Ejercicios Contabilidad (2018)

Ejercicio Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 1º curso
Asignatura Contabilidad I
Año del apunte 2018
Páginas 9
Fecha de subida 22/03/2018
Descargas 2
Subido por

Vista previa del texto

EXERCICIS TEMA 1.2 EXERCICI 1. Classifiqui els elements patrimonials que apareixen a la llista adjunta: Actiu, Passiu o Patrimoni Massa patrimonial i Element patrimonial 1 Mobles diversos (taules, cadires...) AC Immobilitzat material 2 Diners a la caixa forta de l’empresa AC Tresoreria ANC Immobilitzat material AC Existències PNC Deutes a ll/t amb entitats financeres AC Tresoreria 7 Ordinador ANC Immobilitzat material 8 Local de l’empresa ANC Immobilitzat material AC Clients/Deutors comercials ANC Immobilitzat material 11 Deu diners a un subministrador PC Acreedors comercials 12 Programes informàtics de gestió ANC Immobilitzat intangible 13 Deutes a 90 dies amb proveïdors de serveis PC Creditors 14 Lletres de canvi de clients AC Deutors comercials 15 Primeres matèries AC Existències 16 Bestretes(anticipos) lliurades pels clients PASIU - 17 Fiances rebudes PASIU - AC Existències PN - AC Inversions financeres Element patrimonial 3 Cotxe comercial 4 Materials comprats per vendre 5 Préstec a llarg termini amb un banc 6 Diners en un compte corrent bancari 9 Diners que li deuen els clients 10 Maquinària 18 Bestretes realitzades als treballadors 19 Subvenció concedida de maquinària per compra 20 Inversió a tres mesos en accions que cotitzen en Borsa EXERCICI 2 21 Lletres de proveïdors d'immobilitzat a tres anys PNC - 22 Aportació d'un soci, per augmentar el capital de l'empresa PN Capital Inversió en accions d'una altra empresa 23 sense cotització oficial, amb la idea de mantenir-la en el temps.
ANC Inversions financeres GELATSA és una societat anònima dedicada, bàsicament, a la comercialització de gelats al major. La societat fa un recompte físic del seu patrimoni, a 31 de desembre de 200X, del qual es deriva la següent descripció i valoració dels elements patrimonials: 1. Aportacions dineràries i no dineràries realitzades a la unitat econòmica pels seus propietaris, 10.000.000 u.m.
2. Diner en efectiu a caixa, 800.000 u.m.
3. Obligacions de pagament contretes amb els subministradors de les mercaderies, mitjançant factures, 2.000.000 u.m.
4. Import del diner dipositat en comptes corrents a la vista, en banc i institucions de crèdit, 1.500.000 u.m.
5. Deute corresponent a un préstec concedit pel banc “Clients per sempre”, a pagar en dos anys, 4.000.000 u.m.
6. Edifici on es troben les instal·lacions de l'empresa; el terreny es valora en 1.500.000 u.m. i la construcció en 6.000.000 u.m.
7. Una furgoneta frigorífica valorada en 1.200.000 u.m. i vehicle que utilitza el departament comercial, 1.500.000 u.m.
8. Drets de cobrament sobre compradors dels gelats, documentats mitjançant factures per un import de 1.000.000 u.m.
9. Mercaderies als magatzems de productes destinats a la venda sense transformació, 3.000.000 u.m.
10. Patent per la utilització exclusiva del nom GELATSA, valorada en 500.000 u.m.
11. Deute amb les Administracions Públiques per diversos conceptes per un import de 1.000.000 u.m.
EXERCICI 3 REALITZAR el Balanç de Situació a 31 de desembre ACTIU NO CORRENT 10700000 PATRIMONI NET 10000000 Immobilitzat intangible – 500000 Capital 10000000 - Patent 500000 Resultat de l’exercici 0 Immobilitzat material – 10200000 - Terreny 1500000 - Construcció 6000000 - Elements de transport 2700000 Inversions immobiliàries - 0 Inversions financeres a ll/t - 0 ACTIU CORRENT 6300000 PASSIU NO CORRENT 4000000 Existències – 3000000 Deute a llarg termini amb entitats 4000000 - Productes finals 3000000 financeres Realitzable – 1000000 - Clients 1000000 Disponible – 2300000 - Bancs 1500000 - Caixa 800000 PASSIU CORRENT 3000000 - Proveïdors 2000000 Acreedors comercial - Deutes administració pública 1000000 TOTAL ACTIU = 17000000 - - TOTAL PASSIU + PATRIMONI NET = 18027000 EXPRESSAR quantitativament l'equació fonamental del patrimoni ACTIU = PASIU + PATRIMONI NET 17000000 = 7000000 + 1000000 CALCULAR el fons de maniobra FM = ACTIU CORRENT – PASIU CORRENT = 6300000 – 3000000 = 3300000 FM = (PATRIMONI NET + PASSIU NO CORRENT) – ACTIU NO CORRENT = (10000000 + 4000000) – 10700000 = 3300000 1. Formular l'Inventari de la societat DOS, que presenta el següent detall: Diner en efectiu, 360.000; Banc Català de Crèdit, compte corrent, 1.240.000; Banc d’estalvis i d’Iversions, 1.375.000; Existències en magatzem: producte “A”, 740.000; producte “B”, 200.000; Producte “C”, 160.000; Factures pendents de EXERCICI 4 cobrar: Sr. Pujol, 45.000; Sr. Garcia dues factures de 50.000 i 18.000; Sr.
Figueres, 115.000; Sr. Gilabert, 110.000 i 56.000; Sr. Canades, 75.000; Factures pendents de pagar: Sr. Bové, un efecte de 55.000; Sr. Gay, 74.000; Sr. Pintó, 102.000; Mobiliari, 540.000; Crèdit hipotecari, 1.435.000; Creditors diversos: Sr.
Ros, 49.000; Sr. Albanell, 48.000; Hisenda Pública, deutora, 275.000; Edifici: Terreny, 3.200.000 i construcció 5.000.000; Maquinària, 1.875.000; Crèdit bancari a curt termini amb el Banc de la Conca, 430.000; Accions de "Vilabella Investiment Co.- 1.100.000; Elements de transport: furgoneta valorada en 893.000 i cotxe per un import de 600.000; Proveïdors per compra d'immobilitzat: Autonova, 79.000; Ofipress, 35.000; Reserves, 900.000.
2. Formuli el Balanç de Situació ACTIU NO CORRENT 13208000 PATRIMONI NET 15720000 EXERCICI 5 Immobilitzat intangible – 0 Reserves Immobilitzat material - 12108000 Resultat de l’exercici - Terreny 3200000 - Construcció 5000000 - Maquinària 1875000 - Mobiliari 540000 - Elements de transport 1493000 Inversions immobiliàries - 0 Inversions financeres a ll/t - 1100000 - Accions 1100000 ACTIU CORRENT Existències – 1100000 - Productes finals Realitzable – 744000 - Clients - HP deutora Disponible – 2975000 - Bancs - Caixa 4819000 1100000 900000 14820000 PASSIU NO CORRENT 1435000 Deute a llarg termini amb entitats financeres 1435000 469000 275000 2615000 360000 PASSIU CORRENT 872000 Creditors per prestació de serveis 97000 Proveïdors efectes comercials a pagar 55000 Proveïdors 176000 Deutes a c/t amb entitats de crèdit 430000 Proveïdors d’immobilitzat 114000 TOTAL ACTIU = 18027000 TOTAL PASSIU + PATRIMONI NET = 18027000 1. Obri els comptes que consideri necessaris per comptabilitzar l'anterior inventari.
2. Registri en els comptes oberts en l'apartat 3 les següents operacions: EXERCICI 6 a) Venem l'edifici per 10.000.000, rebent 3.000.000 en efectiu i la resta amb mercaderies que entren al nostre magatzem.
b) Comprem una màquina al comptat per 75.000.
c) Cobrem mitjançant xec bancari del client Sr. Pons.
d) Paguem per transferència bancària el nostre deute amb el Sr. Pintó.
e) Venem a crèdit productes "A" per un valor de 478.000 que ens havien costat 340.000.
f) Comprem existències del producte "D" per un valor de 120.000. Es paga amb un xec bancari.
3. Determinar quina classe de fet econòmic correspon a cadascuna de les operacions anteriors.
4. Determini el nou saldo dels comptes oberts en el punt 2 i formuli el nou Balanç de Situació.
Formuli el balanç de Situació de Reinals & Arrufat fills i nets S.A., segons el criteri del PGC, i que presenta el següent detall d'acord amb l'inventari general portat a terme amb data 31-12-20X1: 1. Un edifici valorat en 11.000.000. D'aquest import un 35% correspon al solar i la resta a l'edificació.
