Preguntes de intravenós monocompartimental (2012)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 3º curso
Asignatura Biofarmàcia i farmacocinètica II
Año del apunte 2012
Páginas 4
Fecha de subida 03/05/2016
Descargas 17
Subido por

Vista previa del texto

PREGUNTES D’EXAMEN DE BIOFARMÀCIA I FARMACOCINÈTICA 2 sruizboy; unybook.com INTRAVENÓS MONOCOMPARTIMENTAL -L’aclariment plasmàtic (Cl) d’un fàrmac que s’elimina majoritàriament per via biliar és de 1,2 L/min. Com a conseqüència d’una alteració hepàtica, el Cl disminueix fins a 0,8 L/min. La semivida del fàrmac variarà. V -L’expressió AUC de 0 a t/ AUC de 0 a infinit x 100 representa la fracció de fàrmac eliminat. V -AUC de 0 a inf multiplicat pel valor de Clp equival a la quantitat de fàrmac que ha accedit inalterat a circulació sistèmica després de l’administració IV. V -Després de l’administració d’un fàrmac amb característiques monocompartimentals per via IV, la seva distribució en el organisme és instantània o no en funció de la dosis administrada. F (sempre és D instantània).
-Pels fàrmacs amb comportament farmacocinètica monocompartimental, després de la seva administració IV, el valor de l’àrea sota la corba de nivells plasmàtics és independent del seu Cl plasmàtic. F (més AUC, menys Cl).
-El % d’unió dels fàrmacs a proteïnes plasmàtiques, condiciona que un fàrmac present o no característiques monocompartimentals. F -Un fàrmac de característiques monocompartimentals que té una semivida de 6 hoes, s’administra per via IV a una dosis de 200mg. Assumint qe el fàrmac s’elimina d’acord amb un procés d’ordre 1, el % de dosis romanent en organisme transcorregudes 24 hores és d’aproximadament 6,25%. V -El volum de distribució dels fàrmacs que s’aconsegueix sempre de forma immediata.
F, també es podria calcular (D/Co).
-Un fàrmac monocompartimental presenta una semivida de 6 hores i el seu volum de distribució és de 10 litres. Després de la seva administració intravenosa, genera un valor per l’àrea sota la corba de 0 a infinit de 97 mg. l-1. h. La dosis administrada ha estat d’aproximadament, de 500 mg. F (ha de ser de 970 mg).
-Els fàrmacs A i B s’administren a les dosis de 125 i 300mg respectivament. Les corresponents equacions del seu trànsit en l’organisme són: Fàrmac A: C=35,0. (e-0,58t) (C=mg/l; t=h) Fàrmac B: C=45,5.(e-0,315t) (C=mg/l; t=h) Els dos fàrmacs presenten el mateix Cl plasmàtic. V -Un fàrmac s’administra a les dosis de 10,25,35 i 50 mg. Les equacions representatives del trànsit del fàrmac en l’organisme són les següents: Dosis=10 mg; C=15,0.e-0,312t Dosis=25mg; C=37,5. e-0,312t Dosis=35mg; C=52,5. e-0,312t PREGUNTES D’EXAMEN DE BIOFARMÀCIA I FARMACOCINÈTICA 2 sruizboy; unybook.com Dosis=50mg; C=75 .e-0,312t El fàrmac presenta un comportament lineal en l’àmbit de dosis estudiada. V.
-Després de l’administració d’un fàrmac monocompartimental per via intravenosa s’obté el següent quadre experimental: t (h) C (mg/L) Q (mg) 0,17 46,2 693 0,33 44 660 0,5 37 555 0,67 33 495 1 30,8 482 1,5 27,8 417 El volum de distribució del fàrmac és d’aproximadament de 15 litres. V -S’administra un antibiòtic per via intravenosa a un pacient de 75 kg. La dosis administrada ha estat de 4 mg/Kg. La concentració mínima és de 2 micrograms/ml. Les dades experimentals C/T permeten obtenir la següent equació: C=78 .e-0,46t (C=mg/L; t=h).
La duració de l’efecte antibacterià és d’aproximadament 8 hores.V -Administrat per via IV un fàrmac monocompartimental (MC) a la dosis de 700mg, quan s’han eliminat 225mg han transcorregut aproximadament unes 10 semivides. F.
-La BD és un paràmetre representatiu de l’activitat farmacològica dels fàrmacs. Fals, depèn del fàrmac.
-L’equació representativa del trànsit d’un fàrmac a través de l’organisme és: C=50.e0,50t (C=mg/L; t=h). Es coneix que el Cl plasmàtic del fàrmac és de 2 l/hores. La dosis administrada ha estat de 750 mg. Fals.
-Un fàrmac MC presenta una semivida de 12 hores i el seu volum de distribució és de 100 litres. Després de la seva administració IV genera un valor d’àrea sota la corba (AUC de 0 a 6) és de 100 mg.l-1.h. La quantitat eliminada per l’organisme en 6h és de 173 mg. F -El valor del MRT d’un fàrmac administrat per via IV equival al valor de la seva semivida biològica. F.
-El Cl plasmàtic d’un fàrmac és un paràmetre FC primari perquè el seu valor pot variar en funció de canvis en el flux sanguini o canvis en altres variables fisiològiques. V.
-Les expressions C=Co.e-kt i C=D.e-kt són equivalents. F.
