6. Teoria 12.04.16 (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Periodismo - 2º curso
Asignatura Mètodes de Recerca en Comunciació
Año del apunte 2016
Páginas 2
Fecha de subida 03/05/2016 (Actualizado: 03/05/2016)
Descargas 58
Subido por

Vista previa del texto

Maria Sansolí Mètodes, 2n de Periodisme 4. L’aplicació de les tècniques quantitatives: l’enquesta 4.1 L’enquesta: disseny, planificació i execució •Personalitzada / Col·lectiva •Presencial / Telefònica /Online / Correu postal Tipus Continguts Temporalitat •Fets (dades censals) •Estats d'opinió, cada any amb diferents mostres •Conducta •Sincrònica: en un moment concret •Diacrònica: al llarg del temps 4.1.1 Disseny de l’enquesta 1. Decidir caràcter de les preguntes: cada pregunta és una variable. Obertes o tancades, les hauríem de codificar.
2. Tipus de preguntes: acció, informació, intenció, opinió. Hi ha preguntes d’acció sobre què fa la gent, per exemple quan consumeixes la televisió. D’informació sobre dades censals, si tens televisió o no; d’intenció com per exemple les de vot i d’opinió.
3. Preguntes filtre i control. Dades sociodemogràfiques. Les PREGUNTES FILTRE és per exemple si volem entrevistar a noies de 25-35 preguntem sobre el sexe i l’edat i qui no ho compleixi no pot fer l’enquesta. Pel que fa les PREGUNTES DE CONTROL és fer una pregunta igual que una altra però plantejada duna altra manera per tal de saber si l’enquestat a respost perquè sí o amb intenció.
4. Redacció introducció instruccions. Redactem una introducció on ens presentem i presentem el tema i la metodologia que ha de seguir l’enquestat.
5. Codificació, pretest o prova pilot. Les respostes tenen un número. La prova pilot vol dir que fem l’enquesta i l’apliquem a 5 persones per veure si s’entenen les preguntes.
4.1.2 Redacció i formulació de preguntes  DICOTOMIQUES O POLITOMIQUES: les que ens responen sí o no, i les poliatòmiques tenen més respostes però són només d’informació. Per exemple, si pregunta l’edat.
 ELECCIÓ MÚLTIPLE: s’hi pot escollir més d’una opció; solen ser de temes bàsics que no necessitem valorar.
Maria Sansolí Mètodes, 2n de Periodisme  ESCALES DE MESURA: o LIKERT, la que responem. S’estableixen 5 graus d’actitud (muy poco, poco, normal, mucho, muy mucho).
o GUTTMAN és la tècnica de l’escalograma té com objectiu mesurar les actituds i, sobretot, la sinceritat. S’ha de dissenyar molt bé l’enquesta; les respostes estan d’una escala de més a menys. Per exemple: corro cada dia, tres cops a la setmana, un cop a la setmana o mai. Això implica que com més amunt sigui la teva resposta que compleixes amb les respostes anteriors.
 DIFERENCIAL SEMÀNTIC diferenciar les actituds, però va per graus semàntics. És a dir, les opcions de respostes han de ser antònimes i també van per escales de dreta a esquerra. Per exemple, la televisió és innovadora o conservadora i marcar gradualment quina resposta creus que és la correcta.
 ORDENACIÓ JERÀRQUICA ordenar jeràrquicament les respostes per numero. Com ara, marcar de l’1 com a menys al 10 com a més.
 ELECCIÓ FORÇADA quan la mostra són persones, tendeixen a contestar el que volem que ens contestin, o el que queda bé. Amb racisme és molt difícil que ens diguin que són racistes llavors hem de mirar bé com plantegem les preguntes perquè no percebi les nostres intensions. Ha de marcar amb la que està més d’acord veient-se en alguns casos forçat per la resposta perquè no és 100% el que creu.
 ESPAIS BLANCS PER OMPLIR 4.1.3 Elaboració del programa d’anàlisi (mirar tema 4, I part) 4.1.4 L’execució del programa d’anàlisi o Anàlisi estadístiques o Estadística descriptiva: freqüències i casos o Tipologia d’anàlisi: univariable, bivariable i multivariable o Relació de variables o Obtenció de dades per freqüències i percentatges El que no podrem fer mai amb aquests anàlisis és analitzar les causes. La causalitat només l’analitza l’experiment, no hi ha cap altra metodologia que ho faci possible. Per tant no es pot dir MAI que això és causa d’això. Podem fer una qualitativa, però mai podrem dir que és científic, sinó que és una suposició.
...