Preguntes test 2008 (amb respostes) 2 (2008)

Examen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 1º curso
Asignatura Biologia
Año del apunte 2008
Páginas 17
Fecha de subida 25/05/2014
Descargas 0

Vista previa del texto

BIOLOGIA I-PREGUNTES TIPUS TEST CURS 08-09 Tema 8 Hi havia dues teories sobre l’origen dels microorganismes: a b c d Abiogènesi (generació espontània) i biogènesi Abiogènesi i biogènesi (generació espontània) Abiogènesi i microbiogènesi Microbiogènesi i biogènesi Louis Pasteur (1822 – 1895) defensà la teoria de la biogènesi fent un experiment: a b c d Aquest experiment el feia utilitzant carn animal Aquest experiment el feia a partir d’una substància sòlida Aquest experiment el feia amb matràs de vidre Totes són correctes Quin és el tercer postulat de Kock? a L’organisme patogen sospitós hauria de ser present en tots els casos malalts i absent dels sans b L’organisme sospitós no hauria de créixer en cultiu pur c L’organisme sospitós hauria de créixer en cultiu pur d Les cèl·lules d’un cultiu pur de l’organisme sospitós haurien de causar la malaltia en l’animal sa Quina de les següents afirmacions és correcta? a En les lleguminoses (ex. mongetera) hi ha microorganismes que fan simbiosi i fixen el nitrogen b Els microorganismes no actuen en el reciclatge dels nutrients c Els microorganismes no són els responsables dels deteriorament dels aliments d No s’utilitzen microorganismes en la indústria alimentària Què estudia la microbiologia? a b c d Totes les espècies de tamany reduït Microbis Bacteris Només virus Els quatre postulats de Koch van demostrar l’existència d’una relació causal entre microorganisme i malaltia. Què ens diu el tercer postulat? a b c d A partir d’un animal malalt es poden trobar colònies de microorganismes Es poden tornar a reaïllar els microorganismes d’un animal malalt Si s’inocula el microorganisme en un animal sa, aquest tindrà la malaltia Totes les afirmacions anteriors són falses El procés pel qual la vida pot sorgir espontàniament de la matèria sense vida en unes determinades circumstàncies s’anomena: a b c d Abiogènesi.
Espontaneïtat.
Biogènesi.
Gènesi.
A partir dels Postulats de Koch es va demostrar que: a La generació espontània no existeix.
b Els llevats produeixen les fermentacions.
c X Els microorganismes causen les malalties.
d Els microorganismes són els agents de la fermentació làctica.
Quin d’aquests punt no pertany als Postulats de Koch? a El microorganisme patogen ha d’estar present en tots els individus que tinguin la malaltia, però no en individus sans.
b X El microorganisme aïllat en el medi de cultiu no ha de provocar la malaltia quan s’inoculi en un individu sa.
c El microorganisme s’ha de tornar a aïllar de l’individuo inoculat i ha de correspondre al que es va inocular.
d El microorganisme ha de ser recuperat de l’individuo malalt i poder ser aïllat en un cultiu pur.
Primera persona en observar els microorganismes amb detall a Robert Koch b Louis Pasteur c Anthony van Leeuwenhock d John Tyndall Teoria que defensa que l’origen dels microorganismes es dona espontaniament a Biogènesi b Abioformació c Abiogènesi d Tindalització Va demostrar concloentment que els microorganismes causen les malalties a Liebig b Lazzaro Spallanzani c John Tyndall d Robert Koch Tema 9 Quina afirmació sobre els virus és correcta? a No tenen material genètic b Existeixen virus animals, vegetals però no bacterians c El tamany del genoma víric és més petit que el cel·lular d Totes són correctes Quina resposta és correcta? a b c d La cèl·lula eucariòtica és molt més compartimentada que la procariòtica La cèl·lula procariòtica és molt més compartimentada que la eucariòtica Les cèl·lules eucariòtiques i procariòtiques no estan compartimentades Les cèl·lules eucariòtiques i procariòtiques tenen els mateixos compartiments Els bacteriòfags són: a Són els virus que infecten a les cèl·lules vegetals de les plantes b Són els virus que infecten a les cèl·lules bacterianes c Són bacteris amb forma d’espiral, i que al unir-se formen estructures anomenades stafilococs d Són un tipus de bacteris capaços de suportar altes temperatures i que habiten medis com les fonts termals, suportant temperatures majors de 121ºC Quina de les següents afirmacions NO es certa: a b c d Els prions son molècules d’ARN, sense càpsida, que depenen d’un hoste.