-L’aclariment plasmàtic depèn de la semivida del fàrmac. F.
-L’aclariment plasmàtic dels fàrmacs amb comportament lineal és funció de la dosis administrada. F.
PREGUNTES D’EXAMEN DE BIOFARMÀCIA I FARMACOCINÈTICA 2 sruizboy; unybook.com -La velocitat d’eliminació d’un fàrmac que presenta un comportament lineal cinètic no varia mentre hi ha fàrmac a l’organisme. F -En el model MC, el valor de la constant d’eliminació varia en funció de la quantitat del fàrmac romanent en l’organisme assumint que el procés d’eliminació sigui de 1º ordre.
F.
-D’un fàrmac MC s’administren per via IV 100mg. Transcorregudes 3,5 semivides, la quantitat de fàrmac eliminat de l’organisme és d’aproximadament 8,8 mg. F.
-En el model MC, administració IV i comportament farmacocinètica lineal, si el volum de distribució roman constant, un augment en el valor del Cl plasmàtic comporta una disminució del valor de la semivida. V.
-Consecutivament a l’administració d’un fàrmac a l’organisme, l’equació representativa del seu trànsit a traves de l’organisme és la següent: C=12 .e-0,125t (C=mg/L; t=h).
Transcorregudes cinc hores, la quantitat de fàrmac en l’organisme és de 64,2mg. El volum de distribució del fàrmac és d’aproximadament 10 litres. V -Dos fàrmacs de característiques MC administrats per via IV a la mateixa dosi i que posseeixen el mateix valor de cl, poden presentar diferents volum de distribució. V -Per a fàrmacs amb comportament farmacocinètica lineal, després de la seva administració, la seva velocitat d’eliminació no és constant durant tot el temps que roman el fàrmac en l’organisme. V.
-En general, la semivida d’un fàrmac MC equival a la constant d’eliminació. F -El Cl és una constant de proporcionalitat entre la velocitat d’eliminació dels fàrmacs i la seva concentració plasmàtica a difernts temps. V -Per als fàrmacs MC la concentració és la mateixa en tot el compartiment. V -Pels fàrmacs MC la concentració en el compartiment és constant a qualsevol temps. F -En tots els models farmacocinètics podem considerar que el procés de distribució és instantani. F -Un fàrmac de característiques MC és aquell que instantàniament ocupa tot el volum aquós de l’organisme. F -S’estudia un nou antibiòtic, de característiques MC, després de la seva administració en bolus IV a una dosis de 4 mg/kg a 5 pacients adults d’edats compreses entre 23 i 38 anys i pes mitjà de 75 kg. Després de l’ajust del model MC, administració en bolus IV, PREGUNTES D’EXAMEN DE BIOFARMÀCIA I FARMACOCINÈTICA 2 sruizboy; unybook.com s’obté la següent equació representativa del trànsit del fàrmac a través de l’organisme: C=78.e-0,46t (C=mg/L; t=h).
• L’àrea sota la corba per aquest fàrmac és de 170 (mg/L). h. V • El Cl del fàrmac és de 3 L/h. F • La semivida del fàrmac és de 8 hores. F -S’administra mitjançant bolus IV una dosis única de 500mg de naftat de cefamandol a un pacient de 63 anys i 55kg de pes, pel tractament d’una septicèmia. El volum de distribució de l’antibiòtic é de 0,1 L/Kg i la seva semivida d’eliminació 0,75 hores.
• Assumint que el fàrmac té un comportament farmacocinètica MC, la concentració de fàrmac a temps 0 és de 91 mg/L. V • Pel fàrmac la quantitat de fàrmac en l’organisme transcorregudes 4 hores després de la seva administració és de 12,4 mg. V -Un fàrmac de característiques MC s’administra per bolus IV a un individu de 60 kb a la dosis de 250 mcg/kg. Després de 2 i 4 hores, es tomen mostres de sang i s’analitza la concentració plasmàtica de fàrmac, trobant-se els valors de 80 ng/ml i 40 ng/ml respectivament. El volum de distribució estimat del fàrmac és d’aproximadament 1,56 L/kg. V -El temps mig de residència d’un fàrmac després de la seva administració en bolus IV és de 2,6 hores. Si el fàrmac pot considerar-se de característiques MC, el valor de la semivida del fàrmac seria d’aproximadament 1,8 hores. V.
-Els valors de l’àrea total sota la corba de nivells plasmàtics de 0 a infinit, obtinguts després de l’administració d’un fàrmacs, que no presenta pèrdues presistèmiques via oral a les dosis de 1, 5 i 10 mg/kg són 10, 50 i 60 (mcg/ml). min, respectivament. El fàrmac presenta un comportament cinètic no lineal degut a una saturació en el procés d’eliminació del mateix a la dosis més alta. F -Un fàrmac de característiques MC és aquell que instantàniament ocupa tot el volum aquós de l’organisme. F -El Cl plasmàtic d’un fàrmac administrat via IV a la dosis de 20mg és de 5L/h. El valor de l’àrea sota la corba de nivells plasmàtics de 0 a infinit és d’aproximadament 4 (mg/L).h.
V -Després de l’administració intravenosa a l’organisme, es coneix que la velocitat d’eliminació a les 4 hores és de 12 mcg/h i la concentració plasmàtica al mateix temps de 4 hores és de 6mcg/L. El Cl plasmàtic és d’aproximadament 6L/h. F ...