SECRECIÓ II (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Biología - 2º curso
Asignatura Citologia i Histologia animal
Año del apunte 2016
Páginas 7
Fecha de subida 08/10/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

      TEMA  5.2:  EPITELIAL   DE  SECRECIÓ  II   Teixit  epitelial  glandular   endocrí                                     ÍNDEX:       1. Glàndules  endocrines     2. Hormona     3. Producte  de  secreció       4. Estructures  glàndules  endocrines     5.
-­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐                                                   Hormones   Tiroide   Paratiroide   Illots  de  Langerhans   Suprarenals   Hipòfisi-­‐  hipotàlem   Pineal  o  epífisi     *   El  glandular  endocrí  és  diferent  al  exocrí  per  el  lloc  on  vessa  la  secreció  i  l’abundància   d’aquesta.     1. GLÀNDULES  ENDOCRINES         Glàndules  endocrines:   -­‐ Hipotàlem   -­‐ Epífisi  o  pineal   -­‐ Hipòfisi   -­‐ Tiroides   -­‐ Paratiroides   -­‐ Suprarenal     Òrgans  amb  funció  endocrina  important:   -­‐ Ovari   -­‐ Testis   -­‐ Placenta     Glàndules  amficrines:   -­‐ Pàncrees   -­‐ Fetge     I  alguns  òrgans  amb  alguna  funció   endocrina  puntual:   -­‐ Intestí   -­‐ Ronyó   -­‐ Estómac         2. HORMONA     Substància   amb   estructura   químicament   definida   i   estable   que   es   transporta   per   la   sang  i  actua  específicament  en  òrgans  diana  controlant  la  seva  activitat.   En   comparació   amb   els   impulsos   nerviosos   la   seva   acció   és   més   lenta   però   de   més   llarga  duració.     Les  hormones   actuen  sobre   receptors  de   membrana  o   receptors   intracel·∙lulars     Tiroide   3. PRODUCTE  DE  SECRECIÓ     -­‐  Proteïnes  plasmàtiques,  lipoproteïnes...  (fetge)     Proteiques  o  amines  biògenes     Prot.            PM     Illots   Polipèptids   Hipòfisi   (derivats  d’aa)       Amines  biògenes     -­‐  Hormones     Medul·∙la   suprarenal   Esteroides  (colesterol  =  precursors)   Neurosecreció   Hipotàlem   Tiroide   A  la  neurohipòfisi   A  la  adenohipòfisi         Alliberen  el  neurotransmissor  a  un  vas     sanguini       Glàndules  secretores  d’hormones  :     -­‐ Proteiques:  proteïnes.  sintetitzades  als  ribosomes  à  RER  à  AG  (maduren)  à   v.  secreció  à  exocitosi  (vesícules  sortiran  a  l’exterior)   -­‐ Amines  biògenes:  poc  RER,  molts  ribosomes  lliures  i  vesícules  de  secreció   -­‐ Esteroides:   sintetitzats   a   partir   del   colesterol.   Aquest   passa   als   mitocondris   amb   crestes   tubulars   i   seguidament   per   el   REL   i   tornen   al   mitocondri.   S’expulsen  per  difusió.         4. ESTRUCTURA  DE  GLÀNDULES  ENDOCRINES     Elements  secretors  aïllats:  a  l’estómac  i  a  la  tiroide   Glàndula  endocrina:  anatòmicament  definida  epiteli  secretor  +  teixit  connectiu  +  vasos   sanguinis  +  nervis:     -­‐ Trabeculars  =  amb  beina  connectiva  (fetge,  suprarenals,  hipòfisi)                                              =  sense  beina  (Illots  de  Langerhans,  gl.  Intersticials  del  testis)   -­‐ Fol·∙liculars  =  tiroide  i  vesícules  de  l’  hipòfisi   -­‐ Neurones  =  hipotàlem       *   Les   cèl·∙lules   capten   nutrients   de   la   sang,   els   elaboren   i   els   emmagatzemen   a   l’interior.                 5. HORMONES   No  són  del     fol·∙licle!   TIROIDE:   -­‐ Associada  a  la  paratiroide   -­‐ Estructura  de  fol·∙licles  amb  vasos  +  t.  Connectiu  +  cèl.  parafol·∙liculars     -­‐ Sintetitza  l’hormona  calcitonina     -­‐ Secretada  quan  [Ca]  en  sang  és  massa  alta  à  inhibeix  la  reabsorció  de  l’ós  per   tal  de  baixar  els  nivells  de  Ca.     -­‐ Les   cèl·∙lules   secretores   sintetitzen   tiroglobulina   àva   al   col·∙loide   à   incorporació   de   iode   als   residus   de   tirosina   à   captat   per   vesícules   pinocítiques   à  fusió  amb  lisosomes  à  contenen  enzims  (proteases)  separen  derivats  iodats   à  Hormones  tiroïdals                                   PARATIROIDE:     -­‐ No   té   fol·∙licles,   infiltrada   per   cèl·∙lules   adiposes   -­‐ Participa  en  l’homeòstasi  del  Ca               ILLOTS  DE  LANGERHANS  (Pàncrees  endocrí):   3  tipus  cel·∙lulars:  insulina,  glucagó,  ?  (no  es  coneix)     -­‐ Insulina:   incrementa   l’assimilació   de   glucosa   a   les   cèl·∙lules   i   la   conversió   a   glicogen.     -­‐ Glucagó:  hidrolitza  el  glicogen  del  fetge  i  incrementa  la  glucosa  en  sang.         SUPRARENALS:       -­‐ Part   cortical:   secreta   hormones   +   corticoides   i   sexuals     • Zona  glomerulosa:  mineralocorticoides   • Zona   fasciculata:   glucocorticoides   à   cortisona  i  cortisol   • Zona   reticularis:   andrògens,   estrògens,   i   progesterona     -­‐ Part  medul·∙lar:     • Secreta   adrenalina   i   noradrenalina   à   també  són  neurotransmissors     • S’incrementen  amb  l’estrès     • Influencien  en  ritme  cardíac  i  metabòlic     Les  cèl·∙lules  de  la  medul·∙la  suprarenal  estan  innervades  per  SNA  i  deriven  de  les   crestes  neurals         HIPÒFISI  –  HIPOTÀLEM       Hipotàlem:   part   del   cervell   amb   capacitat   de   produir   neurohormones.   Algunes   van   a   vasos   que   porten   a   la   hipòfisi   controlant   la   seva   activitat.   Alguns   axons   arriben   a   la   neurohipòfisi  alliberant  l’hormona  antidiürètica  o  vasopressina  i  oxitocina.       Hipòfisi   =   pituïtària:   secreta   hormones   que   controlen   òrgans   de   secreció   d’altres   glàndules.     -­‐ Adenohipòfisi:  factors  d’alliberació  hormonal   -­‐ Neurohipòfisi:  s’hi  acumulen  l’oxitocina  i  vasopressina                                     PINEAL  O  EPÍFISI:     -­‐ Es  troba  a  la  base  del  cervell   -­‐ 2  tipus  cel·∙lulars     • Pinealòcits  (secreció  melatonina)   • Astròcits   -­‐ Innervat  per  SNA  i  rep  informació  indirecte  de  la  retina   -­‐ L’activitat  s’incrementa  amb  la  foscor   -­‐ Funció  relacionada  amb  el  ritme  circadià   -­‐ Regula  inici  de  la  pubertat         ...