Els viroids son molècules d’ARN, que depenen d’un hoste.
Els prions son proteïnes que provoquen infeccions, malalties en animals.
B i C son certes.
Què són els prions? a b c d Són partícules no infeccioses Són proteïnes que provoquen malalties en plantes Són partícules infeccioses de tipus cel·lular Són proteïnes que provoquen malalties en animals Els virus i les cèl·lules: a b c d Tenen DNA i RNA Les cèl·lules només poden tenir DNA i els virus només RNA Les cèl·lules tenen DNA i RNA mentre que els virus només DNA o RNA Els virus tenen només DNA mentre que les cèl·lules tenen DNA i RNA El material genètic del virus: a b c d És sempre DNA Pot ser RNA o DNA És sempre RNA És sempre RNA o DNA depenent de la fase del cicle La nucleocàpsida pot tenir simetria a.
b.
c.
d.
Helicoïdal Icosaèdrica Complexa Totes les anteriors són correctes Un virus no conté mai: a. Envolta b. Ribosomes c. Lípids d. Polisacàrids Els viròids són: a. Molècules circulars de RNA nues que produeixen sobretot malalties en humans.
b. Molècules circulars de RNA nues que produeixen sobretot malalties en animals.
c. Molècules circulars de RNA nues que produeixen sobretot malalties en plantes d. Molècules biliars de RNA nues que produeixen sobretot malalties en humans.
Què és un virió? a Un virus en la fase extracel·lular format d’un àcid nucleic i proteïnes b Un virus en la fase intracel·lular format d’un àcid nucleic i proteïnes c Un virus infectant una cèl·lula hoste d Un virus que només té RNA En un virus, a què anomenem nucleocàpsida? a Al conjunt l’àcid nucleic recobert de la càpsida b A les càpsides helicoidals c A les càpsides icosaèdriques d A les subunitats estructurals Quina d’aquestes parts no trobem en un virus? a capsòmer b envolta c porina d nucleocàpsida Els virus que duen a terme el cícle lític s’anomenen...
a lítics b virulents c complexes d atemperats Quina d’aquestes frases és incorrecta: a la cèl·lula procariota té membrana nuclear b la cèl·lula eucariota té nuclèol c la cèl·lula eucariota no té endospores d la cèl·lula eucariota pot presentar flagels Quina d’aquestes frases és incorrecta: a els cloroplasts fan la fotosíntesi b el reticle endoplasmàtic duu a terme la síntesi proteica c el nucli conté el material genètic d els lisosomes fan la fotorespiració en plantes L’arbre de la vida...
a s’ha dut a terme comparant seqüències de DNA b es divideix en dos dominis c representa la classificació actual dels organismes d és un tipus de planta Durant la fase extracel·lular, el virus és una partícula submicroscòpica anomenada: a Càpside b Nucleocàpside c Virió d Prió Tema 10 El microscopi electrònic d’escombratge: a Ens permet veure la mostra “in vivo”, es a dir, sense tenyir, ja que permet un alt contrast entre les cèl·lules i el medi b Ens permet veure les estructures internes de la cèl·lula, es a dir, els seus orgànuls cel·lulars c Ens permet observar les superfícies de les cèl·lules, i per tant, distingir les seves estructures externes d Emet fluorescència que ens permet veure les estructures amb diferent contrast, segons l’absorció de llum fluorescent que capten les diferents estructures Quina afirmació és correcta sobre les tincions? a Serveixen per incrementar el contrast b Faciliten l’observació de les mostres c Alguns compostos orgànics utilitzats per realitzar tincions són el blau de metilè, la safranina...
d Totes són correctes Quina part del microscopi es fa servir per enfocar? a b c d L’objectiu El micromètric i el macromètric El condensador El revòlver Quins tipus de tincions existeixen? a b c d Estructurals i sintètiques De contrast i complexes Simples i diferencials Diferencials i estructurals En la tinció de gram no és correcte: a. Fixar les mostres b. Afegir cristall violeta c. Decolorar amb etanol d. Afegir blau de metilé De vegades, cal tenyir les mostres per: a Matar la mostra en cas que encara estigui viva.
b X Incrementar el contrast i facilitar l’observació de les mostres.
c Disminuir el contrast i facilitar l’observació de les mostres.
d Augmentar la resolució en el microscopi d’escombratge (SEM).
