Examen febrer 2008 (2011)

Examen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 4º curso
Asignatura Ecologia Aplicada
Año del apunte 2011
Páginas 2
Fecha de subida 31/08/2014
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Llicenciatura de Ciències Ambientals Ecologia Aplicada Curs 2007-08 Febrer 2008 Nom: Part A. Efectes ecològics de la contaminació i les pertorbacions. Prof.: Anselm Rodrigo.
La primera pregunta val 2 punts i la segona i la tercera 4 punts cadascuna.
1. Respon breument les següents qüestions a. Quines característiques tenen les anomenades pinyes seròtines? b. Quina funció té deixar sense tallar els anomenats arbres-pare en una tallada arreu? Quin és el principal inconvenient que té aquesta metodologia? c. En una gràfica teòrica en que es relaciona el vigor d’un organisme respecte a la quantitat d’un contaminant es poden definir tres zones, una de les quals es la zona de tolerància. Com d’ampla ha de ser aquesta zona per poder utilitzar un organisme bioacumulador per detectar el contaminat.
Justifica breument la resposta. .
d. Quines són les dues principals característiques que defineixen el règim de propietat dels boscos a Catalunya. Digues una possible conseqüència d’això per la gestió forestal.
NOTA: utilitza per respondre les 4 preguntes com a màxim la resta d’aquesta pàgina 2. Quines diferències esperaries trobar en l’estructura de la comunitat de macroinvertebrats aquàtics d’un riu mediterrani no contaminant i un altre de característiques similars però amb una forta contaminació per matèria orgànica? Justifica aquestes diferències.
NOTA: utilitza per respondre la pregunta com a màxim la resta d’aquesta pàgina Llicenciatura de Ciències Ambientals Ecologia Aplicada Curs 2007-08 Febrer 2008 Nom: 3. Llegeix atentament l’enunciat i respon a les tres qüestions del final Al 1994 es va cremar una gran superfície del municipi d’Esparreguera.. Al 2003 es va fer un estudi de la regeneració natural de superfície cremada. La superfície afectada es va dividir en zones més petites per tal de valorar millor aquesta regeneració. En una d’aquestes zones, la zona A, es va registrar una densitat mitjana de pi blanc (Pinus halepensis) de 17910 peus/ha, una densitat d’alzina (Quercus ilex) de 24000 peus/ha que corresponen a 1800 individus/ha. No hi havia presència de cap altre espècie arbòria, l’estrat arbustiu era poc important i l’estrat herbaci estava dominat per gramínies. La zona A es troba envoltada per boscos de pi blanc en regeneració en densitats similars però amb menor presència d’alzines i amb algun roure.
La zona A presenta un pendent moderat. El terme municipal limita al nord amb el Parc Natural de la Muntanya de Montserrat. Aquesta zona A esta prou allunyada de qualsevol casa o zona residencial i té un accés molt complicat a través d’una pista forestal en mal estat. Té un clima mediterrani sec amb una precipitació anual mitjana de 584 mm.
a) Proposa dos funcions o serveis ambientals adients per la zona A. Justifica la teva resposta.
b) Proposa dos funcions o serveis ambientals que no serien adients per alazona A. Justifica la teva resposta.
c) Per tal d’ajudar que el bosc compleixi les funcions que has proposat, quina o quines actuacions silvícoles proposes fer (si en proposes alguna)? en quin moment les faries? i comenta si caldria alguna actuació posterior de manteniment. Justifica breument les diferents respostes Nota: Utilitza per respondre com a màxim les dues cares d’aquest full.
...