2. Valor de les aportacions dineràries i no dineràries realitzades pels accionistes: 16.000.000.
3. Saldos a favor de l'empresa en comptes corrents bancaris, a la vista: 2.000.000.
4. Productes fabricats per l'empresa i destinats a la venda: 2.500.000.
5. Mobiliari i equipament d'oficina: 600.000.
6. Matèries primeres necessàries pel procés productiu de l'empresa: 230.000.
7. Inversions realitzades, amb caràcter permanent, en accions d'altres societats: 800.000.
8. Envasos i embalatges utilitzats per l'empresa per envasar i distribuir els seus productes: 110.000.
9. Saldos a favor de l'empresa en comptes d'estalvi, en bancs: 400.000.
10. Pagaments a proveïdors a compte de futurs proveïments de matèries primeres: 220.000.
11. Drets de cobrament sobre els compradors de productes acabats: 5.000.000.
12. Furgonetes pel transport: 800.000.
13. Productes fabricats per l'empresa, no acabats: 320.000.
14. Diner en efectiu a la caixa de l'empresa: 630.000.
EXERCICI 7 15. Lliuraments de clients, a compte de futurs proveïments: 2.000.000.
16. Maquinària i instal·lacions: 1.650.000.
17. Obligacions de pagament establertes amb els proveïdors de mercaderies: 3.000.000.
18. Deutes amb una entitat de crèdit per un préstec a tres anys: 3.000.000.
ACTIU NO CORRENT Immobilitzat intangible – 0 Immobilitzat material - Terrenys - Construccions - Mobiliari Inversions immobiliàries - 0 Inversions financeres a ll/t - Accions 3850000 7150000 600000 ACTIU CORRENT 4819000 Existències Realitzable - Matèries primeres - Envasos i envelatges - Productes finals Disponible - Bancs PATRIMONI NET Capital social Resultat de l’exercici 16000000 PASSIU NO CORRENT 1435000 800000 230000 110000 2500000 2400000 PASSIU CORRENT TOTAL PASSIU TOTAL ACTIU = + PATRIMONI NET = A partir de les dades següents, obteniu el valor dels interrogants: a) Actiu total: 5.300 Passiu total: 3.400 Net: 1900 b) actiu fix: 23.456 actiu corrent: 2679 passiu: 22.356 net: 3.779 EXERCICI 8 c) actiu inicial: 123.569,43 passiu inicial: 76.344,03 net inicial: 47225,4 actiu final: 126.475,43 passiu final: 78.250,03 net final: 48225,4 resultat exercici:* 1000 d) actiu inicial: 16846,39 passiu inicial: 18.423,42 net inicial: -1577,03 actiu final: 145.789,45 passiu final: 135.789,65 net final: 9.999,8 Resultat exercici 8.422,77 *No hi ha cap aportació de capital addicional durant el període.
EXERCICI 6 De les següents situacions patrimonials, assenyalar quina reflecteix una situació de desequilibri patrimonial total (fallida): a) Capital, 10; Caixa, 14; Proveïdors, 15; Pèrdues i guanys (pèrdua), 1; Mercaderies, 15; Reserves, (el seu saldo l’heu de calcular quadrant el balanç).
b) Hisenda pública (import a pagar), 15; Mercaderies, 15; Reserves, (el seu saldo l’heu de calcular quadrant el balanç); Pèrdues i guanys (pèrdua), 15; Proveïdors, 7; Capital, 10; Efectes comercials per cobrar, 5.
c) Préstecs (rebuts), 20; Bancs, 20; Mercaderies, 25; Capital, 30; Pèrdues i guanys (pèrdua), 5.
d) Creditors, 25; Pèrdues i guanys (pèrdua), 10; Caixa, 20; Proveïdors, 10; Capital, 15; Mercaderies, 20 ACTIU Caixa 14 Mercaderies 15 PASSIU Proveïdors 15 29 Mercaderies 15 Efectes comercials per cobrar 5 20 Bancs 20 Mercaderies 25 45 Caixa 20 Mercaderies 20 40 15 Hisenda Pública 15 Proveïdors 7 PATRIMONI NET Capital 10 PiG -1 Capital 10 Reserves? = 5 -2 PiG -15 Capital 10 Reserves? = 3 -2 Capital 30 PiG 5 25 PiG -10 Capital 15 5 A B C D ACTIU 22 Préstecs 20 20 Proveïdors 10 Creditors 25 35 = PASSIU + PATRIMONI NET FALLIDA ...

Tags: