3.2. Esquema sobre el Neolític Europeu (2012)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Historia - 1º curso
Asignatura Prehistoria
Año del apunte 2012
Páginas 2
Fecha de subida 28/05/2014
Descargas 8
Subido por

Vista previa del texto

NEOLÍTIC  EUROPEU   Neolitizació:     • 7000-­‐5000   • a  partir  del  Pròxim  Orient   • Causes:     Teories  diverses  (difusionisme,  autoctonisme  o  aculturacionisme)   Terminologia  alternativa:  Keroualin.  1a)  colonització,  1b)expansió  demogràfica,  2a)difusió,  2b)aculturació.        Idees  d'un  difusionisme  progressiu  que  fa  que  quan  +  a  prop  del  Prox.  Orient,  neolític  arriba  abans.  Les  zones  +  llunyanes  triguen  +.  Hi  ha  difusió  i  aculturació   Neolític  a  Grècia  i  Balcans:   Neolític  danubià  i  Europa  central   Neolític  a  la  mediterrània  central  i   Neolitització  de  la  zona  atlàntica  i  les   occidental   zones  continentals  d'interior   -­‐Cronologies  +  antigues,  al  ser  la  zona  més   -­‐neolitització  a  partir  de  les  vies  fluvials  del   -­‐Neolitizació  (7000-­‐4800)(comença  +  o  -­‐   -­‐Neolitització  a  partir  de  4800   propera  al  Prox.  Orient   Danubi  i  afluents  (5500-­‐4800)   alhora  que  els  Balcans!)  (però  és  més   -­‐Exemple  de  transició  en  la  cultura   -­‐Característiques  molt  semblants  al  Prox.   -­‐Clima  i  paisatge  molt  diferents  al  Prox.   progressiu,  hi  ha  algunes  zones  molt   d'Ertebolle  (5300-­‐4000)   Orient,  el  qual  per  difusió  i  aculturació   Orient:  el  neolític  pateix  adaptacions   llunyanes)   • c-­‐r  que  van  agafant  algunes  coses   donen  el  pas  al  neolític.     -­‐a  partir  de  moviments  de  poblacions  que   neolítiques,  com  la  ceràmica,     -­‐Economia   segueixen  la  línia  de  costa   abans  de  conrear!     • conreu  de  l'ordi,  la  civada  i  el  sègol     • Grups  així,  per  aculturació,  per   GRÈCIA   (blat  ja  no  és  imp.)   • Neolític  antic  (Cardial)   influències  neolítiques,  per   -­‐Antecedents  mesolítics  fins  6800.  Cova  de   -­‐ceràmica  cardial  pertot  el  mediterrani,  de   • Artigatge   l'arribada  d'aquestes  idees,  es   Franchthi  (Argolida).  Mostra  tot  el  procés.   molt  bona  factura   passaran  al  neolític.  Aquí  és  més   • Bous  i  porcs,  en  comptes   Des  del  6800-­‐>  neolític   -­‐percentatges  alts  d'agricultura  i  ramaderia   un  procés  d'aculturació  que  de   d'ovicaprins   -­‐Neolític  preceràmic?  6800-­‐6500   -­‐importància   d e   l a   t alla   l aminar   disfusió.   • Ceràmica  de  bandes  (LBK)  i  després   -­‐desenvolupament   d e   l a   i ndústria   ò ssia   ( Amb   • Illes  del  nord  egeu,  Tessàlia,  sud  de     (des  del  4000),  ceràmica  de  vasos   Grècia  i  Creta   nous  elements,  com  culleres  d'os)   -­‐Recategorització  dels  conreus  (adaptació   de  boca  d'embut  (TRBK)     • hàbitats  en  cova  i  a  l'aire  lliure  en   dels  conreus  pel  clima)   -­‐Hàbitat    i  territori   cases  circulars   • Neolític  Epicardial   -­‐Importància  dels  bovins   • grans  cases  de  planta  quadrangular   -­‐Neolític  ple:  6500-­‐4500   -­‐Noves  espècies  domesticades,  com  el   • nous  materials  constructius:  pedra,   -­‐possiblement  per  un  fenomen  de   mestissatge  cultural,  entre  neolítics  cardials   ren,  únic  cèrvid  que  es  domestica.   • major  concentració  a:  Tessàlia,   fusta.  