TEMA 1: Aminoàcids (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 1º curso
Asignatura Bioquímica
Año del apunte 2016
Páginas 3
Fecha de subida 15/04/2016
Descargas 3
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 1: AMINOÀCIDS Les proteïnes son polímers, i els seus monòmers són els aminoàcids. S’enllacen entre ells amb ENLLAÇ PEPTÍDIC, que és covalent. La funció de les proteïnes depèn de la seva estructura 3D.
Els aminoàcids tenen un grup carboxil, que sempre és el que primer es desprotona, i un grup amino.
El carboni α és un CENTRE QUIRAL, per tant podrem trobar estereoisòmers, el L i el D, tot i que a la natura només trobem l’estereoisòmer L. En el cas de la glicina, com està unida a dos àtoms d’hidrogen no trobem centre quiral.
Al pH fisiològic el grup amino i àcid carboxílic es troben ionitzats, així que és comporten com a IONS DIPOLARS (Zwitterionic).
Tipus d’aminoàcids: Grup R no polar, alifàtic: Grups R hidròfobs, estabilitzen les estructures proteiques a través d’interaccions hidrofòbiques.
Aromàtics: Cadenes R relativament apolars, poden participar en interaccions hidrofòbiques.
Capacitat d’absorbir llum UV. Molt voluminosos.
Tirosina pot formar ponts d’hidrogen amb l’aigua.
Grup polar sense càrrega: Grups R més solubles en aigua.
Serina i treonina pot formar ponts d’hidrogen amb aigua. Cisteina pot formar ponts hidrogen dèbils amb l’aigua. L’aspargina i la glutamina els poden formar gràcies al seu radical amido.
Grups R carregats positivament (bàsics): Hidrofílics, ja que estan carregats.
En el cas de la histidina, com el seu pKR és iguala 6 i es molt proper a la neutralitat no sempre es trobarà carregat positivament a pH fisiològic.
Grups R carregats negativament (àcids): Carregats negativament a pH fisiològic.
Aspartat i glutamat, igual que l’aspargina i la glutamina però substituint el grup amida pel grup carboxil.
Aquells aa’ amb OH poden formar interaccions molt fortes amb l’aigua, ponts d’hidrogen.
Els SH i NH2 també, però més dèbils.
Aquells aa’ amb OH poden formar interaccions molt fortes amb l’aigua, ponts d’hidrogen.
Els SH i NH2 també, però més dèbils.
Els aminoàcids poden presentar diferents formes iòniques, àcides, neutres i bàsiques. Per tant son AMFÒTERS.
El PUNT ISOELÈCTRIC és aquell punt en que la càrrega neta de l’aminoàcid és 0.
Per saber quins pK hem d’agafar per calcular el punt isoelèctric hem de dibuixar l’aa’ en les seves diverses formes iòniques i agafar els pK de les formes que estiguin al costat de la neutra, que no té cap càrrega.
Exemple d'AMINOÀCIDS MODIFICATS en proteïnes : la selenocisteina es troba present en alguns enzims com la glutation peroxidasa i intervé en la reacció que catalitza aquest enzim que participa en la regeneració del glutatió.
Un exemple D’AMINOÀCIDS NO PROTEICS seria la s-adenosylmetionina, un donador de grups metil en les reaccions metabòliques. També trobem la ornitina i citrulina apareixen en el metabolisme dels aa, concretament en el cicle de la urea ...