Fonaments dels cribatges (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Enfermería - 1º curso
Asignatura instruments d'estudi de la salut
Año del apunte 2016
Páginas 4
Fecha de subida 21/03/2016
Descargas 11
Subido por

Vista previa del texto

Ona Muñarch Garcia 1r Infermeria Instruments: Fonaments dels cribatges Activitat de pràctica mèdica § O.M.S à Identificació presumptiva dels subjectes afectats per una malaltia o per una anomalia que fins llavors havia passat desapercebuda.
§ Amb l'ajuda de: - Proves - Exàmens - Altres tècniques susceptibles d'aplicació ràpida § El cribratge és una mesura de prevenció secundària - Disminuir la incidència de complicacions derivades d'una malaltia - Disminuir mortalitat per un procés - Augmentar la qualitat de vida de les persones afectades per una determinada patologia.
Població sana "sense noció de malaltia" § § § § § Requisits ètics més estrictes.
Riscos i efectes col·laterals de les proves diagnostiques.
Ansietat injustificada generada.
Tractaments / diagnòstics extres dels falsos positius.
Creença errònia de diagnosticar precoçment és "sempre" millor.
Història natural de la malaltia Tipus de cribatge 1. Cribatges universals de cribratge "mass screening" § La prova de cribratge és aplicada a grans poblacions.
§ Exemple: cribratge neonatal de fenilcetonúria i hipotiroïdisme.
2. Cribatge oportunista o ocasional "case finding" § La prova s'aplica als pacients que acudeixen a la consulta del metge per motius que no tenen res a veure amb la patologia estudiada.
§ Exemple: medicació per al colesterol en una pacient que va al metge per recollir una part de la confirmació de la baixa laboral.
Ona Muñarch Garcia 1r Infermeria Diferències de proves diagnòstiques de cribratge i rutinàries de pràctica clínica Programes de cribratge universals § § § § Malaltia susceptible de programa de cribratge (1) Població pel cribatge (2) Test de cribratge (3) Recursos necessaris per al programa (4) Selecció de la malaltia (1) § Importància Sanitària: - Incidència i prevalença - Gravetat, incapacitat, contagiositat.
§ Història natural establerta. Curs clínic conegut i estadi presimptomàtic clarament definit.
§ Criteris diagnòstics establerts i mesurables.
§ Existència de tractament eficaç.
§ Tractament precoç millor que el tractament convencional (mortalitat / complicacions).
Població susceptible (2) § Risc elevat per la malaltia à Alta Prevalença § Disposar de dades demogràfiques d'aquesta població per planificar correctament els recursos sanitaris.
§ Bones relacions comunitàries i actitud cooperativa.
Test de cribratge (3) § Fiabilitat (reproductibilitat) § Validesa - Sensible - Específica § Acceptable per al pacient (participació) - Fàcil d'aplicar - Mínim de molèsties - Segura § Cost assumible Ona Muñarch Garcia 1r Infermeria Resultats d’una prova de cribatge Prova Positiva Negativa Malaltia Present Verdaders Positius Falsos Negatius Paràmetres per a l'avaluació de la validesa d'una prova de cribratge / diagnòstica Absent Falsos Positius Verdaders Negatius Paràmetres per a l'avaluació de la validesa d'una prova de cribratge / diagnòstica.
§ Paràmetre més important: valor predictiu positiu (alta sensibilitat + alta prevalença) § Sensibilitat i especificitat solen anar contraposats.
§ Proves específiques solen ser més costoses.
Condicions (recursos) que ha de reunir una intervenció o programa (4) § Disponibilitat de recursos suficients per arribar a tota la població diana.
§ Disponibilitat de serveis assistencials de qualitat per a la confirmació diagnòstica i tractament dels malalts detectats.
§ Rendiment elevat en termes de casos detectats.
Consideracions metodològiques dels cribratges § Estudis epidemiològics per a l'avaluació.
§ Trets que afecten l'avaluació.
Assaig Clínic Aleatori Ona Muñarch Garcia 1r Infermeria Trets propis d'un programa de cribratge (1) Lead-time bias (avanç diagnòstic) Trets propis d'un programa de cribratge (3) Sobre diagnòstic Trets propis d'un programa de cribratge (2) Length-bias (història natural de la malaltia) Trets propis d'un programa cribratge (4) Trets del voluntari sa de § Les persones que van a un programa de prevenció presenten menor risc d'estar malalts que els que no ho fan.
§ Relació amb privació i participació.
§ Raons que puguin influir en la participació.
Cribatges eficaços i la seva priorització Proves de cribatge pels principals tumors ...