Quina d’aquestes frases és incorrecta: a la magnificació no té límit b la resolució permet observar dos punts adjacents com a unitats diferents c la resolució no té límit d la resolució té límit Què no hem de fer en una tinció? a esterilitzar la nansa de Kolle b fixar els microorganismes amb la flama c agafar el microorganisme amb la nansa encara calenta d eliminar amb aigua l’excés de colorant El microscopi més adequat per a l’estudi detallat de les estructures internes de la cèl·lula és: a El microscopi de contrast de fases b El microscopi de camp fosc c El microscopi electrònic de transmissió d El microscopi electrònic d’escombratge A què es deu la diferència de tinció entre els Gram + i els Gram -? a A les grans diferències que presenten les seves parets cel·lulars b A la capacitat de realitzar la fotosíntesi c A la motilitat dels microorganismes d A la presència d’ àcid desoxiribonucleic Quin tipus de tinció és la tinció de Gram? a Simple b Composta c Diferencial d Pura Tema 11 Els principals components dels medis de cultiu són: a b c d Font d’energia (compost orgànic o inorgànic, llum) Font de carboni Font de nitrogen Totes són correctes L’agar monitol-salt és un medi de cultiu: a b c d No selectiu Selectiu però no diferencial Selectiu i diferencial Ni selectiu ni diferencial Poden dos microorganismes diferents créixer en el mateix medi? a b c d Sí, sempre No De vegades Només si es tracta de microorganismes del mateix gènere Un medi pot ser: a b c d Selectiu Diferencial Selectiu i diferencial Totes les respostes són correctes Quina d’aquestes afirmacions és falsa: a Una colònia és un conjunt de bacteris idèntics.
b Les colònies d’un mateix bacteri tenen la mateixa morfologia colonial.
c Observant la morfologia colonial d’una colònia no es pot determinar l’espècie del bacteri.
d X La forma de la colònia és la forma del bacteri.
Segons la següent definició, determina de quin tipus de medi de cultiu es tracta: Conté substancies que afavoreixen el desenvolupament del microorganisme que es vol aïllar, al mateix temps que conté substàncies que inhibeixen el creixement d’altres tipus de microorganismes.
a Medi diferencial o determinant b Medi de desenvolupament c Medi sel·lectiu d Medi axènic Tema 12 Quina resposta és correcta sobre l’esterilització pel mètode de la calor seca? a b c d Serveix per esterilitzar material de vidre i de metall Es pot utilitzar per medis líquids És un mètode molt ràpid. Es tarda aproximadament 15 minuts a 170ºC Cap resposta és correcta Quina resposta és correcta sobre la pasteurització? a És un procés que redueix les poblacions microbianes de la llet i d’altres aliments sensibles a la calor b És un mètode molt utilitzat en els productes làctics c No és una esterilització sinó que té la funció d’allargar la seva conservació d Totes són correctes Quina resposta és correcta sobre la conservació de microorganismes? a Per conservar microorganismes a curt termini es pot fer mitjançant sembres que s’han de realitzar cada setmana o com a molt cada dues b L’oli mineral és un mètode molt eficient que permet conservar microorganismes durant períodes de més de 10 anys c La congelació i la liofilització són mètodes a curt termini d El mètode de la liofilització és un mètode que consisteix en augmentar el volum de la mostra El millor mètode per a l’esterilització d’espècies (herbes) es: a b c d Per calor.
Per filtració.
Per radiació Totes son correctes.
Quina d’aquestes formes d’esterilització no pertany als mètodes físics? a X Els desinfectants.
b La calor seca.
c La calor humida (autoclau).
d La filtració.
El temps de mort tèrmica és: A El temps necessari per matar la primera cèl·lula d’una població.
b X El temps necessari per matar tota la població.
c El temps necessari per matar organismes a 80ºC.
d El temps necessari per matar la meitat de la població.
Quina de les següents afirmacions és falsa referent a les espores? a Són formes inactives.
b X Consumeixen molta energia.
c Són molt resistents a la calor i als agents químics.
d Es formen quan el microorganisme es troba en condicions adverses.
Abans de congelar qualsevol microorganisme, cal afegir a la mostra: a Agents liofilitzants.
b Agents d’assecació. .
c X Agents crioprotectors.
d No cal afegir-hi res.
