I FILOGÈNIA - Annelida és un grup monofilètic Els polichaeta no son monofilètics Els clitel·lats (oligochaeta + hirudinea) són monofilètics Hi ha grups que haurien de ser anèl·lids però per diferents raons es classifiquen de manera diferent: Sipuncula (sense metameria, marins, unes 250 espècies) Echiura (sense metameria) Vestimentifera (marins) Pogonophora (marins).
...