El cervell (2014)

Apunte Catalán
Universidad Blanquerna (URL)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura Psicologia Bàsica 2
Año del apunte 2014
Páginas 5
Fecha de subida 22/10/2014
Descargas 14
Subido por

Vista previa del texto

    PSICOLOGIA  BÀSICA  II                         Primer  Curs-­‐  Primer  Semestre   Professor:  M.G   EL  CERVELL   El  cervell  d’un  Home  pesa  1’5  kg  i  el  de  la  dona  una  mica  menys.     El  cervell  s’encarrega  del  bon  funcionament  del  cos.     Està  dividit  en  dos  hemisferis  el  dret  i  l’esquerra,  units  pel  cos  callós.  L’hemisferi  dret  té   una  base  femenina  i  contràriament  l’hemisferi  esquerra  una  base  masculina.       Els  principis  de  l’hemisferi  dret  (femení)  són:       1-­‐  La  visió  tridimensional   2-­‐  La  visió  global  de  les  coses     3-­‐  La  imaginació     4-­‐  El  coneixement  musical     5-­‐  L’empatia     6-­‐  La  besant  artística     7-­‐  La  reacció  passiva     8-­‐  La  tendresa     En  canvi  els  principis  de  l’hemisferi  esquerra  (masculí)  són:     1-­‐  Les  habilitats  comunicatives     2-­‐  El  càlcul  matemàtic     3-­‐  El  raonament     4-­‐  La  capacitat  d’escriptura     5-­‐  L’aspecte  científic  en  general     6-­‐  Els  principis  analítics     7-­‐  La  força     L’extensió  del  cervell  és  de  2  metres,  cosa  que  provoca  que  s’hagin  format  fissures  com  la   central  i  la  lateral.     El  cervell,  a  més,  es  divideix  en  4  lòbuls  els  quals  cada  un  té  unes  funcions  implícites.     - Lòbul   frontal:   és   on   resideixen   les   funcions   executives   (   per   fer   tasques   molt   especifiques),   regula   les   emocions,   controla   el   llenguatge   des   de   l’àrea   de   broca,  i  està  involucrat  amb  el  control  dels  moviments  motors.     - Lòbul  parietal:  és  on  es  troba  la  zona  somatosensorial,  des  d’on  es  controla  el   tacte.  A  més  també  està  relacionat  amb  la  nostra  representació  de  l’espai,  amb   la  consciencia,  amb  l’atenció  i  amb  el  raonament  matemàtic.       - Lòbul  temporal:  aquest  està  involucrat  amb  diferents  tipus  de  funcions  encara   que  la  funció  més  rellevant  és  el  processament  de  la  informació  que  procedeix   de   l’oïda,   una   part   molt   important   d’aquesta   funció   és   la   comprensió   del   llenguatge  que  es  controla  a  través  de  l’àrea  de  wernike,  que  està  connectada   amb  l’àrea  de  broca  a  través  del  fascicle  arquejat.     - Lòbul  occipital:  és  el  lòbul  que  exclusivament  rep  els  estímuls  visuals.  El  lòbul   occipital   conté   nombroses   àrees   diferents,   les   quals   cada   una   fa   una   funció   diferent     dins   de   l’aspecte   de   la   visió,   un   exemple   seria   la   discriminació   de   cares.       L’encèfal  és  la  part  envoltada  pel  crani  i  formada  pel  tronc  encefàlic,  el  cerebel  i  el  cervell.   Cerebr o   Cerebel o       El  cervell,  tanmateix,  està  format  per  diferents  parts:   - Cervell   posterior,   reptilià   o   romboencèfal:   format   per   la   protuberància   el   bulb   raquidi   i   el   cerebel.   Vinculat   amb   les   funcions   de   coordinació   motora   i   amb   l’equilibri  i  el  moviment.         El  bulb  raquidi;  regula  la  respiració,  la  digestió,  l’activitat  cardíaca  i  la   coordinació  de  l’equilibri.   Mesencèfal  o  cervell  mitjà:  connecta  el  cos  amb  el  cervell  i  també  està  relacionat   amb  tot  l’aspecte  motriu.     o -   - Cervell   anterior   o   o Tàlem:   s’encarrega   vies   aferents,   és   a   dir,   prosencèfal:  està  format  per:   de   transmetre   els   impulsos   de   controla  la  informació  que  va  dirigida  al  cervell.  A  més  també  controla   la  regulació  de  la  son  i  la  vigília.           o   Hipotàlem:   situat   a   sota   del   tàlem   i   format   per   diferents   àrees   que   controlen  la  set  i  la  gana.  A  més  també  controla  la  regulació  endocrina.     Hipòfisi   o   glàndula   pituïtària:     és   controladora   de   les   deferents   glàndules.     o Formació  reticular:  envia  la  infoo  a  dif  arees  del  cervell   o Sistema   límbic:   està   format   per   l’   hipocamp   (encarregat   de   regular   la   memoria  a  curt  i  a  llarg  plaç)  i  per  l’amígdala  que  regula  les  emocions.   Escorça   cerebral:  la  part  “visible  del  cervell”  i  la  que  està  dividida  en  4  àrees  o   lòbuls  esmentats  anteriorment.   o - El  sistema  d’informació  del  cos  està  constituït  per  milers  de  milions  de  cèl·lules  nervioses   interconnectades   denominades   neurones.   Existeixen   molts   tipus   de   neurones   que   tenen   diferents   funcions.   Les   neurones   es   componen   del   cos   neuronal,   l’axó,   les   dendrites   i   les   ramificacions  sinàptiques.    El  cos  cel·lular  és  on  es  troba  el  centre  vital  de  la  neurona,  les   dendrites   són   les   ramificacions   que   reben   la   informació   de   altres   neurones   i   l’axó   la   transmet  la  informació  a  altres  cèl·lules.  Una  neurona  activa  un  impuls  quan  rep  un  senyal   dels   receptors   sensitius   o   d’altres   neurones,   aquest   impuls   denominat   potencial   d’acció   és   una   carrega   elèctrica   que   viatja   per   l’axó.   L’interior   líquid   de   l’axó   té   un   excés   de   ions   amb   carrega   negativa   en   canvi   a   la   seva   membrana,   contràriament,   hi   ha   ions   de   càrrega   positiva.  Quan  la  neurona  s’activa  els  ions  de  sodi  amb  càrrega  positiva  penetren  dins  l’axó   desporalitzant-­‐lo.     L   ‘informació   que   reben   les   neurones   es   transmet   a   través   dels   neurotransmissors.   Aquests   quan   arriben   a   la   terminal   del   axó   transporten   la   informació   d’una   neurona   a   l’altre  a  través  del  espai  sinàptic   NEUROTRANSMISORS  IMPORTANTS:   -­‐Acetilcolina:  permet  la  acció  muscular,  l’ensenyament  i  la  memòria.   -­‐Norepinefina:  provoca  excitació  o  depressió  de  l’estat  d’ànim  en  la  funció  de  l’increment  o   el  decrement  de  la  substància.   -­‐Dopamina:  associada  amb  el  plaer  i  la  motivació.   A   l’escorça   del   cervell,   d’un   color   marronós,   és   on   hi   trobem   els   cossos   neuronals   les   dendrites  i  les  cèl·lules  grials.  I  a  la  part  interior  hi  trobem  els  axons  i  la  mielina  que  es  la   que  provoca  el  color  blanquinós  d’aquesta  zona.     ...Comentario de dibanez83 en 2017-07-29 18:52:47
Bons apunts