En l’esterilització per calor, quina afirmació no és correcta? a El tems de reducció decimal és el temps necessari per reduïr la població a la dècima part b El temps de mort tèrmica és el necessari per matar tota la població c Les cèl·lules seques i les espores són més resistents a el calor d L’autoclau redueix les poblacions microbianes de la llet i d’altres aliments sensibles a el calor Quina és la técnica d’esterilització que presenta com a inconvenient no poder-se utilitzar en medis líquids? a Calor humit b Filtració c Esterilització intermitent (tyndal·lització) d Calor sec 3. Quina de les següents afirmacions amb referència a l’influencia del medi sobre la mort és certa? a Les cèl·lules seques i les espores són més resistents a la calor b La mort és més baixa en pH àcid c Poca resistència amb concentracions altes de sucres, proteïnes o greixos.
d La concentració de sal no influeix en la resistència del microorganisme Quina de les afirmacions següents en referència a la Pasteurització no és certa? a Redueix les poblacions microbianes de la llet i d’altres aliments sensibles a la calor.
b Pasteurització és sinònim d’esterilització, perquè mata a tots els organismes.
c El seu nom es deu a Louis Pasteur d La pasteurització de la llet s’utilitza primordialment perquè allarga el període d’emmagatzematge de la llet, productes làctics i altres begudes i productes alimentaris.
Tema 13 Quina de les següents parts sempre hi és en el cas de la cèl·lula procariota? a Ribosomes b Càpsules c Paret cel·lular d Espores Quina afirmació és correcta sobre la membrana plasmàtica dels procariotes? a Hi poden haver proteïnes que estan implicades en el transport de soluts (nutrients) b Els ponts d’hidrogen és un tipus d’interacció que estabilitza la membrana c No hi ha esterols d Totes les afirmacions són correctes Quina afirmació és correcta sobre la paret cel·lular dels procariotes? a La paret cel·lular dels Gram + està formada per peptidoglicà i és molt prima b La paret cel·lular dels Gram – està formada per peptidoglicà i és molt gruixuda c En la paret cel·lular dels Gram +, a més de peptidoglicà també hi ha àcids teicòics (polímers que contenen residus i que aporten càrrega negativa) d El pseudopeptidoglicà no és un tipus de paret que tenen els archaea Quina afirmació és correcta sobre les endòspores? a El nucli no està parcialment deshidratat b Són resistents a la calor c Normalment es formen les espores quan la presència de nutrients és abundant, ja que així, el bacteri necessita menys esforç d Totes són correctes Una de les funcions de la membrana plasmàtica es el transport, digues quina de les següents afirmacions es falsa: a Facilita el transport de soluts del interior cap a l’exterior mitjançant proteïnes, de menys concentració a mes concentració.
b Facilita el transport de soluts del interior cap a l’exterior mitjançant proteïnes, de mes concentració a menys concentració.
c Facilita el transport de soluts de l’exterior cap a l’interior mitjançant proteïnes, de menys concentració a mes concentració.
d Facilita el transport de soluts del interior cap a l’exterior mitjançant proteïnes, de menys concentració a mes concentració i a l’inrevés.
La paret cel·lular de gram+: a Conté una part polisacarídica.
b Compta amb àcids teicòics per processos de transport de ions c Té lipoproteïnes que uneixen la membrana externa amb l’espai periplàsmic d Conté proteïnes anomenades porines Quines de les següents estructures són invariables en bacteris? a Membrana citoplasmàtica, paret cel·lular i nucleòid b Membrana citoplasmàtica, paret cèl·lula i càpsula c Paret cel·lular, ribosomes i nucleòid d Membrana citoplasmàtica, ribosomes i nucleòid No és una part variable de la cèl·lula procariota: a. Membrana citoplasmàtica b. Ribosomes c. Material genètic d. Paret cel·lular Quin d’aquests noms no és correcte? Tipus de flagels: a polars b perítrics c monòtrics d binòtrics Quina de les següents estructures no és una estructura invariable? a Membrana citoplasmàtica b Càpside c Ribosomes d Nucleoide (genòfor) Quina de les següents no és una interacció de les que estabilitzen la membrana plasmàtica? a Pressió de turgència b Interaccions hidrofòbiques c Ponts d’hidrogen d Interaccions iòniques A la distribució perítrica. Cóm es distribueixen els flagels bacterians? a Es localitzen en un o ambdós extrems del bacteri.
b Els flagels s’insereixen en diversos llocs al voltant de la superfície bacteriana c Hi ha un flagel a cada un dels extrems del bacteri d No existeixen flagels Tema 14 No existeix cap organisme que tingui un metabolisme: a b c d Fotolitoautòtrof Fotolitoheteròtrof Quimiolitoheteròtrof Quimiolitoautòtrof Si un organisme és fotolitoautòtrof, quina resposta és correcta? a Utilitza com a font d’electrons compostos inorgànics b Utilitza com a font d’electrons compostos orgànics c Utilitza com a font de carboni la matèria orgànica d Cap resposta és correcta Quin metabolisme és el menys eficient? a b c d Respiració aeròbica Respiració anaeròbica Fermentació Tots tres metabolismes tenen el mateix rendiment Quina de les següents respostes és correcta? a b c d L’acceptor final d’electrons en la respiració aeròbica és l’aigua L’acceptor final d’electrons en la respiració aeròbica i anaeròbica és l’oxigen L’acceptor final d’electrons en la respiració aeròbia no és l’oxigen L’acceptor final d’electrons en la respiració anaeròbica no és l’oxigen sinó altres acceptors com per exemple NO3- o SO42 A la respiració aeròbica: a Es genera energia gràcies a un gradient de pH i un gradient electroquímic b No hi ha transferència de càrregues c S’obtenen 42 ATP per cada glucosa d Fora de la membrana es trobarà un pH bàsic Quan es produeix una fotosíntesi oxigénica o anoxigènica parlem de: a Fermentació b Metabolisme litoautotròfic c Metabolisme fototròfic d Metabolisme quimiolitotròfic Quin dels següents processos genera més energia? a b c d La respiració aeròbica La respiració anaeròbica La fermentació Les respostes a i b són correctes La respiració anaeròbica: a b c d Genera més energia que la respiració aeròbica Genera menys energia que la respiració aeròbica Genera la mateixa energia que la respiració aeròbica Genera menys energia que la fermentació Si diem que un bacteri és fotolitoautòtrof estarem dient que: a La seva font d’energia és la llum, la seva font de poder reductor són els compostos inorgànics i la seva font de carboni és del tipus (CH2O)n b La seva font d’energia és la llum, la seva font de poder reductor són els compostos orgànics i la seva font de carboni és del tipus (CH 2O)n c La seva font d’energia és la llum, la seva font de poder reductor són els compostos orgànics i la seva font de carboni és del tipus CO 2 d La seva font d’energia és la llum, la seva font de poder reductor són els compostos inorgànics i la seva font de carboni és del tipus CO 2 Cóm es denomina el procés que produeix l’ATP a les fermentacions? a Fosforilació oxidativa b Fosforilació a nivell de substrat c Flavoformació d Fotòlisi Quantes molècules de CO2 s’alliberen en el Cicle de l’àcid Cítric per cada molècula de piruvat que s’oxida? a 3 b 1 c 4 d 2 Quina de les següents afirmacions en referència a l’ATP-asa no és correcta? a És un complex enzimàtic unit a la membrana b Conté dues parts: una subunitat múltiple de cap per avall a la part interna de la membrana citoplasmàtica i una espècie de cua que condueix els protons i penetra la membrana c El procés de síntesi d’ATP en el que intervé aquest enzim s’anomena fosforilació oxidativa.
d L’ATPasa catalitza una reacció que es dóna en un únic sentit.
Tema 15 Quins factors ambientals afecten el creixement dels bacteris? a b c d Temperatura pH Disponibilitat d’aigua i oxigen Totes són correctes Els bacteris que creixen a temperatures superiors als 80ºC s’anomenen: a b c d Hipertermòfils Termòfils Psicròfils mesòfils Els bacteris que soporten Tº altes (Tºòptima a +45ºC) són: a Psicròfils b Hipertermòfils c Termòfils d Mesòfils Els aerobis facultatius: a Creixen més bé amb O2,però sense ell poden viure b Necessiten O2 a la força, sense ell no creixen c Creixen amb [O2]molt baixes d Es moren amb O2 Quina és la fase de creixement microbià en que no existeix increment net del nombre de cèl·lules? a Fase exponencial b Fase de latència c Fase estacionaria d Fase de mort Què és una cèl·lula viable? a Una cèl·lula morta b Una cèl·lula dins d’una colònia c Una cèl·lula tenyida d Una cèl·lula capaç de dividir-se i donar lloc a descendència Què s’ entén per temperatura mínima quan es parla de l’influencia de la temperatura en el creixement microbià? a Temperatura a la qual el creixement és el més ràpid possible b Temperatura que, si és sobrepassada, no pot existir creixement c Temperatura sota la qual no existeix creixement bacterià d Temperatura més baixa a la que es realitza un estudi al laboratori.
Un microbi aeròbic facultatiu a Requereix oxigen obligatòriament pel seu desenvolupament b No pot viure en presència d’oxigen c Requereix oxigen però a nivells més baixos que d’atmosfèric d No requereix oxigen obligatòriament, però creix millor amb la seva presència.
Tema 16 Quin tipus d’agent antimicrobià inhibeix el creixement dels microorganismes? a b c d Bactericida Bacteriostàtic Bacteriolític Cap dels anteriors Quin tipus d’agent antimicrobià inhibeix el creixement dels microorganismes? a D’ús extern, desinfectant b D’ús intern, quimioterapèutic c D’ús intern, antisèptic d D’ús extern, antisèptic Els antibiòtics produïts per fongs s’anomenen: a b c d ß-lactàmics (penicil·lines, cefalosporines) Aminoglicòsids Macròlids Tetraciclines La resistència als antibiòtics ve donada per: a b c d Impermeabilitat L’antibiòtic entra però és inactivat La no existència d’estructura diana Totes són correctes Quin és el tipus d’agent antimicrobià que inhibeix el creixement microbià però no produeix la mort? a Bacteriolític b Bactericida c Bacteriostàtic d Bacterídia A quin agent antimicrobià pertany aquesta definició: Agent químic que mata o inhibeix el creixement de microorganismes i pot aplicar-se a sobre dels teixits vius.
a Desinfectants b Antibiòtics c Antisèptics d Anàlegs de factors de creixement En què es diferencien els antibiòtics dels anàlegs de factors de creixement? a En que els primers són un tipus d’agent quimioterapèutic i els altres no b En que un és d’ús intern i l’altre no c En que els segons inhibeixen el creixement bacterià i els primers no d En que els primers són productes naturals (productes de l’activitat microbiana) i els segons no.
Quin tipus d’antibiòtic és produït per fongs? a Antibiòtics aminoglicosídics b Antibiòtics macròlids c antibiòtics ß-Lactàmics d Tetraciclines Tema 18 Els biofilms són importants perquè: a Capturen nutrients per al creixement de les poblacions microbianes b Ajuden a impedir el despreniment de cèl·lules que creixen sobre superfícies exposades a corrents líquids c El seu desenvolupament té implicacions en salut i indústria d Les tres són correctes La velocitat de creixement dels microorganismes a la natura acostuma a ser: a Baixa, perquè les condicions fisicoquímiques òptimes no es solen donar juntes b Alta, perquè les condicions fisicoquímiques es solen donar de forma simultànea c Baixa, degut exclusivament a la competitivitat amb altres microorganismes per l’aliment d Alta, perquè els recursos són abundants i els microorganismes els necessiten en quantitats molt baixes Tema 19 Què tenen en comú tots els microorganismes fixadors de nitrogen? a Són fotoautòtrofs b Són quimioautòtrofs c Tenen l’enzim nitrogenasa d Són simbiòtics Quins d’aquests tipus de bacteris intervenen en la fixació del nitrogen? a Rhizobium b Azotobacter c Cianobacteries d Tots tres El cicle del carboni. Quina d’aquestes afirmacions es falsa? a El CO2 gasós és la molècula de carboni més abundant a l’atmosfera b Només es produeix en medi òxic c Pot produir-se tant en medi terrestre com aquàtic d El carboni és utilitzat activament en la biosfera Les fases del cicle del nitrogen són: a Fixació, nitrificació, assimilació, amonització, desnitrificació b Fixació, nitrificació, captació, amonització, desnitrificació c Fixació, nitrificació, assimilació, desnitrificació d Fixació, nitrificació, captació, desnitrificació En el cicle del sofre: a El sofre, com a sulfit, es aprofitat pels vegetals per realitzar les funcions vitals b El sofre pot arribar a l’atmosfera com sulfur d’hidrogen (H 2S) o diòxid de sofre (SO2) provinents només de la descomposició de la matèria orgànica c Quan en la atmosfera es combinen composts del sofre amb aigua, es forma àcid sulfúric (H2SO4) que precipita d Els consumidors primaris adquireixen el sofre quan respiren ...