Fang  ja  no  pot  ser  l'element   (venen  de  fora  amb  neolític)  i  epipaleolítics   -­‐construccions  amb  pedra  i  fusta     Peloponès,  Creta  i  ocupacions  no   principal.   finals  (d'Europa)   -­‐immediatesa  en  l'aparició  del   permanents  a  les  cíclades   • estàncies  plurifamiliars   -­‐degradació   e stilística   d e   l a   c eràmica   megalitisme   • fases:     • poblats  lecustres  i  palafítics  (ex:  la   -­‐augmenta   l a   c aça     -­‐Proto-­‐Sesklo  i  pre-­‐Sesclo  (EN)   Draga)   -­‐importància   d els   e lements   g eomètrics     -­‐Sesklo  (MN)   -­‐Mentalitat  i  religió       -­‐Pre-­‐Dímini  i  Dímini  (LN)   • enterraments  directament  en     • Neolític   m itjà   ( 4800-­‐3200)   -­‐-­‐>Calcolític  (4500-­‐3200)   necròpolis,  amb  alguns  aixovars.     -­‐-­‐>establiment   d efinitiu   d el   n eolític.   • Economia  :   • primeres  evidències  de  violència?     Regionalització   d e   l es   c ultures   ( amb   -­‐-­‐>Agricultura  de  cereals  (blat  i  ordi)  i   (Talheim  Death  Pit)       especialitzacions   e n   m aterials   c oncrets)   i   lleguminoses     préstecs   c ulturals.   -­‐-­‐>Ramaderia  d'ovicaprins   -­‐Economia:   -­‐-­‐>Ceràmiques  amb  diversitats  tipològiques   -­‐-­‐>semblant  Prox.  Orient  pel  clima  i  el   • Hàbitat  i  territori:   paisatge  semblants   -­‐-­‐>poblats  en  turons,  amb  territori  agrícola  i   -­‐-­‐>imp.  de  cereals  (blat  i  ordi)   envoltats  de  mur   -­‐-­‐>ramaderia  d'ovicaprins   -­‐-­‐>plantes  rectangulars   -­‐-­‐>importància  de  la  mineria  (indústries  per   -­‐-­‐>pedra  i  fang  en  construcció   l'explotació  de  mines)  (ex:  Gavà)     -­‐-­‐>edifici  central:  "Megaron"   -­‐Hàbitat    i  territori   • Mentalitat  i  religió:   -­‐-­‐>tant  coves  (sobretot  en  la  1a  fase)  com   -­‐-­‐>deesses  mare   poblats  a  l'aire  lliure  (+  en  neolític  ple)   -­‐-­‐>enterraments  en  poblats  i  gran  diversitat   -­‐-­‐>plantes  rodones,  ovals,  cases  petites,   tipològica  en  les  tombes  (sota  les  cases,   fang,  pedra,  elements  vegetals  en  les   primaris,  secundaris...)   cobertes...   • Exemples:   -­‐Mentalitat  i  religió   -­‐-­‐>Sesklo,  Dímini   -­‐-­‐>art  diferent  que  en  altres  àrees.  Poques   -­‐Neolític  final  (calcolític,  transició  cap  a   Venus.  Pintura  rupestre  (art  naturalista,   l'Edat  dels  metalls):   esquemàtic  i  macro-­‐esquemàtic)     -­‐-­‐>incorporació  progressiva  de  la   -­‐-­‐>directament  enterraments  en  coves  i   metal·∙lúrgia,  procedent  dels  Balcans.   necròpolis.   -­‐-­‐>Ocupacions  permanents  en  les  Cíclades     -­‐-­‐>menys  assentaments  però  major     grandària   -­‐-­‐>aparició  de  les  necròpolis  i  enterraments   en  cova     BALCANS   • Cultura  dels  tells   -­‐-­‐>neolitització  des  de  Grècia  continental   -­‐-­‐>diversitat  segons  evolucions  ceràmiques   (Starcevo,  Karanovo)   -­‐-­‐>ocupació  en  poblats  que  formen  "tells"   -­‐-­‐>evolució  ràpida  cap  a  la  metal·∙lúrgia   (4500-­‐4000)   -­‐-­‐>Lepenski  Vir  (Sèrbia)       Així,  el  neolític  s'ha  anat  expandint.  A  partir  del  4800  arriba  ja  a  les  zones  més  llunyanes  de  l'àrea  nuclear  del  Pròxim  Orient.  Hi  ha  neolític  a  tota  Europa,  amb  importants  variacions  segons   la  zona.  I,  del  neolític  mitjà  en  endavant:  Megalitisme  (des  del  5é  mil·∙lenni  a  principis  del  2n)  (en  la  zona  atlàntica  i  algunes  mediterrànies  (Pen.  ibèrica  i  sud  de  França)     ...

Tags: